Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Srijeda, 7. februar 2018.

CrnomGorom

NIKŠIĆ:

Odbornici će 20. februara razmatrati inicijativuADMehanizacija i programat

SpomenikLjubuČupiću

otkrićedokrajagodine

NIKŠIĆ

Odbornici ćena

sjednici koja je zakazana za

20. februar razmatrati pri-

jedlogdanaTrgu slobodebu-

depodignut spomenikna-

rodnomherojuČedomiru

LjubuČupiću. Riječ jeoza-

htjevukoji jepodnijeloAD

Mehanizacija i programat

koje je angažovanonapoplo-

čavanjucentralnoggradskog

trga.

Kako je navedeno u skupštin-

skommaterijalu, topreduzeće

će o svom trošku održavati

spomenik, a novac za izradu je

obezbijedioprivatnimecena.

Izrada spomenika povjerena

je poznatom vajaru Zlatku

Glamočaku, anjegovorješenje

ocijeniće stručna komisija ko-

jućeformiratipredsjednikop-

štineNikšićVeselinGrbović.

Na bronzanoj ploči koja će biti

postavljena ispred spomenika

biće ucrtana petokraka i ime

narodnogherojastrijeljanog 9.

maja 1942. godine u Nikšiću,

čiji je osmijeh nakon presude

na smrt postao simbol antifa-

šizma.

Planiranojedaspomenikbude

otkriven do kraja godine. Po

proceduri, opština bi trebalo

da pošalje prijedlogMinistar-

stvu kulture čiju odluku mora

verifikovati lokalna skupština.

Ljubo Čupić je učestvovao u

organizaciji Trinaestojulskog

ustanka, nakonkojeg jebiobo-

rac i politički komesarusamo-

stalnoj četi Nikšićkog parti-

zanskog odreda. Četnicima je

pao u ruke poslije borbe u bli-

zini Nikšića u aprilu 1942. go-

dine. Četnički sud ga je osudio

na smrt i strijeljan je ispod Pe-

trove glavice.

Za narodnog heroja je progla-

šen 10. jula 1953. godine, a is-

podTrebjesenalazi seSpome-

nik palim borcima gdje je

uklesanonjegovo ime.

Ra.P.–I.T.

HERCEGNOVI

Privredni

sudCrneGoreusvojio jepri-

govor opštineHercegNovi

protiv rješenjao izvršenju

javne izvršiteljkeJasminke

Bajović izHercegNovog, pa

jena taj načinobustavljeno

izvršenjeprinudnenaplateu

iznosuod489.044,56eura za

projekat ledrasvjete.

Iz lokalne uprave saopštili su

da je ,,time potvrđeno stanovi-

šte opštine Herceg Novi da

,,Nova Lume A/S“ nema ugo-

vorni odnos sa lokalnomupra-

vom“.

NORME

VijećePrivrednog suda je ista-

klo da je ustupanje ugovora na

koje se ,,Nova lume“ poziva u

suprotnosti sa imperativnim

no rmama

Zakona o

javnimnabavkamaCrneGore.

- Navod ,,Nova lume“ da je

ustupanje ugovora nastalo po

sili zakona u stečajnom po-

stupku je ocijenjen kao neo-

snovan, iz razloga što je stečaj-

ni upravnik u tom stečajnom

postupku kao strani predstav-

nik, trebalo da podnese za-

htjev za priznanje stranog po-

stupka ukomje imenovan, sve

uskladusačlanom190Zakona

o stečaju. U skladu sa navede-

nim, kako nije dozvoljeno

ustupanje ugovora, tako nije

dozvoljeno ni ustupanje sred-

stava obezbjeđenja, a to su u

ovomslučaju osporenemjeni-

ce. Zaključak suda je da je op-

štinaHercegNoviučini-

la vjerovatnim navode da

,,Novalume“nijesteklomjeni-

ce na zakonit način – saopštili

su iz lokalne uprave.

PARNICA

Odlukom suda zadovoljan je

predsjednik opštine Stevan

Katić koji je kazao da su insti-

tucije sistema odradile posao

na stručan i korektannačin.

- Za nas je takva odluka suda

bilaočekivana. Sadaćemo ići u

parnični postupak. I ovomod-

lukom suda je potvrđeno da

,,Nova lume“ nije pravni

nasljednik firme sa

kojom je opština sklopila ugo-

vor o izgradnji led rasvjete -

kazao jeKatić.

On ističedaopštinanebježi od

svojih obaveza i spremna je da

posao završi do kraja.

-Uradićemo to u skladu sa pra-

vilima struke, zakonskim

odredbama i prema ugovoru o

zamjeni i ugradnji led svjetiljki

iodržavanjuiupravljanjusiste-

mom javne rasvjete na po-

dručju opštine – ka-

zao je katić.

Ž.K.

HERCEGNOVI:

Sud usvojio prigovor opštine u slučaju led rasvjete

Obustavljenaprinudna

naplata500.000eura

Privredni sud obrazložio je da rma ,,Nova lume“ nije

steklamjenice na zakonit način. U lokalnoj upravi

zadovoljni su odlukom i najavljuju parnični postupak

MOJKOVAC

Upravni od-

borKomunalnogpreduzeća

„Gradac“ imenovao jedosa-

dašnjeg tehničkogdirekto-

ra te firme, diplomiranog

ekonomistuPredragaSmo-

lovića, zav.d. direktora.

