Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Utorak, 6. februar 2018.

Ekonomija

PODGORICA

- Prvi put

nakondecenijebudžet je

lani ostvario suficit, poka-

zujupreliminarni podaci

Ministarstva finansija.

- Suficit tekućeg budžeta

iznosi 17,9 miliona eura ili

0,43 odsto BDP-a. On je re-

zultat primjene mjera fi-

skalne konsolidacije i pove-

ćaneekonomskeaktivnosti,

koja jeuticalana rast priho-

da za 78,9miliona u odnosu

na 2016 - objasnili su izMi-

nistarstva.

Kapitalna potrošnja je bila

255,5 miliona i veća je za

190,7 miliona zbog intenzi-

viranja radova na autopu-

tu. Deficit budžeta iznosio

je 197,6 miliona ili 4,7 odsto

BDP-a, kada se izuzme ot-

plata duga, a sa njimdeficit

je iznosio 237,6 miliona ili

5,7 odsto BDP-a. Ovo uka-

zuje da je ostvareni deficit

niži od procijenjenog iz fi-

skalne strategije do 2020,

koja je predviđala 5,9 odsto.

Tokom 2017. država se za-

duživala isključivo za refi-

nansiranje duga i gradnju

autoputa, dok je tekuća

budžetska potrošnja finan-

sirana iz izvornihprihoda.

M.P.M.

PODGORICA

- Eurosuper 98 je poskupio

jedan cent, dok se cijene ostalih vrsta goriva

neće mijenjati, saopšteno iz Ministarstva eko-

nomije. Eurosuper 98 će u narednih 15 dana

koštati 1,35 eura. Litar eurosupera 95 će i u

naredne dvije sedmice koštati 1,31 euro, euro-

dizel 1,2 eura, a lož ulje za veleprodaju 1,18

eura. Posljednje promjene cijena goriva bile

su 23. januara, kada je eurosuper 95 posku-

pio jedan cent.

Maksimalne maloprodajne cijene goriva

u Crnoj Gori usklađuju se svakog drugog

ponedjeljka, u zavisnosti od promjene cijena

naftnih derivata na međunarodnom tržištu i

valutnog odnosa eura i američkog dolara.

S.P.

PODGORICA

-Urehabilita-

ciju i održavanje željezničke

mrežeuprošloj godini inve-

stirano je 13,9miliona eura,

navedeno je izkompanije

Željeznička infrastruktura

(ŽICG).

- ŽICG intenzivno radi na ge-

neralnoj rehabilitaciji i održa-

vanju željezničke mreže, sa

naglaskom na kapitalne inve-

sticije i investiciono održava-

nje pruge Vrbnica – Bar - ka-

zao je Pobjedi izvršni direktor

ŽICGMilanČolaković.

Premanjegovimriječima,pru-

gaVrbnica - Bar, kao dio pruge

Beograd - Bar je u stanju koje

omogućavabezbjednoiredov-

no funkcionisanje željeznič-

kog saobraćaja, izvršenje pla-

niranog reda vožnje, kako za

međunarodni tako i za lokalni

saobraćaj.

- Prugu redovno održavamo

kroz program tekućeg održa-

vanja, a na njoj smo završili ili

smouprocesurealizacijebroj-

nih investicionih projekata fi-

nansiranih iz sopstvenih sred-

stava kao i iz međunarodnih

finansijskih institucija Evrop-

ske banke za obnovu i razvoj

(EBRD), Evropske investicio-

ne banke (EIB), kao i IPA (In-

strument za pretpristupnu

pomoć) i WBIF (Investi-

cioni okvir za Zapadni

Balkan) fondova - ka-

zao jeČolaković.

Precizirao je da je iz

kredita EIB -a i

EBRD-a u prošloj

godini ŽICG reali-

zovala radove vri-

jedne 4,7 miliona

eura, dok su iz IPA

fondova finansirani

projekti u iznosu od

7,7 miliona, a ŽICG je

tokom prošle godine im-

plementirao projekte

WBIF fonda uukupnomizno-

suod 1,5miliona eura.

