Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 76 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Četvrtak, 8. februar 2018.

Politika

PODGORICA

–LiderDe-

mokrataAleksaBečić saop-

štio je jučeda se, i poredpo-

vjerenjakojeuživa i rejtinga

te stranke, nećekandidovati

zapredsjednikaCrneGore.

Bečić je u izjavi dostavljenoj

medijima naveo da su Demo-

krate jedini politički subjekt

koji se u kontinuitetu zalagao

daopozicijaovegodineprimi-

jeni princip iz 2013, odnosno,

kako je naveo, da zajednički

predsjedničkikandidatopozi-

cije bude onaj stranački lider

koji ima najveće povjerenje, a

samim tim i najveću šansu da

pobijedi na izborima.

- Demokrate, međutim, prak-

tično niko nije podržao u nji-

hovim nastojanjima. Čak na-

protiv. Svi politički subjekti

saopštili su da zajednički

predsjedničkikandidatopozi-

cije trebadabudenestranačka

ličnost i da samo onmože po-

bijediti kandidata DPS-a - na-

veo jeBečić.

On jesaopštioda jeprošlesed-

mice, uvažavajući stavove

opozicionih kolega, saopštio

da „kad oni neće da podrže

mene, ja ću onda podržati

njih“.

-IstakaosamdasuDemokrate

spremne da snagom cjeloku-

pne partijske infrastrukture

stanu iza nestranačkog kandi-

data o kojem bi se dogovorila

cjelokupna parlamentarna

opozicija, a da im, sa druge

strane, ja stojimna raspolaga-

njuakodo takvogdogovorane

dođe - podsjetio jeBečić.

Prema njegovim riječima,

umjestodataiskrenaipoštena

ponuda naiđe na afirmaciju i

riječi zahvalnostinjegovih

kolega,jedanbrojnjihje,

kako je naveo, iz njima

znanihrazlogasaopštio

da je to navodno samo

taktika koja u konač-

nom treba da dovede

do toga da on bude

predsjednički kandi-

dat.

- Zlonamjernost i

tendencioznost

određenih stavova

pojedinih kolega, a

PODGORICA

–Predstavnici

tzv. građanskeopozicijeodr-

žali su jučeneformalni sasta-

naknakojemsu iskazali za-

dovoljstvoodlukomlidera

DemokrataAlekseBečićada

senekandiduje zapredsjed-

nika, većdapodrži zajednič-

kognestranačkogkandidata

opozicije. Na sastankuodr-

žanomuprostorijamaUre

dogovoreno je, kakoPobjedi

saznaje, da građanskaopozi-

cija traži nestranačkogkan-

didata, ali i da pozoveDFna

razgovorekakobi zajedno

pronašli rješenjeprihvatlji-

voza sve.

Potpredsjednik SNP-a Dragan

IvanovićzaPobjedukažeda je,

nakon Bečićevog stava, opti-

mista da će opozicija na pred-

sjedničke izbore izaći sa jedin-

stvenim kandidatom. On je

rekao da će se građanska opo-

zicija dogovoriti o konkret-

nom prijedlogu, ali će, kako je

istakao, tražiti da se „tom je-

dinstvupridruži i DF“.

- Nama bi bilo drago i bila bi

najbolja varijanta da razgova-

ramo sa DF-om. Na nama je

obaveza da tražimo kandidata

građanske opozicije, a onda, u

dogovoru sa DF-om, da nađe-

mo najbolje rješenje. Pozvaće-

mo Front na razgovore, jer sa

DF-omjetomnogojača,dobit-

na kombinacija – rekao je Iva-

nović.

Prema njegovim riječima, Be-

čićjepotvrdiograđanskojopo-

ziciji da senećekandidovati za

predsjednika i kazao da je to

učiniou interesuopozicije.

- Mislimda je to dobro za gra-

đansku, ali i opoziciju uopšte.

To bi bila garancija, a građani

to i očekuju, da opozicija na-

stupisajedinstvenimkandida-

tom– istakao je Ivanović.

