Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Srijeda, 7. februar 2018.

Ekonomija

PODGORICA

Neodržive su

brojne i visokenaknade i pro-

vizijekojebankenaplaćuju

klijentima zbog čega sučeste

žalbe, kažebankarski ombud-

smandrHalilKalačkomenta-

rišući zaPobjedunedavnu

odluku srpskogApelacionog

sudakoji jeništavnompro-

glasionaknaduzaobradu

kredita. Te senaknadenajče-

šćekrećuod jedando 1,5od-

stovisinekredita.

-Bankanemapravodadvaputa

obračunavanaknaduzaobradu

kreditnog zahtjeva jer ima mi-

šljenja da to rade. Jednomkroz

aktivnu efektivnu kamatu, a

drugi put i kao posebnu stavku

sadržanuuugovorukaonakna-

da za obradu kreditnog zahtje-

va. To je prekršaj. Naknada za

odobravanje kredita ne može

se zakonski osporiti, ali se mo-

že diskutovati o njenoj visini,

kao i o tome da li treba da se

određuje procentualno od visi-

ne odobrenog kredita. Dosa-

dašnja praksa pokazuje da se

naknada definiše kao procenat

na odobreni kredit. Zato treba

nešto promijeniti u načinu

obračuna ove naknade. Zbog

visokihprovizija i naknada, ak-

tivne efektivne kamatne stope

su visoke u našembankarskom

sistemu - kažeKalač.

Nesporno je da, dodaje, banka

naknadu troškova obrade kre-

dita može naplaćivati na osno-

vu zakona o obligacijama i o

potrošačkimkreditima.

- Ova naknada kao trošak sadr-

žana je u aktivnoj efektivnoj

kamatnoj stopi (AEKS), sa ko-

jomzainteresovani subjekat za

kredit treba biti upoznat od

strane banke. Kamatne stope

su tržišna kategorija, kako no-

minalne tako i efektivne.Banke

slobodno formiraju kamatne

stope. Troškovi obradekredita,

pored ostalih troškova, ulaze u

aktivnuefektivnukamatnusto-

pu. Od visine naknade obrade

kredita u velikoj mjeri zavisi

visinaaktivneefektivnekamat-

ne stope (AEKS) – objašnjava

Kalač i dodaje da su naknade

različite odbanke do banke.

Banke u Crnoj Gori su za devet

mjeseciprošlegodine(posljed-

nji podatak) od kamata, nakna-

daiprovizijauzeleukupno72,6

milionaeura.Odnaknadaipro-

vizija su uzele 30 miliona, ali

nema izdvojenog podatka koli-

ko samo od naknada za obradu

kredita koji se kreću oko 2,7

milijardi eura.

M.P.M.

Bankarski ombudsman dr Halil Kalač kaže

da su brojne i visoke bankarske provizije

Bankedvaputa

naplaćuju

obradukredita

Imamišljenja da banke naplaćuju obradu

kredita kroz aktivnu efektivnu kamatu i

kroz naknadu kao posebnu stavku, na šta

nemaju pravo, smatra ombudsman

Prema podacima inspekcije, na pumpama je gorivo bi

PODGORICA

Na crnogor-

skimbenzinskimstanicama se

isporučuje gorivouglavnom

propisanogkvaliteta, pokazuju

podaciUprave za inspekcijske

poslove. Tokomprošle godine

Tržišna inspekcija jedonijela

jedno rješenjeoprivremenoj

zabrani prometa tečnoggoriva

nabenzinskoj stanici kompani-

jeNeksanuNikšiću.

- Imajući u vidu broj uzetih

uzoraka i broj uzoraka koji

nijesu usaglašeni sa propisanim

zahtjevima, može se konsta-

tovati da analizirani uzorci

uglavnom ispunjavaju zahtjeve

propisane standardima - ka-

zali su Pobjedi iz Uprave za

inspekcijske poslove.

