Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Utorak, 6. februar 2018.

CrnomGorom

Bar: Opština predložila iznos naknada predviđenih Zakonomo planiranju prostora i izgradnji

Komunalijeod

42do 126eura

Za objekte osnovne namjene stanovanja

troškovi legalizacijemogu se otplaćivati

20 godina, a za ostale 10 godina. Opština

je planirala da od postupka ozakonjenja

ove godine prihoduje 2,6miliona eura

BAR

-Nacrteodlukeovisini

naknade zakomunalnoopre-

manje građevinskog zemlji-

šta i odlukeovisini naknade

zakomunalnoopremanje

građevinskog zemljišta za

bespravneobjekteopština je

pripremila i nalaze sena jav-

noj raspravi do 13. februara.

Sekretarkazauređenjeprosto-

ra, stambeno-komunalne po-

slove i zaštitu životne sredine

Suzana Crnovršanin kaže da

su dokumenti urađeni prema

modelu koji je preporučila Za-

jednica opština, a usklađeni su

sa Zakonom o planiranju pro-

stora i izgradnji objekata.

- Vrijednosti naknada su odre-

đene u skladu sa prosječnim

troškovimakomunalnogopre-

manja građevinskog zemljišta

uBaru.Teritorijaopštinepodi-

jeljena je u sedam zona i zavi-

sno od toga u kojoj se objekat

nalazi iznosi od 42 u sedmoj,

do 126 eura po kvadratnom

metru u prvoj zoni – kaže Cr-

novršanin.

UMANJENJE

Za bespravne objekte vrijed-

nostnaknadeseuvećavazadva

i po, odnosno pet odsto u zavi-

snosti od toga da li je namije-

njen za osnovno stanovanje.

Tako su, predložena umanje-

njanaknade od20odsto zane-

legalne objekte osnovnog sta-

novanja površine do 200

kvadrata ukupne neto površi-

ne, odnosno dodatnih 10 odsto

za one čija je neto površina do

500kvadrata.

- Umanjenje je predviđeno u

iznosu 50 do 70 odsto za odre-

đenekategorijeobjekata ( pro-

izvodnju, preradu, skladište-

nje,garaže,apart,kondoigarni

hoteli)kojesubileobuhvaćene

i dosadašnjomodlukomo visi-

ni naknade za komunalno

opremanje građevinskog ze-

mljišta - objašnjava Crnovrša-

nin.

Dug opštinskoj kasi po osnovu

komunalija za bespravno iz-

U Baru je 2016. godine

po podacima Uprave

za nekretnine bilo 5.544

bespravnih objekata. Nove

podatke, kažu u Sekretari-

jatu za uređenje prostora,

očekuju nakon izrade orto-

foto snimka i upoređivanja

sa bazompodataka, što je

sve sastavni dio postupka

legalizacije objekata.

Nelegalno

izgrađena

5.544objekta

građeneobjektemože seplati-

ti jednokratno ili u jednakim

mjesečnim ratama i to: za be-

spravne osnovnog stanovanja

najviše do 240 rata, a za ostale

bespravneobjekte–najvišedo

120 rata.

Crnovršanin je istakla da to-

kom javne rasprave očekuju

učešće javnosti, te da će ,,nad-

ležni pažljivo razmotriti sve

primjedbe i prihvatiti korisne

sugestije koje su u skladu sa

zakonom, a mogu uticati na

kvalitet odluka“.

-Prijeusvajanjaodlukaobave-

prema osnovnim propisanim

urbanističkim parametrima

plana.

- Za sve ostale objekte postu-

pakćebitiprekinutdodonoše-

nja plana generalne regulacije

CrneGore - kažeCrnovršanin.

Ponjenimriječima, zaeviden-

tiranje objekata osnovnog sta-

novanja je potrebna posebna

dokumentacije, kojom se do-

kazujedavlasnikobjekta i čla-

novi njegovog porodičnog do-

maćinstva ne posjeduju drugi

stambeni objekat. Kako je rok

zapodnošenjedokumentacije

120 dana od poziva nadležnog

organa za dopunu dokumen-

tacije, za sada se ne može go-

voriti o broju objekata koji su

namijenjenizaosnovnostano-

vanje.

Zakon o planiranju prostora i

izgradnji objekata stupio je na

snagu 14. oktobra2017. godine.

- Zaključno sa 31. januarom, u

Baru je podnijeto 96 zahtjeva

za legalizaciju bespravnih

objekata. Svi zahtjevi su u to-

ku, po njima se postupa zavi-

sno od kompletnosti doku-

mentacije koja je podnijeta,

kategorije i vrste objekta, kao i

njegovog statusa, odnosno da

li se objekat nalazi u zahvatu

planskog dokumenta - zaklju-

čujeCrnovršanin.

Budžetom opštine za ovu go-

dinu planiran je prihod od le-

galizacije i drugih prihoda u

skladusazakonomuiznosuod

2.610.000 eura.

V.K.V.

