Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 76 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Četvrtak, 8. februar 2018.

Hronika

PODGORICA

Viši sudvra-

tio jeTužilaštvuoptužnicu

protiv četvorice italijanskih

državljana, koji se terete za

krivičnodjelozloupotreba

službenogpoložajauprivred-

nomposlovanju.

To jepotvrđenoPobjedi usudu,

uz obrazloženje da je optužni

akt vraćenzbog„administrativ-

nihnedostataka“.

Specijalnotužilaštvoje16.janu-

arapodiglooptužnicu kojomsu

obuhvaćeni bivši izvršni direk-

torEPCGEnrikeMalerba,bivši

finansijski direktori Flavio

Bjanko i Masimo Sala i bivši iz-

vršni direktor A2A Renato Ra-

vaneli.

Tužilaštvojemjesecprijeokon-

čanjaistrageodustaloodkrivič-

noggonjenjapravnog licaA2A i

tri crnogorska državljanina iz

ElektroprivredeCrneGore, ko-

ji su se takođe sumnjičili za zlo-

upotrebupoložaja.

Istraga je obustavljena protiv

bivšeg koordinatora glavnog fi-

nansijskogdirektoraSlobodana

Tanasijevića, rukovoditeljke

Direkcije za finansijeVenke Ja-

njuševićirukovoditeljkeDirek-

cije za računovodstvo i poreze

Vojke Ćalasan, jer je utvrđeno

da nijesu učestvovali u nezako-

nitimradnjama.

Okončanje istrage uslijedilo je

nakon što je tužiteljki Stojanki

Radović iz Italije dostavljena

dokumentacijauokviru izviđa-

ja protiv osoba koje su se tereti-

ledasuzloupotrijebileslužbeni

položaj prilikom potpisivanja

ugovoraokonsultantskimuslu-

gama i oštetile Elektroprivredu

Crne Gore za višemilionski

iznos u korist italijanskih kom-

panija A2A, A2A Reti eletrika i

BAIN–Milano.

Italijanska kompanija A2A je

prije skoro dva mjeseca u okvi-

ru poravnanja vratila 4,34mili-

onaeurazakonsultantskeuslu-

ge. Istraga u ovom slučaju

pokrenuta je na osnovu doku-

mentacije koju je u oktobru

2014. godine Vrhovnom držav-

nom tužilaštvu dostavio skup-

štinski Odbor za ekonomiju,

nakon kontrolnog saslušanja o

konsultantskim ugovorima

Elektroprivrede.

Prema toj dokumentaciji, ugo-

vori o konsultantskim usluga-

ma koje je EPCG potpisala sa

A2A, A2A Reti eletrika i BAIN

Milano sklopljeni su bez spro-

vođenjapostupkajavnihnabav-

ki i obaveznih odluka odbora

direktora.

Sporne ugovore potpisao je ta-

dašnji izvršni direktor EPCG

EnrikoMalerba, aFabioBjanko

je na mjesto finansijskog direk-

tora došao 2010. godine. Pret-

hodno je na toj funkciji bioMa-

simo Sala.

B.R.

Odluka Višeg suda u slučaju „konsultantski ugovori“

Optužnicaprotiv italijanskih

državljanavraćenaTužilaštvu

ZgradaTužilaštva

PODGORICA

Osnovno tu-

žilaštvouKotoru formiralo

jepredmet protiv

ViktoraNe-

ziraja (

21) izPeći –Kosovo,

nastanjenuBudvi, osumnji-

čenog zakrijumčarenjemi-

granata i nedozvoljenprela-

zakdržavne granice.

Tužiteljka Tijana Čelano-

vić kazala je da je osumnjiče-

nomnakonsaslušanjaodređen

pritvor zbogopasnosti odbjek-

stva.

Kako je saopšteno iz Uprave

policije, Neziraj je uhapšen

prekjučezbogsumnjedajekri-

jumčario migrante koji su pri-

hvaćeni 30. januarau luciZele-

nika.

Do ovih saznanja crnogorski

istražitelji su stigli ubrzo na-

kon što su migranti uplovili u

naše vode.

Kako je Pobjedi potvrđeno u

policiji, protiv Neziraja je pri-

kupljeno mnoštvo dokaza –

iskazi migranata ga direkto

sumnjičeda jeorganizovaone-

legalni prelazak za određenu

sumunovca,aliistražiteljiima-

ju i iskaz taksiste koji je potvr-

dio da ga je osumnjičeni anga-

žovao za prevoz Sirijaca.

