Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Srijeda, 7. februar 2018.

Društvo

PODGORICA

– Izvršnadi-

rektoricaCentra za ženska

pravaMajaRaičević sinoć je,

nakonprotestne šetnjepo-

vodombrutalnogubistva

petnaestomjesečnogdjete-

ta, kazalanovinarimada je

ovaNVOjučepopodnedobi-

la anonimnu informacijuda

jedječakpočetkomjanuara

biozbrinut uKliničkomcen-

tru, teda su i tada, navodno,

nanjegovomtijelubilevid-

ljivepovrede, ali da topolici-

ji nijeprijavljeno.

Ona je najavila da će danas

zvanično zatražiti od nadlež-

nihdaispitajutačnosttihtvrd-

nji. Kako je rekla, uputiće do-

pis direktorici Kliničkog

centra Zorici Kovačević i mi-

nistru zdravlja Kenanu Hra-

poviću.

- Dobili smo anonimnu infor-

macijudajeovodijetebilo,po-

četkomjanuara, zbrinjavanou

Kliničkomcentru i to ćemo da

istražimo. Tražićemo da se

utvrdi odgovornost ukoliko

neko nije prijavio nasilje nad

djetetom, a evidentno je bilo

da su povrede nastale iz nasi-

lja. To jedan ljekar može da

primijeti... Ćutanje i okretanje

glave previše košta. Vrijeme je

da se tozavrši već jednom- re-

kla je ona.

Raičević nije željela da iznosi

detalje o povredama koje se

pominjuu anonimnoj prijavi.

Ona je apelovalanazdravstve-

ne radnike da poštuju zakon-

sku obavezu i prijavljuju nasi-

lje onda kada za njega saznaju

obavljanjem službene dužno-

sti.

- Pokazalo se da u mnogo slu-

čajeva, kada se žrtva obraćala

zbog fizičkog nasilja, nije usli-

jedila adekvatna prijava od

zdravstvenih radnika. Mora

da se potpuno mijenja svijest

jer je to jedini način da se neki

život sačuva, posebno kada su

upitanjudjeca –kazala je ona.

Direktorica Kliničkog centra

Zorica Kovačević sinoć je za

Pobjedu rekla da sumnja da su

ljekari mogli napraviti takav

propust, ali da će već danas is-

pitati ove tvrdnje. Ukoliko se,

kako je rekla, ispostavi da su

tačne, obavijestiće javnost i

preduzeće rigoroznemjere.

- Štopodrazumijeva i krivičnu

prijavu protiv odgovornih,

ukoliko bude propusta - ista-

kla je ona.

Mreža nevladinih organizaci-

ja za zaštitu djece od nasilja

organizovala je sinoć na Trgu

nezavisnosti u Podgorici pro-

testnookupljanjekakobi upo-

zorili da se o nasilju ne smije

ćutati i odali počast preminu-

lom dječaku, koji je prekjuče

izgubio bitku za život. Sumnja

se da ga je na smrt pretukao

očuh Nermin Šišić iz Bosne i

Hercegovine.On

jeupritvoru,

kao i dječakova majka Jelena

Jovović. Ona se tereti da je

prekršila porodične obaveze,

odnosno zanemarila dijete.

Sa sinoćnjeg skupa je poruče-

no da nasilje u porodici nije

privatniproblem,tedasmosvi

dužni da reagujemo i zatraži-

mo pomoć od nadležnih. Re-

čeno je i dakaznezapočinioce

nasilja, posebno nad djecom,

treba da budu strože i da nad-

ležnitrebadareagujunasvaku

prijavunasilja.

- Tražimo odgovornost za ne-

savjesnopostupanjepredstav-

nika institucija, za sve one koji

žmure kao rođaci nasilnika...

Čuvajmo život, poštujmo i vo-

limo svoju djecu – poručio je

Žarko Stanišić u ime mreže

NVO.

Građani su saTrga nezavisno-

sti prošetali doTužilaštva - pr-

ve institucije koja je, kako je

rečeno, odgovorna za ovaj

problem.

N.Đ./K.K.

