Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Srijeda, 7. februar 2018.

Hronika

NIKŠIĆ

–ProtivMarkaJanjića (30) izNikšićapodnijeta je

krivičnaprijava zbog sumnjeda je 22. aprila 2016. godinepo-

liobenzinomi zapalioautomobil „audi A5“uvlasništvuSa-

vaAgramovića (42) uUliciNikoleTesle.

Vatra se proširila i na dva vozila koja su bila parkirana u blizini

„audijaA5“. Janjić je, kako se sumnja, polio vozilo i asfalt benzi-

nom, da bi potom upaljačem izazvao plamen. On se nalazi na

izdržavanju kazne zatvora po osnovu prethodno počinjenog

krivičnog djela.

S.D.

PODGORICA

–Uakciji ,,Lo-

an“protivM. A. (46) izNik-

šićapodnijeta jeprijava

zbog sumnjeda jepočinio

krivičnadjela zelenaštvo i

nedozvoljenodržanjeoruž-

ja i eksplozivnihmaterija.

Kako je saopštila Uprava poli-

cije, sumnja se da je M. A. u

maju2016. godineK.Đ. izPlu-

žina dao 400 eura, ugovaraju-

ći za sebe nesrazmjernu imo-

vinsku korist kroz kamatu od

15 odsto namjesečnomnivou,

sve do isplate glavnice duga.

- Tom prilikomM. A. je, sum-

nja se, zahtijevao da mu K. Đ.

kao zalog, odnosno sredstvo

obezbjeđenja potraživanja za

datinovac,dapištolj„star“.Od

maja 2016. godine, K. Đ. jeM.

A. redovno isplaćivaomjeseč-

ni iznos dogovorene zelenaš-

ke kamate, dok glavnicu nije

uspiodavrati –kazali su izpo-

licije.

M. L.

CETINJE

–Cetinjskapolicija juče jeuhapsila jednuosobuza

kojomjebila raspisana lokalnapotjernica, kontrolisala je 13

bezbjednosno interesantnihosoba i oduzela jednovozlo, ka-

kobi provjerili da li imaveze sakrivičnimdjelom.

Kako se navodi u saopštenju policije, uhapšen je J. D. (63) iz Ceti-

nja, za kojim je bila raspisana lokalna potraga zbog sumnje da je

počinio krivičnodjelonasilje uporodici ili porodičnoj zajednici.

Usaopštenju se navodi da je od bezbjednosno interesantne osobe

S. Č. (32) sa Cetinja radi provjere oduzeto vozilo „tojota lend kru-

zer“ cetinjskih registarskihoznaka.

Takođe, umjestuZagrablje, naputuCetinje–Budva, kontrolisana

sudva srpska državljaninaM. N. (57) i I. S. (37).

-M.N.jeizdatprekršajninalogod200eurazbogprekršajaizčlana

136 Zakona o strancima, dok je uz konsultacije sa službenicima

Odsjeka za strance, vize i suzbijanje nezakonitihmigracija, doni-

jeto rješenje o određivanju roka za napuštanje Crne Gore. Za I. S.

je, zbog počinjenog prekršaja iz člana 137 Zakona o strancima, iz-

dat prekršajni nalog od60 eura –pojašnjeno je iz policije.

A.G.

PODGORICA

–SuđenjeVladimiruUlami (24) iDarkuMijo-

viću (26), koji se terete zaubistvoPetrovčaninaNemanje

Medina, juče je zbog izostanka advokataBrankaAnđelića

odgođenoza 13. februar.

SutkinjaVesnaMoštrokol kazala jeda jeAnđelićobavijestiosud

da iz zdravstvenih razloga nemože prisustvovati suđenju.

OsimUlame iMijovića na optuženičkoj klupi je i BogdanMilić,

koji se tereti za pomaganje nakon zločina.

Prema navodima optužnice, Ulami sena teret stavlja teškoubistvo

i krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnihmate-

rija.Mijović se sumnjiči za teško ubistvo, aMilić za pomoć učinio-

cu poslije izvršenog krivičnog djela i za nedozvoljeno držanje

oružja i eksplozivnihmaterija.

