Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Srijeda, 7. februar 2018.

CrnomGorom

Žabljak: Primjena Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata

Komunalijeza

,,divlji“ kvadrat od

dvado48eura

Iznos naknade uvećava se 2,5 odsto za

stambene, a pet odsto za ostale objekte.

Može se otplaćivati u ratama ili jednokratno

OPŠTINAPODIJELJENA

UČETIRIZONE:

Žabljak

ŽABLJAK

– Vlasnici be-

spravno izgrađenihobjekata

upostupku legalizacijeko-

munalije ćeplaćati u iznosu

oddvado48eurapokvadrat-

nommetruuzavisnosti od

zoneukojoj senalazi. To je

predviđenoodlukomona-

knadi zakomunalnooprema-

nje građevinskog zemljišta

koju jedonijela lokalnaupra-

va.

Riječ jeoobavezi kojaproističe

iz Zakona o planiranju prosto-

ra i izgradnji objekata.

ZONE

Prema odluci, teritorija opšti-

ne podijeljena je u četiri zone.

Najskupljijekvadrat,48eura,u

prvoj zoni koja obuhvata pro-

stor od Ulice narodnih heroja,

granicomurbanističke parcele

hotela ,,Planinka“, planiranom

saobraćajnicom prema hotelu

„Durmitor“doDržavnestudije

lokacije Ivando.

Kvadrat u drugoj zoni košta 32

eura a obuhvata područja u

obuhvatu odluka o donošenju

planskih dokumenata (detalj-

nih urbanističkih planova, lo-

kalnihstudija lokacije i urbani-

s t i čk i h p ro j eka t a ) , van

obuhvata prve zone. Vlasnici

bespravnih objekata u trećoj

U lokalnoj upravi nemaju

precizne podatke o broju

nelegalnih objekata.

Izvještaj o stanju uređenja

prostora opštine Žabljak iz

2015. godine pokazuje da je

1.047 objekata bez građe-

vinske dozvole, dok je 1.592

bez upotrebne dozvole. Do

sada je, kaže Sava Zeković,

podnijeto pet zahtjeva za

ozakonjenje.

Zakonomo planiranju pro-

stora i izgradnji objekata

predviđeno je da vlasnici

zahtjeve za legalizaciju

bespravno izgrađenog

objekta treba da podnesu

do 15. jula. Ukoliko vlasnici

ne podnesu prijavu za oza-

konjenje bespravno izgra-

đenog objekta svakako će

ući u sistem jer će ih orto-

foto snimak evidentirati, a

na osnovu toga će se razre-

zivati uvećani porezi i svi

penali predviđeni zakonom

– od prekršajne prijave, kao

i naknade za korišćenje

prostora koja se plaća do

uklanjanja objekta.

O zatjevu se odlučuje u

roku od 15 dana.

Podnijeto

samopet

zahtjeva

zoni (Njegovuđu, Borje, Te-

pačkopolje,Vrela,MotičkiGaj,

Virak, Javorje, Pošćenski kraj i

druga područja u granicama

koje su prostorno-urbanistič-

kimplanomopštinedefinisana

kaorazvojnezone)komunalije

će plaćati 20 eura po kvadratu.

Najjeftinije komunalije, dva

eura, plaćaće vlasnici ,,divljih“

objekata koji se nalaze u zoni

četiri (nijesu utvrđena prvom,

drugom i trećom zonom) u o-

buhvatuprostorno-urbanistič-

kog plana opštineŽabljak.

NAKNADA

Iznos naknade uvećava se 2,5

odsto za stambene, a pet odsto

za ostale objekte.Može se

otplaćivati u ratama ili jedno-

kratno.

- Iznosnaknadeza legalizaciju

nestambenih objekata se uve-

ćava za pet odsto ako se plaća

jednokratno, a 20odsto za pla-

ćanjeu120mjesečnihrata.Ka-

da je u pitanju iznos naknade

za stambene objekte, on se

uvećavaza2,5odstobezobzira

nakojinačinplaćanjaseodluči

vlasnik. Rok otplate na rate za

stambene objekte je 240 mje-

seci –navodi se uodluci.