PODGORICA

–GrupaNVO

koja jeuponedjeljakoštro

napalaVladu, optužujući je,

izmeđuostalog, dablokira

radJavnog servisa, jer odbija

dapotpišeugovor saRTCGo

pružanju javnihradiodifu-

znihusluga, nakon što ih je

Vladaposlijenekoliko sati

demantovala saopštenjemda

jeugovorusaglašen, juče se

opet oglasila, sada tvrdnjom

da tonije tačno.

- Pozdravljamo dogovor koji je

postignutizmeđupredstavnika

Vlade i Javnog servisa i potpisi-

vanje ugovora, ali nije tačno da

su u potpunosti usaglasili tekst

togdokumenta jerpotvrdupri-

je svegamoradati SavjetRTCG

– poručili su oni iz Centra za

razvoj nevladinih organizacija,

Centrazagrađanskoobrazova-

nje, Instituta alternativa i Cen-

trazamonitoring i istraživanja.

OnitvrdedasamoSavjetRTCG

može dati saglasnost na tekst

ugovora, te da sve što je dogo-

varano nema suštinski značaj

dok ne bude potvrđeno na for-

malnim tijelima RTCG i na

Vladi.

-Ostaječinjenicadadokument

ni nakon više mjeseci nije pot-

pisan– tvrde oni.

Poručili su Vladi da se „drži či-

njenica i da ne širi lažne vije-

sti“.

-Umjestopolemikesanevladi-

nim organizacijama, neka ko-

načno dovedu ovaj posao do

kraja i odblokiraju sve ugovore

koji utiču na funkcionisanje

RTCG i preko kojih pokušava-

ju praviti politički pritisak na

RTCG- piše u saopštenju.

Pobjedi je iz RTCG nezvanič-

no rečeno da su svi sporni de-

talji usaglašeni, pa i član se-

dami da ćeovaj dokument biti

razmatranna sljedećoj sjedni-

ci Savjeta RTCG. Na posljed-

njoj sjednici Savjeta rečeno je

da navodi ovog člana da je „u

interesu javnosti da Vlada i

RTCG analiziraju realizaciju

finansijskih i programskih

obaveza iz togugovora“mora-

ju biti dodatno analizirani, jer

se plaše da bi Vlada mogla da

se umiješa u nezavisnost Jav-

nog servisa.

Generalna direktorica RTCG

AndrijanaKadijakazalajetada

da oni „neće nikome dozvoliti

da imugrozi nezavisnost“, isti-

čući da je ovaj član sporan.

I predsjednik Savjeta Vladimir

Pavićević je tada ocijenio da je

ovo pitanje veoma osjetljivo i

dase turadi ovrsti „supervizije

nad radomSavjeta“.

Onjuče,međutim,nijeodgova-

raonanašepozive i poruke, ka-

ko bi pojasnio javnosti detalje

sastanka koji je u ponedjeljak

imao sa ministrom kulture, na

kojem je, kako je saopšteno iz

Vlade, postignut dogovor o

ugovoru.

K. JANKOVIĆ

su

štete

svoje domove iz bezbjedno-

snih razloga, kako je rekao,

„obilazili sudosta često“.

- Nosili smo im pakete sa na-

mirnicima, odnosno hranom i

higijenom. Obezbijedili smo

bili smještaj za dvije porodice,

koje susenakonsmirivanja tla

vratilesvojimdomovima–na-

glasio jeMedunjanin.

Prema njegovim riječima, al-

ternativa da se porodicama

čije su kuće nebezbjedne za

život iznajmi privremeni pri-

vatni smještaj od Vladine ur-

gentne pomoći nije djelotvor-

na, jer one uglavnom neće da

napuste svoje domove.

Komentarišući slučaj porodi-

ce Kočanović izMurina, koji-

ma je kuća skoro uništena u

zemljotresu, ali su se oni ipak

vratili i borave u njoj, sa be-

bom, rekao je da su imnekoli-

ko puta nosili pakete sa hra-

nomiproizvodimazaosnovnu

higijenu.

-Nudili smo imhotelski smje-

štaj, ali oni neće, iz njima po-

znatih razloga, da borave u

hotelu. Kazali smo im i da oni

nađusmještaj gdje imodgova-

ra, da ćemo imto platiti, ali ni-

jesu ni to htjeli, tako da nije

problem u nama – objasnio je

Medunjanin.