M. L.

PODGORICA

–Bivši ko-

mandant srpske žandarme-

rijeBratislavDikić, koji se

tereti zapokušaj terorizma

nadanparlamentarnih izbo-

ra 16. oktobra 2016. godine,

počeo je juče štrajkglađu i

žeđuuZavoduza izvršenje

krivičnih sankcija, saznaje

Pobjeda.

Ovu informaciju potvrdio je i

njegov branilac, advokat Du-

šan M. Jovović, koji je naveo

da jeDikić veoma lošeg zdrav-

stvenog stanja.

ZAHTJEV

- Počeo je štrajk glađu i žeđu,

odbija medicinsku pomoć u

prostorijamaZIKS-a.Onkori-

sti medikamente inostranog

porijekla i alternativne meto-

deliječenja,kojihnemanaspi-

sku Ministarstva zdravlja, pa

mu ne može biti pružena ade-

kvatnamedicinska njega – ka-

zao je njegov advokat.

Jovović je dodao da vijeće Vi-

šeg suda još nije odlučiloonji-

hovim prijedlozima o ukida-

njupritvora.

Optuženi Dikić je na ranijem

pretresu kazao da mu je svje-

dok saradnik Aleksandar Sin-

đelić prilikom susreta u Nišu

kazao da proteste protiv ula-

ska u NATO u Podgorici orga-

nizuje ,,srpska opozicija“, ali

damu nije saopšteno imenom

i prezimenomko su organiza-

tori.Rečenomu je i da jeplani-

ran upad u Skupštinu, ali da je

njegova pretpostavka da su tu

akciju, „na poguravanje sa po-

licijom, trebalida izvedulideri

opozicije sa pristalicama“.

OsimtogaDikić jepomenuo i

da je prije pokušaja terori-

stičkog napada na dan parla-

mentarnih izbora 2016. godi-

ne sasvim slučajno dobio

informacijuidajeuorganiza-

ciju upada u Skupštinu bio

uključen i politički savez De-

mokratski front.

- Negdje na rastanku našeg

trećeg sastanka mi je onako

usput, kroz šalu i smijeh, ka-

zaoda lideri opozicijeplanira-

ju ulazak u Skupštinu. Znam

da sam na to reagovao i rekao

da neću da učestvujem na ta-

kvom protestu. ,,Ma, neće tu

biti nikakvih sukoba. Oni će

kao navijači na utakmici da se

poguraju sa obezbjeđenjem i

uđu u Skupštinu“, kazao mi je

tada Sinđelić –navodi Dikić.

Mirko Velimirović je, prema

tvrdnji Dikića, bio jedina oso-

ba koja mu je pomenula naziv

političke partije vezano za ak-

cijukojajetrebaladasedesina

dan parlamentarnih izbora u

Crnoj Gori.

PODGORICA

- Suđenje

funkcionerimaDemokrat-

skog frontaMilutinuĐuka-

noviću,Marini Jočić,Mila-

nuKneževiću i Branku

Radulovićuzbog incidenta

koji se 15. februaraprošle

godinedogodiouholuSkup-

štine, kada sunasrnuli na

poslanikeDPS-a, juče jeod-

gođenoza 5.mart.

Proces jeodgođenjer senijesu

pojavili poslanik DPS-a Mi-

odrag Vuković i advokatica

Andrijana Razić, koja zastupa

Kneževića.

Sutkinja Željka Jovović obja-

snila je da Vukoviću nijesu

uspjeli da uruče poziv.

Knežević je nakonodgođenog

suđenja prokomentarisao da

bi ,,Vukovića trebalo potražiti

u Montenegro erlajnzu ili da

se suđenje održi u avionu“.

