Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Utorak, 6. februar 2018.

Društvo

PODGORICA

- BiltenUni-

verzitetaCrneGoreobjav-

ljen je juče, ali seunjemuni-

jesunašledvije javneosude

koje jeprošle sedmiceprofe-

soruVladimiruPešiću izre-

kaoSudčasti, jer one još ni-

jesupravosnažne.

Kako je za Pobjedu pojasnio

predsjednik Suda časti Boris

Vukićević,odlukepostajupra-

vosnažne tek onda kada iste-

kne rok za žalbu.

- To će biti po isteku osamda-

na od dostave odluka optuže-

nom, odnosno nakon drugo-

stepenog postupka ako bude

žalbe – istakao je on.

Pešić je prošle sedmice kazao

za naše novine da se neće žaliti

na izrečene kazne. Po tužbi

Upravnog odbora, Sud časti

ustanovio jeda jeprofesor pre-

kršio Etički kodeks kada je

prošle godine, u više navrata,

kako su ga optužili, iznosio ne-

gativne,neargumentovanesta-

vove i kvalifikacije na račun

organa Univerziteta. Progla-

šenjekrivimzatoštojekoristio

izrazepoput ,,sitne šićardžije“,

,,komesari“, ,,poslušnici“, ,,ko-

laboranti“ koji, kako je ocije-

njeno, nijesu primjereni aka-

demskoj komunikaciji. Na isti

način profesor je kažnjen i po

tužbi dvije profesorice sa Pri-

rodno-matematičkogfakulteta

-MareŠćepanovićiŽaneKovi-

janić-Vukićević, koje su zatra-

žile njegovu odgovornost zato

što je prošle godine gostujući u

emisiji ,,Iz pravog ugla“ na

RTCG rekao da je menad-

žment fakulteta bio lijen to-

kom rada na reformisanom

modelu studija. Profesor je,

kako je ustanovio Sud časti, u

ovom slučaju povrijedio ugled

i dostojanstvo radnog tima

PMF-a, jer je govorio neistinu,

a koristio je i izraz ,,lijen“ koji

nije svojstven akademskoj ko-

munikaciji.

Pešić je ranijeodbaciokrivicu,

aprošlesedmice jesaopštioda

svakaodluka, pa i ovaSuda ča-

sti, govori ne samo o onome

komejeizrečena,već,takođe,i

oonima koji su sudili i donijeli

odluku.

- Vrijeme je najbolji sudija i

pokazaćekojeikolikoradioza

dobrobit i društva i Univerzi-

teta –kazao je tadaPešić.

N.Đ.

PODGORICA

–Tekst ugo-

voraopružanju javnihradi-

odifuznihusluga 2018-2020.

izmeđuVlade i RadioTelevi-

zijeCrneGore juče jeusa-

glašen i dogovoreno jeda taj

dokument upodrazumije-

vanoj proceduri budeunaj-

kraćemrokudostavljenVla-

di - saopšteno je juče iz

Direktorata zamedije.

Sastanak je održan jučeujutro

uMinistarstvu kulture, a kako

je navedeno u saopštenju, pri-

sustvovao mu je i ministar

Aleksandar Bogdanović, kao i

predsjednik Savjeta RTCG

Vladimir Pavićević.

BezBlokada

Saopštenju iz Vlade prethodi-

lo je saopštenje četiri nevladi-

ne organizacije - Centar za ra-

zvoj nevladinih organizacija,

Centar za građansko obrazo-

vanje, Institut alternativa i

Centar zamonitoring i istraži-

vanja, koji suoptužiliVladuda

opstruiraJavni servis, timešto

blokira potpisivanje ugovora.

Iz Vlade su, nekoliko sati ka-

snije, poručili ovim civilnim

organizacijama da nije istina

da je Vlada mjesecima bloki-

rala zaključivanje ugovora.

Podsjetili suda jeonusaglašen

brzo pošto je na sjednici 28.

decembra 2017. godine na

dnevnomredubila informaci-

ja da je Javni servis, 10 dana

ranije, dostavio prijedlog tek-

staugovora.Tada je, podsjeća-

ju oni, Vlada dala zadatak Di-

rektoratu zamedije da nastavi

aktivnosti za konačno defini-

sanje ovog dokumenta.

- Konstruktivna i pozitivna

atmosfera svih sastanaka, uz

obostrano iskazanu toleranci-

ju i profesionalni odnos opo-

vrgavaju i obesmišljavaju izni-

jetu tvrdnju o navodnom

„blokiranju“ zaključivanja

ugovora, kao i neargumento-

vane i nedokazive i tvrdnje i

insinuacije o navodnom „ne-

zadovoljstvu“ Vlade, „politič-

kom pritisku“ i drugo. Na sa-

stankunijebiloni nesuglasica,

ni negativne atmosfere, te sto-

ga ni potrebe za drvenim ad-

vokatima - navode oni u saop-

štenju zamedije.

Neargumentovane su i nedo-

kazive tvrdnje, poručili suoni,

da jeVlada u „značajnompro-

uzrokovala probleme sa koji-

ma seRTCGsuočava“, da „od-

bija da usvoji kolektivni

ugovor RTCG“, te da „u naj-

gledanije emisije dijaloškog

tipa na RTCG ne šalje svoje

najviše predstavnike“.

- Vlada je iskreno posvećena

medijskompluralizmu, slobo-

di medija i nezavisnosti Jav-

nog servisa, što je dokazano i

efikasnim usaglašavanjem

ugovora - zaključeno je u sa-

opštenju.

