Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Srijeda, 7. februar 2018.

CrnomGorom

HERCEGNOVI–

Uokviru

49. PraznikamimozeuHer-

cegNovom, od5. do7. febru-

araodržava seprogram„Da-

ni Beograda“.

Gradom, oddvorane„Park“do

Trga Nikole Đurkovića, prošli

su juče članovi folklora beo-

gradskog UC „Talija“, uz krat-

ke i efektnenastupe.Nakonfe-

renciji za novinare koja je

nakon toga upriličena u maloj

sali dvorane „Park“ čulo se da

bi trebalo da „Dani Beograda“

postanu tradicija na februar-

skoj cvjetnoj manifestaciji, jer

tadva grada imajumnogo toga

zajedničkog.

ZamjenikdirektoraTurističke

organizacije Beograda Slobo-

dan Unković kazao je da su

uživali u čarima Mediterana

na Danima mimoze u Beogra-

du.

-Nadamse da ćete i vi ovihda-

na, kada pokušavamo da vas

podsjetimonanašgrad, njego-

vo pozorište, restorane, muzi-

ku i doživljaj. Mislimda ćemo

se razumjeti i nastaviti tradici-

ju koja je ustanovljena još 60-

ihgodina, tedaćeBeogradkao

jedan veliki grad sa malo ma-

njim, ali gradom sa velikim sr-

cem kao što je Herceg Novi,

nastaviti saradnju i ovu priču

krunisati lijepimdoživljajem i

dobro raspoloženim građani-

ma i turistima - istakao je Un-

ković.

PredstavnikTONebojšaMan-

dićpodsjetio jedasuturističke

organizacije Herceg Novog i

Beograda protokol o saradnji

potpisale 2012. godine i nada

se da će biti produžen kada

hercegnovska TO bude uče-

stvovala na sajmu u Beogradu

23. februara.

„Dani Beograda“ nastavljeni

su sinoć u Gradskoj kafani,

pod sloganom „Gastro veče u

duhu Skadarlije“. Učestvovali

su UC Talija, starogradski or-

kestar,azaanegdoteizboeme-

skog života zaduženi su Ljilja-

naJakšićiMilanMilosavljević.

Posjetioci su mogli uživati u

specijalitetimasrpskekuhinje.

Poznavalac gastro ponude be-

ogradskih restorana, Dejan

Lazarević, kazao je da skoro

nije doživio takvo gostoprim-

stvo i nada se da će saradnja

Beograda i Herceg Novog tra-

jati beskonačno.

Gastro veče biće održano i ve-

čeras uGradskoj kafani.

Ž.K.

VEČERASGASTROVEČE:

NastupUC „Talija“,

„Dani Beograda“ na hercegnovskomPraznikumimoze

Obnovljena saradnja

započetaprošlogvijeka

UokviruDana Beo-

grada večeras će u

Gradskoj kafani biti

održano gastro veče

ROŽAJE–

Humanitarna

organizacija „Rožaje“ i

NVO„Izvor“na čijemsu

čeluJusuf JuskoĆatović i

MirsadSkenderović, naja-

vili suda će čimvremenski

uslovi dozvolepočeti da

gradekućuza samohranu

majkuNerminuLedinić.

Onasaosmorodjece, odkojih

najstarije ima12godinaanaj-

mlađe nije napunulo mjesec,

živi u kolibi od 30 kvadrata.

Nema vodu, kupatilo, kuhi-

nju, a pokućstvo čine samo

dotrajali šporet na drva i ne-

koliko dušeka na kojima spa-

vaju, uče...

PRIMANJA

Nerminakažedaživi odsoci-

jalne pomoći u iznosu od 124

eura i da impomažuhumani-

tarne organizacije i pojedin-

ci, ali da bi najviše voljela da

za djecuobezbijedi „dvije so-

bice i kupatilo“.

- Teško sastavljam kraj skra-

jemjerod120eura, saovoliko

djece, nemože da se živi. Pri-

skoče ljudi papomognuuna-

mirnicama, obući, odjeći,

ogrijevu. Sve je to lijepo, ali

nam je najvažnije da se po-

mogne da djeca dobiju pri-

stojan kutak za život - kaže

Nermina i zahvaljuje svima

koji, kaže, „gledaju“ njenu

porodicu.

Ameđunjimasuorganizacije

„Rožaje“ i „Izvor“.

-Dobili smopodrškuopštine,

imamo i obećanja nekoliko

rožajskih privrednika koji su

i ranije učestvovali u sličnim

humanitarnim akcijama.

Najveću pomoć očekujemo

oddijaspore, kao i odsvih lju-

di dobre volje. U planu je iz-

gradnja kuće na dva sprata sa

svim potrebnim sadržajima

kako bi se djeci, od kojih sada

četvoro ide u školu, stvorili

uslovi za život. Planiramo da

počnemo izgradnju u prvim

proljećnimdanima-kažugo-

tovo uglas Ćatović i Skende-

rović.

DIJASPORA

Ponosnopodsjećajudasehu-

manitarnimradombave sko-

ro deceniju i da su na razne

načine pomogli brojne siro-

mašne porodice i pojedince.

- Sagradili smo četiri kuće i

učestvovali u opremanju i

adaptaciji značajnog broja

objekata. Pored toga, poma-

žemounabavciogrijeva,obu-

će, odjeće i namirnica, a obe-

zbjeđujemo i novac kada je u

pitanju liječenje, operacija ili

nabavka ljekova - kažu oni.

No, ističu kako sve to ne bi

mogli sami, pazahvaljujusvi-

ma koji im pomažu, a poseb-

no ljudima iz dijaspore.

