Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Utorak, 6. februar 2018.

Društvo

PODGORICA

–Savjet

Agencije za sprečavanjeko-

rupcije tražio je, prema rije-

čimapredsjednice tog tijela

GorankeVučinić, zbogod-

govornosti koju to tijelo ima

prema javnosti, da imdirek-

torAgencijeSretenRado-

njićdostavi hronologiju (do-

kumentaciju) u slučajevima

članovaSavjetaJavnog ser-

visa.

Kako je Vučinić rekla za Po-

bjedu, za ovaj korak odlučili

suse samodabi javnost objek-

tivno informisali oovimpred-

metima, koji su izazvali veliku

pažnju.

DOBRANAMJERA

- Tražili smo direktoru da

nam dostavi hronološki sve

informacije kako bismo sa-

znali kako je pokrenut postu-

pak, kako se Agencija prema

tome odnijela i kako je okon-

čala postupke, kao i da li je

PODGORICA

–Tržišna in-

spekcijapronašla jena trži-

štu 11 vrstaprodužnihka-

blova izKine, čiji jepromet

zabranila jer jeutvrđenoda

moguda izazovuelektrični

udar i požar.

Kako je navedeno na sajtu po-

trošač.me,

opasni produžni

kablovi proizvedeni su u Kini,

a proizvođači su Elstorm, Elit

plus, Commel i Qiaosheng.

Opis

- Petostruka prenosna utični-

camarkeelstromjebijeleboje,

proizedena 2016. godine,

oznake 16A, 250V – 3500W.

Produžni kabal nema zatvara-

če, odnosno zaštitne poklopce

nautičnicama.Uređaj jezapa-

kovan u providnu kesu sa kar-

tonskom etiketom na vrhu

pakovanja.Neispravna je i tro-

struka prenosna utičnica iste

marke, oznake L= 1.5m, 16A,

250V–3500W-navedeno jeu

izvještaju.

Zabranjenjeprometpetostru-

ke i trostrukeprenosneutični-

ce elit plus proizvedene 2013,

oznaka 16A/250V, max.

3500W.

- Ni ova dva uređaja nemaju

zaštitne poklopcena utičnica-

ma, zapakovani su u providnu

kesu sa kartonskom etiketom

na vrhu pakovanja, koja je u

plavo-žutoj boji - navedeno je

udokumentu.

Kako dodaju, požar može da

izazove i trostruka prenosna

utičnicaproizvođačaCommel

koja je proizvedena 2010. go-

dine.

- Oznaka je L = 5m, 16A/250V,

max. 3500W, uređaj je zapa-

kovan u providnu kesu sa kar-

tonskom etiketom na vrhu

pakovanja - piše na portalu.

Inspektori supronašli čakšest

utičnica proizvođača Qiao-

sheng iz Kine i povukli ih sa

tržišta jer mogu da izazovu

požar.

Kako jeprecizirano, proizvodi

supronađenikrajemjanuara, i

ne ispunjavaju standarde be-

zbjednosti.

- U pitanju su produžni kabal

sa pet utičnica i pet prekidača

urozeboji, čijesutehničkeka-

rakteristike 16A, 250V, oznaka

CE, nema oznake za max sna-

gu. Proizvod je zapakovan u

providnu foliju, sa oznakom

proizvođačaodštampanomna

kartonu, koji se nalazi na vrhu

pakovanja. Neispravan je i

produžni kabal, sa tri utičnice

i tri dugmeta čije su tehničke

karakteristike 15A, 250V,

oznaka CE, USB priključak,

nema oznake za max snagu,

50/60HZ-precizirano jeu iz-

vještaju.

Rizik

Kakododaju, povučenje ipro-

dužni kabal sa pet utičnica,

istog proizvođača (Qiao-

sheng) čija je oznaka 0Amax,

220V - 240V, 50Hz.

