Table of Contents Table of Contents
Previous Page  15 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 15 / 48 Next Page
Page Background

15

Pobjeda

Srijeda, 7. februar 2018.

Kultura

PODGORICA

–Knjiga „Cr-

nogorska teokratija“, autora

prof. drRadovanaRadonji-

ća, sukobljava se sa zvanič-

nimistorijskimistinama, ra-

zotkrivavješto skrivane ili

falsifikovane istoriografske

obrasce i osvjetljavanekoli-

kovjekovanašeprošlosti to-

komkojih smo seotuđili od

sopstvenedržave. To jekon-

statovanonapromociji ovog

najnovijegPobjedinog izda-

nja, sinoćuprepunojNarod-

noj biblioteci „RadosavLju-

mović“.

Knjiga se bavi kontroverzama

ocrnogorskoj teokratiji, razot-

krivanjem mita o čelnicima

Cetinjske mitropolije, postav-

lja pitanja o tome ko je i zašto

stvorio krivu istoriografsku

sliku, anlizira istine i laži omi-

tropolitimaPetrovićNjegoš...

ZASIĆENOST ISTORIJOM

Kolumnista Pobjede Milorad

Pustahija istakao je kako jeCr-

naGoraprezasićena istorijom,

jer nas tamo stalno vraća

nesposobnapolitičkakastako-

ja ne umije kreirati i prizvati

budućnost, kao i hegemoni-

stičke pretenzije nekih većih a

istorijskimanjeostvarenihna-

roda i „majčice“Rusije.

-Nikonamne spori hiljadugo-

dišnju junačku i krvavu istori-

ju, ali namspori da smomi mi,

već smo mi u stvari oni. Na

ovakva razmišljanja potakla

me nova knjiga prof. dr Rado-

vana Radonjića „Crnogorska

teokratija“, koja je izuzetno

provokativna u odnosu na

mejnstrim istoriografiju –

istakao jePustahija.

Kako kaže, „jeretički“ uvidi

profesora Radonjića ostavili

sunanjegasnažandojamidje-

lovali osvježavajuće.

- Zašto osvježavajuće? Zato

što su temeljeni na ozbiljnim i

vjerodostojnim izvorima, a

plod su razmatranja u okviru

opšteprihvaćenih metoda iz

teorijadruštvenograzvojaite-

orije države i prava i poštova-

nja istoriografskih principa -

rekao jePustahija.

Pojava ove knjige, prema nje-

govim riječima, možda je do-

bar povod da dobronamjerni i

ozbiljnomisleći ljudi pokrenu

iskrenu raspravu o problemi-

ma naše istoriografije. Tim

prije, kako kaže, što institucio-

nalnonema ko toda pokrene.

-Crnogorskaakademijanauka

i umjetnosti je u stvari ekspo-

zitura Srpske akademije,

Dukljanska akademija je ne-

stala, a duhovnom sferom,

istoriografijomikatastromha-

ra SPC. Univerzitet je ni Rad-

milin ni carski ni spahijski i

maksimum koji možemo oče-

kivati od Univerziteta je da

umjesto Radmilinih grandio-

znih hepeninga za Dan držav-

nosti prof. dr Bjelica napravi

slet –ocijenio jePustahija.

Nemoramo, ističe, Radonjiće-

ve tvrdnje i uvide smatrati u

kamenuklesanimdogmama.

- Shvatimo ihkaoozbiljnoute-

meljenapitanjaipokušajmosa

istom ozbiljnošću i utemelje-

nošću dati svoje odgovore na

njih i tu će se negdje pojaviti

ozbiljna rezultanta. Neće biti

lako, alimoraseneštočiniti i to

kontinuirano, a ne prigodni-

čarski – rekao jePustahija.

IZNAD INTERESA

Sekretarka za kulturu glavnog

grada Nela Savković-Vukčević

kazala je da prof. Radonjić do-

bro zna kako je teško krčiti put

koji je zatrpan nanosima ne-

kritičkih stavova.

- Uspio je prof. Radonjić da sti-

gne na cilj, zato što je

kao pravi naučnik,

koji se već decenija-

ma bori za istinu,

umio da filozofski

preispituje i redefi-

niše pasivno naslije-

đene poglede; zato

što mu je savjest na-

lagala da svojimveli-

kim znanjem dopri-

nosi razumijevanju

delikatnihpitanja

sadašnjosti i

osmišljavanju

budućnosti.

