Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Srijeda, 7. februar 2018.

Hronika

BEOGRAD

–Srpski stražite-

lji nemajusaznanjako jeupo-

nedjeljakveče, oko20.30 sati

naVoždovcu, ubioPodgori-

čaninaDaliboraDespotovića

(37), ublizini njegovemje-

njačnice.

Uviđajem je utvrđeno da je u

zločinuučestvovalovišeosoba,

da su ubice čekaleDespotovića

da izađe iz radnje i pucalemu s

leđa.

Pored njegovog tijela pronađe-

no je šest čaura.

Napadač jeuDespotovića ispa-

lio više hitaca u glavu, a onda

pobjegao automobilom koji ga

je čekao. Nakon zločina ubice

suzapalile ,,audiA6”uLeštani-

ma.

Prema pisanju Blica, Despoto-

vićevamjenjačnicakodkoje je i

ubijenotvorena je prije oko go-

dinu. Kako kažu komšije, on je

nedavnoizašaoizzatvoraiože-

nio se.

Despotović je nekada bio obe-

zbjeđenje Danilovgrađaninu

Slobodanu Šaranoviću, pa

istražitelji provjeravju da li je

likvidiran zbog nekih od ranije

neraščišćenih mafijaških po-

slova.

Da je imao upliva u kriminalne

radnje, potvrđuje i sumnja

istražitelja da ga je Šaranović

2010. godine angažovao da li-

kvidiraLukuBojovića.

Sanjimuobezbjeđenjutadaje

bio i crnogorski državljanin

MilošKljajić, kodkojih je srp-

ska policija u iznajmljenim

stanovima na Karaburmi i

Zvezdari pronašla četiri „he-

klera“, tri automatske puške,

tripištolja,dvije„pumparice“,

5,5 kilograma sporogorećeg

štapina, zolju, municiju, ali i

lažne policijske značke.

OsimDespotovića i Kljajića, u

novembru 2010. godine uhap-

šen je i rođeni brat Saše Cveta-

novića - Jugoslav Cvetanović,

koji je radio u Šaranovićevom

kazinu„Slavija“i,premanezva-

ničnim informacijama, posla-

timubicama pružao logistiku.

JugoslavCvetanović jeubijenu

septembru 2017. godine, a nje-

gov brat je za ubistvo optužio

LukuBojovića.

Saši Cvetanoviću se sudi da je

ubioNikoluBojovića, analogo-

davac ovog zločina bio je, pre-

manavodima izoptužnice, Slo-

bodan Šaranović, koji je ubijen

u martu prošle godine ispred

porodične kuće u budvanskom

naseljuDubovica.

Počinioci ovog zločina nijesu

identifikovani,kaoniubicenje-

govogbrata–Branislava, koji je

ubijenprije devet godina.

Rat između Šaranovića i Bojo-

vića počeo je 2009. godine, ka-

da je nestao Baranin Slobodan

Radonjić,kumBranislavaŠara-

novića.

Ubrzo nakon toga, Branislav

Šaranović je ubijen, a tijelo ni-

kada nije pronađeno. Njegov

brat ponudio je nagradu odmi-

lion eura za informaciju o ubi-

cama. Do njega su stigle infor-

macije da mu je brat ubijen po

naloguLukeBojovića.

Unastavkuobračunaubijen je i

advokatVladimirZrelec,kojije

ranije zastupao porodicu Šara-

nović. Za njegovo ubistvo

osumnjičen je Vladimir Šara-

nović, koji je nedavno uhapšen

uBeogradu.

A.G.

PODGORICA

–Budvani Ve-

sna i SašaŠubara juče suu

podgoričkomVišemsudu

ustvrdili daMiljanBulatović

i Vladimir Šmanjaneodgo-

varajuopisumladićakoji su

obilazili garažuunjihovoj

zgradi, gdje jepolicijanašla

opremukorišćenuu likvida-

cijiĐorđaBorete i slučajne

žrtveDraganaZečevića.

Oboje su rekli da su primijetili

automobil ,,punto“ koji je bio

parkiran isprednjihovezgrade

i da su vidjeli ,,neke“ momke

koji su dolazili u garažu i polo-

mili rampu, ali ne i da su to bili

optuženi Šmanja i Bulatović.

- Ne znam što sam ovdje. Ne

poznajem nikoga. Ovi momci

su dostamlađi odmene - kaza-

la je svjedokinjaVesna Šubara.

Ona je navela da je vidjela dva

mladića kako lome rampu na

ulazu u zgradu prema garaž-

nimmjestima.

- Rekla sam im - šta to radite, a

onisumiodgovorilidahoćesa-

mo malo da pomjere rampu.

Poslije ih nijesam vidjela. Mi-

slimdasuonidalinovacvlasni-

cima zgrade Mileni i Vesku

Đuričkovićukako bi platili šte-

tu - kazala je ona.

