Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Srijeda, 7. februar 2018.

Ekonomija

PODGORICA

Kompanija

Carinepodgoričkogbizni-

smenaČedomiraPopovića

namjeravada rekonstruiše

postojeći objekat nauglu

Ulice slobode i Bokeškeu

hotel sa četiri zvjezdice. Ra-

di seoobjektuukojemje sa-

da restoran tekompanije.

Idejno rješenje jeuradioar-

hitektaNikolaDrakić, ado-

bilo je saglasnost v.d. glavnog

državnog arhitekteDušana

Vuksanovića.

Objekatjeplanirannakatastar-

skoj parceli broj 3718 KO Pod-

gorica 2, u zahvatu urbanis-

t i č ko g p r o j e k t a , , Nova

varoš-kvart F“. Oivičen je uli-

cama Slobode i Bokeškom sa

jedne strane, a sa druge strane

je u kontaktu sa dvorišnimob-

jektima koji izlaze na Herce-

govačku i Njegoševu ulicu.

Planirano je da ukupna bruto

površina objekta bude 2.186

metara kvadratnih.

Orjentacija hotela je takva da

su tri fasadne strane slobodne,

dok je četvrta - jugoistočna

djelimično zaklonjena posto-

jećim poslovnim objektom do

prvogsprata,advijenovoplan-

irane etaže, prizemlje, dva

sprata i potkrovlje gledaju na

krov i postojeće stambene jed-

inice objekta u Ulici slobode.

Planiranojeda,,glavna“fasada

hotela gleda na dvorišni dio

kvartaFgdje jeplaniranakols-

ko-pješačka saobraćajnica ko-

ja

će

spajati Hercegovačku sa

Njegoševomulicom, sa kojom

će objekat biti u neposrednom

kontaktu preko prizemlja ho-

tela i gdje se nalazi glavni ulaz.

Naprvomidrugomspratu,kao

i u potkrovlju planirano je de-

set soba i studio apartman po

etaži, odnosno ukupno 33 sm-

ještajne jedinice. U prizemlju

se pored postojećih poslovnih

prostora namjene ugostiteljst-

va i trgovine formira glavni

ulazuhotel,sarecepcijom,ho-

lomi trgovinomza goste hote-

la. Postojeći restoran sa

p r a t e ć im s ad r ž a j ima u

prizemlju će biti rekonstrui-

san i adaptiran za potrebe ho-

tela

.

Projektomrekonstrukcije

novoplanirani objekat svojim

položajem i arhitektonikom

pokušava da se nadoveže na

postojeći stambeno-poslovni

objekat poznatiji kao ,,Drina -

Goražde“.

S.P.

Carineprave

hotel ucentru

Podgorice

o uglavnompropisanog kvaliteta

samo

idović

Kompanija Čedomira Popovića dobila

saglasnost glavnog državnog arhitekte

prekršaj izdata dva prekršajna na-

loga i to jedan odgovornom licu od

300 eura i pravnom licu od 3.000

eura.

Iz Uprave za inspekcijske poslove

naglašavajudaseporedplaniranog

nadzora, kontrola kvaliteta tečnog

goriva naftnog porijekla sprovodi-

la i podostavljeniminicijativama.

- U toku prošle godine Uprava za

inspekcijske poslove dobila je jed-

nu inicijativu za vršenje nadzora,

po kojoj se odmah postupilo. U to-

ku sprovođenja nadzora nijesu

utvrđene nepravilnosti, a podnosi-

lac inicijative je na propisan način

obaviješten o rezultatima izvrše-

nognadzora -kazali supredstavni-

ci inspekcije.

Podsjetili su da je u 2016. godini u

pet slučajeva utvrđeno ukupno

šest nepravilnosti. Pa su, u cilju ot-

klanjanjaproblema, inspektorido-

nijeli pet rješenja o privremenoj

zabrani prometa tečnog goriva

naftnog porijekla, uz istovremenu

mjeru pečaćenja točionog mjesta,

do otklanjanja nepravilnosti.

-Zbogpočinjenihprekršajau2016.

izdato je deset prekršajnih naloga

sa novčanimkaznama u ukupnom

iznosuod16.500eura,odnosnopet

odgovornomlicuu iznosuod1.500

eura i pet pravnomlicuu iznosuod

15.000 eura - podsjetili su iz Upra-

ve za inspekcijske poslove.

