Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Srijeda, 7. februar 2018.

Politika

Balkan, 2025. godina vremenski okvir za pristupanje

bi Crna Gora i Srbija u EUmo-

gle 2025. godine perspektiva i

indikativandatum.

– To je veoma ambiciozan cilj,

ali je izvodljivo – kazao jeHan i

dodaodapostoje jasni uslovi za

članstvokojisemorajuispuniti.

- Na regionu je da izabere da li

će izvoziti nestabilnost ili uvo-

ziti stabilnost - kazao jeHan.

Pozitivansignal

Premijer Duško Marković za-

dovoljan je ocjenama iz Strate-

gije.

SmatradaCrnaGoramožepri-

stupiti Evropskoj uniji i prije

2025. godine, ukoliko ostvari

adekvatne rezultate.

Marković je na konferenciji za

novinare ocijenio da je taj do-

kument značajan jer prvi put,

kroz definisanje vremenskog

okvira, Zapadni Balkan dobija

poruku da će biti formalni i in-

tegralnidioEvrope,saperspek-

tivom sljedećeg proširenja do

2025. godine.

– Ovo je svakako pozitivan si-

gnal u sadašnjem trenutku ka-

da je regionu potrebna jasna

poruka da je evropska perspek-

tiva zazemljeZapadnogBalka-

na kredibilna i živa. Danas smo

PODGORICA

- Portparol

SocijaldemokrataStefanŠu-

šter kazao jeda surezultati

lokalnih izborauBeranama i

Ulcinjupokazali da je rast

podrškenjegovoj partiji ne-

zaustavljiv.

- O tome svjedoči činjenica da

smo uUlcinju i Beranama, kao

partija koja prvi put učestvuje

na tim izborima, osvojili četiri

odborničkamandata,odnosno

višenegoduplovećibrojglaso-

va u poređenju sa rezultatima

u tim sredinama na parlamen-

tarnim izborima. S druge stra-

ne, oni koji su se iz petnih žila

bezuspješno trudili da oslabe

Socijaldemokrate su doživjeli

totalni fijasko - kazao jeŠušter.

Istakao je da su u ove dvije op-

štine Socijaldemokrate osvoji-

le duplo više mandata nego,

kako je rekao, „vesela šačica

ljudi okupljena u pokretu tri-

put URA, partijica bajkovitog

predsjednika Demosa i Stran-

ka Dubokog Posrnuća (SDP)

zajedno“.

- Socijaldemokrate su osvojile

četiri mandata, Ura dva, dok

SDPiDemosnijesuprešlecen-

zusniuBeranamaniuUlcinju.

Ovakvi rezultati su samo na-

stavak već uspostavljenog

trenda na svim lokalnim izbo-

rima održanim nakon parla-

mentarnihuoktobru2016. go-

dine. Dok su u svih tih osam

lokalnih izbora Socijaldemo-

krate ostvarile parlamentarni

status i za više nego duplo po-

većale broj glasova u odnosu

na rezultate u tim sredinama

na parlamentarnim izborima,

Ura i SDP nijesu ušle u lokalni

parlament upet odosamnave-

denih opština, dokDemos nije

niti u jednoj zavrijedio parla-

mentarni status.Nadamoseda

ćese,nakonsvihovihčinjenica

i najnovijeg debakla kojeg su

doživjeli na izborima u Bera-

nama i Ulcinju, rukovodstvo

navedenih partijica otrijezniti

i u skladu sa demokratskim

standardima „okačiti kopačke

o klin“ za svoje, ali i dobro gra-

đana Crne Gore - zaključio je

Šušter.

R.P.

PODGORICA

- Posjeta premi-

jera Duška Markovića Kosovu,

koja je juče planirana, odložena

je za narednu sedmicu, saop-

šteno je iz Vlade. Marković je

juče otputovao u Prištinu, ali

njegov avion zbogmagle nije

mogao da sleti na međunarodni

aerodrom „Adem Jašari“, zbog

čega se crnogorska delegacija

vratila u Podgoricu.

- Razlog odlaganja posjete je

činjenica da je zbogmagle

tokomprijepodneva bio zatvo-

ren aerodromu Prištini. Termin

posjete biće usaglašen i pravo-

vremeno saopštenmedijima

– saopšteno je iz Vlade.

Na aerodromu u Prištini Mar-

kovića su čekali zamjenik pre-

mijera Kosova Bedžet Pacoli,

ambasador Crne Gore na Koso-

vu Ferhat Dinoša i ambasador

Kosova u Crnoj Gori Skender

Durmiši. Iz Vlade Crne Gore

ranije je saopšteno da će prva

posjeta crnogorskog premijera

Kosovu biti prilika „za dalje pro-

dubljivanje saradnje u bilateral-

nimodnosima.