Jočić, Knežević, Đukanović i

Radulović sumnjiče se za na-

silničko ponašanje, zbog inci-

dentakoji sedesio 15. februara

prošlegodinenakonšto jepar-

lament ukinuo imunitet lide-

rima DF-a Andriji Mandiću i

Milanu Kneževiću. Poslanici

Fronta tada su, nakon završet-

ka glasanja, ušli u hol Skupšti-

ne, vrijeđali i nasrtali naposla-

nike DPS-a, a teži incident

spriječilo je skupštinsko obe-

zbjeđenje. Branko Radulović

htio je tada fizički da se obra-

čuna sa poslanikom DPS-a

Miodragom Radunovićem

uhvativši ga za vrat, a poslanik

Milan Knežević se unio u lice

poslaniku DPS-a Miodragu

Vukoviću. Milutin Đukanović

uputio je teške riječi predsjed-

niku Administrativnog odbo-

ra Luiđu Škrelji, da bi kasnije

pokušaoda objasni kako je sve

to bilo - „na ljudskoj, a ne na

nacionalnoj osnovi“. Poslani-

ca Fronta Marina Jočić je u

jednomod hodnika ošamarila

Martu Šćepanović iz DPS-a,

što nijesu snimile kamere. Jo-

čić je kasnije priznala da je to

uradila, a izDF-a su sarkastič-

nokazali da se radiloo„vaspit-

noj packi“.

M. L.

HERCEGNOVI

-D. V. (40) izHrvatske

uhapšen jeuHercegNovomzbog sum-

njeda jeu tomgradu iKotorupočinio

osamkrađa.

Kako su saopštili iz policije, osumnjičeni

jeuponedjeljakvečepokušaodaopljačka

megamarket ,,Idea“uZelenici, auhapšen

je dok je bježao.

-D.V. jetomprilikombiomaskiran, dok je

na rukama imao rukavice. Pregledom

osumnjičenog pronađen je alat za sječe-

nje i obijanjemetalnih kasa i biber sprej -

kazali su iz policije. D. V. se takođe tereti

da je opljačkao market ,,Idea“ u Bijeloj,

dok jeumarketu ,,Primato“uIgalu iZele-

nici ukrao 1.700 eura, cigarete različitih

proizvođača, viski ,,redlabel“ i risivereod

video-nadzora. Iz policije navode da do-

kazi ukazuju i da je D. V. odgovoran za

pljačkumarketa ,,Idea“uKotoru i pumpu

,,Eko Helenik Jugopetrol“ a.d. u Kotoru,

gdje jeobiijaometalnesefoveuobjektima

odakle je krao novac. Osumnjičeni se te-

reti da je nanio štetu marketu „Idea“ u

iznosuod24.000eura a „EkoHelenikJu-

gopetrolu“ od26.000 eura.

M. L.

Prijava protivMarka Janjića

Osumnjičen da

je zapalio „audi“

Krivična prijava protiv Nikšićanina zbog zelenašenja

Kontrolisano 13 bezbjednosno interesantnih lica

Suđenje optuženima za ubistvo NemanjeMedina

Sugrađaninu dao

400 eura na kamatu

Uhapšena jedna

osoba i zaplijenjen

automobil

Advokat Anđelić

nije došao na ročište

Jedan od optuženih za pokušaj terorizma odbija zdravstvenu pomoć u Z

Dikićpočeoštrajkg

Odgođeno suđenje poslanicima DF-a zbog incidenta u Skupštini 15. februara

Kneževićpredlažeda se

Vuković saslušauavionu

FunkcionerDF-a 12.

februarao „traženommitu“

Poslanik Milan Knežević kazao je da će ga 12. februara saslu-

šati specijalna tužiteljka Stojanka Radović u postupku koji je

formiran nakon što je izjavio da mu je traženo 10.000 eura

da se ukine presuda za napad na policajca, kojom je pravo-

snažno osuđen na četiri mjeseca zatvora.

On je to juče saopštio na suđenju zbog nasilničkog ponašanja

u holu Skupštine Crne Gore u februaru prošle godine.

Funkcioneri DF-adolazeuOsnovni sud

Tri vozilaoštećenaupožaru

Hrvatski državljanin osumnjičen da je uHerceg Novompočinio osamkrađa

„Idea“ oštećenaza24.000

eura, pumpaza26.000

SaprivođenjaBratislavaDikića

ILUSTRACIJA