96

zahtjeva za legalizaciju

bespravnihobjekata pod-

nijeto je opštini

Opština Bar nema

glavnog gradskog

arhitektu, a postupak

njegovog imenovanja

je u toku

Menadžment planira

da pokrene proizvod-

nju rezane bukove

građe kao i elemenata

od barene i sušene

bukve koji se koriste

za izradu stolica

za je daMinistarstvo održivog

razvoja i turizmadasaglasnost

na njih, tako da očekujemo da

će tadokumentabiti spremna i

dostavljenaSkupštini unared-

nih 30 dana - kaže Crnovrša-

nin.

Opština Bar nema glavnog

gradskog arhitektu, a postu-

pak njegovog imenovanja je u

toku.

STATISTIKA

Zakon o planiranju prostora i

izgradnju predviđeno je da

vlasnici ,,divljih“ objekata za-

htjev za ozakonjenje moraju

podnijeti do 15. jula. U prvoj

fazi mogu se legalizovati

objekti koji su izgrađeni u za-

hvatu planskih dokumenata,

ROŽAJE

–Turska firma

,,MontenegrovudSandžakli

mobilija“, dobila jeodUpra-

ve za šume4.250kubika

koncesijana šume, štoće,

kakonajavljuju iz togpredu-

zeća, uticati naproširenje

prozvodnihkapaciteta i

otvaranjenovihradnihmje-

sta.

Ta firma jeprijedvijegodineu

zakupljenom prostoru neka-

dašnjeg,,GornjegIbra“pokre-

nula proizvodnju furnira od

bukovine, namijenjenog za

potrebe industrijenamještaja,

ali je bila prinuđena da povre-

meno isključuje mašine zbog

nedostatka osnovne sirovine.

PROIZVODNJA

Prema riječima izvršnog di-

rektora ,,Montenegro vud

Sandžakli mobilija“ Envera

Nuhovića, koncesijama dobi-

jenim od Uprave za šume u

znanoj mjeri će riješiti pro-

blem u obezbjeđivanju šum-

skih sortimenata za kontinui-

ranuproizvodnju.

– Odobrene količine šumskih

sortimenataolakšaćenampri-

stup sirovinama za proizvod-

nju i u znatnoj mjeri riješiti

probleme sa kojima smo se do

sada suočavali. Imali smo pe-

rioda kada smo obustavljali

proizvodnju zbog problema u

Rožaje: Firma ,,Montenegro vud Sandžakli mobilija“ obezbijedila sirovinu

Koncesijeuključilemašine

Uprava za šume

odobrila nam

je 4.250 kubika

koncesija na šume.

To će nam

olakšati

pristup sirovinama

za proizvodnju

jer smo imali

perioda kada

smo obustavljali

proizvodnju

zbog problema u

nabavci sirovine

– kaže izvršni

direktor fabrike

Enver Nuhović

nabavci sirovine. Sa odobre-

nim količinama nećemo kre-

nutiodnulejernamjeodobre-

ni kontingent dovoljan da

možemo nesmetano da radi-

mo.Sadazapošljavamo27rad-

nika,asaovimnovimkoličina-

mamožedadođedootvaranja

novih radnih mjesta, s tim što

planiramo investiranje u nove

kapacitete, štoćeusloviti nova

zapošljavanja – kazao je Nu-

hović.

STOLICE

On procjenjuje da bi nova ula-

ganja mogli da pokrenu u na-

rednihmjesec dana.

–Proizvodimo ljušteni bukovi

furnir koji se koristi u proi-

zvodnji lameliranog namje-

štaja, u ovom slučaju stolica.

Uz proširenje kapaciteta pla-

niramo da pokrenemo proi-

zvodnju rezane bukove građe

kao i elemenata od barene i

sušene bukve koji se takođe

koriste za izradu stolica. Slje-

deći korak jeuvođenjepresa, a

na kraju i kapaciteti za proi-

zvodnju stolica – kazao je Nu-

hović.

Turska firma je 2016. godine

postala vlasnik i zakupac dije-

la imovine ,,Gornjeg Ibra“,

obavezala se da u roku od tri

godineuposli oko160radnika,

te da uobjekat i novu tehnolo-

gijuuloži oko4.000.000 eura.

F. KALIĆ

PONOVOUPUNOMPOGONU:

Detalj iz fabrike

PLJEVLJA

- Iz Zdravstveno-sanitarne inspekcije, Uprave

za inspekcijske poslove područne jedinice Pljevlja, saopštili

su da je voda sa vodovoda „Breznica“ i „Pliješ“ higijenski

neispravna i nije za piće. Kako su objasnili, razlog je pojačana

mutnoća zbog obilnih padavina proteklih dana.

- Voda sa vodovoda Jugoštica je higijenski ispravna i može

se koristiti za piće – saopštili su iz Zdravstveno-sanitarne

inspekcije, Uprave za inspekcijske poslove, područne jedini-

ce Pljevlja.

A.S.

Breznica

Voda u Pljevljima nije za piće

Kiša zamutila

Breznicu i Pliješ

SuzanaCrnovršanin

OPŠTINAPODIJELJENAUSEDAMZONA:

Bar