Iznos naknada za komunalno

opremanje građevinskog ze-

mljišta za buduće objekte je

isti kao i za nelegalne objekte,

od dva do 48 eura, ali bez uve-

ćanja kao što je to predviđeno

za nelegalne objekte. Ostali

uslovi koji se odnose na način

plaćanja i rok otplate važe i za

one koji planirajuda grade.

I.T.

Sekretar za uređenje prostora Sava Zeković kaže da je

prijedlog odluke o komunalnomopremanju građevinskog

zemljišta na javnoj raspravi do 9. februara. Završna rasprava

održaće se u četvrtak, u sali Skupštine opštine, od 11 časova.

Sjutrazavršnajavnarasprava

PODGORICA

– Crnogorski

elektrodistributivni sistem

danas nastavlja radove za

kvalitetnije i sigurnije napa-

janje električnom energi-

jomu više opština. Zbog

toga potrošači u pojedinim

naseljima po nekoliko sati

neće imati struju.

ANDRIJEVICA:

od 9 do

14:30 sati Đuliće, Kruška,

Cecune, Kuti i kratko DV

Konjuhe.

BAR:

od 13 do 14 sati Dvo-

rište (Čanj); od 14 do 15 sati

Markičići (Čanj).

BERANE:

od 09 do 14:30

sati Kurikuće i kratko DV

„Dolac“.

BIJELOPOLJE:

od 9 do

15 sati Medanovići, Potoci,

Žurena, Laholo, Kostići,

Kaševari, Dubovo, Pašića

Polje, Brzava, Femića Krš,

Prijelozi i Goduša.

CETINJE:

od 7 do 16:30

sati Žabljak Crnojevića,

Dodoši, Kraće do, Šinđon,

Meterizi, Kokošice, Dobr-

ska župa, Đalci, Češljari,

Gospoštine, Pipac, Cerov

Pod, Jankovića krš, Rvaši,

Drušići, Prevlaka, Karuč i

Bobija; od 9 do 15 sati Lipo-

vik, Čukovići, Dujeva, Zaje-

čina, Mihaljevići, Poseljani i

Zaštek.

HERCEGNOVI:

od 8 do 18

sati Baošići - zbog ugradnje

novih brojila; od 9:30 do 14

sati Zelenika (dio potrošača

od Tehnoservisa prema

mostu).

KOLAŠIN:

od 8 do 14 sati

Smolice; od 9 do 14 sati

Skrbuša.

KOTOR:

od 9 do 11 sati

dio potrošača Kavča; od

9 do 15 sati Morinj, Svr-

čak, Gornji Morinj, Repaji,

Bakoči i Bunovići; od 13 do

15 sati Stari grad (u okolini

zgrade opštine); od 12 do

13 sati Grbalj, Gornji Grbalj,

Nalježići, Odže, Pelinovo i

naselja Mirac, Dub, Koložun

i Čavori.

MOJKOVAC:

od 11 do 13

sati Donje selo Podbišće.

PETNJICA:

od 8 do 14:30

sati Donja Vrbica.

PLAV:

od 8 do 14:30 sati

Velika (ogranak za Beloje-

viće).

PLJEVLJA:

od 8 do 15 sati

Mijalovica, Dolinice, Kose-

nica, Paćevina, Mrčajevac,

Nange i Ulica Vojske Crne

Gore.

ROŽAJE:

od 9 do 14:30 sati

Rijeka.

TIVAT:

od 10 do 14 sati

kratkotrajni prekidi od

Lepetana do Gradiošnice.

ULCINJ:

od 9 do 15 sati

područje Vladimira sa okol-

nim selima; od 11 do 15 sati

hotel „Otrant“, dio Velike

plaže i Solana.

I.T.