Tržišna inspekcija vrši kontrolu

kvaliteta tečnih goriva naftnog

porijekla u skladu sa odredbama

Zakona o energetici i Pravilnika o

kvalitetu i kontroli kvaliteta teč-

nihgoriva naftnog porijekla.

- U toku prošle godine nadzorom

su bili obuhvaćeni svi privredni

subjekti, koji se bave prometom

naftnih derivata. Uzorkovanje je

izvršeno sa točionih aparata sa

101 benzinske stanice i to eurosu-

pera95, 98, 100i eurodizela.Uku-

pno jeuzeto287uzoraka, aza286

uzoraka jeovlašćenakuća–Insti-

tut za transport Intra izdao serti-

fikat o usaglašenosti sa propisa-

nim zahtjevima - kazali su iz

inspekcije.

Naveli su da je za jedan uzorak

ovlašćenakućadostavila izvještaj

o neusaglašenosti sa propisanim

zahtjevima standardaMEST EN

228:2011 za benzin eurosuper 95,

koji se prometuje na benzinskoj

stanici kompanije Neksan u Nik-

šiću, čiji je vlasnik biznismenMi-

odragDakaDavidović.

- Neusaglašenost se odnosila na

destilaciju–krajdestilacije/FBPi

destilacioni ostatak.Uciljuotkla-

njanja utvrđene nepravilnosti,

inspektor je donio rješenje o pri-

vremenoj zabrani prometa teč-

nog goriva naftnog porijekla, uz

istovremenumjeruzabrane toče-

nja goriva do otklanjanja nepra-

vilnosti - izjavili su predstavnici

inspekcije i dodali da su za ovaj

Lani kažnje

MiodragDa

Od 287 uzoraka sa 101 benzinske stanice neispravan je bio samo

uzorak sa Neksanove pumpe uNikšiću, vlasništvoMiodraga

Dake Davidovića. Firma i odgovorno lice su kažnjeni ukupno 3,3

hiljade eura, a pumpa zatvorena do otklanjanja nepravilnosti

Neto prihodi od naknada

i provizija za 9. mjeseci 2017.

CKB

6,45 miliona eura

Hipotekarna banka

5,17 miliona eura

Sosijete ženeral banka

3,44 miliona eura

IBM

31.000 eura

Prva banka

1,7 miliona eura

Erste banka

2,3 miliona eura

Atlas banka

5,2 miliona eura

NLB

2,8 miliona eura

Komercijalna banka Budva

785.000 eura

Adiko banka

1,06 miliona eura

Univerzal kapital banka

233.000 eura

Lovćen banka

511.000 eura

Zapad banka

529.000 eura

Zirat banka

33.000 eura

Nova banka

-37.000 eura

PODGORICA

Pet političkih

partijakojeDržavnoj revi-

zorskoj instituciji nijesudo-

stavile finansijske izvještaje

za 2016. rizikujukaznuod

10.000do20.000eura, kako

propisujeZakono finansira-

njupolitičkih subjekata i iz-

bornihkampanja.

Izvještaje,kakojePobjedaobja-

vila, nijesudostaviliAlternativa

CG, Srpska stranka, Bošnjačka

demokratska zajednica u CG,

Stranka srpskih radikala i Lista

demokratskog saveza Albana-

ca. Zakon nalaže da partije za-

vršni račun podnose najkasnije

do 31. marta tekuće za prethod-

nugodinu.Usuprotnom, zapri-

jećena je kazna od 10.000 do

20.000 eura partijama i dvije

hilajde odgovornimlicima. DRI

je izvršila reviziju godišnjih fi-

nansijskih izvještaja za 2016.

kod 30partija.

Iz DRI su Pobjedi kazali da

nadzor nad sprovođenjem za-

konavršiAgencijaza sprečava-

njekorupcije.SenatarNikolaN.

Kovačević kaže da je DRI pi-

smeno obavijestila Agenciju da

ovih pet partija nijesu dostavili

izvještaje.

