Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Utorak, 6. februar 2018.

Društvo

kratske partije socijalista a ne

javni interes“.

Oni smatraju da je za „blokadu

Javnogservisa“odgovoranige-

neralni direktor Direktorata za

medijeŽeljkoRutović.

-Onkrozjavnenastupeumedi-

jima bliskim vlastima u potpu-

nostiogoljavaakcijuVladepro-

tiv postojećeg rukovodstva

RTCG.Inače,Rutovićnijeimao

reakcija na brojne primjere ne-

profesionalnih i nezakonitih

izvještavanja medija koji mu

sada služe kao megafon protiv

RTCG, niti primjedbi na rad

RTCG kad je njim rukovodila

njegova rođena sestra, akada je

RTCG bilježio daleko veći broj

pritužbi na izvještavanje i dale-

ko manje povjerenje građana -

navedeno je u saopštenju.

Na posljednjoj sjednici Savjeta

RTCG direktorica produkcije

Aleksandra Vojvodić, na kojoj

je bilo riječi i o ugovoru sa Vla-

dom, kazala jeda je sporančlan

sedamu kojempiše da je „u in-

teresujavnostidaVladaiRTCG

analiziraju realizaciju finasij-

skih i programskih obaveza iz

tog ugovora“, navodeći da se

ovaj član još mora analizirati,

jerseplašedabiVladamoglada

se umiješa u njihovu nezavi-

snost.

Generalna direktorica RTCG

AndrijanaKadija kazala je tada

da oni „neće nikome dozvoliti

da imugrozi nezavisnost“.

- Sporannamjeovaj članali će-

mo još razgovarati - navela je

Kadija.

I predsjednik Savjeta Vladimir

Pavićević je tada ocijenio da je

ovopitanje jakoosjetljivo i da se

tu radi o vrsti „supervizije nad

radomSavjeta“.

K.JANKOVIĆ

PODGORICA

–Apotekar-

skaustanova „Montefarm“

donijela jeodlukuonajpo-

voljnijimponudama 272

partije ampuliranih ljekova

uvrijednosti od21,64milio-

na eura.

Ponuđači koji su imali isprav-

neponudesuGlosarij,Farme-

gra, Medica, Osmi red, Far-

mont,FarmegraiHemomont.

Među izabranim ljekovima

su ranibizumab rastvor za

injekciju za liječenje ošteće-

njavidanastalogzbogdijabe-

tesnog makularnog edema,

risperidon prašak i rastvarač

za injekciju sa produženim

dejstvom koji služi kao tera-

pijazaoboljeleodšizofrenije,

zatimparacetamol rastvor za

infuziju, lidokain...

U rješenju koje je objavljeno

na sajtu Uprave za javne na-

bavke navodi se da je rok za

isporuku ovih ljekova 30 da-

na, a ponuđač ima pravo žal-

be Državnoj komisiji za kon-

trolu postupaka javnih

nabavki u roku od 10 dana od

dana dostavljanja ovog rješe-

nja.

Sl.R.

PODGORICA

-UCrnoj Gori

nemanovih slučajevaoboli-

jevanjaodmalihboginja, au

Institutuza javnozdravlje

svakodnevno sprovode epi-

demiološka imikrobiološka

istraživanja sumnjivih slu-

čajeva.

Četrnaestomjesečna djevojči-

ca izSrbijekoja jebilaoboljela

odmorbila oporavila se i, kako

jePobjedavećobjavila,upetak

je puštena na kućno liječenje.

Iz Instituta su na svom sajtu

pojasnili kakoda seprepozna-

ju simptomi malih boginja i

kako seu toj situaciji ponašati.

Prvi simptomi infekcije viru-

sommorbila javljajuseobično

sedam do 18 dana nakon kon-

takta sa zaraznomosobom.

