Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 76 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Četvrtak, 8. februar 2018.

CrnomGorom

BAR

- Sedmočlanaporodica

MilanaMašanovića iz cr-

mničkog selaPopratnice,

kojoj jeprošlogutorkado te-

melja izgorjelakuća, ubrzo

ćeuseliti unovi dom. Nado-

natorskomsastanku sabar-

skimprivrednicima, održa-

nomna inicijativu

predsjednikaopštineBar

ZoranaSrzentića, sakuplje-

no je 20.000eura za izgrad-

njunovekuće.

Formiran je organizacioni od-

bor za izgradnju kuće, a izvo-

đač radova biće građevinska

firma izBara ,,Kalamper“.Na-

javljeno je i da će akcija biti

nastavljena sve dok se ne sa-

kupe sva sredstva neophodna

za izgradnjudvospratne kuće.

PODRŠKA

Predsjednik opštine je ubrzo

nakon nemilog događaja obi-

šao Mašanoviće i uručio im

jednokratnupomoć.

- Bili smo tamo drugog dana

nakon požara, uručili pomoć

porodici, ali prava podrška je-

ste da izgradimo novu kuću.

Zahvaljujemseprivrednicima

Bara koji su iskazali solidar-

nost i spremnost da pomo-

gnu... Bar je grad koji je uvijek

prvi priticao u pomoć, jer ovi

ljudi znaju što je nevolja, sje-

ćamo se i zemljotresa i mno-

gih drugih nedaća... Opština

će takođepomoći i učestvova-

ti, a projekat će uraditi firma

,,Montenegroprojekt“ - kazao

je Srzentić.

Organizacioni odbor čine po-

znati privredniciHilmoFran-

ca, Goran Đurović, Mino Ka-

lamperović i Goran Pajković.

Izvođačradovaćekaoimnogo

puta do sada u humanitarnim

akcijama, biti građevinska fir-

ma ,,Kalamper“. Njen vlasnik

Mino Kalamperović prvi je

nakon požara ponudio da re-

konstruiše kuću.

- Preuzeo samobavezu da ku-

ćaMašanovićabudezavršena.

Sredstva ćemo još sakupljati u

hodu, najvažnije je da porodi-

ca,kojasadanemagdjedaživi,

dobije svoj dom - kazao je Ka-

Bar: Privrednici se odazvali pozivu predsjednika opštine za pomoć

Mašanovići ćena

proljeće imati dom

Projekat za kuću uradiće ,,Montenegro projekt“ a gradiće

je ,,Kalamper“. Akciju su podržali brojni privrednici, a u

organizacionomodboru suHilmo Franca, Goran Đurović,

Mino Kalamperović i Goran Pajković

lamperović.

Među potvrđenim donatori-

ma je ,,Cerovo“ iz Bara. Vla-

snikfirmeGoranĐurovićobe-

ćao je da će svi zajedno ,,priču

dovesti do kraja“.

IGoranPajković jezadovoljan

što su se preduzetnici brzo or-

ganizovali i odmah počeli sa

prikupljanjemsredstava.

ROKOVI

Akciji će se pridružiti i brojni

privrednici koji juče nijesu

moglidaprisustvujusastanku.

Prema najavama, porodica

Mašanović će se zadvamjese-

ca useliti u novu kuću. Dok ne

otvore vrata novog doma

smješteni su kod Milanovog

brata.

Pomoćporodicimože seupla-

titi na žiro računkoji jeotvori-

laMZCrmnica, 530-26347-27

kodNLBbanke.

V.K.V.

U subotu, u Osnovnoj školi

,,Jovan Tomašević“ u Vir-

pazaru, od 18 sati biće odr-

žan humanitarni koncert.

Prihod od ulaznica namije-

njen je za pomoć porodici

Mašanović.

Prema riječima predsjedni-

ka MZ Crmnica Đura Mar-

kovića, učestvovaće više

od deset izvođača, a cijena

ulaznice je tri eura.

