Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Srijeda, 7. februar 2018.

Društvo

PODGORICA

- Predsjednik

VladeDuškoMarkovićpri-

mio je jučepredstavnikaOr-

ganizacije za evropskube-

zbjednost i saradnju (OEBS)

za slobodumedijaArlema

Dezira.

Markovićje,kakojesaopšteno

iz Vlade, pozdravio prvu po-

sjetu predstavnika OEBS-a za

slobodu medija Crnoj Gori i

istakaoznačaj podrškeOEBS-

aunapređenjumedijskescene

u Crnoj Gori i promociji me-

đunarodnih standarda na

ovompolju.

- U tomsmislu, predsjednik je

informisao sagovornika o pla-

novimaVladenaunapređenju

medijskog zakonodavnog

okvira u narednom periodu i

istakao važnost saradnje na

tomplanu saOEBS-om i kori-

šćenja njegove ekspertize i sa-

vjeta –piše u saopštenju.

Navodi se da je predstavnik

OEBS-a za slobodu medija

istakaodobru saradnju saVla-

dom Crne Gore i pozdravio

ostvarene rezultate.

-Ponovio jespremnostOEBS-

a da nastavi da pruža svu ne-

ophodnu podršku u pravcu

daljeg unapređenja slobode

medija, zaštite novinara, pro-

mocijemedijskogpluralizma i

jačanja poštovanja profesio-

nalnih standarda i samoregu-

lacionog okvira - navedeno je

u saopštenju.

R.D.

PODGORICA

-UAndrijevi-

ci jepočela isplataVladine

urgentne finansijskepomo-

ći za sanacijuvišeod stotinu

objekatakoji suoštećeni u

snažnomzemljotresu4. ja-

nuara, koji jepogodio sjever

zemlje.

U Beranama, Plavu i Gusinju

isplata još nijepočela. Kako su

kazali iz beranske komisije,

oni suod tognovca jedinopla-

tili smještaj starijoj osobi kojoj

jeuzemljotresuuništenakuća

i koja nije imala gdje.

Kako je za naš list kazao pred-

sjednik opštinske komisije za

procjenu štete u Andrijevici

RadeMarjanović, podijelili su

novac tako da je svako doma-

ćinstvo dobilo dio. Trudili su

se, kaže, da izađu u susret svi-

ma i pomognu koliko mogu u

ovomprvomkrugu, nakonko-

jegslijediVladinaredovnapo-

moć u iznosu od 10 odsto od

ukupne procijenjene štete.

- Obavijestili smo građane da

mogu otići da podignu novac.

Sada treba da nastavimo sa

procjenom manje oštećenih

objekata. Očekujem da ćemo

krajemsljedećesedmice imati

kompletnu procjenu, koju će-

mo potom proslijediti Vladi-

noj komisiji – rekao je Marja-

nović.

Prema njegovim riječima, dr-

žava nije obavezna da gradi

cijelukuću, negodapomogne.

- U dva sela imamo oštećenje

gotovosvihkuća,odčegadvije

baš i nijesu za stanovanje. Da

damo, na primjer, samo za te

kuće 40.000, koliko je Vlada

opredijelila, bilo bi nepraved-

no prema ostalim građanima,

kojima su popucali zidovi,

propali plafoni i slično – obja-

snio jeMarjanović.

PRIORITETI

Predsjednik komisije za pro-

cjenu štete u BeranamaMilu-

tin Mićović za Pobjedu je re-

kaoda uovoj opštini nijesu još

počeli sa raspodjelom 30.000

eura, koliko jeVlada opredije-

lila kaourgentnupomoć.

- Samo u jednom slučaju smo

obezbijediliurgentnasredstva

od tognovca, zbog toga što čo-

vjek, stariji, nije imao gdje da

spava, pa smomu platili smje-

štaj – rekao jeMićović.

Prema njegovim riječima,

postoji još nekoliko urgen-

tnih slučajeva, jer kuće tih

porodicavišenijesuzastano-

vanje.

