Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 76 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Četvrtak, 8. februar 2018.

Hronika

PODGORICA–

Policija traga za V.V, koji je, kako se sumnja, sletio

vozilom „fiat bravo“ s puta na obalu Morače, odakle mu se gubi

svaki trag.

Nezgoda je prijavljena oko 16.20 sati, nakon čega je obavljen uvi-

đaj. Policajci su zatekli otvorena zadnja vrata i ključeve u bravi, ali

ne i vozača.

On se kretaomagistralnimputemPodgorica – Cetinje, i iz neutvr-

đenih razloga sletio sa puta u blizini restorana „Internacional“.

Policija i vatrogasci pretražuju teren.

A. G.

Udes u Gornjoj Gorici na putu Podgorica – Cetinje

Potraga za

vozačem

„fiatabrava“

BIJELOPOLJE–

Policija je

jučepretreslaporodičnu

kućuMiraPešića i pronašla

pištolj, kalibra 7,65milime-

tara, bez fabričkogbroja, sa

osammetakauokviru, bez

oružanog lista, kokain i no-

vac zakoji se sumnjada je

stečenoduličneprodaje

droge.

Kako saznajemo, Pešić je

uhapšen i priveden tužiocu

zbog sumnje da je počinio

krivična djela nedozvoljeno

držanje oružja i neovlašćena

proizvodnja, držanje i stavl-

janje upromet opojnihdroga.

Pretresom je u čarapi Pešića

pronađen zamotuljak od alu-

minijske folije u kojoj su bila

dva pvc pakovanja, a unogavi-

ci odpantalona još jedanman-

ji zamotuljak.

U spavaćoj sobi pronađen je

još jedan zamatuljak kokaina.

A.G.

Uhapšenzbogdroge

i držanjaoružja

BEOGRAD–

Srpska policija

traga za mlađimmuškarcem,

visokimoko 185 centimetara,

koji je u ponedjeljak oko

20.30 sati u Beogradu ubio

Podgoričanina Dalibora Des-

potovića (37) – pišu Večernje

novosti. Kamere sa mjen-

jačnice snimile su sam čin

ubistva, ali ne i lik ubice jer je

bio okrenut leđima.

Na snimku se vidi trenutak

kada zločinac prilazi Despoto-

viću i s leđa mu puca u glavu.

Ubica je na sebi imao farmeri-

ce, patike i plavu jaknu, čiju je

kapuljaču navukao na glavu.

Kako pišu Večernje novosti,

pozivajući se na izvor blizak

istrazi, prva operativna sazna-

nja govore da je muškarac

imao pomagača kojim su

se sa mjesta ubistva odvezli

,,audijemA6“. Krenuli su da

bježe van Beograda, ali im je

negdje iznad Kumodraža pukla

guma. Kod Leštana su sišli sa

puta, tačno prekoputa kasarne.

Zapalili sumolotovljev koktel,

koji su vjerovatno unaprijed bili

pripremili, i bacili ga na auto-

mobil. Po zločinca i njegovog

saučesnika, kako se sumnja,

došao je drugi automobil, koji

ih je odvezao u nepoznatom

pravcu. Policija pregleda snim-

ke sa nadzornih kamera, kako

bi se rekonstruisala mapa kre-

tanja vozila kojim su pobjegli

osumnjičeni.

Iako su zapalili ,,audi“, ubice

nijesu uništile tragove jer vozi-

lo nije potpuno izgorjelo.

Pronađeni su otisci, kao i bio-

loški tragovi i poslati na DNK

analizu.

A. G.

Srpska policija provjerava ,,audi A6“ koji su

koristile ubice Podgoričanina

Kamere snimile ubicu

Despotovića, pronađeni

tragovi samjesta zločina

PODGORICA–

Srpski dr-

žavljaninMirkoVelimirović

juče jeu sudnici Višeg sudau

Podgorici kazaodamu je

Aleksandar SašaSinđelić re-

kaodaprotesteuCrnoj Gori

organizujeopozicija sa ,,ja-

kimljudima sa strane“. Veli-

mirovićnije sporioda je

znaozaplannasilnogupada

uSkupštinu ističući da je za-

duženje ljudi dovedenih iz

Srbijebiloda guranjempot-

pomognuulazakuparla-

ment. Proces vodi sutkinja

SuzanaMugoša.

Prema riječima svjedokaVeli-

mirovića, prvi sastanak sa Sin-

đelićempovodomorganizova-

nja akcije uCrnoj Gori imao je

4. ili 5. oktobra 2016. godine u

mjestuBrnjak.

