Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Srijeda, 7. februar 2018.

Politika

Predstavljena Strategija za proširenje EU na Zapadni

PODGORICA

–USocijali-

stičkoj narodnoj partiji smo

sigurni da ćemo sanašim

prijateljima izopozicijenaći

zajednički jezikoko raspo-

djelevlasti, a samimtimi

funkcijaunutar lokalne

uprave.

Svakako da će nam prioritet

biti stručni kadrovi na odgo-

vornim funkcijama – kazao je

za Pobjedu Dragoslav Šćekić,

nosilac liste „ZdravoBerane“ i

dosadašnji predsjednik be-

ranske opštine.

On, na pitanje Pobjede hoće li

biti ponovo kandidat za prvog

čovjeka Berana, nije konkret-

no odgovorio, ali je poručio da

očekuje da će se dogovor o

funkcijama i formiranju vlasti

lakopostići.

- Najbitnije u ovom trenutku

jedajeopozicijasačuvalavlast

u Beranama i da je DPS ostva-

rila značajan pad. O detaljima

naše koalicione saradnje raz-

govaraćemo vrlo brzo, na na-

šim zajedničkim sastancima.

Očekujem da ćemo bez pro-

blema postići dogovor o for-

miranju vlasti – kazao je Šće-

kić.

Prema njegovim riječima, no-

va vlast nastavićeda radi, kako

je kazao, u interesu svih Bera-

naca.

Šćekić je, na pitanje da proko-

mentarišeizjavulideraDemo-

krata Alekse Bečića da su Be-

ranama potrebne promjene,

rekaoda„sve lokalneuprave

mogu više i bolje“.

- Mislim i na moje Berane.

Isključivo u tom kontekstu

posmatramiposljednjuizja-

vugospodina Bečića,vjeruju-

ći u njenu dobronamjernost –

dodao je Šćekić.

Šćekić se na mjestu prvog čo-

vjeka Berana nalazi od 2014.

godine. Koalicija „Zdravo Be-

rane“, koju čine SNP, DF, Uje-

dinjena Crna Gora i

Srpska stranka, na

lokalnim izbori-

ma 4. februara

o v e g o d i n e

osvojila je 14

mandata. Za

formi ranj e

vlasti prego-

va r a ć e s a

Demokra-

tama koje

su osvoji-

le četiri

manda-

ta.Seda-

mnaest

mandata

osvojila je koalicija „Berane

pobjeđuje - Milo Đukanović -

DPS, SD, BS“.

I.K.

PODGORICA/BRISEL

Srbija i CrnaGora su jedine

zemljeZapadnogBalkana

koje sudobile jasanvre-

menski okvir omogućem

prijemuuEU- 2025. godina

- imože sepostići akoove

dvije zemljebudunapredo-

valeuprocesureformi.

To je ocijenjeno tokompred-

stavljanjadokumenta „Vjero-

dostojna perspektiva Zapad-

nog Balkana“, koji su juče u

Strazburu izložili evropski

komesar za proširenje Joha-

nesHanivisokapredstavnica

PODGORICA

- Zakonsku

obavezuobjavljivanjapoda-

takao raspodjeli socijalne

pomoći u toku izbornekam-

panjenije ispunilo20odsto

institucija, saopštili su iz

Centra zademokratsku

tranziciju i pozvali Agenciju

za sprečavanjekorupcijeda

hitno raaguje.

MonitoringCDT-a je poka-

zaoda ovuobavezunijesu is-

punili Gusinje, Rožaje, Plav,

Mojkovac, Kolašin i Cetinje.

Na sajtu opštine Rožaje je

obavještenje da opština nije u

mogućnosti da objavljuje iz-

vještaje zbog tehničkih

problema sa trezo-

rom.

-Ovaopština je iuto-

ku parlamentarnih

izbora 2016. godine

navodila isti razlog za

neobjavljivanje poda-

taka - kazala je di-

rektoricaCDT-aMilicaKova-

čević.

Ističesedaproblemetehničke

prirode ima i opštinaPlav. Oni

navodedazbogoštećenjauIT

i računovodstvenom sektoru

izazvanih zemljotresomnije-

suumogućnostida ispunjava-

ju svoje zakonske obaveze.

-CDTpozivaovedvijeopštine

da u najkraćem roku riješe

tehničke probleme, kako bi is-

punjavali obaveze i garantova-

li da budžetska sredstva u iz-

bo r no j kampan j i t ro š e

transparentno i zakonito - ka-

zala jeKovačević.

Prema njenim riječima, opšti-

na Kolašin nije objavila

posebnopodatke o soci-

jalnim davanjima, ali

jeste izvod iz trezora.

CDT je pozvao opšti-

ne da ako u izvještaj-

nom periodu nije

bilo socijalnih

davanja to

posebno

naglase,

kako se

ne b i

stvarale nedoumice.

Kovačević je kazala da se na-

stavlja neodgovorno ponaša-

nje obveznika zakona prema

objavljivanjunakojinačintro-

šenovac i koriste službena vo-

zila.

- Naši podaci pokazuju da ove

obaveze, od preko 400 obve-

znika, nije ispunilo 45 odsto.

Ipak,bilježimoblaginapredak

odprethodnesedmice, kada je

obavezu ispunilo samo 49 od-

sto obveznika u odnosu na 55

odsto ove sedmice - kazala je

Kovačević.