-Komisijaćeunarednihneko-

liko dana da zasijeda i da vidi

nakoji načinćedareaguje, od-

nosno da li ćemo tim ljudima

iznajmiti smještaj ili kupiti

građevinskimaterijal i odmah

krenuti sa sanacijomobjekata

–naveo jeMićović.

Predsjednik opštinske komi-

sije u Plavu Mirza Medunja-

nin za Pobjedu je rekao da ni-

j esu poče l i sa i spl atom

Vladinognovca(70.000),zbog

toga što, kako je kazao, nijesu

mogli da utvrde činjenično

stanje na terenu dok ne obiđu

sve prijavljene objekte koji su

oštećeni u zemljotresu.

- Sada je i to završeno. Obišli

smosvih1.950objekataipočeli

smo da pravimo spisak priori-

tetnih slučajeva i njima će biti

uplaćen novac početkom na-

redne sedmice – precizirao je

Medunjanin i dodaoda još nije

odlučeno hoće li vlasnici kuća

dobijati novac ili će imbiti uru-

čen građevinskimaterijal.

Na nekimkućama je procenat

štete, kako je kazao, vrlo mali,

odnosno do 100 eura, dok na

drugim objektima, uglavnom

starijim, šteta je i 100 odsto,

odnosno te kuće, kako je obja-

snio,mogusamodaserušeida

se umjestonjihgrade nove.

PAŽNJA

Porodice koje su nakon ze-

mljotresa morale napustiti

PODGORICA

-UCentruzamedicinskumikrobiologiju In-

stituta za javnozdravljeprošle sedmicepotvrđeno je 30 slu-

čajeva sezonskoggripa. U27 se radi seo infekciji virusom

gripa tipB i u tri o tipuA.

Iz Institutanavodeda jeodpočetka sezone laboratorijski potvr-

đeno 77 slučajeva gripa.

- Uvidomu elektronsku bazu podataka u Crnoj Gori u ovom iz-

vještajnom periodu prijavljene su 203 osobe sa simptomima

nalik gripu–naveli su iz Instituta.

Prema podacima Evropskog centra za kontrolu i prevenciju

bolesti (ECDC), aktivnost gripa veoma visokog intenziteta pri-

javljena je u Luksemburgu, dok je u Bugarskoj, Islandu, Irskoj,

Italiji, Švajcarskoj, UjedinjenomKraljevstvu (Vels) i na Kosovu

prijavljena aktivnost gripa visokog intenziteta. U 16 zemalja

prijavljena je aktivnost gripa srednjeg intenziteta i isto toliko

zemalja je prijavilo intenzitet gripa niskog intenziteta.

Iz Instituta podsjećaju da je vakcinacija najefektivnija mjera

prevencije, pri čemu se zaštita stvara nakon dvije do tri nedjelje

oddobijanja vakcine.

-Vakcine sepreporučuju svimosobama starijimod šestmjeseci

sa hroničnimoboljenjima respiratornog sistema, kardiovasku-

larnog sistema i bubrega, onima koji se liječe od metaboličkih

poremećaja i osobama sa smanjenom funkcijom imunološkog

sistema uključujući i osobe sa HIV/AIDS

-

om, kao i osobe koje

imaju transplantirane organe i/ili ćelije. Preporuka za vakcina-

cijuje i zastarijeod65, aSZOpreporučuje i vakcinacijutrudnica

kao i djece uzrasta od šest mjeseci do pet godina – naveli su iz

Instituta.

Sl.R.

PODGORICA

-Dnevno, više

od 175.000novihkorisnika

interneta sudjeca–po jedno

novodijetena svakihpola

sekunde - saopšteno je juče

izUnicefa.

