Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Utorak, 6. februar 2018.

Hronika

PODGORICA

–Specijalno

državno tužilaštvookončalo

je istragu i podiglooptužni-

cuprotivbivšeggradonačel-

nikaPodgorice i doskoraš-

njeg ambasadoraCrneGore

uSlovenijiMiomiraMugo-

še, zbog sumnjeda jeu sluča-

ju„Carine“ oštetiobudžet

zavišemilionski iznos –

nezvanično saznajePobjeda.

Optužnica protivMugoše, ka-

ko nam je potvrđeno, dostav-

ljena je Višem sudu koji će u

roku 15 dana zakazati razma-

tranje zakonitosti optužnog

akta.

Tužilaštvo je provjeravalo

ugovore opštine i firme „Cari-

ne“ čiji je vlasnikČedomir Po-

pović iz 2007. godine. Istraži-

telji sumnjaju da je u tom

poslu budžet Podgorice ošte-

ćen za skoro sedammiliona.

NevladinaorganizacijaMANS

je 17. oktobra 2007. godine Vr-

hovnom državnom tužilaštvu

podnijelao prvu krivičnu pri-

javuprotivMugoše idirektora

Direkcije za imovinu

Dragana Đukića,

zbog sumnje da su u postup-

ku prenosa prava opštinskog

zamljištanakompaniju„Ca-

rine“ zloupotrijebili

položaj i oštetili

budžet glavnog grada za više

miliona.

Ta prijava je godinu kasnije

odbačena, a predmet je zape-

čaćen. Ipak, taj slučaj je pono-

vo otvoren u novembru 2015.

godine na prijedlog glavnog

specijalnog tužioca Milivoja

Katnića.

Mugoša se, prema nezvanič-

nim informacijama našeg li-

sta, tereti da je 2007. godine

zloupotrijebiopoložajtakošto

je omogućio prodaju vrijed-

nog zemljišta od 15.205 kva-

drata na Starom aerodromu,

bez odluke Skupštine.

Umeđuvremenu,2010.godine,

Osnovni sud u Podgorici poni-

štio je ugovor opštine i kompa-

nije „Carine“ o prodaji opštin-

skog zemljišta iz 2007. godine.

Na javnoj licitaciji ponuđeno je

više od 13 miliona eura za ze-

mljište, ali jeposebnompogod-

bom kupca i prodavca prodato

za dva i pomiliona.

Nakontogauslijedila je

odluka Vrhovnog suda

kojom je naloženo da

„Carine“ vrate zemlji-

šte od 15.205 kvadrat-

nih metara, a glavni

grad kompaniji „Ca-

rine“ 2.508.825 eura,

koliko je plaćeno

sporno zemljište.

Nakonštojezemljištevraćeno

u vlasništvo glavnog grada,

Mugoša je krajem 2011. godi-

nedonioodlukuoponovnom

prenosu zemljišta na „Cari-

ne“ i to po cijeni od 165 eura

za kvadratni metar (ukupno

dva i po miliona) - kao i 2007.

godine, kada su prvi put sklo-

pljeni sporni ugovori.

Podsjećamo, bivši gradona-

čelnik Podgorice je početkom

septembra dao izjavu tužiocu,

alijetadausvojstvugrađanina

objasnio kako je došlo do ugo-

vora opštine sa „Carinama“.

M.Ž.

SLUČAJ ,,CARINE“:

Optužnica protiv bivšeg gradonačelnika Podgorice

MiomirMugošaoptužen

zavišemilionskuštetu

Miomir

Mugoša

Tužilaštvo

HERCEGNOVI

-Novlja-

ninVladimirRoganović juče

jeuhercegnovskomOsnov-

nomsudunegiraoda jepi-

štolj njegov.

Kako prenosi portal CDM, i

Vladimirovotacjepotvrdiotaj

iskaz i saopštio da je pištolj

njegov.