- DRI vrši reviziju godišnjih fi-

nansijskih izvještaja i ukolikou

tom procesu uoči povrede Za-

kona o finansiranju političkih

subjekata, dostavlja obavješte-

nje o sumnjama Agenciji za

sprečavanje korupcije. Agenci-

ja kasnije obavještava DRI o

eventualno pokrenutimprekr-

šajnimpostupcima-objasnioje

Kovačević i objasnio da Agen-

cija postupak može pokrenuti

poslužbenojdužnosti,naosno-

vu sopstvenih saznanja, ili pri-

jave.

M.P.M.

DRI obavijestila ASK da pet partija nije dostavilo nansijske izvještaje

Rizikujukaznudo20.000eura

PODGORICA/STRAZBUR

Predsjednik

Evropske centralne banke Mario Dragi

saopštio je da je prerano da se proglasi

pobjeda nad niskom in lacijom.

On je rekao i da je prerano da se odredi

datumprekida štampanja novca uprkos

tome što ekonomija jača. U njegovoj izja-

vi, pripremljenoj za sjednicu Evropskog

parlamenta u Strazburu, poziva se na

,,strpljenje i istrajnost“ u pristupumonetar-

noj politici, prenosi B92. Prema njegovim

riječima, neprekidni ekonomski rast znači

da će in lacija prije ili kasnije doći do zacr-

tanog cilja od neštomanje od dva odsto.

Trenutno je ta stopa na 1,3 odsto na godiš-

njemnivou. Dragi nije dao signale da će

banka prestati s kupovinomobveznica u

vrijednosti od 30milijardi eura mjesečno

najmanje do septembra, a i duže ako bude

potrebno. Te kupovine ubacuju novostvo-

reni novac u ekonomiju.

Mina biznis

Predsjednik ECB najavio

Štampaće

još eura

PODGORICA

Dojče Telekom i britanska kompanija Inmar-

sat, zajedno s Nokiom, položili su tehnološki kamen temeljac u

razvoju Evropske avio internet mreže (EAN), koja će omogućiti

superbrzi internet u avionima. Iz Crnogorskog Telekoma je saop-

šteno da je riječ o prvoj svjetskoj integrisanoj mreži baziranoj na

S-bend (dva do četiri GHz) satelitu i komplementarnoj LTE zemalj-

skoj mreži, koja je izgrađenu za Evropu i biće dostupna od prve

polovine ove godine.

- Sa 300 baznih stanica u svih 28 članica EU, te Švajcarskoj i

Norveškoj, zemaljska komponenta mreže EAN postala je prva

LTEmreža integrisana na nivou Evrope - navodi se u saopštenju

i ističe da će putnici moći da koriste internet brzinomna koju su

navikli kod kuće.

S. P.

U organizaciji Telekoma, Nokije i Inmarsata

Superbrzi internet

uskoro i uavionima

PODGORICA

Turska niskobudžetna avio-kompanija Pegasus

erlajnz tražila je odmenadžmenta preduzeća Aerodromi Crne

Gore slotove za slijetanje na tivatski aerodrom, kako bi na ljeto

uvela sezonsku avio-liniju na relaciji Istanbul – Tivat.

Pegasus erlajnz planira da na toj relaciji saobraća dva puta sed-

mično, prenosi portal Boka news. Pegasus erlajnz će, ukoliko

dobije zeleno svjetlo Aerodroma Crne Gore, biti peti loukoster

koji će saobraćati sa Tivtom. Niskobudžetne kompanije koje već

saobraćaju sa Tivtom su britanski Izidžet, njemački Eurovings,

francuska Transavia i ruska kompanija Pobeda erlajnz.

Iz Istanbula za Crnu Goru već godinama redovno leti turska naci-

onalna avio-kompanija Turkiš erlajnz koja je najavila da će ovog

ljeta dodatno intenzivirati sedmični broj rotacija na svojoj liniji za

Podgoricu.

S. P.

Dolazi turska niskobudžetna kompanija

Sezonska linija Istanbul – Tivat

Halil Kalač

MiodragDakaDavidović

MarioDragi