Zakonofinansiranjupolitičkih

subjekata i izbornih izbornih

kampanja predviđa obavezu

petnaestodnevnog objavljiva-

nja podataka o raspodjeli svih

oblika socijalne pomoći u toku

izborne kampanje, uključujući

i one o vrstama, iznosima i pri-

maocima socijalne pomoći.

Za odgovorno lice je zaprije-

ćena prekršajna kazna od 200

do2.000euraukolikopodatke

o socijalnoj pomoći ne objavi

petnaestodnevnona svojoj in-

ternet stranici.

Zakon obavezuje

sve budžetskepo-

trošačke jedinice da

od dana raspisivanja

do održavanjaizbo-

ra jednom sed-

mično objavlju-

ju ana l i t i čke

kartice na veb

stranicama.

R.P.

PODGORICA

– Kada javno,

bez srama, proglasiš da su

tvoja četiri mandata u Berana-

ma, koje si oteo od svoje bivše

partije, „pobjeda“ u odnosu na

17 koje ima najjača stranka u

Crnoj Gori, pa onda objašnjavaš

da je 0 pozitivan broj i da si

najbolji jer si ti ta „nula“ - onda

je nebo tvoja granica. Ali u

demagogiji i licemjerju – kazao

je Miloš Nikolić, poslanik Demo-

kratske partije socijalista u

Skupštini Crne Gore, reagujući

na izjave lidera Demokrata

Alekse Bečića u kojima je tvrdio

da je njegova stranka pobijedila

na lokalnim izborima u Bera-

nama.

– Svaki put kad Demokrate

dožive novi poraz, oni dođu

na bizarnu i ni malo originalnu

ideju da zakupe stranu u štam-

panimmedijima, pa da nam

crtežima, slikama i slovima

predstave svoje viđenje stvar-

nosti, koje je miljama daleko

od većinskog, ali i od zdravora-

zumskog – kaže Nikolić.

On smatra da nije Bečić jedini

koji je pobjeđivao, ali ,,samo u

svojoj glavi i u plaćenimogla-

sima“.

- Bio je jedan koji je na zakuplje-

EU za spoljnu politiku i be-

zbjednost FederikaMogerini.

KONZISTENTANRAD

Šefica evropske diplomatije

ocijenila je da će Zapadni Bal-

kan i EUdijeliti zajedničku bu-

dućnost uEvropi, ali i naglasila

da zemlje koje žele u ovaj savez

morajukonzistentnoda rade.

- 2025. godina, koja se u Strate-

giji navodi kao godina kada bi

CrnaGora i Srbijamogleposta-

ti članice, nije meta, niti po-

sljednji rok, već perspektiva za

države koje trenutno pregova-

raju o članstvu - kazala je Mo-

gerini tokom jučerašnjeg pred-

stavljanjaStrategijezaZapadni

Balkan. Ona je naglasila da je

bitno da se nastavi sa reforma-

ma kako bi građani Balkana

uživali ista prava kao građani

EU.

- Želimo da vidimo Balkan u

EU, neudalekoj budućnosti, ali

uz konzistentan rad - kazala je

ona.

Komesarzaproširenjeisusjed-

skupolitikuJohanesHanrekao

je da sve države Balkana treba

daradenaevropskojperspekti-

vi i podržavaju se međusobno.

On je kazao da je odrednica da

U Strategiji se navodi da bi do

2025. EUmogla da ima više od

sadašnjih 27 članica, ali da će

brzina napredovanja na tom

putu zavisiti od pojedinačnih

zasluga i konkretnih rezultata

svake zemlje ponaosob, saopšti-

la je EU.

Uz ocjenu da su Srbija i Crna

Gora najviše napredovale na

evropskomputu i da bi do 2025.

mogle postati članice, Strategija

objašnjava korake koje te dvije

zemlje treba da preduzmu kako

bi završile proces pristupanja u

perspektivi do 2025. godine.

- Drugi bi mogli da ih sustignu, ali

su Crna Gora i Srbija jedine dvije

zemlje sa kojima se već uveliko

vode razgovori o pristupanju -

navodi se u tekstu, ali i dodaje

da će ta perspektiva konačno

zavisiti od snažne političke volje,

postizanja realnih i neprekidnih

reformi, kao i konačnih rješenja

za sporove sa susjedima.

Dodaje se da sve zemlje Zapad-

nog Balkana imaju šansu da

napreduju na evropskomputu,

a Komisija ih ocjenjuje na prave-

dan i objektivan način na osnovu

zasluga i brzine kojompostižu

napredak.

Ocjenenaosnovuzaslugaibrzine

kojomsepostiženapredak

Nosilac liste „Zdravo Berane“ ne otkriva da li

će ponovo biti na čelu beranske opštine

Šćekić:

Lakoćemose

dogovoriti, vjerujemda

jeBečićdobronamjeran

Direktorica Centra za demokratsku tranziciju o

dodjeljivanju socijalne pomoći tokomkampanje

Kovačević:

Zakonsku

obavezunije ispunilo

20odsto institucija

DPS o Bečićevomproglašavanju izborne pobjede u Beranama

Nikolić:

Demagoške

političkeperverzije

nim stranama sebe proglaša-

vao „evropskimpremijerom“, a

završio je daleko od sopstvene

projekcije. Ko visoko poleti,

padne veoma nisko. Nema tih

oglasa koji taj slobodni pad,

moralni i politički, mogu ublažiti

- kaže Nikolić.

R. P.

Dragoslav

Šćekić

Milica

Kovačević

MilošNikolić

ZaBrisel

ambiciozno,

zaVladu

izvodljivo