- KreditnimsredstvimaEBRD

realizovali smo sanaciju tri tu-

nela(tunelibr.187,190,193),što

je koštalo 2,09 miliona eura,

remont gornjeg stroja na dio-

nici Kolašin - Kos vrijedan 1,4

miliona eura, sanaciju propu-

PODGORICA

-NovimZako-

nomoplaniranjuprostora i

izgradnji objekatapredviđe-

no jedonošenjepetogodiš-

njegprogramapostavljanja

privremenihobjekatauzoni

morskogdobra, pa će sekra-

jemove i početkomiduće go-

dine sprovesti tenderi zada-

vanjeuzakupkupalištana

pet godina - kazali suPobjedi

izJavnogpreduzeća za

upravljanjemorskimdo-

bromCrneGore.

Do sada su se plaže izdavale na

najviše tri godine, ali ima niz

plaža sa istimzakupcima i dvi-

je decenije, kao što je, na pri-

mjer, slučaj sa plažama Ploče,

Lučice, ili Utjeha.

- U toku je trogodišnji ugovor

koji traje koliko i plan objekata

privremenog karaktera u zoni

morskog dobra od 2016. do

kraja ove godine - saopštili su

izMorskog dobra, dodajući da

ćeseponovomzakonutender-

ski postupci sprovesti krajem

oveilipočetkomnarednegodi-

ne. Podsjetili su da je plaža

Utjeha, saglasnoplanuobjeka-

ta privremenog karaktera, po-

dijeljena na tri kupališta.

- Za dva kupališta, na osnovu

sprovedenih tendera, a sagla-

sno Planu objekata privreme-

nog karaktera u zoni morskog

dobra, ugovori su zaključeni

od 2016. do 31. 12. 2018, nakon

čega će se sprovesti tender za

zakup kupališta na pet godina

– kažu iz Morskog dobra i do-

daju da je pri kraju i dugoročni

ugovor o korišćenju kupališta

Ploče.

-Dinamikaraspisivanja tende-

ra za kupališta uslovljena je

isticanjem ugovora, a u najve-

ćoj mjeri vezana je za period

važenja Plana objekata privre-

menog karaktera u zoni mor-

skogdobra.Dosadajeprogram

važio tri godine, te su toliko

važili i ugovori, odnosno po toj

dinamici raspisivani tenderi.U

slučajudanedođedoobnavlja-

nja ugovora, ili korisnik odu-

stane, odnosno prestane ugo-

vor, ustupanje podrazumijeva

otvaranje novog tendera - po-

ručili su izMorskog dobra.

Oni kažu da se zakupci plaža

mijenjaju, iako je do sada uvi-

jekbilo interesovanja zanasta-

vak ugovora, što najbolje po-

tvrđuje veliko interesovanje

ponuđača tokom tenderskih

postupaka.

Na plažama će, po novom za-

konu, biti zabranjena naplata,

kao i obavezno korištenje le-

žaljki i suncobrana, tedržanje i

izdavanje skutera.

Bićezabranjenoidovoditikuć-

ne ljubimce, osim na za to

predviđene plaže, a neće biti

dozvoljeno ni parkiranje vozi-

la.

N.K.

PODGORICA

–Projekcije

Instituta za strateške studije

i projekcijepokazujudabi

BDPuovoj godini trebaloda

bude tri odsto.

U saopštenju Instituta se na-

vodi da niži rast prognoziraju

zbog nešto nižeg doprinosa

državne potrošnje, koja će

imati negativnustopu, ali i po-

trošnje stanovništva koja će

rasti, ali po nešto nižoj stopi u

odnosuna prošlu godinu.

-Neštoniža stopa rastapotroš-

nje stanovništva biće posljedi-

camanjeg raspoloživogdohot-

ka usljed povećanja PDV, ali i

zbog nešto veće projektovane

inflacije. Rast će u najvećoj

mjeribitipodstaknutinvestici-

onompotrošnjom, kojaće rasti

po stopi od sedam odsto, upr-

kos činjenici da je u prošloj go-

diniostvarenvisokrastinvesti-

cija - navodi se u saopštenju.

Investiciona potrošnja će se,

kako su dodali, i dalje bazirati

nanastavku izgradnjeprvedi-

onice autoputa Bar - Boljare,

kao i na ulaganju u turističku

infrastrukturu.