CEDIS: Dio

Cetinjabez

strujeod

7do 16:30

PLJEVLJA

- Isporuka sub-

vencionisanogpeleta i brike-

ta za građanePljevaljaodvija

seveoma sporo. Od septem-

brapreduzeće „Lovćen

trejd“ izFoče, sakojimjeop-

štinapotpisalaugovor ona-

bavci ekološki prihvatljivih

energenatauspio jeda ispo-

ručimanjeodpolaugovore-

nekoličinepeleta.

U lokalnoj upravi saznajemo

da je veća količina ugovorenih

briketa isporučena.

-Dosada je isporučeno426 to-

na peleta i ostalo je još 550 to-

na. Subvencionisani pelet do

februara uspjeli su da uzmu

204 građana, dok je još 250 na

čekanju. Isporučeno je i preu-

zeto130tonabriketa i ,,Lovćen

trejd“ treba da isporuči još 25

tona –kažuu lokalnoj upravi.

,,Lovćen trejd“ d.o.o. iz Foče je

bio jedini zainteresovani po-

nuđač na javnom tenderu za

isporuku ovih energenata po

subvencionisanim cijenama.

Iako je javni tender na vrijeme

raspisan i ugovor na vrijeme

potpisan,aprvaisporukabilau

septembru2017. godine, mno-

gi zainteresovani pelet neće

dobiti do kraja grejne sezone.

Nabavkaekološkiprihvatljivih

energenata po subvencionisa-

nim cijenama je kratkoročna

mjera Vlade Crne Gore s ci-

ljempoboljšanja kvaliteta vaz-

duha u zimskom period, kada

je aero zagađenje mnogo puta

akcidentna situacija.

Cijena peleta po subvencioni-

sanim cijenama je 104 eura, a

briketa 85 eura.

A.S.

TENDERRASPISAN

NAVRIJEME:

Pljevlja

Kasni isporuka ekološkog ogrijeva u Pljevljima

Prošlopolazime,

apeleta jošnema

NIKŠIĆ

–Zavodza zapošlja-

vanjepredstavio jeposlo-

davcimaprednosti koje ima-

juukolikozaposleosobu sa

invaliditetom. Riječ jeo jav-

nompozivuza finansiranje

projekata zapošljavanja lica

sa invaliditetomčiji je cilj da

sepoveća zapošljivost tepo-

pulacije.

Savjetnikzazapošljavanje lica

sa invaliditetomStankoLako-

vić kazao je da za svako lice sa

invaliditetomkojezaposlepo-

slodavci dobiju subvencije na

zaradu, bespovratna sredstva

za opremanje radnog mjesta i

učešće u finansiranju ličnih

troškova asistenata osoba sa

invaliditetom.

-Najčešćesekoristesubvenci-

jezaradeuiznosuod75proce-

Nikšić: Pogodnosti za zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Državaplaćado75

odstobrutozarade

BROJNEPREDNOSTIANGAŽOVANJA:

Sa skupauNikšiću

Na Birou rada prijavljeno je više od 6.000 osoba sa inva-

liditetom. Stanko Laković je kazao da se broj zaposlenih

povećava.

- Sada je zapošljeno 321 lice, kod 220 poslodavaca, dok broj

zaposlenih na neodređeno takođe raste – objasnio je Lako-

vić.

Osobusainvaliditetom

zaposlilo220poslodavaca

nata bruto zarade zaposlenog

za sve vrijeme zaposlenosti,

ukoliko ta osoba ima procenat

invaliditeta veći od 50 proce-

nata.Uslučajuda je invaliditet

manji od 50 procenata, poslo-

davac imapravonasubvenciju

zaradeuprvoj godini zaposle-

nja 75 procenata, u drugoj 60

procenata, u trećoj i svakoj

narednoj 50 procenata bruto

zarade zaposlenog – kazao je

Laković.

On je dodao da su poslodavci

raspoloženi da se prijave na

javni poziv, te da se iz dana u

dan broj prijavljenih poveća-

va.

Ukupna indikativna suma za

realizaciju predmeta poziva

iznosi milion i po eura. Javni

poziv biće predstavljeni i u

ostalimopštinama.

S.D.