Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Utorak, 6. februar 2018.

Politika

PODGORICA

-Demokratska

partija socijalista zadržala je

sve svojebirače, Socijalde-

mokrate IvanaBrajovićado-

bijaju svevećupodrškumeđu

manjinskimnarodima, dok

Socijaldemokratskapartija

RankaKrivokapićapolako

nestaje sapolitičke scene, po-

kazujuprve analize rezultata

lokalnih izborauBeranama i

Ulcinju.

DPS nema razloga da bude ne-

zadovoljan rezultatima izbora

u Beranama iakomu je ,,za dla-

ku“ umakao 18. mandat, odno-

sno apsolutna vlast, dok je u

Ulcinju potvrdila da ima pri-

mat u sredinama u kojima su u

većinimanjinski narodi.

MINUS 1000

U izbornomnadmetanju u Be-

ranamasepokazalodajeminus

od gotovo hiljadu glasova - na-

pravljen u periodu od lokalnih

izbora 2014. do parlamentar-

nih izbora 2016. godine - bio

nenadnoknadiva prepreka.

Brojke tako kažu: DPS je u koa-

liciji sa BS i SD u Beranama

osvojio 7.856 glasova, što je za

850 bolje od rezultata sa parla-

mentarnih izbora. BS i SDsuna

parlamentarnim izborima

osvojile zajedno 470 glasova,

pa je rast DPS za više od 300

glasovaevidentan, imajućiuvi-

du da je na parlamentarnim iz-

borima izlaznost bila veća za

gotovo sedamprocenata.

PrijedvadanajeDPS,uodnosu

na prošle lokalne izbore, osvo-

jio stotinak glasova više, ali uz

manju izlaznost od četiri pro-

centa, što daje dodatnu vrijed-

nost rezultatu Đukanovićeve

koalicije.

Naknadneanalizepokazaćeda

li je DPS mogao „namaći“ još

stotinakglasovauBeranama ili

su možda stranke vladajuće

koalicije trebalo da izađu u ne-

što drugačijm aranžamanu,

gdje bi sinergija glasova even-

tualno bila veća.

Čini se da je novaDPS garnitu-

ra u Beranama platila ceh ,,ra-

nijih grehova“ opštinske vr-

huške sa VukomGolubovićem

na čelu: afera sa dodjeljivanji-

masocijalnihpomoćinjihovim

lokalnim funkcionerima iz

2012. godine, koju je ,,Zdravo

Berane“ izvukla kao „kec iz ru-

kava“ par dana pred izbore, za-

sigurnonijedodatnomotivisa-

la dio simpatizera.

POBJEDNICI

Osim Bečićevih Demokrata

koje su duplirale rejting u Be-

ranama, najviše razloga za za-

dovoljstvo ima Socijalistička

narodna partija i, posebno,

njenpotpredsjednikDragoslav

Dado Šćekić, aktuelni pred-

sjednik opštine.

Umjereni Šćekić je - svjestan

rapidnoggubitkarejtingasvoje

partije na državnom nivou -

mudronapravioneštoširupre-

dizbornu koaliciju u kojoj je,

osimpartnera na lokalnomni-

vou DF-a, uključio i Danilovi-

ćevu Ujedinjenu Crnu Goru i

široj javnosti manje poznatu

Živkovićevu Srpsku stranku.

Uz to, uspio jeda eliminiše ne-

koliko lokalnih ekstremistič-

kihkrugova.

Taj manevar se pokazao

uspješnim, pa je, bez obzira na

lošiji rezultat u odnosu na

prošle parlamentarne i lokalne

izbore, Šćekićev ključni cilj

ostvaren: Berane je i daljeosta-

lo opozicioni grad na sjeveru

CrneGore.

Na taj način je prvi čovjek Be-

rana ,,održao u životu“ SNP,

kojijenakonnizalošihrezulta-

ANALIZA:

Preliminarni rezultati lokalnih izbora u Beranama

DPS zadržao rejting,

SDPpolako tone,

Šćekić spasio SNP

PODGORICA

–Nosilac li-

steSocijaldemokratske

partijenaCetinjuNikola

Đuraškovićocijenio jeka-

ko su toj stranci neophod-

nepromjene.

- SDP treba promjene. Po-

sljednjijetrenutakzanovelju-

de i novu politiku, napisao je

Đurašković na Fejsbuku na-

kon serije loših rezultata te

partijena lokalnimizborimau

više opština uCrnoj Gori.

Podsjećanja radi, ta partija na

posljednjimizborimaunedje-

lju nije uspijela da se izbori za

mjestoulokalnimparlamenti-

mauBeranama iUlcinju. Iako

je na nedjeljnim izborima u

BeranamaSDPnastupilauko-

aliciji sa Demosom, sa svega

298 osvojenih glasova nijesu

uspjeli da pređu cenzus. Bez

mjestauparlamentuostali su i

uUlcinju, iako je ta partija ne-

kada dobro stajala u tom gra-

du.

Prethodno, na izborima 26.

novembra u četiri opštine, ne-

kadašnji koalicioni partner

DPS-a nije uspio da pređe u

Mojkovcu i Tuzima, dok su u

Petnjici, sa nekadašnjih 11

mandata, pali na svega jedan.

Đ.Ć.