Onjenatoj funkciji zamijenio

RankaMišnića, koji je nedav-

no izabran za predsjednika

opštine.

Smolović kaže da se u radu

preduzeća ništa posebno ne-

će promijeniti.

- Mi smo jedan dobro organi-

zovan tim i nastavljamo da

izvršavamo sve svoje obave-

ze, vezane za vodosnabdije-

vanje, održavanje čistoće

gradskih saobraćajnica, od-

voz smeća, održavanje kana-

lizacionog sistema i uređenje

grada. Kao i do sada, i ubudu-

će ćemo izlaziti na teren i u

vanrednim situacijama, po-

putobilnihpadavinakakvesu

bileprijepardana. Radili smo

tada, saSlužbomzaštite i spa-

savanja, od jutra do mraka,

kako se to kaže, kako bismo

pomogli da se uklone odroni

sa puteva i pročiste korita vo-

dotoka, radi sprečavanja po-

plava. Bili smo vrlo uspješni,

tako da se ništa posebno nije

dogodilo. Nastavićemo tako.

Građaniusvakoj situacijimo-

gu da računaju na nas - rekao

je Smolović.

R.Ć.

MOJKOVAC:

Smolović v.d. direktor KP „Gradac“

Građanimoguda

računajunanas

PredragSmolović

NIKŠIĆ

Lokalnauprava

donijela jeodlukuoutvrđi-

vanjuvisine i raspodjeli

sredstava za finansiranje

redovnog radapolitičkih

subjekatauSkupštini opšti-

ne zaovugodinu.

Ukupno je opredijeljeno

177.325 eura, što čini 1,1 odsto

ukupnog budžeta, umanje-

nog za sredstva koja pripada-

jukapitalnomiznosu.

Po toj klauzuli Demokratskoj

partiji socijalista pripalo je

142.291 eura, ili poodborniku

nešto više od 288 eura. SD je

pripalo nešto više od 35.000

eura za ukupno pet odborni-

ka. Sekretarijat za finansije,

razvoj i preduzetništvo će,

kako se navodi u odluci, no-

vac uplaćivati mjesečno, do

petog u mjesecu, za naredni

mjesec.

Ta odluka se primjenjuje od

početka godine. Opozicija u

Nikšiću bojkotovala je lokal-

ne izbore, pa je 36 odbornič-

kihmjesta pripalo DPS, a pet

SD.

Ra.P.

NIKŠIĆ:

Finansiranje partija iz opštinskog budžeta

Odbornicimapo

288euramjesečno

Zgradaopštine

PODGORICA/PLJEVLJA

NevladinaorganizacijaZe-

leni CrneGorepredlažeda

se ekološki problemi uPljev-

ljima rješavajuvalorizaci-

jompostojećihresursa. Ka-

konavodeu saopštenju

proslijeđenommedijima,

,,sudar ekonomije i životne

sredinenemorabiti grub

većmožebiti skladan“.

Oni predlažu da se drugi blok

Termoelektrane instalira sa

paralelnom toplifikacijom

užeg i šireggradskog jezgra, te

pokrene nekoliko industrija.

– Cementna industrija (na ba-

zi laporcaotkrivkena rudoko-

pima), opekarska (gline kao

otkrivke, ležišta uglja u Mao-

ču), fabriku za integralnu va-

lorizaciju šumskog eko-siste-

ma (ploče, stolarija,montažne

kuće,namještaj,opremanje...).

Takođe, treba organizovati

ekoagro,organsku,primarnui

industrijsku, proizvodnju i li-

cencirati je kao eko brend, a

sliv Ćehotine valorizovati -

kroz podizanje višenamjen-

skihhidroakumulacija–navo-

deZeleni.

Predlažu i da se do Pljevalja

izgradi željeznička pruga, od

Slijepač mosta npr., kao sao-

braćajnulogistikuzatakoveli-

ki privredni potencijal Crne

Gore.

Ponjihovimriječima za čitavu

strukturu ne bi bio problem

angažovati razvojni kapital

-ortački i bankarski, uz pri-

mjenu znanja.

Adoksetaj iskoraknenapravi,

uNVOZeleni ocjenjuju da dr-

žava treba da zabrani grijanje

stanovništvanaugaljisubven-

cioniše grijanje na električnu

energiju. Najdalje do 1. maja

treba pristupiti rekonstrukciji

TE (instalisanje efikasne teh-

nologije za tretman - izduvnih

gasova, otpadnih voda i rekul-

tivaciju jalovišta).

Iz teNVOna krajunavode da i

oni sa pozicije kompetentno-

sti,svepredloženomogureali-

zovati, jer imaju znanje, htje-

nje i patriotizam.

I.T.

Nevladina organizacija Zeleni Crne Gore nudi rješenja za ekološke probleme u Pljevljima

Zabraniti grijanjenaugalj

LjuboČupić

OČEKIVANAODLUKA:

ZgradaopštineHercegNovi