Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Utorak, 6. februar 2018.

CrnomGorom

MOJKOVAC

– Lokalna

upravadobićeuskoronarod-

nukancelariju. Riječ je, obja-

snio jepredsjednikopštine

RankoMišnić, oželji da se

uspostavi brža i boljakomu-

nikacija izmeđugrađana i

opštine, teda rad lokalne

upravebude transparentan i

maksimalnoefikasan.

- Službe lokalne uprave i ja bi-

ćemonaraspolaganjugrađani-

ma 24 sata dnevno, i to bukval-

no,bilodaseradioproblemima

ili dobrim idejama. Uvijek će-

mo biti spremni da saslušamo

građaneikrenemourješavanje

njihovih problema, u prvom

redukroz saradnjusamjesnim

zajednicama. Formiraćemo

narodnu kancelariju, biće to

mjesto za neposrednu komu-

nikaciju javnih preduzeća or-

gana lokalne uprave, građana i

mene, kao predsjednika - op-

štine objasnio jeMišnić.

Ta komunikacija, kako je ka-

zao,završavaćeseurokuod48

sati, nakončega će sepreduzi-

mati aktivnosti vezane za rje-

šavanje roblema koji je prijav-

ljen.

EKOLOGIJA

Mišnić, koji je odnedavno na

funkciji prvog čovjeka opšti-

ne, najavljujeda će seposveti-

ti rješavanju problema pasa

lutalica i prijetnje koju oni

predstavljaju za bezbjednost

građana, posebnodjece.

- U najskorije vrijeme otvori-

ćemo azil za pse. Takođe, vrlo

brzo biće otvoren ekološki

SOS telefon, kako bi građani

potpuno anonimno mogli da

prijavesveonekojiremeteko-

munalni red i ugrožavaju ži-

votnu sredinu – najavio je

RankoMišnić.

Pored intenzivnih aktivnosti

Mojkovac: Predsjednik opštine RankoMišnić najavio novine u radu lokalne uprave

Otvorićenarodnu

kancelariju

USLUŽBIGRAĐANA:

Zgrada lokalneuprave

na realizaciji razvojnih proje-

kata, posebnouoblastima po-

ljoprivrede i turizma, i sekto-

rumalih preduzeća koje čeka

biznis zona sa nizom povolj-

nosti za investitore, Mišnić je

u prioritete uvrstio rekon-

strukciju gradskog trga, for-

miranje parking servisa, iz-

gradnju novog gradskog

groblja sa stotinak grobnih

mjesta, rješavanje problema

lokalnogprevoza(sadanepo-

stoji), kao i parking prostora

za taksiste.

VODOVODI

Urgentno će se, kazao jeMiš-

nić, rješavati i problemi vodo-

snabdijevanja u djelovima

Podbišća, Slatine i Gornjeg

Mojkovca.

Mišnić: Ovaj posaone

shvatamkao funkciju

već kao obavezu i

spreman samda

maksimalno radim i

služimu interesu svih

građana

- Biću adresa za razumijeva-

nje ipomoćsvima.Ovajposao

shvatam ne kao funkciju već

kaoobavezuispremansamda

maksimalno radim i služimu

interesu svihgrađana. Zanjih

će, ubuduće, vrata mog kabi-

neta, svih opštinskih službi i

preduzeća biti stalno otvore-

na - kazao je na krajuMišnić.

R.ĆETKOVIĆ

SLIKARSTVOJOJJESAMOHOBI:

Selma i ambasadorUrban

Rožaje: Ambasador Češke uručio nagradu učenici

Selmin crtež najbolji

među 25.690 radova

ROŽAJE

-AmbasadorČeške

uCrnoj Gori KarelUrban

uručio jenagraduSelmiMu-

ratović, učenici devetog ra-

zreda rožajskeOsnovne ško-

le ,,25.maj“, čiji je rad

nagrađenna45.međunarod-

noj izložbi dječjeg likovnog

stvaralaštva ,,Lidice 2017“.