PODGORICA

–Predsjednik

DNP i jedanod lideraDF-a

MilanKneževićuputio je

otvorenopismoParlamen-

tarnoj skupštini Savjeta

Evrope, ukojemtvrdi da cr-

nogorski režimprogoniDe-

mokratski front čiji jedio

njegovaDemokratskana-

rodnapartija.

Knežević, koji je član PSSE,

naveo je u pismu da osjeća

obavezudaupoznaParlamen-

tarnu skupštinu o, kako je na-

veo, „institucionalnomprogo-

nu koji crnogorski režim

sprovodi nad Demokratskim

frontom, najjačim opozicio-

nim savezom“ čiji je jedan od

lidera.

- Pretpostavljamdavamjepo-

znatodajeuCrnojGori19.jula

2017.godinepočeosudskipro-

ces za navodno planiranje dr-

žavnog udara na dan pa-

ralmentarnih izbora 16.

oktobra 2016. godine. Optuž-

nicom specijalnog tužioca

obuhvaćeno je trinaest osoba

- dva ruska, osmoro srpskih i

tricrnogorskadržavljana.Me

-

đu optuženima nalazimo se

moj kolega Andrija Mandić,

predsjednik Nove srpske de-

mokratije,poslanikucrnogor-

skomparlamentu, jedan od li-

dera DF-a, i ja. Dosad je

održano 40 ročišta, a čitava

konstrukcijaoptužnicepočiva

na svjedočenju svjedoka sa-

radnika Saše Sinđelića, pravo-

snažno presuđenog na 21 go-

dinu zatvora za ubistvo koje je

2002. godine počiniouHrvat-

skoj, a za kojim je odHrvatske

raspisana i crvenaInterpolova

potjernica–napisao jeKneže-

vić.

Onnavodi da su „stvarni iden-

titet svjedokasaradnikaspeci-

jalni državni tužilac i ministar

pravde Zoran Pažin skrivali

punih šest mjeseci, omoguća-

vajući mu da pod lažnim ime-

nom dobije status svjedoka

saradnika kako bi lažno svje-

dočio protiv našeg opozicio-

nog saveza i kako bi izbjegao

izručenjeHrvatskoj“.

- Iako u spisima dokaza (koje

sam vam spreman dostaviti)

ne postoji direktna, ni indirek-

tna veza našeg opozicionog

subjekta sa osobama koje po-

minje svjedok saradnik, iako

crnogorska javnost putem jav-

nog prenosa iz dana u dan uvi-

đa o kakvomfarsičnomproce-

su je riječ, mi nemamo dilemu

da je osuđujuća presuda već

napisanaidasekrozbrojnaza-

kazana ročišta samo pokušava

zadovoljiti kafkijanska forma.

Zvanična istraga protiv kolege

AndrijeMandića imene poče-

ta je u martu 2017. godine, a

osim što nam je ukinut imuni-

tet, parlamentarna većina je

protivustavnoiprotivzakonito

glasala da nam se odredi i pri-

tvor, zbog čega smo protiv

predsjednikaSkupštineipred-

sjednikaAdministrativnogod-

bora podnijeli krivične prijave

–navodi Knežević.

I.K.

CETINJE

–Opštinski odborDemo-

kratskepartije socijalistaCetinjepred-

ložio jepet kandidata za funkcijuno-

voggradonačelnikaprijestonice.

Predloženi su donedavni predsjednik

Skupštine i predsjednik OODPS Cetinje

JovanMartinović, direktorMontenegro-

bonusa Aleksandar Kašćelan, poslanik u

parlamentu Crne Gore Momčilo Marti-

nović, odbornik u Skupštini prijestonice

Borislav Pravilović i direktor Vodovoda

Miloš Ražnatović. Ovim je potvrđeno pi-

sanjePobjede početkomjanuara.

Konačnaodlukabićedonijetadokraja fe-

bruara, a30danaododržavanjakonstitu-

tivne sjednice Skupštine prijestonice, na

kojojjeizabranpredsjedniklokalnogpar-

lamenta. Time će biti završeno formira-

nje vlasti na Cetinju, a nakon lokalnih iz-

boraodržanih29. novembra2017. godine.

Na Cetinju će u naredne četiri godine

vlast vršiti koalicijaDPS–SD, a Socijalde-

mokratama između ostalog pripašće

funkcija zamjenika gradonačelnika, kao i

mjesta sekretara za finansije i za kulturu,

direkcijeza imovinuidirekcijeza investi-

cije. Pripašće imimjesta direktoraVodo-

voda i Biblioteke „Njegoš“.

J.Đ.

Nosilac liste SDP Cetinje razočaran rezultatom

Đurašković traži

promjene

Predsjednik DNP uputio otvoreno pismo PSSE

Knežević: Crnogorski

režimprogoni DF

SD je, nakonulaska u

parlament Petnjice i

Tuzi, sa tri osvojena

mandata uUlcinju

pokazaoda ima

snažnu i stabilnu

podrškuu sredinama

gdje sudominantni

manjinski narodi.

Istovremeno, izborni

rezultat sa Cetinja, gdje

suodlučujući igrač

za formiranje vlasti,

pojačava poziciju

Brajovićeve partije

Opštinski odbor Demokratske partije socijalista Cetinje predložio

Pet kandidata za gradonačelnika prijestonice

MilanKnežević

NikolaĐurašković

DragoslavŠćekićnakonšto jeproglasiopobjeduuBeranama

SlavljeuštabuSD -auUlcinju