TužilaštvoVladimiraRogano-

vića tereti da jepočiniokrivič-

nodjelonedozvoljenodržanje

oružjaieksplozivnihmaterija.

Saobraćaj u centru grada juče

jebiovišesatiublokadi.Vozila

su od 13:30 čekala u koloni

skorosat, aonda su ihpolicija i

komunalna policija vratile na-

zad u susprotnom smjeru do

Novljankedabi izašli namagi-

stralu.

Velikibrojpolicajacabiojeina

svim prilazima hercegnov-

skog starog grada gdje senala-

zi zgrada suda.

Roganović,kojipremaeviden-

ciji bezbjednosnih službi slovi

za člana kavačkog klana, 5. ja-

nura jeuCrnuGorustigaoavi-

onom i uz velike mjere obe-

zbjeđenjaprebačenjeuZavod

za izvršenjekrivičnihsankcija

uSpužu.

On jeuhapšenpočetkommaja

u Beogradu, a ubrzo ga je Prvi

osnovni sud osudio na osam

mjesecizatvorazbogfalsifiko-

vanja isprava. Crna Gora je za

njimraspisalapotjernicujer je

osumnjičen za dojavuo lažnoj

bombi u diskoteci, a treba da

odsluži i kaznu zbog nelegal-

nog držanja oružja.

Njegov stric Niko Roganović

ubijen je krajem jula prošle

godine, a počinilac ovog zloči-

nadodanasnije identifikovan.

Trimjeseca ranije, 25. aprila, u

eksploziji bombepodmetnute

ispod automobila teško je po-

vrijeđen njegov brat od strica

DuškoRoganović.

C.H.

SaprivođenjaRoganovića

PODGORICA

–Suđenje

DuškuMartinoviću i še-

stočlanoj kriminalnoj grupi,

koji se terete zameđunarod-

ni švercdroge, juče jeupod-

goričkomVišemsuduodgo-

đenoza 5.mart.

Proces je odgođen jer nijesu

došli optuženi Vaso Perović,

tužiteljka Ljiljana Samardžić i

advokat BrankoAnđelić.

Sutkinja Vesna Pean kazala je

da je za Perovićem krajem ja-

nuara raspisana nacionalna i

međunarodna optužnica.

OsimDuškaMartinovića i Va-

sa Perovića, na optuženičkoj

klupi su novinar Jovo Marti-

nović, Marko Šaković, Igor

Vušurović, Milan Marić i

Branka Stanišić.

Oni se terete da su pripadali

međunarodnoj kriminalnoj

grupi koju je početkommaja

2015. godine organizovao

DuškoMartinović radi šverca

narkotikauCrnojGori,Hrvat-

skoj iHolandiji.

U ovompredmetuMarijaMi-

lanović i Namik Selmanović

dobili su status svjedoka sa-

radnika.

M.L.

ZaoptuženimPerovićem

međunarodnapotjernica

Odgođeno suđenje sedmočlanoj grupi koja se tereti za šverc droge

PODGORICA

- Protiv B. H. (18)

iz Podgorice podnijeta je prija-

va zbog sumnje da je, u vrijeme

dok je biomaloljetan, počinio 19

krađa u produženom trajanju.

Iz policije su saopštili da se B.H.

sumnjiči da je u večernjim časo-

vima na više lokacija u Podgo-

rici – Stari aerodrom, Masline,

Donja Gorica, Vrela Ribnička i u

selima Mataguži, Beri, Sukuruć,

Milješ, Vuksanlekići i Karabuško

polje, podizao poklopce na šah-

tama a zatim krao kablove.

On je takođe, kako se sumnja,

tokomnoći, 29. i 30. novembra

prošle godine, na objektu u

izgradnji koji se nalazi u naselju

Zlatica, vlasništvo S. G, odva-

lio ulazna vrata i ukrao veliki

električni mlin za meso, osam

uramljenih ukrasnih ogledala,

18 aluminijumskih postolja za

stolove i drugi inventar.