Nedjeljko Rudović iz Ure ka-

zao je za Pobjedu da odluka

Bečića ide „u pravcu nastoja-

nja ostalih opozicionih subje-

kata građanskogblokada sena

predsjedničkim izborima na-

PODGORICA

- Sjedinjene

AmeričkeDržavepodržava-

juevropske ambicijeCrne

Gore, poručeno je tokom

razgovorapredsjednika

parlamenta IvanaBrajovića

sa američkimkongresmeni-

mauVašingtonu.

Brajović je juče doputovao u

Vašington gdje će učestvovati

na 66. Nacionalnommolitve-

nom doručku. Tokom prvog

dana posjete Brajović je, kako

jesaopštenoizSkupštine, raz-

govarao sa senatoromRonom

Džonsonom, kongresmenima

MajklomTarnerom, Eliotom

Engelom, Dagom Lambor-

nom, kao i sa članicom Kon-

gresa Šili Pingre.

Osvrnuvšisenajakoprisustvo

ruskog uticaja u regionu,

senator Džonson je pohvalio

odluku sudskih vlasti u Crnoj

Gori da suđenje za pokušaj

terorizma uoči parlamentar-

nihizboraučinejavniminataj

način osiguraju njegovu tran-

sparentnost, naveli su iz

Skupštine.

- Ostajemo veoma posvećeni

podršci nastojanjima Crne

Gore da se približi evropskoj

zajednici i svakako cijenimo

članstvo Crne Gore u NATO.

Zaista sam uživao u pomoći

kojusampružiodasetoostva-

ri - rekao jeDžonson.

Kongresmen Engel je, kako

dodaju iz Skupštine, naveo da

svoje prijatelje sa Kosova

ohrabruje da pitanje demar-

kacije sa CrnomGoromriješe

štoprije.

Kongresmen Tarner je nagla-

sio da naša zemlja ima puno

prijatelja u američkom Kon-

gresu, kao i da SADpodržava-

ju i evropske ambicije Crne

Gore.

Tokom zajedničkog sastanka

sa kongresmenom Lambor-

nom, kopredsjedavajućima

Crnogorskim kokusom u

Kongresu i sa članicomKon-

gresa Šili Pingre, naglašene su

„posebnevezekojeCrnaGora

ima sa saveznom državom

Mejn“. Brajović je, kako sena-

vodi, izrazio posebnu zahval-

nost zbog pomoći koju je

Lamborn pružio prilikom

međunarodnekodifikacijecr-

nogorskog jezika.

Đ.Ć.

BERANE

- Član biračkog

odbora iz Demokrata, na birač-

kommjestu broj 21 u Zagorju,

u Beranama, odnio je sa birač-

kogmjesta svojoj kući kovertu

sa glasačkim listićima na koji-

ma su građani glasali za tu par-

tiju, saopšteno je iz Opštinskog

odbora Demokatske partije

socijalista Berane.

Oni kažu da su to utvrdili komi-

sijskimpregledom zapisnika i

biračkogmaterijala.

- Bez obzira na to što je pred-

stavnik Demokrata u biračkom

odboru uredno potpisao

zapisnik sa biračkogmjesta,

on je glasačke listiće odnio sa

biračkogmjesta, što je protiv-

zakonito, a govori i o predumi-

šljaju - istakli su u beranskom

odboru DPS-a.

Kažu da je Demokratama

bila namjera da odnošenjem

glasačkih listića sa biračkog

mjesta, ukoliko im rezultat ne

bude odgovarao, kreiraju novu

„aferu“ i optuže DPS za krađu

biračkogmaterijala, što su

zapravo oni sami učinili.

R. P.

Građanska opozicija održala neformalni sastanak i pozdravila odluku

Bečića da se ne kandiduje za predsjednika

Lider Demokrata poručio da se neće kandidovati

Bečić: Dajemoblanko

podrškuonomekojeg

opozicijaodabere

Prema nezvaničnim informa-

cijama Pobjede, dva imena

trenutno su u opticaju kao

mogući zajednički predsjed-

nički kandidat opozicije.

- Jedan kandidat je žena

koja dolazi iz medija i NVO

sektora, a drugi je bivši poli-

tičar koji duže vremena živi

u Beogradu - rekao je izvor

Pobjede ne želeći da otkrije

njihova imena.