Sinđelićmu je tada saopštioda

ima neka saznanja da će u Cr-

noj Gori na dan parlamentar-

nih izbora da budu organizo-

vani protesti.

- Biće gužve, pa da pomogne-

mo našoj braći jer ćeMilo Đu-

kanović pokušati da pokrade

izbore, kazaomi je tada Sinđe-

lić. Tražio je odmene da dove-

dem koliko mogu ljudi u Crnu

Goru. Rekao mi je da ima po-

vjerenja u mene i dao mi je

15.000 eura da bih imao za

troškoveokoorganizacije–ka-

zao jeVelimirović.

OrGAnizAtOri

Sinđelić je tada Velimiroviću

otkrio da će u Crnu Goru doći

ljudiizSrbije,alidamujebitno

i da se njegova grupa nađe u

Podgorici 16. oktobra.

Na drugom sastanku, prema

riječima Verlimirovića, Sinđe-

lićmu je saopštio da će na pro-

testubiti „posebni ljudi, koji će

nasilno da uđu u zgradu crno-

gorskog parlamenta“.

-Kazaomi jeda će ljudi sa stra-

ne biti u uniformama i da će se

umiješatimeđunarod.Shvatio

sam da će biti obučeni u uni-

forme crnogorske policije.

,,Čim je gužva ne zna se ko je

čiji policajac i u jednom tre-

nutku će da uđu unutra. To na

svaki načinmora da se razbije,

makar se zapucalo, samo da

Crna Gora ne uđe u NATO“ ,

kazaomi je tada Sinđelić.

On navodi da mu Sinđelić nije

imenom i prezimenom rekao

ko su organizatori protesta, ali

je naveo da se radi o ,,mnogo

jakim ljudima, iz opozicije, iz

Podgorice, kao i ljudi sa stra-

ne“.

OdlukA„OdOzGO“

- ,,Saznaćeš, biće vremena, ne

sjekiraj se oko toga“ – kazaomi

je Sinđelić. Na tom sastanku u

Požarevcu, kadami je dao tele-

fon,pomenuomijedasenesje-

kiram i da su u Crnoj Gori jaki

ljudi izDF-a. ,,Oni su tu, ne sje-

kiraj se“ rekaomi je tadaSinđe-

lić – ispričao jeVelimirović.

UdogovorusaSinđelićem,Ve-

limirović je nazvao Predraga

Bogićevića, predsjednika Rav-

nogorskogpokretaidogovorio

sa njimsusret.

- Sreli smo se u jednom resto-

ranu gdje mu je Sinđelić iznio

taj isti

plan.Da

trebadapomo-

gnemonarodu, daćebiti ti jaki

ljudi prisutni, da se uđe u

Skupštinu. Danikakone smije

da dođe do toga da se uđe u

NATO. Tada je Bogićeviću re-

kao da će sve da finansira i is-

pod stola mu je dao novac.

Tražio je od njega da dovede

što više ljudi. Tada smo se ra-

stali –prisjeća se svjedok.

Uslijedio je i treći sastanak u

Ribarićima kada je Sinđelić

kazao Velimiroviću da je za

njega ,,došla jedna odluka

odozgo“.

Sinđelić je tada, kako navodi

Velimirović, zatražio od njega

,,da nabavi automatsko oružje

i municiju za gore, za Crnu

Goru“.

-Odmahsammurekao- čemu

oružje i damoji ljudi nijesu za

to. Onmi je na to odgovorio da

oružje nije za moje ljude već

za drugu, posebnu grupu –

ispričao jeVelimirović.

Neobičan zahtjev Sinđelića,

kako Velimirović tvrdi, naveo

ga je na razmišljanje kakav

stav da zauzme povodom no-

vonastale situacije.

- Nijesam znao šta da radim.

Tonijemala stvar. Kakodana-

bavimoružje jer nijesamtrgo-

vaooružjem. Sjetio samse lju-

di koje sam sretao u lovu i sa

kojima sam razmjenjivaomu-

niciju. Dok sam razmjenjivao

municiju sa jednim Šiptarom

kroz šalu sam mu rekao ,,što

kod vas ima dosta oružja“, na

šta mi je on odgovorio da za

pare može sve da se nađe –

ispričao je on.

Velimirovićjekontaktiraopri-

jatelja i tražio od njega da mu

nabavi automatsko oružje i

3.000metaka.

- Pitaome: ,,Ti si Srbin, ja Šip-

tar, da nećeš da ratuješ?“ Ja

sammurekaoda tonijezaKo-

sovo već za Bosnu i Hercego-

vinu, da mi nabavi oružje i da

ne brine za pare. Kazao mi je:

,,Ako je dobra para, javiću ti u

dvadana“ – ispričao jeVelimi-

rović.

