Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Utorak, 6. februar 2018.

Ekonomija

PODGORICA

-Članovi skupštinskogodbora za

ekonomiju sastaće seu srijedu sadirektoromSekre-

tarijataEnergetske zajedniceJanezomKopačem.

Tema sastanka, koji će se održati u zgradi Skupštine, je

prezentacija stanja energetike uCrnoj Gori.

- U okviru te teme će se razgovarati o godišnjem

implementacionom izvještaju Sekretarijata za

prošlugodinu, udijelukoji seodno-

si na Crnu Goru, kao i o novim

izazovima Energetske zajed-

niceuovoj godini -navodi se

usaopštenjuSkupštine.

R.E.

PODGORICA

-Prometrobeutrgovininamaloudecembru

prošle godine je u odnosu na isti mjesec 2016. bio veći 6,8

odsto u tekućim i 5,2 odsto u stalnim cijenama, pokazuju

podaciMonstata. Statističari sunaveli da je stopaprometau

trgovini namalouprošloj godini uodnosuna2016. bilaveća

5,2 odstou tekućimi 3,3 odstou stalnimcijenama.

- Najveći rast ostvaren je u prodaji goriva i to 14,6 odsto u

stalnimcijenama - navodi se u saopštenju.

Iz Monstata je saopšteno da je najveće učešće u ukupnom

prometu trgovine namalo imala prehrane, koja je u decem-

bru činila 64,7 odstoukupnog prometa.

S.P.

PODGORICA

– Akcije Luke Bar, Crnogorskog Telekoma, So-

sijete ženeral banke i Željezničke infrastrukture, koje su juče

bile ponuđene na aukciji naMontenegroberzi, nijesuprodate.

Izvršni direktorMontenegroberzeGojkoMaksimovićPobjedi

je kazao da nije bilo interesovanja za ove akcije. Na aukciji je

bilo 672.514 akcija Luke Bar po početnoj cijeni od 63 centa po

akciji, 57.387 akcija Telekoma po početnoj cijeni od četiri eura,

151 akcijaSosijeteženeral bankepopočetnoj cijeni od800eura

i 2.713.174akcijaŽICGpopočetnojcijeniod0,1840eura.Odbor

direktoraMontenegroberze 29. januara je donio odluku o odr-

žavanjuaukcijepozahtjevubrokerskekućeBullandBearBDIS

Podgorica.

M.P.M.

PODGORICA

–Obračunsko

računovodstvo, koje će za-

mijeniti sadašnje gotovin-

sko, zakoji je akcioni planu

završnoj fazi, promijeniće

mnogeparametreu javnim

finansijama, ali jeuovom

momenturanozaprocjenu

kolikabi odstupanjabila, ka-

zali suPobjedi iz Instituta

računovođa i revizora,Mi-

nistarstva finansija, a isto

misle i analitičari.

Nepodijeljena je ocjena da će-

mo tada imati jasniji i cjelovit

uvid u javne finansije, što će

omogućiti da se odluke lakše

donose. Da bi se pripremio te-

renzanoviobračun,kojisepri-

mjenjuje u EU, akcioni plan će

uskoro biti na Vladi, kao i pri-

jedlog zakona o računovod-

stvu u javnomsektoru. Obuče-

noje40računovođa,autokuje

obuka još tolikozanovi sistem.

Direktor Instituta računovođa

i revizora Rade Šćekić kaže da

sadašnje gotovinsko računo-

vodstvonemožedapružijasnu

sliku svih finansija, jer se bazi-

ra na novčanomprilivu i izdat-

ku, anenanastankuposlovnog

događaja.

PROMJENE

-Toznačida, ako imateposlov-

ni događaj koji nijeste izmirili

ugodini kada jenastao, onda se

on tretira kao da se nije ni do-

godio. Ukoliko tu obavezu iz-

mirite u drugoj godini, prema

gotovinskom računovodstvu

prikazaćesekaorezultataktiv-

nostigodinekadajeizmirena,a

nekada jenastala.Upravo se tu

radio„zamagljenosti“gotovin-

skog računovodstva. Prednost

obračunskog računovodstva

leži upravo u činjenici da se taj

događaj obuhvati i prikaže u

godini kada jenastao, anekada

je izmirenaobaveza - objašnja-

va Šćekić.