-Sporna je ipetostrukapreno-

sna priključnica sa prekida-

čem, čija jeoznaka250V, 2500

W, koja je izrađena od tvrde

bijeleplastike,oivičenacrnom

bojom, dok jekabalucrnoj bo-

ji.Potrošačinetrebadakoriste

ni plavo–bijeli produžni kabal

sa tri utičnice, čije su tehničke

karakteristike 10A, 220V- 250

V, 2500W. Proizvod je zapa-

kovan u providnu foliju, sa

oznakomproizvođača na kar-

tonu, koji senalazi navrhupa-

kovanja.Naproizvodusenala-

ze i dva USB priključka. Sa

tržištajepovučenipolukružni

produžni kabal koji ima pet

utičnica i prekidač. Tehničke

karakteristike su 10A max,

220V-240V,50Hz-zaključe-

no je u izvještaju o opasnim

proizvodima.

Kako je naglašeno, nijedan od

11 kablovanije siguranzaupo-

trebu jer se ubrajaju u opasne

proizvode sa ozbiljnim rizi-

kompo zdravlje.

k.J.

PODGORICA

-Ministarstvo

pravde je spremnoda saSin-

dikatomZavoda za izvršenje

krivičnih sankcijanastavi in-

tenzivanradnaunapređiva-

njuuslova rada i rješavanju

statusnihpitanja zaposlenih

- saopštio jepotpredsjednik

Vlade iministarpravdeZo-

ranPažinna sastanku sa

predstavnicima sindikalne

organizacijeoveustanove.

Ministarstvo pravde i Sindikat

ZIKS-a, kako je saopšteno, na

istom su zadatku snaženja in-

stitucionalnih i kadrovskih ka-

paciteta Zavoda i unapređenja

položaja zaposlenih.

- Imampuno razumijevanje za

zahtjeve koje iznosite i zalaga-

ću se za njihovo ostvarenje u

najvećoj mjeri koju to zakon-

skarješenja i raspoloživi finan-

sijski resursidozvoljavaju-po-

ručio jePažin.

Na sastanku je dogovoreno in-

tenziviranje rada na usaglaša-

vanju kolektivnog ugovora, uz

ocjenu da predstavnici Mini-

starstva pravde izražavaju pu-

no razumijevanje i podršku za

sve argumentovane prijedloge

predstavnika sindikata.

Dogovoreno jedaprijedlogko-

lektivnog ugovora bude u naj-

skorijemrokuusaglašen i upu-

PODGORICA

- Povodom

dana bezbjednog interneta,

Crnogorski Telekompredsta-

vio je juče crnogorsku verziju

specijalizovanog veb sajta

,,Teachtoday“, koja sadrži

savjete i praktične materijale

namijenjene roditeljima i peda-

gozima kako bi djeci na što

bolji način pomogli da bezbjed-

nije i kompetentnije koriste

digitalne tehnologije.

Na sajtu

http://www.teachto- day.de/me/

kako je naglašeno

na panel diskusiji, nalaze se

savjeti kako najbolje zaštititi

lične podatke, u komuzrastu

i na koji način koristiti mobilni

telefon, kako da djeca bezbjed-

Savjet ASK tražio dokumentaciju postupaka u slučajevima članova Savjeta RTCG

Vučinić: Ne ispitujemo

zakonitost postupanja

Imali smo 141 slučaj razrješenja rada funkcionera po odlukama

i pomišljenjima Agencije za period od dvije godine i ovo

je prvi slučaj (Vukčević) koji je izazvao reakciju javnosti –

rekla je predsjednica Savjeta Agencije Goranka Vučinić

okončala baš sve postupke -

navela je ona.

Vlada je u petak preporučila

SavjetuAgencije da na poseb-

noj sjednici sagleda djelova-

nje Agencije u predmetima

utvrđivanja konflikta interesa

članova Savjeta Radio Televi-

zijeCrneGore.

Vučinić je za naš list rekla da

ovupreporuku smatra dobro-

namjernom i da je inicijativa

koju su uputili iz Vlade pozi-

tivna.

- U pitanju je isključivo dobra

namjera. Savjet bi svakako

razmatrao ove sučajeve u

okvirugodišnjegradaAgenci-

je, jersetuupoznajemooono-

me što je rađeno, ali i opojedi-

načnim slučajevima koji su

bili posebno zapaženi. Savjet

ne ispituje zakonitost postu-

panjaudijeludonošenjaodlu-

ke, jer to čini sud koji donosi

pravosnažne odluke koje mo-

ramo svi da poštujemo - nave-

la jeVučinić.

pAŽNJA

Ona nije htjela da

komentariše nije-

dan pojedinačni

slučaj, pa ni predmet

člana Savjeta RTCG

Nikole Vukčevića, koji je

nakon odluke Agencije da je

prekršio zakon razriješen

funkcije. Upravni sud je po-

tomponištioodlukuAgencije.