Prisjetila se da je vlasnik zgra-

de Vesko Đuričković kasnije

ispod njenog balkona razgova-

raosamomcima, ali onani tada

nije zapamtila njihove likove.

Kao i Vesna, njen suprug Saša

Šubara kazao je da optužene

Bulatovića i Šmanju nije ranije

vidio i da ihne poznaje.

Onje ispričaoda je jednompri-

likom mladiće koji su pravili

buku u garaži opomenuo da to

ne rade i da se ne raspravljaju

sa njegovomsuprugom.

SašaŠubarapotvrdiojedajena

molbu policije bio svjedok

otvaranjagaražeukojojsupro-

nađeni motor i ostala oprema

koji su korišćeni u likvidaciji

Borete.

- Nalazio sam se 6-7 metara od

ulaza i pratio vještačenje – ka-

zao je Saša Šubara.

Branilac Šmanje i Bulatovića,

advokatMarkoRadović prigo-

vorio je iskazu ovog svjedoka

na okolnosti vještačenja pred-

meta jer nije bio u unutrašnjo-

sti garaže.

- Kako je rekao, nije siguran ni

da li je potpisao bjanko zapi-

snik ili popunjeni – kazao je

advokat Radović.

Naprigovoradvokatareagovao

je specijalni tužilac Saša Čađe-

nović govoreći mu: ,,Nauči po-

sao“.

- Sreća pa ga od Vas ne učim –

kazao jeRadović.

Na optuženičkoj klupi su Vla-

dimir Šmanja i Miljan Bulato-

vić, koji su pratili Boretu, po

nalogu naručioca ubistva, čije

ime za sada nije poznato. Oni

se terete za stvaranjekriminal-

ne organizacije i teško ubistvo

u saizvršilaštvu.

Optužnicom su obuhvaćeni i

Budvani RatkoVušović, Vasili-

je Rafailović i Bjelopoljac Ivan

Cicmil, čiji otisci su pronađeni

namotoru koji su koristile ubi-

ce Borete i doktora Dragana

Zečevića. ZaVušovićem, Rafa-

ilovićem i Cicmilom raspisana

jemeđunarodna potjernica jer

su nedostupni crnogorskim

vlastima.

Među dokazima tokom po-

stupkasu i predmeti koje jepo-

licijapronašlaugaraži u jednoj

zgradi u Podkošljunu: lična i

saobraćajna Vušovića, flaše i

kacige sa tragovima Rafailovi-

ća,VušovićaiCicmila.Sljedeće

suđenje zakazano je za 12. fe-

bruar. Proces vodi sutkinja Bi-

ljanaUskoković.

B.R.

PODGORICA

–Predsjednik

Višeg sudauPodgorici Boris

Savićodgodio je juče ročište

nakojemje trebaloda se raz-

matra zahtjevTužilaštva za

oduzimanje imovinebivšem

visokomfunkcioneruDPS-a

SvetozaruMaroviću.

Za juče je bilo planirano pred-

stavljanje dokaza, ali proces

nijeodržanzbognedolaskaad-

vokatice JeleneKelečević.

Kako je rečeno iz Višeg suda,

advokatica Kelečević iz Beo-

grada nije stigla na zakazano

ročište.

Podsjećamodajenajednomod

prethodnihročištasudijaSavić

odbio žalbe advokata Svetoza-

ra Marovića koje su podnijeli

na rješenje oprivremenojmje-

ri oduzimanja dijela imovine.

Savić je tada objasnio da je či-

njenično stanje u dovoljnoj

mjeri razjašnjeno. Sporazu-

momo priznanju krivice pred-

viđeno je oduzimanje 11.885

kvadratašuma,stanovi,livadei

pašnjaci, kao i pet vikendica

kojeMarovići imajuuBudvi.

Marović jesporazumomkoji je

potpisao sa Specijalnim tuži-

laštvom priznao da je organi-

zovao kriminalnu grupu, koja

je budvanskoj opštini nanijela

višemilionsku štetu.

Istim sporazumom kojim je

trebalo da uplati novac, Maro-

vić je pristao da odleži tri godi-

ne i devet mjeseci zatvora. Za

Marovićem je sredinommaja

prošlegodineraspisanacrvena

Interpolova potjernica kako bi

kaznuodslužiouSpužu.

B.R.

PODGORICA

-Nadamo se

dapostupakprotivMiomira

Mugošenećedijeliti sudbinu

onogkoji jebiopokrenut

protivnjegovogpartijskog

drugaSvetozaraMarovića, a

koji je za epilog imao situaci-

juda crnogorski državni or-

gani sada čekajuda seMaro-

vićpobeogradskim

ugostiteljskimobjektima

izliječi oddepresije, pada ga

privedupravdi i spuškomza-

tvoru– saopštio jedirektor

istraživačkog centraMANS

DejanMilovac.

Kako je naveo, uMANS-u vje-

ruju da tužilaštvo nije već po-

stiglo dogovor saMugošom, te

datoštojošuvijeknijeuhapšen

nepredstavljajednuodstavkiu

tomsporazumu.