Sa stanovišta realnosti i potpu-

noguvidaustanjejavnihfinan-

sija, ističe, prelazak na obra-

čunsko računovodstvo može

da bude značajan i da dovede

do bitnih promjena, koje će se

odrazitinakvalitetfinansijskih

izvještaja i informacija.

- Može se očekivati do dođe i

do promjene pojedinih ključ-

nihpokazateljaujavnimfinan-

sijama.Intenzitettihpromjena

zavisi od budžetske stabilnosti

isituacijeukojojsedržavnaka-

sa nalazi. Veličina promjena

pojedinihključnihpokazatelja

će zavisiti od razlike između

realnog i stanja javnihfinansija

koje su prikazane kroz goto-

vinsko računovodstvo, kao

osnove dosadašnjeg izvješta-

vanja. Nesporno je, međutim,

da se kao poseban kvalitet te

promjenemožeočekivati utvr-

đivanje stvarnog stanja javnih

finansija, kojemožedati dobru

polaznu osnovu za preduzi-

manje daljih neophodnih ak-

tivnosti - objašnjava Šćekić.

NEDOSTATAK

Nedostatak gotovinskog raču-

novodstva, kakododajeŠćekić,

zavisi oddva bitna parametra.

- Prvi je nemogućnost potro-

šačke jedinica da na vrijeme

predvidi sve svoje buduće po-

slovne događaje i da ih kroz

planiranje budžeta na vrijeme

novčano obuhvati. Drugi je

budžetska neuravnoteženost,

odnosno nemogućnost osigu-

ranja novčanog izmirenja svih

potreba potrošačkih jedinica –

ističe direktor Instituta.

IMarijaPopovićizDirekcijeza

računovodstvenu politiku u

Ministarstvu finansija kaže da

obračunsko računovodstvo

podrazumijeva drugačiji obu-

hvat javnog sektora.

- Biće određenih izmjena, ali o

detaljima je još ranodagovori-

mo–kazala jeonaodgovaraju-

ći na pitanje Pobjede koliko će

seponovomobračunurazliko-

vati nivo javnog duga, deficit,

kako će se računati repro-

gram...

M.P.M.

PODGORICA

- Erstebanka

jeuspostavila sistemuprav-

ljanja zaštitomživotne sre-

dineu skladu sa standardom

ISO14001:2015, saopštili su

izovebanke.

- Sertifikat seodnosi nauprav-

nu zgradu Erste banke u Pod-

gorici i svih 17 filijala u Crnoj

Gori. Uspostavljanje i primje-

na ovog sistema za cilj ima

usaglašavanje sa standardima

koji su iznad zahtjeva aktuel-

nih propisa - saopšteno je iz

banke.

Izvršni direktor za operacije

Erste banke Darko Keković

kaže da

očuvanje okoline shvatajukao

preduslov održivog razvoja i

zdravebudućnostizajedniceu

kojoj posluju.

- Uvođenje sistema potvrđuje

našu opredijeljenost da, po-

čevšiodličnogprimjera,utiče-

mo na podizanje standarda u

oblasti zaštite okoline. Obave-

zali smo se da naše poslovne

praksebuduodgovorneprema

životnoj sredini i da ih kon-

stantno unapređujemo. Šted-

ljivo ćemo upravljati energen-

tima imaterijalnimresursima,

pratiti i dokumentovati naš

uticajnaživotnusredinu,čime

doprinosimo čistijoj i sigurni-

joj okolini i ispunjavamo oče-

kivanja klijenata, vlasnika, za-

poslenih i šire javnosti- kazao

jeKeković.

UsaglašenostposlovanjaErste

banke sa standardom ISO

14001:2015 zvanično je potvr-

dilo ocjenjivačko tijelo Inter-

Cert d.o.o. iz Novog Sada, pod

akreditacijom sertifikacionog

tijelaTÜVAustria izBeča.

M.P.M.