Đ. Ć.

Određujući vremenski

okvir Evropska komisija

je dala priliku za sve

zemlje Zapadnog

Balkana, a posebno

za Crnu Goru, koja

je najdalje odmakla

u pregovaračkom

procesu. Slažemse

da je ovo ambiciozan

vremenski okvir, ali

mi smo spremni da

reforme sprovedemo

i prije 2025. godine,

rekao je premijer

DuškoMarković

tu poruku dobili, ona je slože-

na, kao što je i sam proces pri-

stupanja, ali je jasna - mi ćemo

biti dio EU – istakao jeMarko-

vić.

On je naglasio da za CrnuGoru

taj dokument ima i poseban

značaj jer se ona pominje u

kontekstu sljedeće članice EU,

u vremenskomokviru do 2025.

godine, kaokredibilnomrokuu

kojem može biti spremna za

članstvo, a da, ukoliko ostvari

adekvatnerezultate,ipristupa-

njemože biti ranije.

–Takođejevažnodadokument

potvrđujekonzistentnostusta-

vuEUdaprocesostajeupotpu-

nosti zasnovan na individual-

nim zaslugama, što ostavlja

prostora da države, koje se bu-

du brže kretale, brže i stupe u

članstvo. Kroz čitav dokument

je tovišeputaponovljeno, i to je

onoštopozdravljamo–rekaoje

Marković.

On je ocijenio važnim dijelom

dokumentakonkretneplanove

koje će EU sa svoje strane ura-

ditikakobisepripremilazano-

ve članice, kao i konkretne

predlogekakodaseolakšapro-

ces koordinacije, finansiranja

programa i učešća zemalja Za-

padnog Balkana u politikama i

programima Unije i prilagode

se objema stranama, u zajed-

ničkominteresu.

–Mi uCrnoj Gori ovu strategi-

ju doživljavamo kao podsticaj

da nastavimo s naporima i do-

brim rezultatima u sprovođe-

nju vitalnih reformi, kako bi

zaokružilisvojupolitičku,eko-

nomsku i socijalnu transfor-

maciju. Sigurni smo da ćemo

bitispremniuovomrokuiprije

njegovegornjegranice,mizna-

mo šta je moguće sa naše stra-

ne, jer imamo volju i kapacite-

te. To je naš prioritet – istakao

jeMarković.

On je kazaoda jeCrnaGora sa-

glasna sa Briselom da reforme

u vladavini prava treba sprove-

sti u ranoj fazi pregovora, ali je,

kako je naveo, važno da EK u

ekspertskom, tehničkom i fi-

nansijskom smislu nastavi da

podržava reforme u svimosta-

lim poglavljima i ubrza pro-

ces njihovog privremenog

zatvaranja.

zaboRavitenazamoR

Šef Delegacije EU u Crnoj

Gori Aivo Orav kazao je da je

Strategija veoma povoljna za

državu, opoziciju, civilno

društvo, kao i za sve građane

CrneGore.

– Crna Gora je zemlja pred-

vodnica i ukoliko želi da na-

preduje brže, naravno da po-

stoji mogućnost. Samo,

zaboravite na riječ zamor –

istakao jeOrav.

On jeporučiodauspjehzavisi

od svih činilaca društva.

– Odgovornost je na svimpo-

litičkimakterima–naglasioje

Orav i ponovio da politička

debata mora da se odvija u

parlamentu. Dodao je i da se

ne treba fokusirati na rokove.

– Nemojte da se fokusiramo

na godine, hajde da se fokusi-

ramo na domaće zadatke –

dodao jeOrav.

Evropska komisija usvojila je

juče u Strazburu „Vjerodo-

stojnuperspektivuproširenja

zaZapadniBalkanivećianga-

žman Evropske unije u tom

regionu“ kojom je potvrdila

evropsku budućnost regiona

kao geostrateške investicije u

stabilnu, snažnu i ujedinjenu

Evropu, baziranu na zajed-

ničkimvrijednostima.

J. ĐURiŠiĆ

Portparol Socijaldemokrata Stefan Šušter o rezultatima lokalnih izbora u Beranama i Ulcinju

SDosvojiladuplovišemandata

odUre, SDP-a i Demosa zajedno

Posjeta crnogorskog premijera Kosovu

odgođena za narednu sedmicu

Markovićevavionzbog

maglenijemogaoda sleti

naprištinski aerodrom

Zvaničnik Alijanse o odluci da pripadnici naših

oružanih snaga učestvuju umisiji na Kosovu

NATO: Pozdravljamo

doprinosvojske

CrneGoreKFOR-u

Imati članicu sa Zapadnog Balkana, koja se pridružuje

ovoj misiji, pomoći će stabilizaciji u tom regionu, a

trenutno 28 država (uključujući članice NATO i partnere)

doprinosi misiji KFOR-a, kazao je Pobjedi NATO zvaničnik

PODGORICA

-NATOpo-

zdravlja svaki dodatni do-

prinosmisijiKFOR-aodbilo

kog člana ili partneraAlijan-

se, a imati članicu saZapad-

nogBalkanakoja sepridru-

žujeovojmisiji pomoći će

stabilizaciji u tomregionu.