SIMPTOMI

- Bolest u početku liči na obič-

nu prehladu sa curenjem iz

nosa i blago povišenom tjele-

snom temperaturom. Oči mo-

gupostaticrveneiosjetljivena

svjetlo. Kako bolest napredu-

je, obično tri do sedam dana

nakon početka, tjelesna tem-

peratura može da poraste i do

39 - 40 stepeni Celzijusa. Jav-

lja se ospa koja obično počinje

nalicu,izaušiju,aodatleseširi

po cijelom tijelu. Ospa traje

četri do sedamdana i najčešće

je praćena malim bijelim tač-

kicama(Koplikovemrlje)koje

se javljajuna sluznici usnedu-

plje–objašnjavajuu Institutu.

Oni savjetuju roditeljima da

ukoliko primijete ove simpto-

medijeteodvedukoddoktora,

ali da je neophodno posjetu

najaviti telefonom, a prilikom

dolaska u dom zdravlja sestri

na šalteru potrebno je odmah

objasniti da je dijete febrilno i

da ima osip.

PREGLED

-Najavaposjetejeneophodna

kako bi se pregled organizo-

vao na način koji će spriječiti

eventualnoširenjevirusame-

đu drugom djecom koja se u

tom trenutkumogu nalaziti u

čekaonici doma zdravlja. Na-

kon pregleda ljekara neop-

hodno je strogopridržavati se

savjeta koje dobijete. Bolnič-

ko liječenje se sprovodi u slu-

čajukomplikacija.Nekompli-

kovani slučajevi morbila

liječe se ambulantno i u kuć-

nimuslovima – piše u prepo-

rukama.

Osobe oboljele od morbila su

najzaraznije dva do četiri da-

na prije i do četiri dana nakon

izbijanja ospe.

Sl.R.

PODGORICA

–Ministarstvo

prosvjetepotpisaćedanasme-

morandumsaOrakl kompani-

jom (Oracle Corporation), a

tim sporazumom, između

ostalog, biće predviđena edu-

kacija nastavnika u programi-

ranju kako bi nastavu učinili

kvalitetnijomi inovativnijom.

- Biće uključeno 90 obrazov-

no-vaspitnih ustanova, 3.000

učenika i 300 nastavnika – sa-

opšteno je iz ovog resora.

Nastavnici će, kako pojašnja-

vaju, bitiuprilicidazajednosa

učenicimaovladajuosnovama

programiranja i kreiraju ani-

macije i igrice pomoću kojih

će djeca savladati ili utvrditi

nastavnogradivonavizuelizo-

van i interaktivannačin.

Orakl je, kakopojašnjavaju, je-

danodglobalnih liderauproi-

zvodnji softvera.

- Misija Orakl akademije je da

unapređuje obrazovanje u

oblasti računarske nauke. To-

kom poslovne 2017. godine,

akademijajepodržala3,5mili-

ona đaka i studenata u blizu

12.000ustanovau 120zemalja

- sapšteno je iz Ministarstva

prosvjete.

N.Đ.

PODGORICA

-Utokuzim-

skogperiodaurekonstruk-

ciju školskihobjekataulože-

no jevišeodpolamiliona

eura, avećina radova je za-

vršena, saopšteno je izMini-

starstvaprosvjete.

Načelnik Službe za investicije

i javnenabavkeuMinistarstvu

prosvjete Filip Grujić istakao

je da je zamijenjena bravarija

u OŠ ,,Sutjeska“ u Podgorici,

vrijednosti 70.000eura, auOŠ

„Boško Buha“ u Pljevljima re-

konstruisan je sistemgrijanja,

takođe zamijenjena bravarija,

kao i enterijer, vrijednosti oko

30.000 eura. Rekonstruisana

je, kako je dodao, i prva faza

krovanaJPU„ZagorkaIvano-

vić“naCetinjuvrijednosti oko

30.000 eura, a krov je obnov-

ljeninavrtićuuŠavniku,zašta

je utrošeno 20.000 eura.

