Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 76 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Četvrtak, 8. februar 2018.

U fokusu

PODGORICA/VAŠINGTON

-Uizvještajimakoje jeAm-

basadaSjedinjenihAmerič-

kihDržavauPodgorici sep-

tembra i oktobra2016.

godine slalaStejtDipar-

tmentu, ukoje jePobjeda

imalauvid, ističe seda je

Demokratski front u izbor-

noj kampanji raspolagao

velikomsumomnovca iz

Rusije, koju jedijelioaktivi-

stimana terenu, da jekori-

stiosofisticiranukompju-

tersku tehnologijuzakoju,

kako tvrdeAmerikanci,

,,DFnemakapacitet“, kao i

da jepozamašnenovceula-

žio

umedije, prvenstvenou

koncernVijesti.

Izvor Ambasade SAD, čije je

ime zamračeno u dijelu izvje-

štaja naslovljenom ,,Milioni iz

Rusije pune kofere za DF-ovu

kampanju“, operiše se infor-

macijom da je Front samo u

Vijesti uložio oko 700.000 eu-

ra.

U istom izvještaju, poslatom

StejtDipartmentu28.septem-

bra 2016. godine, navodi se da

jeDFponudio i dnevnomlistu

,,Dan“ 150.000 eura za medij-

sku promociju aktivnosti ove

političke grupacije, znatno vi-

še od uobičajene cijene za po-

litički marketing. No, kako je

službenikuAmbasade rečeno,

menadžment Dana je odbio

ponuđeni novac.

RUSKI UTICAJ

Krajem januara ove godine u

Vašingtonu je ugledao svjetlo

dana dokument od 42 strane,

izkojeg suobrisani neki djelo-

vi, pa i čitave strane, za koje je

američka administracija pro-

cijeniladasupovjerljivi,dokje

ostatak teksta umjesto statusa

povjerljivosti (confidiental)

dobio karakteristiku osjetlji-

vosti (sensitive).

Radi zaštite ličnosti, crnim

markerom su prebrisana ime-

na i prezimena ljudi sa kojima

su službenici američkih am-

basada razgovarali.

U fokusuAmerikanaca

je naročito grupacija

Demokratski front,

metode koje su koris-

tili, ali i informacije o

utroškuogromnihpara.

Američki analitičari,

proizilazi iz informacija

slatih zaVašington,

nijesu imali dilema:

političkodjelovanjeDF-a

obilato je nansirano -

ruskimparama

Izvještaji američkih ambasa-

da u Evropi precizno slikaju

brojne akcije Moskve u Nje-

mačkoj, Švedskoj, Francuskoj,

Austriji, Češkoj, Estoniji, Cr-

noj Gori... Opisane su šeme

ruskog uticaja na nevladine

organizacije, političke partije,

tink-tenk organizacije, ali i na

pojedine uticajne intelektual-

ce, spremne za silne novce da

šire ,,antizapadnu histeriju i

podržavajuKremlj“.

CRNOGORSKI SLUČAJ

Događaji u Crnoj Gori su po-

sebno obrađeni.

Sudeći prema izvještajima

Ambasade SAD u Podgorici,

Vašington je do tančina bio in-

formisanojavnimizakulisnim

dešavanjima prije i tokom

kampanje za parlamentarne

izbore 16. oktobra 2016. godi-

ne.

U fokusu Amerikanaca je na-

ročito grupacija Demokratski

front, metode koje su koristili,

ali i informacije o utrošku

ogromnihpara.Američki ana-

litičari, proizilazi iz informa-

cija slatih za Vašington, nijesu

imali dilema: političko djelo-

vanje DF-a obilato je finansi-

rano - ruskimparama.

Tako je neimenovani izvor ot-

pravniku poslova Ambasade

objasnio daDF novac troši, ne

samo za reklamiranje kampa-

nje i strategiju, već i za plaća-

nje aktivista. Napominje se da

jemnogimpristalicama Fron-

ta plaćeno po 20 eura i poklo-

njen iPad samo da bi se uveća-

la masa na prvom mitingu

Fronta.

Istovremeno, agilni aktivisti

DF-a su dobijali, kako prenosi

Ambasada u Podgorici infor-

macije svog izvora, između

200 i 400euramjesečno, zavi-

snoodobimaposla i zadataka.

-Osimšto jeopremaopristali-

ce uređajima visoke tehnolo-

gije, DF je punih šest mjeseci

koristio sofisticirano kompju-

tersko stručno znanje, ,,aktiv-

nost koja je prevazilazila DF-

ovemogućnosti“.