To je za Pobjedu saopštio nei-

menovani NATO zvaničnik,

komentarišući nedavni za-

htjev srpskog ministra odbra-

ne Aleksandra Vulina da Crna

GoranešaljeoficirenaKosovo

jerotomenijepitalaSrbijuida

će, kakojenaveo, timeugroziti

odnose s njomkao i stabilnost

Balkana.

Savjet za odbranu i bezbjed-

nost utvrdio je prošle sedmice

predlog Odluke o učešću pri-

padnika Vojske Crne Gore u

misijiKFOR(„KosovoForce“)

na Kosovu, kroz angažovanje

dva štabna oficira, od kojih će

jedan biti raspoređen u Ko-

mandimisijeuPrištini,adrugi

uRegionalnoj komandi misije

uSkoplju.

- Već 18 godina NATO radi na

očuvanjuKosovairegionapre-

konašemisijeKFOR-a i putem

naše pomoći i savjeta, koji po-

mažu u izgradnji kapaciteta

kosovskihsnagabezbjednosti i

njenih civilnih institucija. NA-

TOpozdravljabilokojidodatni

doprinos KFOR-u, od bilo kog

člana ili partnera. Imati člani-

cu sa Zapadnog Balkana, koja

se pridružuje ovoj misiji, po-

moćićestabilizacijiutomregi-

onu, a trenutno 28 država

(uključujući članice NATO i

partnere) doprinosi misiji

KFOR-a - kazao je sagovornik

Pobjede.

Dodaje i da je region Zapad-

nog Balkana od strateškog

značaja zaNATO.

- Zadržaćemo naše prisustvo,

naš fokus i naš angažman na

ZapadnomBalkanu. Nedavna

posjeta Sjevernoatlantskog

vijeća KFOR-u pokazuje

posvećenost NATO-a prema

Kosovu i miru i stabilnosti na

Zapadnom Balkanu - dodaje

NATOzvaničnik.

Ističe i da je Crna Gora kao

partnerAlijansedavalaznača-

jan doprinos evroatlantskoj

bezbjednosti.

- Danas, kao punopravni član

Alijanse, i dalje je pouzdan

provajder sigurnosti. Istovre-

meno, NATO je posvećen iz-

gradnji jakih odnosa sa Srbi-

jom, uz potpuno poštovanje

njihoveneutralnosti.Danas se

suočavamosazajedničkimbe-

zbjednosnim izazovima. Za-

jednički rad može donijeti

stvarne prednosti Srbiji, nje-

nim građanima i širem regio-

nu - istakao je naš sagovornik.

NATO zvaničnik zaključuje i

da je dijalog Beograda i Prišti-

ne ključan zamir i sigurnost u

regionu.

- NATO u potpunosti podrža-

va nastavak dijaloga između

Beograda i Prištine, koji olak-

šava i prisustvo EU. Ovo je od

ključnog značaja za mir i si-

gurnost u regionu. Računamo

na to će svi u regionu da poka-

žu umjerenost i podržavamo

svaki napor koji vodi ka nor-

malizaciji bezbjednosne situ-

acije i izbjegavanju stvaranja

tenzija-zaključio jezvaničnik

Alijanse.

J.ĐURiŠiĆ

Komesar za evropsku

susjedsku politiku i prego-

vore o proširenju Johanes

Han govoriće u petak na

zajedničkoj sjednici skup-

štinskih Odbora za evrop-

ske integracije i međuna-

rodne odnose i iseljenike.

Iz Skupštine je saopšteno

da će Han prenijeti poruke

iz Strategije “Vjerodostojna

perspektiva proširenja za

Zapadni Balkan”, koja će

danas biti predstavljena

na plenarnom zasijedanju

Evropskog parlamenta u

Strazburu.

Strategija sadrži opšte

smjernice za brži proces

integracije svih država

regiona i konkretnije datu-

me za evaluaciju postignu-

tog.

Na sastanak su, kako se

navodi, pozvani predstav-

nici klubova poslanika,

ministri vanjskih i evrop-

skih poslova u Vladi Crne

Gore, kao i predstavnici

relevantnih nevladinih

organizacija.

Hanupetak

uparlamentu