Izvor je dodao da je građan-

ska opozicija dala načelnu

saglasnost da o potencijal-

nom zajedničkom kandidatu

sa Demokratskim frontom

razgovara predsjednik SNP-a

Vladimir Joković, zbog

dobrih relacija te stranke sa

Demokratskim frontom.

- Joković je takođe dobio

saglasnost svoje stranke da

otpočne pregovore - rekao

je izvor.

U slučaju da ne bude posti-

gnut dogovor SNP, SDP i

DF će gotovo sigurno imati

svoje kandidate.

N. Z.

Uopticajudvaimena

Iz DPS-a Berana ukazuju na nepravilnosti

Demokrateodnijele

glasačke listićekući?!

Predsjednik parlamenta Ivan Brajović u posjeti SjedinjenimAmeričkimDržavama

SADpodržavajuCrnuGoru

stupi sa zajedničkim, nestra-

načkimkandidatom“.

- To je zalaganje koje od prvog

dana zastupa i Ura, ali i ostale

partije građanskogbloka. Dra-

gomi je da jeBečić saopštio da

će podržati nestranačkog kan-

didata. Ukoliko svi budemo

iskreni do kraja i uložimo sve

resurseupodrškunezavisnom

kandidatu,ondasudefinitivno

šanse da predsjednički izbori

budu uvertira za demokratske

promjene mnogo veće nego

što semislilo – dodao je Rudo-

vić.

Komentar Bečićevog stava ni-

jesmouspjeli dobiti izDemosa

i SDP-a.

I.K.

Ujedinjena Crna Gora saopštila je da očekuje da Demokrat-

ski front organizuje sastanak opozicije povodom razgovora

o predsjedničkom kandidatu.

- U svijetlu informacije da se lider Demokrata Aleksa Bečić

neće kandidovati na predsjedničkim izborima, ali da će

podržati nestranačku ličnost, Ujedinjena Crna Gora očekuje

da Demokratski front organizuje sastanak svih opozicionih,

parlamentarnih subjekata u najkraćem roku kako bismo

razgovarali o nestranačkom kandidatu. Nemamo više

nijedan dan za nadgornjavanje i gubljenje - ili brzi dogovor

i ulazak u jaku zajedničku kampanju ili da se više ne zama-

javamo i gubimo dragocjeno vrijeme – navodi se u saopšte-

nju UCG.

UCGočekujedaFront

budeinicijatorrazgovora

Sa jednogodsastanaka ,,građanskeopozicije“

Sa sastankauVašingtonu

sve zarad štete koju bi nanijeli

Demokratama, išli su čak do

tihgranicadasusaopštavalida

j e nj egova kand i da tura

preprekajedinstvenomkandi-

datu i jedinstvu opozicije. Evo

da im ko zna koji put pokaže-

mo da je sve ono što radimo

čisto, iskreno i iz srca, a sve

zaradprevazilaženjapodjelau

opozicionom bloku. Da relak-

siram opozicione kolege, ali i

ljute političke rivale koji se

opravdano plaše moje kandi-

dature na predstojećim pred-

sjedničkim izborima. I pored

stepena povjerenja koje

uživam i rejtinga Demokrata,

koji rapidno raste iz izbornog

u izborni proces, Aleksa Bečić

neće biti kandidat za pred-

sjednikaCrneGore. I toucilju

objedinjavanja opozicije oko

jednog jedinstvenog kandida-

ta - poručio je lider Demokra-

ta.

Izvolite, dodao je, bezuslovno

nudim da se zarad sveopšteg

opozicionog jedinstva dogo-

vorite o zajedničkom nestra-

načkomkandidatu parlamen-

tarne opozicije, a i lično i

partijski garantujem da ćemo

podržati onoga o kojemse do-

govorite i stati iza njega sna-

gom najmoćnije partijske in-

frastruktureuzemlji - rekao je

Bečić.

Onjeporučioopozicionimko-

legamadaneočekujuodnjega

da im on izabere

kandidata jer

mu, kako je na-

veo, nepadana

pamet da to

čini.

I.K.

AleksaBečić

Pozvaće i Front na razgovor

ozajedničkomkandidatu