Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Utorak, 6. februar 2018.

Politika

i Ulcinju potvrdili trendove na političkoj sceni

PODGORICA

–Unovoj

strategiji Evropskekomisije

CrnaGora i Srbija su jedine

državeZapadnogBalkana

koje će imati kalendarski

rokomogućempristupanju

uEvropskuunijudo2025.

godine. Zaostale četiri ze-

mlje regionadatumi evrop-

ske integracijau strategiji

nijesupomenuti.

Prema informacijama sago-

vornika Pobjede, iz posljednje

verzije strategije naprasno su,

bez jasnog obrazloženja, iz-

brisani precizni vremenski

okviri za ostale države Zapad-

nogBalkana.

Agencija Rojters prenosi da

nakon godina zanemarivanja

Zapadnog Balkana i usljed ra-

stućeg uticaja Rusije i Kine u

regionu, Evropska komisija je

spremna da objelodani plan

prema komebi CrnaGora i Sr-

bijamogledapostanuprveko-

je će se priključiti EUdo 2025.

godine.

Ukonačnoj verziji Strategije o

kredibilnoj perspektivi Za-

padnog Balkana, čiji je tekst

usvojen na jučerašnjem sa-

stanku šefova kabineta u

Evropskoj komisiji, prema pi-

sanju Slobodne Evrope, Crna

Gora i Srbija su ponovo ozna-

čene kao lideri u regionu i nji-

hov prijem u EU se predviđa

za sedamgodina.

Dokument „Vjerodostojna

perspektiva proširenja za Za-

padni Balkan“ obuhvata, pre-

ma navodima medija, opšte

smjernice za brži proces inte-

gracije svih država regiona i

konkretnijedatumezaevalua-

cijupostignutoguCrnojGori i

Srbiji.

- Pregovori o pristupanju su u

toku sa Crnom Gorom i Srbi-

jom. Sa snažnom političkom

voljom, pružanjem realnih i

održivih reformi i definitiv-

nim rješenjima sporova sa su-

sjedima oni bi potencijalno

bili spremni za članstvo u per-

spektivido2025. godine, ističe

seukonačnojverzijiStrategije

Evropske komisije.

Izvjestilac EP za Srbiju, Dej-

vid Mekalister, smatra da će

šestdržavaZapadnogBalkana

pristupiti Evropskoj uniji sa-

mo ako narednih godina spro-

veduobuhvatne reforme.

U šest balkanskih zemalja, ka-

ko je napisanoukonačnoj ver-

ziji strategije, moraju jačati

pravna država, borba protiv

korupcije i organizovanogkri-

minala i garantovati sloboda

medija, a bilateralni sukobi i

sporovi u regionu moraju se

okončati štoprije.

Nemačkavladaseizjasnilauz-

držano prema nastojanjima

EU da do 2025. godine primi

Srbiju i Crnu Goru u članstvo,

prenosiDojčlandfunk.Kakoje

juče rekao portparol Vlade

Štefan Zajbert, neće biti auto-

matskog pristupanja sa una-

pred određenim datumima.

Berlin će, dodao je Zajbert,

studiozno analizirati strategi-

ju EU koja se danas predstav-

lja uStrazburu.

U strategiji se navodi da će

2019. godinabiti ključna zaSr-

biju i Crnu Goru u pogledu

pregovora takozvanih „bloki-

rajućih“ poglavlja 23 i 24 koja

se odnose na pravosuđe i os-

novnaprava, pravdu, slobodui

bezbjednost.

Evropska komisija, kako tvrdi

Radio Slobodna Evropa, u

strategiji je odustala od ambi-

cije da se postigne sveobu-

hvatni sporazumonormaliza-

ciji odnosa Srbije i Kosova do

kraja 2019. godine. Njemački

list „Velt“, koji je takođe imao

uvid u Strategiju proširenja

EU, navodi da u njoj piše da je

Srbijineophodan„sveobuhva-

tanpravnoobavezujući spora-

zum o normalizaciji“ odnosa

sa Kosovom. List piše da je sa-

da „istorijski povoljna prilika“

da se budućnost zemalja Za-

padnog Balkana čvrsto i neo-

pozivo veže uzEU.

U strategiji se poručuje ze-

mljamaZapadnogBalkanada,

što se tiče otvorenih bilateral-

nih pitanja prije prijema u EU

moraju pronaći i sprovesti de-

finitivna i obavezujuća rješe-

nja. Ustrategiji se poručuje da

Evropskaunijanemože i neće

uvesti bilateralne sporove.

Kada su u pitanju neriješeni

granični sporovi između ze-

maljaregiona, uEvropskojko-

misiji sumišljenjadabi zemlje

koje ihimajutrebalodapokre-

nu obavezujuću, konačnu ar-

bitražu kod institucija kao što

jeMeđunarodni sudpravde.

