Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Utorak, 6. februar 2018.

Hronika

PODGORICA

–Majci pet-

naestomjesečnogdječaka iz

PodgoriceJeleni Jovović

(34) i njenomnevjenčanom

supruguNerminuŠišiću

(28) izBosne iHercegovine,

koji se terete za smrt P. J. ju-

če jeodređenozadržavanje

do72 sata.

Jovović se tereti zakršenjepo-

rodičnih obaveza, ali će istra-

žitelji istragomutvrditi da li je

učestvovala u ovom gnusnom

zločinu. Za ovo krivično djelo

maksimalnakazna jeosamgo-

dina.

Šiševiću se na teret stavlja kri-

vično djelo teško ubistvo za

koje je maksimalna kazna 40

godina.

Istraga

Osumnjičene je juče saslušao

tužilac Zoran Vučinić, koji je

saopštio da će istraga pokazati

daliseosumnjičenaJelenaJo-

vović može dovesti u vezu sa

ubistvom.

Dječak od godinu i tri mjeseca

preminuojezamanjeod24sa-

ta nakon što je dovezen u Hit-

nupomoć,aodatlejeprevezen

u Dječju bolnicu i smješten na

odjeljenje Intenzivne njege.

Portparolka Kliničkog centra

Crne Gore Gorica Soković ka-

zala je da je dijete dovedeno

bez svijesti, sa teškim povre-

dama glave, te da je pored svih

napora ljekara preminulo juče

ujutrou5:15 sati.

Prema dosadašnjim saznanji-

ma istražitelja, dječaka je i ra-

nije zlostavljao Šišević.

Tojepredinspektorimapotvr-

dila dječakova majka, koja je

saopštila da je njen partner

mjesecima tukao njenog sina,

kad god bi mu zasmetao bebin

plač.

Jovović je za manje od 24 sata

promijenila iskaz. Ljekarimau

Hitnoj je kazala da je njen sin

još prije mjesec pao iz dupka i

takozadobiopovrede i izgubio

svijest.

Te priče držala se i pred ljeka-

rima u Kliničkom centru, ali

najmjerodavniji su bili preli-

minarni nalazi koji supokazali

da je dijete brutalno pretuče-

no.

Udarano je šakama po glavi i

tijelu, a zubi sumu bili izbijeni

od jačine udaraca.

Šišić je pred istražiteljima ne-

girao krivično djelo, ali su

istražitelji, prema informaci-

jama Pobjede, uvjereni da su

prikupili dovoljno dokaza koji

nesporno potvrđuju da je na

smrt pretukaodječaka.

O zločinu se oglasila i Uprava

policije i saopštila da postoje

osnovi sumnje da je Šišić duži

period fizički zlostavljao sina

nevjenčane supruge i da je ona

zanemarila svoje zakonom

propisane porodične obaveze,

usljed čega je dijete zadobilo

teške tjelesne povrede opasne

po život, odkojih je preminulo

na odjeljenju Dječije bolnice

Kliničkog centra.

-Dosaznanjaonavedenimkri-

vičnim djelima službenici

Centra bezbjednosti Podgori-

ca su došli 4. februara. Stanicu

za dežurstvo Centra bezbjed-

nosti Podgorica obavijestilo je

medicinsko osoblje Zavoda za

hitnu medicinsku pomoć u

Podgorici da je osoblje ovog

zavodaizUliceRadosavaBuri-

ća u Dječiju bolnicu KCCG

transportovalo maloljetno di-

jetemuškogpola, staro 15mje-

seci, sa vidljivim tragovima

nasilja – saopšteno je iz polici-

je.

Dosje ŠIŠIća

Mnogodetaljabiće jasnijena-

konobdukcionognalaza,kada

će se znati u koje vrijeme su

nastupile povrede.

Šišića je prošle godine, kako

su izvijestili mediji iz BiH,

uhapsila bosanska policija

zbogsumnjedajepucaoujed-

nogmladića.

Sumnja se da je tog dana, oko

ponoći, na lokaciji Vidikovac

na tuzlanskom brdu Ilinčica,

prvo verbalno napao mladića

koji je tudošao automobilom.

- Nakon toga je prišao njego-

vom automobilu i drškom pi-

štolja razbio staklo na lijevim

vozačevim vratima, te otišao

MONSTRUOZNI ZLOČIN:

Dječak od godinu i tri mjeseca preminuo od posljedica prebijanja

Očuhzadržanzbogubistva,

majkazbog zanemarivanja

do svog vozila, vratio se i ispa-

lio jedan hitac iz pištolja u

pravcu donjeg dijela tijela

mladića, kojeg nije pogodio.

Potom je mladića udario drš-

kompištoljauglavu - saopšte-

no je iz Kantonalnog tužilaš-

tvaTuzlanskog kantona.

Šišić je, takođe, 2009. godine

osumnjičen za teškukrađu.

Naime, kancelarija tuzlan-

skog advokata M. M. opljač-

kana je te godine, a za to kri-

vičnodjelo se teretioŠišićkoji

je iz advokatske kancelarije

ukrao centralnu jedinicu ra-

čunara, kao i ključeve od ad-

vokatovog automobila „citro-

en C3“ (993-M-214), kojeg je

našaonaparkingu i staviogau

pogon.

Jelena Jovović je bila u tri va-

nbračne zajednice. Ubijeni

dječak je dijete iz druge, dok

sa prvimpartnerom ima sina,

koji živi s ocem.

a.gagoVIć

5. februar 2018.

21. vijek...

Pognute glave danas...

Do zemlje...