Oni su, povodom obilježava-

nja Dana sigurnog interneta,

upozorili da se djeca na inter-

netu suočavaju sa brojnim ri-

zicima, kao što su pristupanje

štetnom sadržaju, seksualna

eksploatacija i zlostavljanje,

sajber nasilje i zloupotreba

privatnih podataka. Stoga iz

ove organizacije pozivaju na

intenzivniju saradnju cijelog

društvakakobi djecabiladigi-

talno pismena i bezbjedna u

onlajn svijetu.

Direktorzapodatke,istraživa-

nja i politikeuUnicefuLorens

Čendi kazao jeda svakogdana

hiljadedjecepristupainterne-

tuprvi put, što ih izlažemnoš-

tvuopasnosti.

Od tri korisnika interneta jed-

no je dijete, naveli su iz ove or-

ganizacije i ukazali na njihov

nedavno objavljeni izvještaj

koji upozorava da se premalo

toga radi u pravcu zaštite dje-

ce od opasnosti u digitalnom

svijetu.

- Obaveza zaštite djece u digi-

talnomsvijetudužnost jesvih,

uključujući i vlade, porodice,

škole i druge institucije. Pri-

vatni sektor ima značajnu i je-

dinstvenu odgovornost da

oblikuje uticaj digitalne teh-

nologijenadjecu–naglasili su

oni.

Šef predstavništva Unicefa u

CrnojGoriOsamaKogalipod-

sjetio je na istraživanje koje je

pokazalo da je u našoj zemlji

38 odsto djece imalo makar

jedno neprijatno iskustvo na

internetu tokom prošle godi-

ne, dok 27 odsto ne zna šta da

radi kada ih neko uznemirava

preko interneta.

Sl.R.

Predsjednik Vlade primio predstavnika OEBS-a

Podrška unapređenju

medijskih zakona

Institut za javno zdravlje

UAndrijevici počela isplata Vladine urgentne nansijske pomoći

Komisije jošnij

uradileprocjen

KućaKočanovića

usve lošijemstanju

Kako je Veselin Kočanović kazao za naš list, situacija u

njegovoj porodičnoj kući, u kojoj stanuje sa ocem, ženom

i nedavno rođenombebom, se zbog vremenskih neprilika

pogoršava.

Voda je prošle sedmice, kako je opisao, tokom kišnih dana,

zbog krova koji je skoro pa urušen, curila „na sve strane“.

Juče su u jednomdijelu kuće izgorjele elektro instalacije,

zbog čega u dvije prostorije nemaju struju.

Na nekimkućama u

Plavuprocenat štete

jevrlomali, odnosno

do 100eura, dok je

na starijimšteta i

100odsto

Iz Unicefa upozorili da se djeca u digitalnomsvijetu suočavaju sa brojnim rizicima

Mališanimorajudabudu

zaštićeni kada suonlajn

Tečaj Telenora

Rekordan broj od skoro 24miliona djece i mladih ljudi

širom svijeta kontaktiralo je telefonsku liniju za pomoć u

2016. godini. Kao odgovor na njihovu rastuću potrebu za

podrškom, organizacija „Child Helpline International“ i Tele-

nor grupa ujedinili su se kako bi izgradili potrebne kapaci-

tete među savjetnicima za pomoć djeci i pokrenuli svoj prvi

onlajn kurs o zaštiti djece na internetu.

Modul je od danas, kada se obilježava Dan bezbjednog

interneta, dostupan specijalno edukovanim savjetnicima i

volonterima za pomoć djeci.

DuškoMarković i ArlemDezir

Potvrđeno 30

slučajeva gripa

Svevišeoboljelihodgripa

ILUSTRACIJA

Udva sela imamo oštećenje gotovo svih kuća, od čega dvije

baš i nijesu za stanovanje. Da damo, na primjer, samo za te

kuće 40.000, koliko je Vlada opredijelila, bilo bi nepravedno

prema ostalimgrađanima, kojima su popucali zidovi,

propali plafoni i slično – kazao je predsjednik opštinske

komisije za procjenu štete uAndrijevici RadeMarjanović