U dokaznom materijalu su i

snimci sa kamera na kojima se

vidigdjejeNezirajkupovaopr-

sluke i pripremao da migrante

vodenimputemodvedeuItali-

ju.

Neziraj je, kako se sumnja, radi

sticanjanovčanedobiti organi-

zovao nabavljanje čamca i ne-

ophodne opreme za plovidbu

(pojasevi za spasavanje, vesla,

kompas itd), a zatimorganizo-

vao prevoz lica kao i određiva-

nje lokacije, plaža „Jaz“Budva,

sa koje je grupa po instrukcija-

ma osumnjičenog isplovila 29.

januara prema vodama Italije.

- Takođe, osumnjičeni je svo-

jimradnjamadoveouopasnost

živote ovih ljudi koji su usljed

potapanja čamcamogli izgubi-

ti živote, jer jeorganizovaokri-

jumčarenje i omogućio isplov-

ljavanje čamcem koji nije

adekvatan za plovidbu tolikog

broja osoba – navodi se u saop-

štenjupolicije.

Italijanska ribarica ,,Erika“

(,,Erica“) sa 17 izbjeglica, veći-

nom iz Sirije, uplovila je 30. ja-

nuaraoko10sati u lukuZeleni-

ka u pratnji Granične policije

CrneGore, nakon što jeposada

broda zatražila pomoć za pri-

stanaku crnogorsku luku.

Među izbjeglicama su bile tri

žene i četvoro djece. Migranti

su novinarima ispričali da ih je

italijanska ribarica našla na

otvorenommoru i spasila na-

kon što im se čamac, kojim su

pokušali da stignu do Italije,

oštetio i potopio.

Premanjihovoj verziji, izSirije

su krenuli još prije šest mjese-

ci, preko Turske, da bi potom

prošli kroz Albaniju, odakle su

ušli uCrnuGoru, da bi nastavi-

li ka Bosni i Hercegovini i Hr-

vatskoj... Odatle su, kako kažu,

planirali da odu za Italiju.

Ipak, istražitelji nijesu povje-

rovali u njihove verzije jer je

bilo previše čudnih i oprečnih

detalja, pa su pokrenuli opsež-

nu istragu. Crnogorskapolicija

je od grupe izbjeglica oduzela

nekolikomobilnih telefona, na

osnovu kojih su došli do bitnih

podataka koji su potvrdili pr-

vobitnu sumnju da je u noći iz-

među29. i 30januaraoko22.00

sataupravoitalijanskabrodari-

ca isplovila izBudve.

Osumnjičenom Neziraju se

stavlja na teret nedozvoljen

prelaz državne granice i kri-

jumčarenje ljudima.

A.G.

Kosovskomdržavljaninu, nastanjenomu Budvi, određeno zadržavanje

Snimci i iskazi otkrili da je

Neziraj krijumčarioSirijce

NIKŠIĆ

Nikšićka policija tokomprošlog

mjeseca rasvijetlila je šest krađa i procesui-

rala šest osoba.

Kako nam je saopšteno, Filipu Nikoliću (23)

i Mićunu Zarubici (22) stavlja se na teret da

su 13. januara sa stambene zgrade u Staroj

varoši ukrali tri kamere, a mladići su policiji

priznali da su to učinili. Dejan Aćimić (51)

je priveden zbog krivičnog djela teška

krađa, jer je, prema sumnjama istražitelja,

14. januara obio stan u Ulici Peka Pavlovića

i odnio veću količinu garderobe. Zbog

sumnje da je obio porodičnu kuću u Ulici

Vuka Karadžića i uzeomašinu za obradu

kamena i razne alate, lisice su stavljene i

Burimu Kelmendiu (24). Kako nam je saop-

šteno iz policije, on je priznao to djelo kao

i da je krajemprošle godine iz podruma

Mliječnog restorana u hotelu ,,Onogošt“

odnio više komada skupocjenog električ-

nog alata.

Početkomgodine sa otpada sekundarnih

sirovina „Alga“ prijavljen je nestanak 12

aluminijskih felgi. Priveden je Filip Mijajlo-

vića(30). Zbog krađe ženske jakne i prslu-

ka iz porodične kuće u Straševini privede-

na je i Danijela Šapurić (30).

Ra. P.

