Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Ponedjeljak, 5. februar 2018.

Hronika

PODGORICA

–Dijetenešto starijeodgodinubrutal-

no jepretučeno i nalazi senaOdjeljenju intenzivne

njegeuDječjoj bolnici - potvrđeno jePobjedi iz izvora

bliskih istrazi.

Riječ je o bebi muškog pola iz Podgorice, čije je stanje do

zaključenja listabilokritično, apolicija jenakon informa-

tivnog razgovora privela majku djeteta i njenog partnera

zbogsumnjedasuodgovornizananošenjeteškihpovreda

djetetu.

Prema našimsaznanjima, dijete starosti do godine i po, u

stanjubezsvijesti, jučeoko15.30sati, dovezenojeuHitnu

službuuPodgorici, odakle jenakonpruženepomoći pre-

bačeno u Dječju bolnicu, gdje je obavljena reanimacija i

priključenje na aparate za održavanje života.

Nezvanično saznajemo da je dječakova majka kazala lje-

karima i policiji da jedijeteprijemjesecpalo i dasuodatle

modrice po glavi i tijelu. Tvrdila je da su mu tako i zubi

polomljeni, što je podgrijalododatnu sumnjukod istraži-

telja.

Ona je došla u pratnji partnera, koji je potvrđivao njenu

priču.

Izvori bliski istrazi tvrde da nije izgledala potrešeno, a na

pitanje ko je otac djeteta odgovorila je: ,,Neznani junak“.

Sveovo, anajvišepovrede, zakoje jeustanovljenodanije-

su nastupile prilikompada već da je u pitanju prebijanje,

policajcimajebilovišenegodovoljnodaprivedudječako-

vumajku i njenog partnera.

-Majkajepokazalazastrašujućuhladnokrvnost,alividje-

ćemoštaće istragapokazati - kazao jePobjedinnezvanič-

ni sagovornik.

Zaposleni naIntenzivnoj njezi budnopratestanjedjeteta

i nadaju se da će uspjeti da se oporavi.

A.Ga.

BAR

-Ruskadržavljanka

TaisiaArijanova (28) lakše

jepovrijeđenakada seokli-

znula sa rtaRatacuBaru,

pišeportal Jedro.

Kako navodi ovaj portal, šet-

nja poredmora zamalo je bila

kobna po život za djevojku iz

Rusije, koja seokliznula i pala

sa stijene visoke dvametra.

Prema riječima dežurnog hi-

rurgaIgoraKarišika, djevojka

je van životne opasnosti. Ima

više povreda po tijelu i u svje-

snomje stanju.

Djevojka je ispričala da se

okliznula i pala sa litice. O

nezgodi je obaviješten dežur-

ni tužilac Osnovnog tužilaš-

tva, koji je potvrdio da je u

momentu nezgode djevojka

bila samomkom.

Prema saznanjima Jedra,

mladić jeobavijestiopoliciju i

vatrogasce.Odmahnakondo-

jave pet pripadnika Službe

zaštiteispašavanjajestiglona

Ratac.Izvlačenjepovrijeđene

Ruskinje iz provalije na ne-

pristupačnom stjenovitom

terenu trajalo je oko 30minu-

ta.

C.H.

anevolja

akamata

na osumnjičena za krivično

djelookojemje riječ i na kraju

se ispostavilo da su protiv nje

pokrenute istražne radnje, ali

nikada nije došlo do pokreta-

nja postupka. Zapravo, radilo

se o pozajmici. Osoba koja je

prijavila nije jednostavno že-

ljela da vrati na pozajmicu

uzeti iznos novca, koji je radi

javnosti bio i više nego smije-

šan - ispričao jeLješković.

Pojasnio je da su te dvije žene

komšinice i sada su u dobrim

odnosima.

On smatra da je ,,jedna od

mučnih stvari crnogorskog

društva zelenaška kamata“,

koju, kako je rekao, uvijek

prati vrtoglavi rast osnovnog

duga, surovi način obračuna,

nepoštovanja ugovornog od-

nosa neravnopravnih strana,

oduzimanje imovine onome

kome se novac pozajmljuje…

- Nažalost, jedini izlaz iz duž-

ničkog ropstva većina onih

koji duguju nalazi u vidu sa-

moubistva, amanji broj seod-

lučujedaove i ovakveslučaje-

ve prijavi policiji ili tužilaštvu

- upozoravaLješković.