Odluke arbitraže o granicama

bitrebaloobjestranedaprimi-

jene i ispoštuju u potpunosti

prije prijema u EU, a to bi tre-

balo da se uzme u obzir i prili-

kom pripreme pristupnog

sporazuma.

Strategiju proširenja predsta-

viće danas u Strazburu visoka

predstavnica za spoljnu i be-

zbjednosnupolitikuEvropske

unije Federika Mogerini i ko-

mesar za evropsku susjedsku

politiku i pregovore o prošire-

njuJohanesHan.

Z.D.

PODGORICA

- PredsjednikVladeCrne

GoreDuškoMarkovićboravićedanas u

zvaničnoj posjeti RepubliciKosovonapo-

zivpredsjednikaVladeKosovaRamuša

Haradinaja.

Prva posjeta crnogorskog premijera Kosovu

biće, kako je saopšteno, prilika zadaljeprodu-

bljivanje saradnje u bilateralnim odnosima

dviju prijateljskih zemalja, putemdefinisanja

konkretnih zajedničkih aktivnosti i projekata

čijabiserealizacijamoglaočekivatiupredsto-

jećemperiodu.

PremijerMarković će se sastati i sa predsjed-

nikomSkupštineKosovaKadrijemVeseljijem

i sa privrednicima Kosova. U delegaciji Crne

Gore su iministri unutrašnjihposlova i održi-

vog razvoja i turizma Mevludin Nuhodžić i

PavleRadulović.

R.P.

takonačnou jednoj graduodr-

žao rejting. No, Šćekića - za

kojeg se pretpostavlja da će

zadržati mjesto predsjednika

opštine - očekuje veliki izazov

budućidasenalazinačeluide-

ološki raznorodne koalicije u

kojoj je osim SNP-a dominan-

tan i nacionalistički nastrojen

lokalni ogranak DF-a, čije ru-

kovodstvo nije blogonaklono

gledalo što je Šćekić proslavio

pobjedu obmotan u crnogor-

sku zastavu.

Uparlament Berananijesuuš-

le tri stranke iz tzv. građanske

opozicije: Krivokapićeva SDP

je u koaliciji sa programski ne-

srodnim Demosom osvojila

svega 291 glas, kao i Ura koja je

došla do 250 glasova. Analize

pokazuju da bi ove tri stranke

da su zajedno nastupile bile

tekna ivici cenzusa.

ULCINJ POSTAROM

Kada jeupitanjurezultat uUl-

cinju, DPS je uspjela da ostva-

ri, po brojumandata, isti rezu-

lat i nalazi se u vrlo lagodnoj

poziciji da sa partnerima na

državnom nivou, možda ovaj

put, dobije i kor-

miloUlcinja.

Albanske

stranke su

takođe

zadržale

rejting,ali

ključna karakteristika ulcinj-

ske izborne utakmice je odli-

čan rezultat SD-a koji je sa

osvojenih 1001 glasom najpri-

jatnije iznenađenje izbora.

Brajovićeva stranka jenaproš-

limparlamentarnim izborima

osvojila 480 glasova, pa je u

Ulcinju svoj rezultat više nego

udvostručila.

SD je, nakon ulaska u parla-

ment Petnjice i Tuzi, sa tri

osvojena mandata u Ulcinju

pokazala da ima snažnu i sta-

bilnu podršku u sredinama

gdje su dominantni manjinski

narodi. Istovremeno, izborni

rezultat sa Cetinja, gdje su od-

lučujući igrač za formiranje

vlasti, pojačavapozicijuBrajo-

vićeve partije.

Rezultat SD-a je utoliko zna-

čajniji kada se zna da u lokalni

parlament Ulcinja nije ušao

Krivokapićev SDP koji je rani-

je imaodvamandata, ali niDe-

mokrate kao ni koalicija SNP-

DF. Ulcinjani su vrlo jasno

okrenuli leđa strankama koje

sebe zovu imenom građanska

opozicija.

Osvojenih 786 glasova ili 5,7

odsto podrške teško da mogu

zadovoljiti ambicije GP Ura,

jer je u pitanju rodni grad nje-

nog predsjednika Dritana

Abazovića,kojinijekriodanije

zadovoljan podrškom svojih

Ulcinjanja.

Rezultati lokalnih izbora to-

kom posljednje pola godine

pokazuju da su Krivokapićev

SDPiDemosMiodragaLekića

ostali bez jasne strategije, pre-

poznatljivosti i da konstantno

gube povjerenje doskorašnjih

glasača. Ukoliko ne bude od-

lučnih promjena u načinu po-

litičkog djelovanja - SDP-u i

Demosu prijeti nestajanje sa

političke scene.