Urban je, čestitajući nagra-

đenoj učenici, kazaoda seo

Crnoj Gori uČeškojmalo

zna, ali i izrazionaduda će se

vezedvije zemljedublje

učvršćivati, posebnouobla-

sti kulture.

Akademski slikar Ibrahim

Kurpejović, mentor Selme

Muratović, izraziojezadovolj-

stvozboguspjehanjegoveuče-

nice, ističući da je riječ o tradi-

cionalnoj manifestaciji koja

trajedecenijama.On

je istakao

da je na konkursu pristiglo

25.690 radova iz 83 zemlje svi-

jeta, te da je utoliko više zado-

voljan što je rad talentovane

djevojčice na temu ,,Voda“ za-

vrijedio pažnju tamošnjeg ži-

rija.

Muratović je kazala da je sreć-

na postignutim uspjehom i da

jojje likovnaumjetnostomilje-

ni hobi.

Dječjaizložbalijepihumjetno-

sti ,,Lidice“ organizuje se od

1967.godine uznaksjećanjana

djecuizčeškogselaLidicekoju

su nacisti ubili 1942. godine,

kaoiuznaksjećanjanasvudje-

cu– žrtve ratnih sukoba.

F.K.

CETINJE

– Džudoklub „Cr-

nogorac“ reagovao je juče

zbog toga štodvije osnovne

školena gradskompodruču-

juuprijestonici nijesuuklju-

čeneuprojekat „Džudoza

sve“, koji realizujuMinistar-

stvoprosvjete iMinistarstvo

sporta.

U otvorenom pismu ministri-

ma Nikoli Janoviću i Damiru

Šehoviću, predsjednik DŽK

„Crnogorac“ Milovan Janko-

vić podsjeća ,,na istorijske

podatke koji pokazuju da je

istorijadžudoanaovimprosto-

rima neraskidivo vezana za

Cetinje“.

- UCrnoj Gori, džudo kao novi

sport počeo je da se vježba

1962.godine,kadajenaCetinju

u organizaciji Džudo saveza

SFRJ i lokalnog Omladinskog

centra počeo seminar za in-

struktore džudoa. Januara

1962. godine u velikoj sali Op-

štine Cetinje održan je sasta-

nak na kome je formirana bok-

serska i džudo škola. Iste

godine, 19. februara, otvorena

je škola za džudo, prva te vrste

u Crnoj Gori – navodi Janko-

vić.

On takođe naglašava da je u

jednoj od osnovnih škola na

Cetinju nastavnica fizičkog bi-

la selektor ženske džudo re-

prezentacije SRJ, SCG kao i

CrneGore, ada je „Crnogorac“

jedan od najboljih sportskih

kolektiva uprijestonici.

J.Đ.

ROŽAJE

- Iako se za poziv

kuvara školuju tek godinu,

učenici rožajske srednje škole,

na takmičenjumladih kuvara

na ,,Gastro kupu“, koju je orga-

nizovala SSS ,,Danilo Kiš“ u

Budvi, osvojili su dvije srebrne

medalje i jedno bronzano odlič-

je. Srebrom su se okitili Ivana

Garović i Eldin Dedeić, dok je

bronzu osvojio Haris Košuta.

Mentor nagrađenih učenika,

profesor kulinarstva Faik

Dedeić, kazao je da je u ,,Gastro

kupu“ učestvovao veliki broj

takmičara.

- U grupi učenika naše škole

BAR

- Zakonoprofesional-

noj rehabilitaciji i zapošlja-

vanjuosoba sa invalidite-

tomjedobar, ali njegova

primjena još nije zaživjela.

Osobe sa invaliditetomsu i

daljediskriminisane, abroj

onihkoje imajuposaomanji

jeodutvrđenog zakonskog

minimuma.

To je poručeno sa završne

konferencije organizovane

povodom kraja jednogodiš-

njeg projekta, koji je bio po-

svećen jačanju socijalne in-

kluzijeizaposlenostiosobasa

invaliditetom.