NezavisNost

Četiri nevladine organizacije

optužile su jučeVladu da je „u

značajnom prouzrokovala

probleme sa kojima se RTCG

suočava u proteklom periodu

kroz sebi dostupne institucio-

nalne mehanizme demonstri-

rajućinatajnačindaprimarno

štiti partijski, odnosno preci-

znije interes vladajućeDemo-

PODGORICA

- Podgoričani

uskoronećemorati da idu

kod izabranogdoktorakako

bi uzeli svoje laboratorijske

nalaze, već ihmoguvidjeti

puteminternetanaportalu

za elektronskozakazivanje

Fonda zdravstvawww.

ezdravlje.me

ili aplikacije

koju su instalirali na svom

mobilnomtelefonu.

Direktor Fonda zdravstva Se-

ad Čirgić kazao je Pobjedi da

su u završnoj fazi aktivnosti

vezane za laboratorijski infor-

macioni sistem.

- Završena je testna faza i obu-

ka tehničara, tako da očekuje-

mo da će i taj sistemubrzo za-

živjeti. Za sada će sistem

funkcionisati samouPodgori-

ci, a kasnije i u ostalim grado-

vima – kazao je Čirgić, poja-

snivšidaćenalaziistovremeno

stići kod izabranog doktora i

biti postavljeni na sajtu.

Pristup servisu je preko kori-

sničkog naloga (broj zdrav-

stvene knjižice) i lozinke koju

dodjeljuje izabrani doktor,

znači isti kao i za servise eZa-

kazivanje i eRecept.

Početkom ovog mjeseca uki-

nuti su papirni recepti u dr-

žavnimapotekama.

Čirgićjeranijeobjasniodaosi-

guranici Fondada bi pristupili

portaluprvotrebadaseobrate

svom izabranom doktoru da

od njega dobiju odgovarajući

PIN kod. Prijava se obavlja

ukucavanjembrojazdravstve-

ne knjižice (desetocifreni broj

koji je upisan na prvoj strani

zdravstvene knjižice) i PIN

koda. Oni se pamte i pacijenti

nećemorati da ihponovouku-

cavaju.

Naovaj načinmogusezakaza-

ti sve vrste posjeta, osim pre-

ventivnihpregleda(savjetova-

lišta za djecu i redovnih

imunizacija) i kućnih posjeta

izabranihdoktora.

sl.R.

PODGORICA

-CrnaGora je

odradilavelikidioposlau

oblasti slobodekretanjarad-

nika, aulazakuEvropskuuni-

jućesepovoljnoodrazitina

zaposlenost ipružitiprilikuza

unapređenježivotagrađana,

ocijenjeno jena jučerašnjoj

javnoj debati oPoglavlju2.

Ministar evropskih poslova

Aleksandar Andrija Pejović sa-

opštio je da se radi o komplek-

snoj oblasti koja će građanima

CrneGore,nakonštonašadrža-

va uđe u EU, omogućiti da bez

ograničenja ostvare prava koja

se odnose na rad u bilo kojoj dr-

žavi članici EUi uživaju istepo-

vlastice kao i državljani tih ze-

malja.

PRavNatekoviNa

- Crna Gora je uradila veliki dio

poslauovompoglavlju,krozdo-

sadašnjezakonske izmjene, for-

miranje Odsjeka za Evropsku

mrežu službi za zapošljavanje i

pripremu za evropsku zdrav-

stvenukarticu - rekao jePejović

na javnoj debati „Crna Gora i

EU: Slobodakretanja radnika“.

Onje,kakojesaopštenoizMini-

starstva evropskih poslova, po-

ručio da se u Crnoj Gori kon-

stantno prate efekti koje

članstvouEUdonosi u toj obla-

stiidodaodajeprimjetnodajeu

13 država članica, koje su u po-

sljednjim talasima proširenja

pristupile EU, došlo do boljeg

balansiranog tržišta rada.

- Vidimo različite tokove, dok

smo u prvim godinama vidjeli

odliv radne snage prema starim

državama članicama, danas vi-

dimo i vraćanje nazad. To je i

poentaunutrašnjegtržišta,dase

omogući nesmetani protokrad-

ne snage unutar EU - dodao je

Pejović.

Šef Delegacije EUu Crnoj Gori

AivoOravrekaojedapodacipo-

kazujudavišeod11milionagra-

đana EU boravi i radi u zemlji

članici u kojoj nijesu rođeni, što

je oko 2,2 odsto evropske popu-

lacije.

On je objasnio da je osiguranje

slobodnog kretanja radnika za-

jednička odgovornost – i onih

kojišaljuionihkojiprimajurad-

nike.

- Stoga, mi računamo na crno-

gorske institucije da će na naj-

bolji način iskoristiti dostupna

evropska sredstva, tako što će

cjelishodno koordinisati aktiv-

nosti, postepeno primjenjujući

odgovarajuću pravnu tekovinu

- kazao jeOrav.

velikašaNsa

Državna sekretarka uMinistar-

stvu rada i socijalnog staranja i

šefica Radne grupe za poglavlje

2,VukicaJelić,podsjetilajedaje

sloboda kretanja radnika jedna

od temeljnih sloboda na kojima

počivaEU, dodavši da jepristup

Kazne profesoru PMF-a još nijesu objavljene

PresudeprotivPešića

bićeuBiltenukada

postanupravosnažne

DomzdravljauBlokupet uPodgorici

Uskoro eNalaz za podgoričke domove zdravlja

Uvidu laboratorijske

nalaze i puteminterneta

Vlada i upravaRTCGusaglasili detalje ugovora o pružanju javnih radiodifu

Dogovoromdema

optužbecivilnog se

ZgradaRTCG

Vladimir Pešić

Održana javna debata o slobodi kretanja radnika u Evropskoj uniji, u okviru Poglavlja 2

Sa jučerašnjedebate

Šansazaposaonaevropsko