O tome najbolje svjedoče po-

daci: Demosa nema u lokalnim

parlamentima Budve, Kotora,

HercegNovog,Mojkovaca,Tu-

zi,Petnjice,CetinjaiMojkovca,

dokjeSDPostaobezodbornič-

kog glasa uMojkovcu, Tuzima,

Ulcinju i Beranama.

Za SDP je posebno šokantna

činjenica da su od stranke koja

je imala snažnouporištemeđu

manjinskim narodima došli u

situaciju da njih zanemarljivo

malopodržavajuBošnjaci iAl-

banci.

NenadZEČEVIĆ

DPS-uvišemandata

negoopoziciji zajedno

DominacijaDPS-a je najbolje vidljiva na broju osvojenihman-

datauBeranama iUlcinju.

TakojeĐukanovićevapartijaosvojila24odukupno68manda-

ta, višenego sva opozicija zajedno. DF-u jepripalo šest, SNP-u

takođešest,Demokratamačetiri,Uridva,dokForcaimadevet,

Đekina koalicija sedam a Demokrataska unija Albanaca tri.

Koalicioni partneriDPS-anadržavnomnivou takođeučestvu-

ju u raspodjeli mandata: SD je osvojio četiri mandata (koliko i

Bečićevi ,,pobjednici“) dokćeBošnjačkastrankauberanskom

parlamentu imati jednogodbornika.

Rezultati lokalnih izbora

tokomposljednje pola

godine pokazujuda

suKrivokapićev SDP i

DemosMiodraga Lekića

ostali bez jasne strategije,

prepoznatljivosti i da

konstantno gube povjerenje

doskorašnjih glasača.

Ukolikone bude odlučnih

promjena unačinu

političkog djelovanja

- SDP-u i Demosu

prijeti nestajanje sa

političke scene

DPS nema razloga da

bude nezadovoljan

rezultatima izbora u

Beranama iakomu

je ,,za dlaku“ umakao

18. mandat, odnosno

apsolutna vlast: u

koaliciji sa BS i SDosvojili

su 7.856 glasova, što je za

850bolje od rezultata sa

parlamentarnih izbora

PremijerMarkovićdanas

uzvaničnoj posjeti Kosovu

Dokument „Vjerodostojna perspektiva proširenja za

Zapadni Balkan“ biće predstavljen danas u u Strazburu

CrnaGora i Srbijamoglebi se

priključiti EUdo2025. godine

Uskoro susret lidera „građanske opozicije“

Ura do kraja sedmice

poziva na sastanak

PODGORICA

–Građanski pokretUra

pozvaće lidere građanskeopozicijena

sastanakdokraja sedmice– rečeno je

nezvaničnoPobjedi iz tepartije.

- Trebalo bi da se sastanemo do kraja sed-

mice kako bismo razgovarali omogućnosti

zajedničkog nastupa na predsjednič-

kim izborima. Detalje još nijesmo

precizirali – kazao je Pobjedin

izvor.

Sastanak tzv. građanske opozici-

je trebalo je da bude održan sre-

dinom januara, ali je odgođen

na zahtjev predsjednika De-

mokrata Alekse Bečića. Bečić

je tražio da susret lidera „gra-

đanske petorke“ bude „od-

mah nakon lokalnih izbora“.

Umeđuvremenu,Bečićjeza

kolege iz opozicije imao po-

ruke udva navrata. Prvi put,

lider Demokrata je sredi-

nom prošle sedmice, u jeku

izbornekampanjeuBerana-

ma, rekao da je spreman da

izađena predsjedničke izbore ako se opozi-

cija, u narednih 15 dana, ne dogovori o za-

jedničkomkandidatu.

-Evoizvolite,kolikovamtrebavremenaza

odluku, 10-15 dana. Imate ih. Ukoliko ne

uspijete da se dogovorite o jedinstvenom

kandidatu cjelokupone parlamen-

tarne opozicije kojeg ćete nam

predložiti, znajte da vam stojim

na raspolaganju. Imam hrabro-

sti, volju i petlju da se suprotsta-

vim bilo kom, a posebno Milu

Đukanoviću - poručio jeBečić.

Izjava je naišla na burne reak-

cije opozicionih partija, pa je

Bečić dan kasnije inovirao

prijedlog i dao drugu ponu-

du.

- Dogovorite se o kojem god

hoćete nestranačkom pred-

sjedničkom kandidatu i kad

god hoćete, podržaćemo ga –

kazao je Bečić, na šta nijesu

reagovale njegove opozicione

kolege.

I.K.

Strazbur

RankoKrivokapić

BogdanFatić

Dritan

Abazović