C. H.

Maloljetnik

osumnjičen

za 19krađa

HERCEGNOVI:

Suđenje optuženom

za nedozvoljeno držanje oružja

Vladimir

Roganović

tvrdi dapištolj

nijenjegov

Viši sud

BEOGRAD

–Crnogorskidr-

žavljaninDaliborDespotović

(37), ubijenjesinoćoko20:30

satiusačekušiuBeogradu.

Despotović je vlasnik mjenjač-

nice na Voždovcu, a nekada je

bioobezbjeđenjeDanilovgrađa-

ninuSlobodanuŠaranoviću.

Srpski mediji pišu da se vjeruje

da ga je on, 2010. godine, poslao

da likvidiraLukuBojovića.

Despotović je biomeđu deveto-

rouhapšenihunovembru2010.,

koji su sumnjičeni da su u toku

2010. godine počininili razboj-

ništva, među kojima su i pljačka

VojvođanskebankenaČukarici,

NLB banke u Železniku, kao i

dvostruka pljačka Alfa banke u

UliciVojvodeStepe,čimesupri-

činili materijalnu štetu u vrijed-

nosti od10milionadinara.

Tada je otkriveno da su Despo-

tović i crnogorski državljanin

Miloš Kljajić, u iznajmljenim

stanovimanaKaraburmiiZvez-

dari, podrumima i automobili-

ma krili arsenal oružja. Prona-

đena su četiri „heklera“, tri

automatske puške, tri pištolja,

dvije „pumparice“, 5,5 kilogra-

ma sporogorećeg štapina, zolja,

municija, ali i lažne policijske

značke.

Despotović i Kljajić radili su u

obezbjeđenju Slobodana Šara-

novića, čiji je brat Branislav ubi-

jenuoktobru2009.Vjerujeseda

ih jeŠaranovićposlaoda likvidi-

raju Luku Bojovića, vođu „ze-

munskog klana“, ali je taj zločin

spriječen.

U novembru 2010. zajedno sa

njima uhapšen je i rođeni brat

Saše Cvetanovića - Jugoslav

Cvetanović, koji je radio u Šara-

novićevom kazinu „Slavija“ i,

prema nezvaničnim informaci-

jama, poslatimubicama pružao

logistiku.JugoslavCvetanovićje

ubijen u septembru 2017. godi-

ne, a njegov brat je za ubistvo

„zahvalio“LukiBojoviću.

Saši Cvetanoviću se sudi da je

ubioNikolu Bojovića, a nalogo-

davacovogzločinabio je, prema

navodima iz optužnice, Slobo-

dan Šaranović, koji je ubijen u

martu prošle godine ispred po-

rodičnekućeubudvanskomna-

seljuDubovica.

Počinioci ovog zločina nijesu

identifikovani, kao ni ubice nje-

govg brata – Branislava koji je

ubijenprijedevet godina.

Rat izmeđuŠaranovića i Bojovi-

ćapočeo je2009. godine, kada je

nestao Baranin SlobodanRado-

njić,kumBranislavaŠaranovića.

Ubrzonakon toga, BranislavŠa-

ranović je ubijen, a tijelo nikada

nije pronađeno. Njegov brat po-

nudio jenagraduodmilioneura

za informaciju o ubicama. Do

njegasustigleinformacijedamu

je brat ubijen po nalogu Luke

Bojovića.

Unastavku obračuna ubijen je i

advokat Vladimir Zrelec, koji je

ranije zastupao porodicu Šara-

nović.Zanjegovoubistvoosum-

njičen je Vladimir Šaranović,

koji je nedavno uhapšen u Beo-

gradu.

A.G.

FOTONOVOSTI

Samjestaubistva

BEOGRAD:

Ubijen crnogorski državljanin

koji je bio tjelohranitelj Slobodana Šaranovića

Despotović stradao

uobračunuklanova

DaliborDespotović