Nakontoga11.oktobraVelimi-

roviću je rečeno da može da

dobije oružje i to po cijeni od

450 eura po komadu za auto-

matskupuškuimetakzajedan

euro.

- Kazao sam da mi to oružje

treba za 13. oktobar i da novac

nije problem. To sam saopštio

i Sinđeliću. Nakon toga sam

razmišljao o svemu i nijesam

znao šta da radim. Da odusta-

nem, nijesam smio. Da prija-

vim kosovskoj policiji, nema

vajde. Nijesam smio srpskoj

jer sammislio da Sinđelić ima

nekevezetamoidaćemenaći.

Odlučio samda toprijavimcr-

nogorskoj policiji – kazao je

Velimirović.

Već sjutradan, kako navodi,

otišao je u Podgoricu i nakon

kraćeg vremena posjetio je

zgradu policije gdje je od por-

tira tražio da ga pusti kod na-

čelnika jer za njega ima važnu

informaciju.

- Kazao sam portiru da imam

saznanje da će biti protest ov-

djenadan izbora, ali da tomo-

gurećisamonačelniku.Onme

nakon 10 minuta sproveo do

načelnika. Tamo je bio i jedan

njegov saradnik. Ja sam mu

sveiznioštajebilo–ispričaoje

svjedok.

POsjetA

Velimirović je ubrzo sprove-

den u zgradu Tužilaštva, gdje

je i prvi put vidio glavnog spe-

cijalnog tužiocaMilivoja Kat-

nića.

-,,Pomogni ti nama, ami ćemo

tebi“–kazaomi je tada. Sadmi

je žao jer vidim kako mi je sa-

čuvao glavu – naveo je Velimi-

rović.

Prema instrukcijama koje mu

je Katnić dao, Velimirović je

sjutradan otišao uMokru Go-

ru,gdjejepreuzeooružje.Pre-

ma unaprijed napravljenom

dogovoru sa glavnim specijal-

nim tužiocem, Velimirović je

rasklopio oružje i bacio ga u

jezero, na kilometar od brane,

dok jemuniciju, kako jekazao,

posipaopo jezeru.

-Tosamsve rasturio i vratiose

zaCrnuGorujersamtooružje

jamorao da prenesem– kazao

je on.

Velimirović je ispričao da se

prije nabavke oružja sreo sa

Sinđelićem u Raškoj, gdje mu

jekazaodaćeuPodgorici pro-

naći kuću u koju planira da

skladišti oružje.

- Rekaomi je da je to odlično i

daomi još 15.000 eura – ispri-

čao je svjedok.

Nakon sastanka sa Sinđelićem

i bacanja oružja u jezero, Veli-

mirović se vratio u Podgoricu

gdje je glavnom specijalnom

tužiocu ispričao šta je uradio.

Međutim, iskrsao je problem

jer je Sinđelić tražio da mu se

slika kupljeno oružje u kući

koju je Velimirović pronašao

za skladištenje.

-Kadasamtorekaotužiocima,

onisunabavilitooružjeidoni-

jeli ga u nekim sanducima. To

sam slikao i fotografije poslao

Sinđeliću – ispričao je svje-

dok.

Velimirovićseponovovratiou

Srbiju i u Požarevcu se četvrti

put sreo sa Sinđelićem.

- To je već bio 14. oktobar. Do-

šao je uveče oko 11-12 sati i re-

SUĐENJE ZAPOKUŠAJ TERORIZMA:

Svjedok otkrio kako je pl

Velimirović: Sve

DF i „jake“ osobe

Milan Knežević, jedan od lidera DF-a koji se našao na optu-

ženičkoj klupi zatražio je od suda da Saši Sinđeliću ukine

status svjedoka saradnika.

Knežević je pojasnio da je Sinđelić, uprkos činjenici da nje-

govo saslušanje pred sudomnije formalno pravno okon-

čano, prekomedija saopštio javnosti ,,da će svoj život da

nastavi u Srbiji jer je njegovo svjedočenje završeno“.

Knežević je ocijenio da je Sinđelić na ovaj način crnogor-

sku javnost obavijestio da će njemu biti potvrđen status

svjedoka saradnika.

Sutkinja Suzana Mugoša je navela da će sud status svjedo-

ku saradniku potvrditi nakon što se njegove tvrdnje koje

je iznio provjere u dokaznompostupku.

Istakla je da bilo koja televizijska emisija ili nešto što je

rečeno van sudnice nije i neće imati uticaja na sud.

Kneževićtražidase

Sinđelićuukinestatus

svjedokasaradnika

MirkoVelimirovićdolazi na suđenje