Sjednica parlamentarnog odbora za ekonomiju

O energetici sa Kopačem

Promet robe u decembru veći 6,8 odsto

Najveći rast u prodaji goriva

Nije bilo kupaca

Aukcija akcija Luke Bar, Telekoma, Sosijete banke i ŽICG

Erste banka uspostavila standard ISO 14001:2015

Očuvanjeokolinepreduslovodrživog razvoja

željezničkemreže

nacijupruge

Podgorica, kao i sanacija šest

kosinanadioniciprugeLutovo

- Bratonožići.

- Sredstvima iz IPA fondova

remontovali smo gornji stroj

prugenadioniciVirpazar -Su-

tomore u tunelu Sozina i de-

montirali postojeće i ugradili

novoelektrovučnopostrojenje

Trebešica - izjavio je Čolako-

vić.

Naveo je da ove godine pripre-

maju rehabilitaciju prioritet-

nih tunela i pet prenapregnu-

tihbetonskihmostova.

-Sredstvapotrebnazaovepro-

jektesmoobezbijediliizkredi-

ta 20+20 (20miliona eura kre-

ditbankeEIBi 20milionaeura

Sredstvima iz rebalansa

plaćajustruju

Vladajekrajemprošlegodineusvojilarebalansbudžetaod9,5

milionaeura, odčega je1,9milionaopredijeljenozaŽeljeznički

prevoz i Željezničku infrastrukturu.

- Ta će sredstva ŽICG iskoristiti za plaćanje

utrošene električne energije, koju nam

Željeznički prevoz nije izmirio do danas -

kazaojeČolakovićidodaodajeVladapo

programuza tekućeodržavanje zaŽICG

opredijelila 6,8miliona. Poreska uprava

je prošle godine odobrila ŽICG repro-

gramporeskogduga.

-Sveobavezeutvrđenerješe-

njemo reprogramu, kao i

tekuće obaveze po

osnovu poreza i dopri-

nosa na zarade, ured-

no se izmiruju - tvrdi

Čolaković.

Drecun: Svećebiti jasnije

Ekonomski analitičar i bivši direktor Univerzal kapital banke

PredragDrecun kaže da će se nakon prelaska na obračunsko

računovodstvotačnoznati koji trošak tereti koji period.

- Ukoliko, recimo, država plati unaprijed

za tri godine fakturu od milion eura za

zakup prostora za diplomatsko pred-

stavništvo, onda će se taj trošak razra-

čunavati u tomperiodupomjesecima,

aneodjednom.Toznačidaćemoimati

mnogo realniji uvid u inansije - kaže

Drecun.

Komentarišući ocjenu da će prelazak

biti komplikovan i skup, on kažeda je to

tačno,alidavjerujedaćesenovacnaći.

- Logično je da EU traži da se

pređe na novo raču-

novodstvo zbog

uporedivosti po-

dataka, jer ulazi-

mo pod isti krov

sa njima - kaže

Drecun.

iz fondaWBIF) - kazao je Čo-

laković i dodao da pripremaju

tender za sanaciju tunela broj

206, koja će se finansirati iz

kreditaEBRD, kao i za radove i

nadzor remontagornjeg stroja

nadioniciKos –Trebešica, ko-

ji će biti finansiran iz IPA fon-

dova.

-Optimistični smo i priprema-

mo i drugeprojekte za eventu-

alnaobezbjeđenja finansijskih

sredstava, kao što je potenci-

jalnikreditKfWbanke,zapro-

jekte rehabilitacije čeličnih

mostova i dionica pruge - re-

kao je Čolaković, dodajući da

su na kraju trećeg kvartala

prošle godine bili 27 hiljada

eura uminusu.

-Gubitak jebiomanji za97od-

stouodnosunauporedni peri-

od 2016. god. Na smanjenje

gubitka najveći uticaj je imala

uplata državne subvencije od

2,88milionaeura,kojajeŽICG

odobrena za plaćanja među-

narodnih kredita. Na smanje-

nje gubitka uticalo je i poveća-

nje poslovnih prihoda od

prodajematerijala, usluga tre-

ćim licima, zakupa, trasa -

objasnio je Čolaković i dodao

daŽICG ima 799 zaposlenih, a

dasezaradeizmirujuredovno.

S.P.

Pripreme za prelazak sa gotovinskog na obračunsko računovodstvo

Utvrdiće stvarno

stanje finansija

RadeŠćekić

Tunel napruzi

Kolasin - Kos

MilanČolaković