DUŽNIČKOROPSTVO

Kazao je da su kamatne stope

koje se spominju u predmeti-

maukojima zastupa okrivlje-

ne i oštećene od 5 do 15 odsto,

zavisno od količine novca ko-

ja se pozajmljuje.

- Približno kao bančine - do-

dajeLješković.

On navodi da je u ,,kandžama

zelenaškog odnosa“ veći dio

crnogorskogstanovništva,sa-

mo je pitanje da li duguju pri-

vatnimlicima ili bankama.

Razlika je u zakonu jer, kako

navodi, banke imaju ovlašće-

nja da daju pozajmicu i za te

iznose određuju kamatu koja

je nekada fiksna, nekada ve-

zana za švajcarski franak.

- I jedni i drugi vas uvode u

dužničko ropstvo. Sa druge

strane, privatna lica kako to

zakonodavac kaže ne mogu

davati pozajmice, jer ne po-

sjedujudozvoluza obavljanje

tihposlova.NaZapaduposto-

je zalagaonice, dok je kod nas

i taj vid poslovanja protivza-

konit - kazao jeLješković.

Onsmatradadržava štiti ban-

ke u njihovim poslovima i

odobrenimvisinama kamata-

ma ,,koje su najviše u okruže-

nju“.

-Pretpostavljamdanemagra-

đanina u ovoj zemlji koji nije

biodužanbanci ili nekompri-

vatnom licu i da je slavio taj

dankada je uspioda se izvuče

izzamke zvanakamata, pabi-

la ona zelenaška ili bančina -

zaključio je advokat Lješko-

vić.

A.GAGOVIĆ

AnjaKrkeljić

SrđanLješković

Teško

dosuda

Policija i tužilaštvo u Crnoj

Gori nijesu dovoljno obu-

čeni da prijavljene sluča-

jeve kamatašenja iznesu

do kraja.

- Razlog je nekada pri-

jevremeno reagovanje

nadležnih organa, nekada

kao što je bio slučaj u

prošloj državi u kojoj smo

živjeli kao i u državama u

okruženju, bilo je slučajeva

da se visoki državni funk-

cioneri, zaposleni u služ-

bama bezbjednosti, bave

pozajmicomnovca na

kamatu. Nekada nadležne

službe nijesu prikupile

dovoljno dokaza iako su

imale sva sredstva tajnog

nadzora na raspolaganju,

nekada dužnici ne smiju

da svjedoče - ispričao je

Lješković.

Neke od slučajeva policije

Lješković vidi kao ,,totalni

promašaj“, jer, pojasnio je,

radilo se samo o pomoći u

vidu pozajmice bez ugova-

ranja bilo koje kamate.

- Kao što je slučaj u jed-

nompredmetu u kojem

branimokrivljene za ovo

djelo. Nekada onaj koji želi

nekom zlo prijavi ga bez

ikakvog osnova i još ko zna

koliko i kakvih sličnih situa-

cija - naveo je Lješković.

tri godine formirano pet predmeta za zelenaštvo

Kazneodšestmjeseci doosamgodina

Kako podsjeća advokat Srđan Lješković, u

Krivičnom zakoniku Crne Gore zelenaštvo je

krivično djelo još od 1976. godine, a propisa-

no je članom 252.

- Raspon kazne je od šest mjeseci do osam

godina, dok je novčana kazna sastavni dio

sankcije - rekao je Lješković.

Navodi da je za ovo djelo prije nekoliko

godina kod nas izrečena prva pravosnažna

presuda.

- U proteklih pet godina, prema statističkim

podacima Vrhovnog suda Crne Gore, pravo-

snažno je svega šest odluka za to krivično

djelo - istakao je Lješković.

PODGORICA:

Muško dijete staro oko

godinu i po hospitalizovano u Dječjoj

bolnici sa teškimpovredama i bez svijesti

Pretučenabeba

kritično, privedeni

majka i njenpartner

Nezgoda na rtu Ratac u Baru, djevojka pala sa litice

Bar

ILUSTRACIJA

kamatne stope koje

naplaćuju zelenaši kreći

se od 5 do 15 odsto

U ,,kandžamazelenaškogodnosa“

veći diocrnogorskog stanovništva

Dječjabolnica

Ruskinja lakše

povrijeđena