F.KALIĆ

ROžAjE:

Humanitarne organizacije pomažu samohranoj majci

Nermini saosmoro

djecesagradićekuću

Žive u kolibi od 30 kvadrata. Nemaju vodu, kuhinju, a

pokućstvo čine samo dotrajali šporet na drva i nekoliko

dušeka na kojima spavaju, uče. Humanisti su najavili da

će imna proljeće izgraditi dompomjeri

Priskoče ljudi pa

pomognuunamirni-

cama, obući, odjeći,

ogrijevu. Hvala svima

što „gledaju“moju

porodicu – kažeNer-

mina Ledinić

KOLIBUĆENAPROLjEĆEZAMIjENITI

DOMOM:

Nermina sadjecom

NIKŠIĆ–

Nevladinaorganizacija

Agencija za lokalnudemokratijupo-

krenula je inicijativuzaosnivanje

centra zamlade. Riječ jeoprojektu

„Odcentrabezbjednosti docentra za

mlade“, koji jepodržaoFondza aktiv-

nograđanstvo.

Kako je na konferenciji za novinare

objasnila Snežana Milačić da je takvo

mjesto potrebno Nikšićanima pokazala

su istraživanja koja je radila ta NVO to-

komproteklihnekolikomjeseci.

– Naša želja je da pomognemo artikula-

ciji jasno iskazanih interesa mladih da

dobiju prostor namijenjen njima. Želi-

mo da mladi imaju svoj prostor, koji bi

predstavljao prijateljsko, otvoreno i po-

državajuće okruženje, bez obzira na nji-

hove interese ili iskustva – kazala jeMi-

lačić.

Ona je objasnila da su organizovali niz

radionica, predavanja na kojima sumla-

di govorili o svojim potrebama, o tome

koliko suzadovoljni učešćemudruštve-

nomživotu.

– Na jednom od okruglih stolova pred-

stavljeno je idejno rješenje prostora bu-

dućegcentrazamlade,kojesupripremi-

learhitekte izAgencijezaprojektovanje

i planiranje opštine, a na osnovu ideja i

prijedlogamladih. Prijedlogoosnivanju

centra nastao je na radionici „Moj grad

– gradmladih“ gdje su učesnici predlo-

žili da bivša zgrada policije postane lo-

kacijabudućegcentra,kojibiimaoiregi-

onalni karakter –ističeMilačić.

Kako je navela, urađeno je i istraživanje

o kulturnoj participacijimladihuNikši-

ću, koje je sproveoKlubmladih sociolo-

ga iz JUEkonomsko-ugostiteljske škole

u Nikšiću. Održali su dvije info sesije za

predstavnikeučeničkihparlamenataJU

Ekonomsko-ugostiteljske škole i Gi-

mnaziji „StojanCerović“gdje jeučenici-

ma predstavljena inicijativa.

–Osnivanjecentraoni videkaoprioritet.

Učenički parlamenti kazali su „konačno

da se neko toga sjetio“ – govoriMilačić.

Sljedeći korak je utvrđivanje inicijative,

koju će uputiti nadležnim institucijam

za ustupanje prostora.

– Biće održana i info sesija na Filozof-

skomfakultetu,kaoipotpisivanjepetici-

je. Dekan tog fakulteta načelno je podr-

žao inicijativu koja semože potpisati na

sajtu Elektronska peticija – kazala je

Milačić.

M.RADONJIĆ

POTENCIjALNALOKACIjAZACENTAR:

Bivšazgradapolicije

Inicijativa Nevladine organizacije Agencija za lokalnu demokratiju

„Odcentrabezbjednosti do

centrazamladeNikšićane“

BUDVA/TIVAT -

Dinamika

izgradnjenaseljaPorto

Montenegro, zajedničke ak-

tivnosti naunapređenjuna-

utičkog turizma, kakozapo-

sjetioce imnogobrojne

turiste tako i za lokalno sta-

novništvo, bile sunekeod

temaokojima jebilo riječi

tokomjučerašnjeg sastanka

direktoraJPzaupravljanje

morskimdobromPredraga

Jelušića i kompanijeAdria-

tikmarinasDavidaMarga-

sona.

Kako je saopšteno izMorskog

dobra, jedna od ključnih tema

sastanka odnosila se na rad i

unapređenje marine Porto

Montengro, kao luke od lokal-

nogznačajaunadležnosti Jav-

nog preduzeća, koja predstav-

lja jedinstvenu ponudu sa

velikim rasponom sportskih,

odmorišnih i kulturnih aktiv-

nostinesamonacrnogorskom

primorju već i šire.

- Margason je informisao go-

ste o projektima koji će za na-

rednu sezonu biti završeni, a

prvenstveno se radi o prate-

ćim sadržajima javnog karak-

tera i izgradnji manjeg javnog

kupališta u blizini postojećeg

bazena. Jelušić je predstavio i

investicione aktivnosti koje

Morsko dobro kroz saradnju

sa lokalnom samoupravom

sprovodi na infrastrukturnom

uređenju obalne zone Tivta,

kojećeumnogomedoprinijeti

cjelokupnom poboljšanju

standarda i razvoju te primor-

ske opštine – navedeno je u

saopštenju.

Nakonrazgovoraorganizovan

jeobilazakmarinePortoMon-

tenegro i upoznavanje novih

saržaja koji će biti funkcional-

ni ovog ljeta.

C.G.

Razgovarali Predrag Jelušić i DavidMargason

Zajednoće razvijati

nautički turizam

PortoMonternego