PredsjednicaopštineGusinje

Anela Čekić kaže da isplata

Vladine finansijske pomoći,

koja za ovaj grad iznosi

50.000 eura, još nije počela.

Komisija za procjenu štete

završila je rad na terenu kra-

jemprošle sedmice, a sada se

radi izvještaj naosnovukojeg

će se odrediti prioritetni slu-

čajevi.

Jedino su u ovoj opštini još

prošlesedmicekrenulisa„mr-

tve tačke“, takoštosugrađani-

maponudililogističkupomoć,

odnosno nabavku građevin-

skogmaterijala za popravke, a

dug će se „prebiti“ kada počne

isplataVladinog novca.

J. BEHAROVIĆ

FondPIO:

Pomoć

35.000

eura

Upravni odbor Fonda

penzijskog i invalidskog

osiguranja donio je na

sjednici 31. januara odlu-

ku o odobravanju inan-

sijske pomoći od 35.000

eura za sanaciju nastale

štete na objektima na

sjeveru naše zemlje, koji

su pogođeni snažnim

zemljotresom4. januara.

Kako je saopšteno, ovu

odluku su donijeli zbog

toga što je zemljotres

napravio znatnumateri-

jalnu štetu na objektima

koje koriste opštinska

udruženja, kao i na

stambenimobjektima

koje koriste penzioneri u

opštinama Plav, Gusinje,

Andrijevica i Berane.

- Sredstva će se reali-

zovati preko Saveza

udruženja penzionera,

koji će koordinirati

svim aktivnostima sa

opštinskimudruženjima

i relevantnimdržavnim

organima zaduženim za

procjenu štete. Sredstva

će biti podijeljena prema

izvještajima o šteti –

navedeno je u saopšte-

nju Fonda PIO.

Grupa NVO opet oštro reagovala zbog ugovora između Vlade i RTCG

Savjet odobrava

dokument, ali

Pavićeviććuti

Kolektivni

ugovor

Četiri nevladine organiza-

cije zatražile su od Vlade

da odobri kolektivni ugo-

vor RTCG, uz poruku da

će javnost „upoznavati sa

zloupotrebama mehaniza-

ma vlasti zarad partijskih

interesa“.

Optužili su Vladu da

nepotpisivanjem kolek-

tivnog ugovora utiče na

ostvarivanje prava zapo-

slenih i funkcionisanje te

medijske kuće.

- Kolektivni ugovor im je

dostavilo rukovodstvo

RTCG na odobrenje još

prije četiri mjeseca. Intere-

santno je i što ovaj pristup

Vlade važi samo za kolek-

tivni ugovor RTCG dok

istovremeno užurbano

radi na kolektivnimugo-

vorima drugih subjekata

- naveli su iz NVO sektora.

Anonimna prijava da je ubijeni dječak bio primljen u KC početkom januara

Kovačević: Sumnjam,

ali ako jenekoprećutao

povredeodgovaraće

Djecazaviseododraslih

Crnogorsko društvo, saopšteno je iz Ministarstva za ljudska

i manjinska prava, treba da reaguje u pravcu pune zaštite

djeteta od svakog oblika nasilja i zanemarivanja od strane

roditelja ili drugih osoba.

Oni su apelovali na građane i građanke da u slučaju bilo

kakvog saznanja o potencijalnom zanemarivanju ili nasilju

nad djetetom, informišu nadležne institucije, centre za

socijalni rad i policiju, koji su dužni da pruže odgovarajuću

pomoć.

- Djeca su upućena na pomoć odraslih. Naglašavamo oba-

vezu odraslih u pogledu zaštite djeteta, odnosno potrebe

da se zaštiti integritet djeteta – poručili su iz ovog resora.

ZgradaRTCG

Ukoliko se ispostavi da su tačne informacije da je petnaestomjesečni dječak

početkom januara zbog povreda bio zbrinut u Kliničkomcentru, obavijestiću

javnost i preduzeću rigoroznemjere, što podrazumijeva i krivičnu prijavu protiv

odgovornih – rekla je za Pobjedu direktorica Kliničkog centra Zorica Kovačević