Jedno dijete se jutros nije probudilo i nikad više neće…

Jedan dječiji život izgubljen je prije prvog koraka u najstraš-

nijimmukama... Pred očima i uzaludnimpokušajima ljeka-

ra… Cijele bolnice da ga spasu...

Koliko djece u svijetu se danas probudilo pored nekoga ko

ih voli... Ko brine o njima, ko i u snu osjeća dječiju ruku na

sebi, dodir… energiju, emociju.

Koliko nelagode, signala za pomoć? Sigurnost, život?

Koliko se ljudi u svijetu danas probudilo pored djeteta koje

voli sa osjećajemnajprirodnijeg nagona, zaštitničkog poriva

koji daje beskrajnu snagu neograničena prava i moć da zaši-

timo djecu... Njihovo zdravlje i život...

Opstanak u savremenom svijetu punom čudnih stvari i ljudi,

opasnosti na svakommilimetru njihovihmalih života i sud-

bina… Od prvog daha, pogleda, pokreta, koraka, osmijeha,

riječi, zuba… Prve vakcine, temperature, slova, zagrljaja, stra-

ha, suze, prve brige, prve radosti...

Ja sampedijatar...

NE MOGU i nikad neću prihvatiti da ne postoji izlaz, spas,

budućnost za djecu...

NE MOGU i nikad neću prihvatiti da postoji ,,nešto“ ili neko

ko ne voli djecu...

Ko ne želi da ih zaštiti i ko ne brine... Komože da imnaudi...

Da imuzme i dio osmijeha, a kamoli zdravlje ili život... Tu

pjenicu od života...

Molim, preklinjem, klečim, i zahtijevam...

Da se ne oglušimo na bilo kakvu situaciju gdje ćuteći prati-

mo pojave, nastupe, izjave, činjenja, nečinjenja, mala, velika i

najveća nepočinstva i zločine protiv dječije ličnosti, zdravlja,

života!!!

5. februar 2018.

21. vijek...

Pognute glave danas...

Do zemlje...

Dr NebojšaKavarić

(Autor je ljekar, pedijatar, direktor

podgoričkog Doma zdravlja)

Neoglušimose

odječijevapaje

Osvrt

Šišiću se na teret stavlja krivično djelo teško ubistvo za koje je

maksimalna kazna 40 godina. Osumnjičene je juče saslušao

tužilac ZoranVučinić, koji je saopštio da će istraga pokazati da li se

osumnjičena Jelena Jovovićmože dovesti u vezu sa ubistvom

Slučaj ubijenog petnaesto-

mjesečnog dječaka P. J. je

posljednji u nizumonstru-

oznih stradanja djece koja

su potresla javnost u Crnoj

Gori.

Početkommaja 2011.

godine Goran Ristić (41) iz

Srbije ubio je u podgorič-

komnaselju Donja Gorica

svog desetogodišnjeg

sina. Ristić je, nakon što

je udavio dijete, pobjegao

u Srbiju i presudio sebi u

porodičnoj kući u Pirotu.

Policija je mrtvog dječaka

našla ispod kreveta, u dije-

lu koji služi za odlaganje

stvari. Njegova osmogo-

dišnja sestra spavala je u

drugoj sobi.

Dvije godine kasnije – u

maju 2013. godine, Pod-

goričanin Mirsad Adžović

(39) na smrt je pretukao

sedamnaestogodišnju

A. A. Otac je nesrećnu

djevojku udarao držalom

od lopate i pesnicama po

glavi i tijelu.

Godinu i po kasnije, Dra-

gan Ješovnik (55) u šumar-

ku naselja Jabuka - Gnjili

do, u blizini napuštene

kuće, ubio je jednogodiš-

nju kćerku, a onda sebe.

Zločininad

djecom

- Povodom tragične smrti

petnaestomjesečnog dječaka,

Zaštitnik ljudskih prava i slo-

boda Crne Gore formirao je

predmet po službenoj dužno-

sti i pratiće postupanje nadlež-

nih organa - sapšteno je iz ove

institucije.

Kako su saopštili, imajući u

vidu osjetljivost slučaja, do

okončanja postupka neće

komentarisati detalje.

- Koristimo priliku da pozo-

vemomedije da sa dužnom

pažnjom i posebnim senzibi-

litetom izvještavaju o ovom

događaju, poštuju pravila stru-

ke i da čuvaju dostojanstvo

žrtve. Ne smijemo dozvoliti

da se ovakve stvari pretvore

u senzacionalizam i zato je

potrebno da u budućem

periodu svi zajedno damo

doprinos kako bi se jačala svi-

jest javnosti o neprihvatljivosti

porodičnog nasilja, obavezi

prijavljivanja saznanja o tome

i generalno preventivnomdje-

lovanju u ovoj oblasti - zaklju-

čeno je u saopštenju.

Ombudsmanformiraopredmet,

medijidapoštujupravilastruke

Iz Centra za socijalni rad Pobjedi je saopšteno da se porodi-

ca J. J. nije nalazila na evidenciji po osnovu prijave porodič-

nog ili bilo kog drugog oblika nasilja.

- Takođe, nijesu bili korisnici materijalnog obezbjeđenja, te

shodno tome stručna služba Centra nije imala obavezu pra-

ćenja porodice, niti vršenja uvida u porodične prilike – saop-

šteno je iz službe za djecu i mlade CSR Podgorica.

Centruzasocijalni rad

nijebiloprijavazanasilje

Jovovićprivodeu tužilaštvo

SaprivođenjaosumnjičenoogŠišića