- U programu učestvuju

Zdravko Đuranović, Tanja

Šeter, Marinko Pavićević,

Dragiša Simović dramski

umjetnik, zatimRajko Joli-

čić pjesnik, Filip Sjekloća

pjevač, te guslari Rajko

Radović, Stefan Marković,

Radovan Tomašević, te

KUD ,,Rumija“ i učenici OŠ

,,Jovan Tomašević“ – kazao

je Marković.

Organizatori su osimMZ,

Osnovna škola, Savjet rodi-

telja, te guslarsko udruže-

nje ,,Sveti Ivan Crnojević“.

I.T.

Humanitarni

koncertu

Virpazaru

20

hiljada eura sakupljeno je

na donatorskomsastanku

kodpredsjednika opštine

SAKUPILIDOVOLJNOZAPOČETAK:

Na sastankukodSrzentića

VATRAIMPROGUTALADOM:

PorodicaMašanović

TIVAT

– Nikšićkakompani-

ja „Vprojekt“ izvodi radove

na izgradnji zaštitneograde

dijela trotoarapremaOŠ

„DragoMilović“, koji je

prethodnoasfaltirala, apo-

tomćeuraditi imetalnu

ogradudužJadranskemagi-

stralena troatorupored

osnovne i SMŠ „Mladost“.

Uizgradnji jezidvisineoko40

centimetara i dužine oko 30

metara, koji treba da spriječi

obrušavanje zemlje na trotoar

u blizini školskog objekta, na

potezu od Jugopetrolove

RADOVIĆETRAJATIDVIJESEDMICE:

Postavljanjemreže

Tivat: Zaštitna ograda duž Jadranskemagistrale

Đacimabezbjedniji

put odkućedoškole

pumpe prema školi.

Kako bi se povećala bezbjed-

nostđakauztrotoardužmagi-

strale biće postavljena metal-

na, zaštitnaogradaudužini od

260 metara, i to na potezu od

ulaza za đake prvih razreda

OŠ „DragoMilović“ do raskr-

snice na kojoj se skreće ka

SMŠ „Mladost“.

Za te poslove opština je, raču-

najući i PDV, izdvojila 13.299

eura, a sanikšićkomkompani-

jomugovor jepotpisanuokto-

bruprošle godine.

Izvođač se obavezao da posao

okonča u rokuod 15 dana.

S.K.

KOTOR

- UMjesnoj zajednici

Dobrota 2 otvorena je pošta u

naselju Sveti Stasije, pa mješta-

ni i turisti od juče za poštanske

usluge više ne moraju ići do

Starog grada. Šalter se nalazi u

zgradi Bijelića, gdje su i kance-

larije MZ.

Mještani i turisti za poštanske

usluge više ne moraju ići do

Starog grada.

U ime aktivista Mjesne zajedni-

ce, njen potpredsjednik i član

Savjeta, Zdenko Zarilo, poseb-

no se zahvalio Antunu Pani

Miloševiću.

- On je inicirao tu, kao i još neke

KOLAŠIN

- Dvije garsonjere

od 21 i 19 kvadrata u zgradi na

Pazarištu, garsonjera od 24

kvadrata u zgradi u Ulici Dunje

Đokić, te dva jednosobna stana

od 34 odnosno 40 kvadrata u

barakama u Smajlagića polju i u

tzv. izbjegličkomnaselju – biće

dodijeljeni građanima u stanju

socijalne potrebe, najavljeno je

iz opštinske administracije.

Kako je objašnjeno u oglasu

koji je objavljen na opštinskom

sajtu i postavljen na oglasnoj

tabli, pravo za dodjelu stana na

korišćenje imaju lica koja su u

stanju socijalne potrebe.

- Radi se o licima koji prema

Zakonu o dječjoj zaštiti, ostva-

ruju pravo na materijalno

obezbjeđenje porodice, lica sa

invaliditetomprve kategorije.