- Smatramoda jepotpunoneu-

običajeno da optuženi za više-

milionskumalverzaciju ne bu-

deuhapšenprilikompodizanja

optužnice, adaudrugimsluča-

jevima imamo kompletan cir-

kus od hapše-

nj a praćen

televizijskim

kamerama.

Mislimo da

bi procesu-

iranje javnog funkcionera ka-

kavjeMugoša,uzpunuprimje-

nu policijskih i tužilačkih

ovlašćenja, čak i nakon deceni-

je istrage, poslalo jasnuporuku

da je pravda jednaka za sve i da

u tužilaštvu nema povlašćenih

i zaštićenih. Smatramo daMu-

goša zaslužuje pravično, javno

suđenje, ne samo za slučaj Ca-

rinevećizadrugemalverzacije

kojih tokomnjegovogmandata

nije bilomalo–poručio je on.

Milovac je podsjetio da je pro-

teklo više od jedne decenije ot-

kad jeMANS podnio prvu kri-

vičnu prijavu protiv bivšeg

gradonačelnika PodgoriceMi-

omiraMugoše zbog sumnje da

je u ,,slučaju Carine“ oštetio

gradski budžet za višemilion-

ski iznos.

- Za sve to vrijeme nadležno

tužilaštvo je u svom posjedu

imalo kompletnu dokumenta-

cijunaosnovukojejezaključen

štetni posao prodaje građevin-

skog zemljišta na Staromaero-

dromu - kazao jeMilovac.

On ističeda su iz tihrazlogaza-

brinuti zašto je tužilaštvu bilo

potrebno više od deset godina

da procesuiraMugošu u sluča-

ju koji je sa krivično-pravnog

stanovištapriličnojednostavan

i predstavlja školski primjer

korupcije u postupku prodaje

imovineGlavnog grada.

- Zbog toga će biti zanimlji-

vo vidjeti šta tužilaštvo

Mugoši stavlja na teret i

na šta je potrošena de-

cenija koliko je traja-

la istraga ovog slu-

čaja - naveo je on.

C.H.

vodu za izvršenje krivičnih sankcija

đu i žeđu

Dikić je nakon trideset i više

ročišta odlučio da prizna dio

navoda iz optužnice i potvrdi

tvrdnje svjedoka saradnika

Aleksandra Saše Sinđelića.

On je ranije pred sudomsaop-

štio da je opozvao punomoćje

odbrani, svojim advokatima

MilanuPetrovićuiGoranuPe-

tronijeviću. Otkazivanje pu-

nomoćja uslijedilo je nakon

što je Sinđelić ustvrdio da je

advokat Petronijević povezan

sa prvooptuženimEduardom

Šišmakovim i da „ne brani in-

teres Bratislava Dikića“, već

prvenstveno interese pripad-

nika ruske tajne službe.

PLAN

Upetak jezavršenosaslušanje

svjedoka saradnika koji je do

detalja ispričao kako su pri-

premani napadi na crnogor-

ske institucije kako bi se spri-

ječio ulazak u NATO. Sinđelić

je odgovorio na više od 2.000

pitanja i sa stanovišta tužilaš-

tva navodi optužnice su u pot-

punosti potvrđeni. Sa druge

strane, odbrana je bila katego-

rična da je svjedok saradnik

govorioneistinu.

Suđenje se nastavlja danas,

pred vijećem sutkinje Suzane

Mugoše, za kada je planirano

saslušanje srpskogdržavljani-

naMirka Velimirovića, koji je

crnogorsku policiju obavije-

stio o planiranim napadima u

noći 16. oktobra 2016. godine.

Predsjednik Višeg suda Boris

Savić je 5. decembraVelimiro-

vića, okrivljenog za učestvo-

vanje u kriminalnoj organiza-

ciji, osudio na šest mjeseci

uslovno na godinu dana, što

znači daVelimirovićneće ići u

zatvor ukoliko u narednih 12

mjeseci ne ponovi krivično

djelo.

M. L.

MANS protiv bivšeg predsjednika opštine Podgorica

podnio prijavu prije više od deset godina

Milovac: Nadam

se daMugoša neće

proći kaoMarović

BEOGRAD:

Istraga o likvidaciji Dalibora Despotovića iz Podgorice

Ubicepucale s leđaužrtvu

Samjestaubistva

FOTONOVOSTI

Na suđenju okrivljenima za ubistvo Đorđa Borete i Dragana Zečevića iskaz dali Vesna i Saša Šubara

Šmanja i Bulatovićneodgovaraju

opisumladićakoji su tražili garažu

Saprivođenja jednogodokrivljenih

Odgođeno ročište na kojem je trebalo da se razmatra prijedlog o zapljeni imovine bivšeg funkcionera DPS-a

Advokatica izostala, bili planirani dokazi

DaliborDespotović

DejanMilovac

DušanM. Jovović