- Ovaj predmet je izazvao po-

sebnu pažnju javnostu. Imali

smo 141 slučaj razrješenja

funkci-

onera po

odlukama i

po mišljenjima

Agencije za period od dvije

godine i ovo je prvi slučaj koji

je izazvao reakciju javnosti.

Neću da ocjenjujem da li je i

koliko je toosnovano, ali jede-

finitivno iznenađujuće da to

svi komentarišu - rekla je Vu-

činić.

Kako jenavela, sačekaćedadi-

rektor Agencije Sreten Rado-

njić dostavi informacije prije

nego što bilo štodrugo kaže.

Premanašimnezvaničnimsa-

znanjima Radonjić će danas

dostaviti dokumentaciju Sa-

vjetu.

k.J.

GorankaVučinić

ZgradaAgencijeza

sprečavanjekorupcije

Tržišni inspektori pronašli 11 vrsta opasnih proizvoda sa ozbiljnim rizikompo zdravlje

Produžni kablovi izKine

moguda izazovupožar

Sa sastankauMinistarstvupravde

Crnogorski Telekompredstavio crnogorsku verziju specijalizovanog veb sajta ,,Teachtoday“

Savjeti kako da se izbjegnu

opasnosti digitalne tehnologije

no koriste društvene mreže,

šta znači sigurno ponašanje na

internetu.

- Sajt nudi i plan za prvu pomoć

u slučaju uznemiravanja na

internetu, kao i testove medij-

ske kompetencije uz pomoć

kojih djeca i mladi mogu sazna-

ti u kojim su područjima jaki,

a pedagozi i roditelji dobijaju

jasnu sliku na koje oblasti da

obrate pažnju u radu sa dje-

com - kažu iz Telekoma.

Iz Telekoma su poručili da će

kao vodeća ICT kompanija u

zemlji nastaviti da daju dopri-

nos razvoju bezbjedne digital-

ne zajednice.

N. k.

Ministar pravde Zoran Pažin razgovarao sa

predstavnicima sindikalne organizacije ZIKS-a

Kolektivni ugovor

će biti usaglašen

 

Pažin je prihvatio inici-

jativu sindikata da se

što prije podijele stano-

vi koji sunamijenjeni

zaposlenima u Zavodu

Ministarstvo pravde i

Sindikat ZIKS-a na istom

su zadatku snaženja in-

stitucionalnih i kadrovs-

kih kapaciteta Zavoda

ćen Ministarstvu finansija,

budućidaćeodređenarješenja

iz ovog propisa biti uslovljena

raspoloživim finansijskim

sredstvima.

U dijelu rješavanja stambenih

pitanja zaposlenih u ZIKS-u,

Pažin je prihvatio inicijativu

sindikatada se štoprijepodije-

le stanovi koji su namijenjeni

zaposlenima u Zavodu i da se

ne čeka na njihovu punu adap-

taciju, već da potrebni radovi

budu obavljani paralelno sa

raspodjelomstanova.

Dogovoreno je i da u sastav

radne grupe za pripremu iz-

mjena i dopuna Zakona o izvr-

šenju kazne zatvora, novčane

kazneimjerabezbjednostiuđe

i zvaničan predstavnik sindi-

kalne organizacije. To je odlu-

čeno nakon što su sindikalci

ministru saopštili da oni nijesu

delegirali tri predstavnika za-

poslenih u ZIKS-u, koji su u

radnoj grupi i koji su članovi

sindikata.

Pažin je ukazao da će se, kroz

nastavak procesa zapošljava-

nja i stručnog osposobljavanja

pripravnika i zaposlenih, ak-

tivno raditi na jačanju kadrov-

skepopunjenosti,aliiosposob-

ljenosti i stručnosti zaposlenih

uZavodu.

N.k.

SAVJETIIPRAKTIČNIMATERIJAL:

Sa jučerašnjegpanela

Jedanodopasnihartikala