Svi podnosioci zahtjeva moraju

imati prebivalište na području

kolašinske opštine. Takođe,

dužni su da navedu i doku-

mentuju postojeću stambenu

situaciju. To podrazumijeva da

dokažu da li žive kao podstana-

ri, kod srodnika ili u nekomdru-

gomneuslovnom stambenom

prostoru. Uz to je potrebno

dostaviti i uvjerenja o zdrav-

stvenom stanju i materijalnoj

situaciji porodice - navodi se u

oglasu Komisije za rješavanje

stambenih pitanja lica u stanju

socijalne potrebe.

Iako je sadašnja opštinska

administracija donijela prije tri

godine odluku o izradi nacrta

lokalnog programa socijalnog

stanovanja, tek sada počinje

konkretno rješavanje tog pro-

blema.

Dr.D.

Kotor: Odahnuli žitelji MZ Dobrota 2

Zapoštanskeuslugene

moraju ići uStari grad

PRUŽASVEPOŠTANSKEUSLUGE:

Šalter uDobroti

ideje u interesu kvalitetnijeg

života u Dobroti 2, kako po

riječima Zarila ovo ne bi bilo

samo naselje kroz koje prolazi

Jadranska magistrala. Za oko

tri hiljade stanovnika, većim

dijelom starije dobi, koliko broji

ova mjesna zajednica, potreb-

ni su dodatni sadržaji koji će

imolakšati život, a pošta je bila

jedna od njih – kazao je Zarilo.

Radno vrijeme pošte je od 8

do 14 i 30 svimdanima osim

nedjelje.

Do šaltera i kancelarije MZ je

obezbijeđen prilaz za osobe sa

invaliditetom.

S.M.

Kolašin: Opština raspisala oglas

Tri garsonjere i dva

stanaza siromašne

NARASPOLAGANJU

GARSONJERA:

Zgrada

DunjeĐokić

Pljevlja: Projekat ,,Socijalno preduzetništvo, korak ka nezavisnosti“

Ženećeekonomski ojačati

uzadruzi ,,Crvenozlato“

PLAV

– Zaposleni u Službi

zaštite i spašavanja dobili su

novu opremu koju im je uručio

predsjednik opštine Orhan

Šahmanović.

On je, kako je navedeno na

sajtu opštine, tomprilikom

kazao da su članovi Službe

zaštite prilikom intervencije u

različitim situacijama izloženi

opasnosti, te da je jako važno

da imaju opremu koja će ih

zaštititi, a zatim i doprinijeti e i-

kasnijem radu na terenu.

- Lokalna uprava će nastaviti

da pomaže Službu zaštite i spa-

šavanja - poručio je Šahmano-

vić.

I.T.

Plav

Službi zaštite

nova oprema

PLJEVLJA

–Akteri projek-

ta ,,Socijalnopreduzetniš-

tvo, korakkanezavisnosti“,

Otvoreni centar ,,Bona fide“

u saradnji sa ,,Ker internešnl

Balkans“ (Care Internatio-

nal Balkans), zadovoljni su

učinkomkoji suostvarili u

Pljevljima. Naročitočinjeni-

comda jeEvropskakomisija

odobrila sredstva zaprodu-

žetakprojekta.

Predstavnik ,,Ker internešnl“

Branislav Tanasijević kazao je

da su preduzetnice dobro

iskoristile sredstva koja sudo-

bile.

- Imali smo cilj da osnujemo

poljoprivredne zadruge i

uspjeli smo da u Pljevljima

osnujemo zadrugu ,,Crveno

zlato“. Zatim, posađen je hek-

tar maline na parceli u Odža-

ku,ogradilismoparcelu,kupi-

li sistem za navodnjavanje.

Odlično je to što donator,

Evropskakomisija, cijeni naše

napore i što je odobrila sred-

stvakakobismodovršiliproje-

kat na proljeće. To će omogu-

ć i t i preduzetni cama da

dodatno razviju svoje male

poljoprivredne biznise – ka-

zao jeTanasijević.

On je kazao da su se tokomre-

alizacijeprojektatrudilidašto

više žena prođe obuku, proci-

jenida libionezapočelesličan

posao.

A.S.

ŠahmanovićuSlužbi zaštite

BRIGAORANJIVIMGRUPAMA:

Sa skupauPljevljima