Dvadeset osobaprošlo jemje-

sečni kurs računara i različite

seminare, kako bi stekli zna-

nja i vještinezaposao. Za sada

suzaposlene tri osobesa inva-

liditetom, a organizatori su

najavili da će nastaviti da pre-

govaraju sa poslodavcima ka-

ko bi taj broj bio veći. Dvije

osobe su zaposlene na admi-

nistrativnim poslovima - u

Centruzasocijalniradiukan-

celariji javnog izvršitelja, dok

je jednaodpolaznicaprojekta

zaposlena ukrojačkoj radnji.

Bar: Završen projekat „Nama je stalo, mi djelujemo“ namijenjen osobama sa invaliditetom

Radomprotivpredrasuda

ZAKONIDOBRI,PRIMJENALOŠA:

Sa skupauBaru

Veselin Šćepanović iz kance-

larije javnog izvršitelja ima

pozitivno iskustvo u angažo-

vanjuosoba sa invaliditetom.

-Kaoposlodavacmogudaka-

žem da nema razlike između

osoba sa invaliditetom i dru-

gihradnika, čak seviše ističu i

trudeuposlu.Zatosvimamo-

gu da preporučim da pruže

šansu i zaposle osobu sa inva-

liditetom, jer poslodavci do-

bijajuvrijednog radnika, kao i

finansijske benefite kroz sub-

vencije države. Sistem sub-

vencija jeorganizovannanaj-

bolji mogući način. Isplate

nikadanekasne i sve funkcio-

niše kako treba - istakao je

Šćepanović.

Mirjana Popović je jedna od

20 osoba sa invaliditetomko-

je suučestvovaleuprogramu.

-Podstaklisunasdadrugačije

razmišljamo o našem životu i

razbijemo sopstvene predra-

sude.Mi

jesmo osobe sa inva-

liditetom, ali možemo da ra-

dimo.Lijepo jeznatidauvijek

neko stoji uz nas - poručila je

Mirjana.

SlavkoVučićevićima85odsto

invalidnosti. Zaposlen je u

Pošti Crne Gore gdje je osim

posladobioprilikuidanapre-

duje, direktor je regionalnog

centra. On je na praktičan na-

čin predstavio benefite koje

njegov poslodavac uživa.

- Ja mog poslodavca koštam

300 eura bruto mjesečno, jer

75 odsto iznosa dobija iz Fon-

da za profesionalnu rehabili-

taciju i zapošljavanjeosoba sa

invaliditetom. Pored toga,

moj poslodavac je ostvario

pravo na opremanje radnog

mjesta za mene, a ja sam do-

bio ličnog asistenta - naveo je

Vučićević, koji je ujedno i

predsjednik Udruženja para-

plegičara Crne Gore za opšti-

nuBar.

Projekat „Nama je stalo, mi

djelujemo“ sprovodi Centar

za socijalni rad za opštineBar

i Ulcinj u partnerstvu saNVO

Adria, a uz podršku opštine

Bar i Zavoda za zapošljavanje

i finansijskupomoćEvropske

unije.

V.K.V.

DŽK ,,Crnogorac“ povodomprojekta „Džudo za sve“

Trebalo je zastupiti

škole u prijestonici

Rožaje: Uspjeh đaka SSŠ na Gastro kupu

ZADOVOLJNIREZULTATIMA:

Nagrađeni učenici samentorima

Kuvarima tri medalje

nadmetalo se 48 takmičara

u tri nivoa i mi smo osvojili tri

medalje na koje smo izuzetno

ponosni, budući da je nastava iz

kulinarstva u našoj školi počela

prvi put ove školske godine.

Možemo biti zadovoljni s obzi-

romna uslove u kojima radimo,

a koji su u odnosu na pojedine

škole, posebno one sa primorja,

znatno skromniji. Nagrade nije-

smo očekivali, ali smo utoliko

više ponosni na rezultate naših

učenika što je odluke o nagra-

dama donosio stručni žiri sa

VuksanomMitrovićemna čelu

– rekao je Dedeić.

F. K.

RankoMišnić