- Završena je i rekonstrukcija

krova na JUObrazovni centar

Plužine vrijednosti oko

20.000 eura, koliko je koštala i

rekonstrukcija krova OŠ ,,25.

maj“ u Rožajama, kao i rekon-

strukcija sistema grijanjauOŠ

„Dušan Korać“ u Bijelom Po-

lju, vrijednosti od oko 25.000

eura - rekao jeGrujić.

Prema njegovim riječima, u

OŠ „Braća Labudović“ u Nik-

šiću sanirana je kotlarnica, re-

konstruisani su toaleti u OŠ

„Orjenski bataljon“ uBijeloj, a

u područnom odjeljenju OŠ

,,BraćaRibar“ uZavrhuuNik-

šiću saniran je sistemgrijanja.

Adaptirane su, takođe, škole

OŠ „Daciće“ Rožaje, OŠ „Đerđ

Kastrioti Skenderbeg“ uBaru,

a u OŠ „Donja Ržanica“ u Be-

ranama adaptirane su dvije

učionice.

Grujić jenajavioda suza 2018.

godinu predviđena znatna

ulaganja u infrastrukturu

školskihobjekata, kao i da suu

toku pripreme za veliki broj

radova koji će biti izvedeni u

narednom periodu, a neće

ometati proces nastave.

N.Đ.

Montefarm

Montefarm izabrao najpovoljnije ponude za ampulirane ljekove

Injekcijećebiti isporučene

najkasnijezamjesecdana

Institut za javnozdravlje

Nema novih slučajeva

obolijevanja odmalih boginja

Najava

pregleda

obavezna

Tokomzimskog raspusta rekonstruisano nekoliko škola

Sanacijekoštalepolamilonaeura

nihusluga 2018 2020.

tovali

tora

Četiri NVO prozvale su

Vladu i zbog toga što je

pozvala Agenciju za spre-

čavanje korupcije da preis-

pita odluke koje je donijela

u slučaju članova Savjeta

RTCG.

- Vlada na ovaj način pravi

neprimjeren pokušaj

uticaja, sada na Agenciju,

kao zakonomde inisanu

nezavisnu instituciju.

Moguće je i da je cilj ovog

navodnog apela zabri-

nutost da Agencija sada

zaštiti preostale članove

Savjeta RTCG protiv kojih

su bili pokrenuti prekršajni

postupci, a koji sada većin-

ski daju podršku stavovi-

ma vlasti - zaključeno je u

saopštenju.

Brane

Agenciju

odVlade

tržištu

Ministarstvo prosvjete

Nastavnici će

učiti osnove

programiranja

FilipGrujić

evropskom tržištu rada od 500

miliona građana velika šansa za

crnogorske građane, da iskori-

ste sve štopružazajednicaEU.

Predsjednica Unije poslodava-

ca,SvetlanaVuksanović,smatra

dautoj oblasti ima jošposla, na-

ročitokadjeriječoprimjeniino-

viranih rješenja i nastavku rada

na usklađivanju sa EU zakono-

davstvom i daljem razvoju ad-

ministrativnihkapaciteta.

Vuksanović je navela da s odre-

đenimrješenjimane treba žuri-

ti, kao i da jeukreiranjupropisa

važan trenutak sagledavanja

ključnih okolnosti važnih za

kvalitet zakonskih rješenja, uz

uvažavanje specifičnosti crno-

gorskogambijenta.

Generalni sekretar Unije slo-

bodnihsindikata, SrđaKeković,

kazao jeda treba imati uviduda

prvi efekti članstvaCrneGoreu

EU, kao države smalomekono-

mijomibrojemstanovnika,mo-

gubiti i pozitivni i negativni.

- Od svih nas će zavisiti koji će

prevagnuti.Uprocesupristupa-

nja EU treba da djelujemo pre-

ventivno i predviđamo i usmje-

ravamoočekivane tokoveuovoj

oblasti, kako bi efekti bili više

pozitivnizanašudržavu-dodao

jeKeković.

N.K.