- Značajan doprinos rastu

BDP-a daće i spoljna trgovina.

Izgradnja autoputa uticaće na

nešto veću stopu uvoza, što će

se odraziti na veći ukupan

uvoz robe i usluga. Rast će biti

posljedica i visokog uvoza

hrane, nafte i transportnih

uređaja - ocijenili su iz ISSP-a.

M.P.M.

KOTOR

-AerodromTivat je

recepcija crnogorskog turiz-

ma, krozkoju je lani prošao

milioniti putnik, a samou

jednomdanudešava seda ih

bude i desetakhiljada. Zbog

toga sebezbjednosti putnika

posvećujeposebnapažnja,

kao i sugurnosti prilikomsli-

jetanja i polijetanja, rekao je

direktor tivatskog aerodro-

maRadovanMarić.

Podsjetiojedasuosnovnasred-

stvazaradnaaerodromupolet-

no-slijetna staza i manevarske

površine i naveo da je po dola-

sku na funkciju direktora za-

ključio da je prioritet da se u

najskorije vrijeme uđe u njiho-

vu generalnu rekonstrukciju.

Naveo jeda suovegodineopre-

dijeljenasredstvadasesaniraju

segmenti aerodromske infra-

strukture kako bi adekvatnije

odgovorili elementarnoj sigur-

nosti i bezbjednosti.

- Što se tiče putnika u aero-

dromskoj zgradi, aerodrom

Tivat jebezbjedanprostor. Po-

stoje službe koje to skeniraju i

prate, pa aerodroma Tivat do-

bija na vrijeme pravovremene

informacijeobezbjedonosnim

izazovima, apratese i trendovi

– kazao jeMarić i podsjetio da

jeaerodromTivatprijenekoli-

ko dana posjetio šef bezbjed-

nostiizraelskekompanijeidao

pozitivnuocjenu.

- Čimdobijamo priznanje, on-

da je sigurno da svoj posao ra-

dimo kako treba. Samo okru-

ženje i procesi koji se dešavaju

ne isključujumogućnost da se

u jednom trenutku prenesu i

na našu teritoriju i zbog toga

moramo bezbjednosnu kultu-

ru držati na visokom nivou –

rekao jeMarić.

S.M.

IzMinistarstva nansija saopštili preliminarne rezultate za 2017.

Poslije decenije 18miliona su cita

Dizel skuplji cent

Opet porasla cijena na nih derivata

Novi zakon o planiranju i izgradnji promijenio uslove tendera

Plaže izdajunapet godina

Analiza Instituta za strateške studije i projekcije za 2018.

Rast BDP-a tri odsto

Direktor tivatskog aerodroma zadovoljan stepenombezbjednosti

Pistečeka rekonstrukcija

ŽICG lani intenzivno radio na rehabilitaciji i održavanju

Dali 14miliona za s

sta i regulaciju vodotoka na

osamlokalitetadužprugeVrb-

nica - Bar, koji su koštali

467.200 eura i projekat nabav-

ke i ugradnje grijača skretnica

u stanicama Nikšić i Ostrog,

vrijedan 273.400

eura - rekao je

Čolaković.

Dodao je da je od

kredita EIB-a fi-

nansirana sanaci-

ja čeličnog mosta

Morača, koja je ko-

štala 264.000eura, kao

i hitne sanacije četiri če-

lična mosta - Skrbuša, Lju-

boviđa, Tanki rt i most br. 6,

koje sukoštale 219.000 eura.

Prema njegovim riječima, lani

je od kreditnog aranžmana

20+20 (50 odsto kredit EIB +

50 odsto donacija WBIF) fi-

nansirana zamjena signalno-

sigurnosnih uređaja u stanici

Na smanjenje

gubitka u prošloj

godini najveći uticaj je

imala uplata subvencije

države od 2,88miliona

eura, koja je ŽICG odobrena

za obaveze plaćanja

međunarodnimkreditorima,

naveo je direktor ŽICG

Milan Čolaković

PlažaPloče

JanezKopač

USD 1.24400

JPY 136.67000

GBP 0.88568

CHF

1.15990

AUD

1.56640

CAD

1.54680

Kursna lista