Policija u Nikšiću tokomprošlogmjeseca rasvijetlila nekoliko krađa

Uhvaćeni imladići koji suskidali kamere sazgrade

EnrikeMalerba

MasimoSala

FlavioBjanko

RenatoRavaneli

Italijanska ribarica samigrantimauZelenici

kaomi dapođemizPožarevca

prema autoputu i da ćemo se

sresti negdje.Našli smosekod

mosta. Pokazao sammu slike

oružja.Daomi jespecijalni te-

lefonkoji nemoženikodapri-

sluškuje.Kazaomi jedapreko

njegamogudapričamslobod-

no o oružju i svemu. Rekaomi

je da taj telefon treba da pre-

dam Nikoli (Bratislavu Diki-

ću). I da kada mu budempre-

davao telefon i ključeve od

oružja da mu kažem ,,evo ti,

striko, poslao rakiju“ – navodi

svjedok.

SUSRET SADIKIĆEM

Pošto se vratio u Podgoricu,

nastao je novi problem za Ve-

limirovića jer skoro cijeli dan

nijeuspiodauspostavivezusa

Nikolomne znajući da se radi

o bivšem komandantu srpske

žandarmerijeBratislavuDiki-

ću.

- SaNikolomsamtrebao da se

vidimodmahpoštosamdošao

uCrnuGoru, ali on se nije jav-

ljao. Zvao sam i Sinđu da ga

pitam zašto nema Nikole. Ta-

da mi je Sinđelić ispričao i da

ćedaseuđeuSkupštinu, daće

biti protesta, da treba da se

hapsi Milo Đukanović. Ma,

svašta mi je rekao. Ali, dodao

mi je –daj ti toNikoli i kaddaš

njemu vrati se za Srbiju –

ispričao je on.

Ipak, kasno uveče, u 22.30 ča-

sova Velimirović se susreo sa

Dikićem ispred tržnog centra

Delta siti. Dikić je bio u druš-

tvu prijateljice Kristine Hri-

stić.

- Vidio samneke ljude, prišao

sam i rekao: ,,Nikola?“ On ka-

že: ,,Da“. Rekao sammu: ,,Evo

ti šalje striko rakiju“ i predao

mu stvari. Ta žena je odmah

ušla u auto i ja sam kazao da

moram da se vratim za Koso-

vo, a on da mora da ode do te

kuće da vidi rakiju. Kada smo

došli dotle ja sammu rekaoda

uđe u kuću da mu pokažem

rakiju. On je rekao: ,,Ne, ne pi-

jem“. Mislio sam da neće da

priča zbog te žene, ja sam za-

ćutao–prepričao jeVelimiro-

vić susret sa Dikićem nakon

čega suuhapšeni.

Nazahtjev tužiocaSašeČađe-

novićausudnici jepreslušano

osam razgovora koje je Veli-

mirović uglavnom vodio sa

Sinđelićem, a iz kojih su se

mogli čuti detalji planirane

akcije u Podgorici 16. oktobra

2016. godine, ali i problemi

oko kontaktiranja Dikića ko-

me je trebalo predati specijal-

ni telefon.

Moglosečutidajeunoćiizbo-

ra jedini otvoreniulazuSkup-

štinu bio sporedni koji gleda

premaparku,aliidajeugradu

stacionirana posebna ekipa

koja bi ,,uletjela u slučajupro-

blema“.

U jednom od razgovora Sin-

đelić govori Velimiroviću da

senadadaćeĐukanovićshva-

titi da je izgubio i da će mirno

predati vlast. U suprotnom,

Sinđelić je kazaoda onome ko

privede i uhapsi Đukanovića

slijedi nagrada.

SutkinjaMugoša je prekinula

preslušavanje razgovora jer je

čulaodbranukakosekonstan-

tno smije i kako im ,,nije do-

bro“.

-Zbog ozbiljnosti suda i pro-

cesa glavni pretres se prekida

- kazala je sutkinja Mugoša.

Nastavak suđenja zakazan je

za danas.

B.ROBOVIĆ

nirana akcija u noći 16. oktobra

smislili

a strane

Optuženi Milan Kne-

žević juče je svjedoka

Mirka Velimirovića pri-

likomulaska u sudnicu

Višeg suda u Podgorici

ironično pozdravio

riječima: ,,Pomaže Bog,

čestiti vojvodo“.

Potom je Branka Milić

dobacila svjedoku:

,,Sram te bilo“.

Uslijedila je opomena

suda optuženima.

Opomene

zbog

prozivanja

svjedoka

Svjedok Mirko Velimiro-

vić juče je potvrdio da

je bivšem komandantu

srpske žandarmerije

Bratislavu Dikiću saop-

štio da je Demokratski

front organizator prote-

sta ispred Skupštine.

- Prilikompredaje spe-

cijalnog telefona rekao

sammu da DF jeste

organizator skupa -

kazao je Velimirović.

Dikićznao

kojeskup

organizovao