Na ishodištu

je neravnog

puta prof. Ra-

donjić i zato što se

uzdigao iznad interesa i pre-

drasuda, a samo se tako može

ispravno prosuđivati, pokazu-

je iskustvo – kazala je Savko-

vić-Vukčevićidodaladaknjigu

„Crnogorska teokratija“ do-

življava kao izraz najdubljeg

poštovanja prema crnogor-

skomnarodu,jerdoprinosina-

šoj samospoznaji, za šta je uvi-

jek trebalohrabrosti.

ZANIMLJIV IZAZOV

Glavni i odgovorni urednik

Pobjede, Draško Đuranović, u

ime izdavača kazao je da će

Radonjićeva knjiga pokušati

da razgrne koprene istorij-

skih, društvenih i političkih

predrasuda i mitova. Knjiga

će, prema riječima Đuranovi-

ća, uzdrmati do sada etablira-

nu istorijsku istinu o Crnoj

Gori koja je tri i po vijeka bila

samo teokratska država.

-Oddanas crnogorska istorio-

grafija, misleći ljudi, crnogor-

ska javnost, imaju zanimljiv

izazov da tumače knjigu „Cr-

nogorska teokratija“, da po-

tvrđuju ili potiru teze prof. dr

Radovana Radonjića, čovjeka

koji je više od pola vijeka bio i

svjedoki akter istorije.Ali i čo-

vjek, ne manje važno za Crnu

Goru,kojijekakouživotuipo-

litici, tako i u nauci, uvijek sli-

jedio i dograđivao postulate

crnogorske etike – rekao je

Đuranović.

Dodao je da ovo djelo otvara

pitanja o tome koliko Crno-

gorcipoznajuvlastituprošlost

i koliko su spremni i sposobni

da spoznaju i uče iz vlastite

istorije.

-Radonjićeva„Crnogorska te-

okratija“jejeretičkaknjiga,jer

preispituje već uspostavljene

zvanične istine, upozorava i

opominjenamogućeposljedi-

ce jednog svjesno stvorenog

mita – rekao jeĐuranović.

Knjiga „Crnogorska teokrati-

ja“ sufinansirana je novcem

Sekreterijata za kulturu glav-

nog grada. Medijator večeri

bila jeVesna Šoškić.

J.N.

Predstavljeno Pobjedino izdanje „Crnogorska teokratija“ Radovana Radonjića

Skidanjekoprene

sanašeprošlosti

Sapromocijeknjige „Crnogorska teokratija“ sinoćubiblioteci „RadosavLjumović“

Pojava ove knjigemožda je dobar povod da dobronamjerni

i ozbiljnomisleći ljudi pokrenu iskrenu raspravu o

problemima naše istoriogra je – kazao jeMilorad Pustahija

Što jeukorijenuotuđenosti

Crnogoracaodsvojedržave

Autor „Crnogorske teokratije“ RadovanRadonjić kazao jeda je

glavnatemaknjige-zaštosuCrnogorcidanastolikootuđeniod

svojedržave i štostoji ukorijenutoga. Uodgonetanjuovogpi-

tanja, kaže, mamilo ga je nekolikomogućih hipo-

tetičkih pristupa. Jedna od hipoteza, kako ističe,

bilaječinjenicadasenašaistoriogra ijauglavnom

bavivladarskimdinastičkimperiodom,kojije,vre-

menski gledano, postojaomanjeod jedne trećine

dosadašnjegcrnogorskog istorijskogtrajanja.

- Šta sa onim između i prije, u kome je Crna Gora

takođe živjela, u kojoj je nekomorao da iz pepela

ponovovadidržavuidajejojperspektivuzaopsta-

nak? Je li tomožda razlog što Crnogorci nemaju

razvijenusvijestosvojojdržavinitionajodnoskoji

bibionormalan?Viđelistepreksinoć,uovoj

državi se osvaja vlast pod tuđim zastava-

ma.Može li to–zapitaoseRadonjić.

On se zahvalio glavnom i odgovornom

urednikuPobjedeDraškuĐuranoviću,kojije,

premariječimaRadonjića,jedinibiodovoljno

hrabar i sposobandastane izaoveknjige.

D. MALIDŽAN