U odjeljku izvještaja ,,Milioni

iz Rusije pune kofere za DF-

ovu kampanju“ ističe se da je

,,najvidljivija potvrda da DF

sjedi na ogromnim parama

novopridošlih prihoda“ – iz-

dvajanje novca umedije.

Izvor Ambasade SAD navodi

da je Demokratski front - na-

vodnozaoglašavanje-,,upum-

pao“ 700.000 eura u Vijesti, a

da je prva rata uplate Vijesti-

ma iznosila – 500.000 eura.

U izvještaju se ne precizira da

li je novac dat samo za oglaša-

vanje ili i za posebno naglaša-

vanje DF-a na naslovnici ili za

specijalno fokusiranje teksto-

va.

IZNENAĐENJE

Očito je ova informacija bila

priličnoiznenađujućazaljude

u Ambasadi SAD u Podgorici,

pasunastojaliprovjeritinjenu

vjerodostojnost. Timprije što

nepunu trećinu vlasništva

(30,7 odsto prema Central-

nom registru privrednih dru-

štava) u dnevnom listu Vijesti

drži američki fond ,,Media

Development Investment

Fond“.

Nijepoznatokojeodovdašnjih

vlasnika iz koncerna Vijesti

pozvanna razgovor, ali je očito

da se htjela čuti i ,,druga stra-

na“. Iz američkog izvještaja se,

međutim, uočavada je taosoba

informisala službenika za jav-

ne poslove Ambasade SAD da

jeugovorzaoglašavanjesaDF-

om vrijedan 250.000 do

300.000 eura i otvoreno se, iz-

vještavaju Amerikanci, ,,pod-

smijavao iznosu od 700.000

eura“.

Amerikanci nijesu baš imali

sluha za humor, kada je riječ o

sumnjama da je ruski novac,

prekoFronta, uloženuVijesti.

- Bez obzira na to da li oglaša-

vanje u štampi košta 250.000

ili 700.000 eura, ovo je izuzet-

no velika suma novca za samo

jedanmedijineuključujecije-

nu štampanja i postavljanja

brojnih bilborda širomzemlje

– konstatuje se u izvještaju

Ambasade SAD.

DANBEZ ,,DONACIJA“

Nijesu Vijesti bile jedina me-

dijska meta Demokratskog

fronta za ulaganje velikog

novca.

Prema informacijama Amba-

sade, jedan od lidera Demo-

kratskog fronta obratio se i

menadžmentu dnevnog lista

Dan sa izdašnom ponudom,

mada znatno manjom nego

Vijestima. Ljudima iz Dana,

čija se imena u izvještaju ne

pominju,ponuđenoje150.000

eura za oglašavanje i uticaj

Frontanaodređivanjenaslova

i objavljivanje fotografija na

naslovnici lista i unutrašnjim

stranama.

Američki izvor je naveo da je

ta suma novca dva puta veća

od redovnog prihoda Dana od

reklama političkih partija to-

komposljednjih izbora.

- Uprkos ovom snažnom eko-

nomskom stimulansu, uređi-

vačkimenadžment jeodbio tu

ponudujerjenekolikouredni-

ka zaprijetilo da će napustiti

novinu ako takva ponuda bu-

de prihvaćena – kaže se u iz-

vještaju Ambasade SAD u

Podgorici.

Prema izvoru Ambasade, me-

nadžment Dana je na kraju –

čak i nakon dodatne informa-

cije da konkurentne Vijesti

već postavljaju reklame De-

mokratskog fronta - ,,katego-

rično odbacio“ ponuđeni no-

vac.

Ulaganje gomile novca u akti-

viste imedijebio je tekdio ,,in-

vesticija“Demokratskogfron-

ta tokom intenzivne i burne

kampanje za parlamentarne

izbore 2016. godine.

DraškoĐURANOVIĆ

(Sjutra: Tehnologija

crnepropagande)

VAŠINGTONSKI PAPIRI:

Kako su američke ambasade izvještavale o uticaju

Rusije na politička dešavanja u Crnoj Gori i nekimevropskimzemljama

Da li jeDF ,,upumpao“

uVijesti 700.000eura?

Redakcija Pobjede

će u narednih

nekoliko brojeva

objaviti do sada

javno nepoznate

detalje američkih

izvještaja o

ruskomuticaju

i uplivu ruskog

novca u Crnu

Goru, ali i u više država Evrope

tokom2016. godine

Margaret EnUehara

Sa jednogodprotestaDemokratskog fronta