Prema podacima inspekcije, ne-

pravilnosti su2016. godineutvrđe-

nenabenzinskojstanicipreduzeća

Eko petrol u Spužu, za euro dizel,

nabenzinskojstanici,,Vukpetrola“

u Mojkovcu za benzin euro super

95 i euro dizel. Nepravilnost je za-

bilježena na još jednoj benzinskoj

stanici u Mojkovcu, koja je u vla-

sništvupreduzećaPavgordzaeuro

dizel, dok u Beranama gorivo nije

bilodovoljnokvalitetnonabenzin-

skoj stanici kompanije Albino pe-

trol, a radilo se o euro superu 98. I

na podgoričkoj benzinskoj stanici

preduzeća Dekar nepravilnosti su

u 2016. utvrđene za benzin euro

super 98.

S.POPOVIĆ

PODGORICA

U državama

Zapadnog Balkana, Sloveniji i

Hrvatskojpostojiproblemdu-

gog čekanja u transportu put-

nika i robe u graničnom pod-

ručju, i u drumskom i u

željezničkom saobraćaju, oci-

jenjeno jena sastankunaBrdu

kod Kranja. Sastanak pred-

stavnika ministarstava sao-

braćaja država Zapadnog Bal-

kana, Slovenije i Hrvatske, uz

učešće Evropske komisije,

održan je na inicijativu resor-

nog ministra Slovenije Petera

Gašperšiča.

- Ministar saobraćaja Osman

Nurković i Gašperšič inicirali

su da se održi sastanak na

nivou državnih sekretara i

generalnihdirektoranakojem

bi se razmotrili problemi i

predložila rješenja - navodi se

u saopštenjuMinistarstva sa-

obraćaja i dodajedapostoje32

međunarodna granična prela-

za u regionu.

Predsjedavajući skupom i

državni sekretar slovenačkog

Ministarstva infrastrukture

Jure Leban predložio je

deklaraciju kojom se države

regiona obavezuju da preduz-

mu mjere za smanjenje za-

državanja vozila i vozova u

graničnom području do 50

odsto.

- Učesnici sastanka su se

složili sa predloženom

deklaracijom, koja će se u

narednadvamjesecadopuni-

ti konkretnimmjerama, ima-

jući u vidu dvije specifične

kategorije graničnih prelaza

(EU-WB6 prelazi i prelazi

unutarWB6država) - kaže se

u saopštenju.

S.P.

Sastanak predstavnikaministarstava saobraćaja balkanskih zemalja

Prepoloviti čekanjenagranici

PODGORICA

Nacionalna turistička organizacija organizovaće

za vikend zabavni programu ski-centrima Savin kuk i Javorovača

na Žabljaku. Za zainteresovane je organizovan besplatan autobu-

ski prevoz iz Podgorice i Budve. Polasci iz Podgorice planirani su

u subotu i nedjelju u sedam sati ispred hotela ,,Siti“, a povratak

je predviđen za 16 sati sa Javorovače i 15 minuta kasnije sa Savi-

nog kuka. Rezervacije se mogu obaviti svakim radnimdanomdo

četvrtka, besplatnimpozivomna broj 0 8000 1300 od sedamdo

15 sati. Planiran je dvodnevni muzičko-zabavni program, promo-

tivne cijene pića, besplatan prevoz do skijališta iz centra Žabljaka,

kao i besplatno noćno skijanje na Javorovači.

N. K.

Za vikend zabavni programna Žabljaku

Besplatanprevoz

USD

1.23290

JPY 134.97000

GBP 0.88885

CHF

1.15710

AUD

1.57280

CAD

1.54880

Kursna lista

PODGORICA

UBudvi je

potpisanmemorandumo

saradnji između lokalne tu-

rističkeorganizacije,

UNDP-a, tedeset hotela i

apartmanskihobjekatakoji

suušli uprocedurudobija-

nja ekološkog sertifikata.

Turistička organizacija

Budve je za prvih deset pri-

javljenih objekata obezbi-

jedila finansijska sredstva i

os l obod i l a ih p l aćan j a

članarinezaprvihgodinuda-

na. Radi se o hotelima „Gr-

balj“, „Kadmo“, „Atina“,

„Kruna“, „Aleksandar“,

„MonteCasa“,„Adria“,„Bud-

va“, te apartmanima „Blue

Mediterranean“ i „Aleksan-

dar Montenegro“. Oni će se

pridružiti porodici zelenih

hotela, kojih će u Crnoj Gori

do kraja godine biti 20 ukup-

no.

Hoteli koji nose eko oznaku

priznati su kao objekti koji

vodenajvećubriguoživotnoj

sredini u toj destinaciji.

N.K.

Eko serti kati za deset

hotela i apartmana

Budući izgledhotela ,,Carine“

BenzinskapumpaNeksanuNikšiću

Sadašnje stanje lokacije

Potpisnicimemoranduma