Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Ponedjeljak, 5. februar 2018.

Hronika

PODGORICA

–Svjedok sa-

radnikAleksandar SašaSin-

đelić, koji jeprošlenedjelje

završio svjedočenjeuproce-

suzapokušaj terorizmana

danparlamentarnih izbora

16. oktobra 2016. godine, go-

stujući uemisiji ,,Živa istina“

autoraDarkaŠukovićanaPr-

voj televiziji, kazao jeda će se

nakonokončanjapostupka

vratiti normalnomživotu i

porodici.

On je kazao da će ,,itekakomo-

rati da obrati pažnju na okoli-

nu“ zbog, kako je naveo, ,,pre-

dostrožnosti“.

- Ja se ne plašim jer sam rekao

istinu, a ljudi su to vidjeli i čuli.

Proces jevećpriličnoodmakao,

takoda više nije oduticaja da se

menineštodesiilinekaizmjena

iskaza jer je moja izjava apso-

lutno istinita - rekao jeSinđelić.

On je dodao da sebe ne smatra

zanesenjakom, već da je on je-

danobičančovjek, srpski nacio-

nalista,,,kojipoštujeslavljansku

tradicijuizdravinacionalizam“.

- Ogromna je razlika između

zdravognacionalizmaivještač-

kog, koji prelazi u neku vrstu

mržnje prema drugim nacija-

ma - kazao je Sinđelić.

Razmišljao je, dodaje, da odseli

unekudrugudržavu.

- Nijesamrazmišljao o tome da

li da se vratim, ali normalno da

jemojaželjada sevratimusvo-

ju zemlju. Razmišljao sam i o

drugim zemljama. Ne ostav-

ljamništaisključeno,alinajvje-

rovatnije ću se vratiti normal-

nom životu, radu, porodici,

Srbiji, svemu - naveo je Sinđe-

lić.

On je precizirao da je poslije

napada koji su se dogodili u Sr-

biji odlučio da svjedoči u ovom

postupku.

-Ponuđenamijetakvavrstaza-

štite, odnosno status zaštiće-

nog svjedoka. Ja samtražiosta-

tus svjedokasaradnika, alimi je

rečeno da sam ipak pod veli-

kom opasnošću i da se konsul-

tujem sa braniocem. Pitao sam

braniocaposlužbenojdužnosti

šta je svjedok saradnik i zašti-

ćenisvjedok,ikadasamshvatio

da kao zaštićeni svjedok neću

moći da izađem i da kažem u

oči istinu šta je bilo i da to cijela

javnost vidi, odustao sam jer

sam želio da pogledam u oči

ljude i da kažem šta se desilo –

rekao je Sinđelić.

On jenaveoda jeprije svegaže-

lio da kaže istinu zbog srpskih

državljana, koji su zatvoreni i

da oni vide da je došao da im

pomogne.

Na pitanje da li strahuje da bi

mu se nakon povratka u Srbiju

moglodogoditionoštojetvrdio

da sedogodiloVelimiroviću, da

podbatinama ili ucjenommora

da promijeni iskaz dat na sudu,

Sinđelić je odgovorio da je to

moguće.

- Međutim, samo svjedočenje

gospodina Velimirovića ne do-

prinosi toliko razrješenju sa-

mog slučaja. Čovjek je jedno-

stavnobiopodložan tome, ali ja

ne bih zalazio u to. Reći ću ta-

kvamogućnost(dapromijenim

iskaz) itekako postoji u ova-

kvim postupcima - istakao je

Sinđelić.

Tomrizikubise,dodaje,izložio

jertvrdidajenasudurekaoisti-

nu.

- Siguran sam, kad se ta istina

bude provjerila kroz dalji po-

stupak, dokaze, druge svjedo-

ke, može biti samo to što sam ja

rekao i ništadrugo. Kadbi neko

pokušao da promijeni izjavu,

ne bi postigao ništa jer ono što

je bilo nemože da se promijeni

- naveo je svjedok saradnik.

Odgovarajući na pitanje što će

preduzeti ukoliko mu neko iz

BIA ili iz Rusije zakuca na vra-

ta,Sinđelićjekazaodabitomo-

gao da uradi neko, kako se izra-

zio, privatno - van državnih

organaRepublike Srbije.

-DajeBIAkaoinstitucijahtjela

da preduzme nešto loše protiv

mene, ja ne bih ni stigao do Cr-

ne Gore. Ja sam se njima obra-

tio za zaštitu kad sambio ugro-

žen i pruženami je tihnekoliko

dananakonnapada. Takodane

mogudakažemništalošeoBIA

štose toga tiče.Akobihopetbio

ugrožen, obratio bih se njima

jer u druge nemam povjerenja

- naglasio je Sinđelić.

On je dodao da očekuje da ga

Edi kontaktira, prije svega, jer

je uvjeren da on prati suđenje

kao i ostali ruski nacionalisti.

-Ovo je suđenje širih razmjera,

kojepratekakobalkanski tako i

svjetski mediji. Taj čovjek je

mnogo uložio u sve ovo i vjeru-

jemda ga zanima ko je omanuo

ucijeloj priči - rekao jeSinđelić

iistakaodaseplašieventualnog

susreta saEdijem.

- I poslije ovog suđenja, bio bih

spreman da sjednemna avion i

odem uMoskvu u svakom tre-

nutku - dodao je on.

Na podsjećanje da je saopšta-

vao da se Edija plaši jer su neki

ljudiiznjegoveokolinenestaja-

li, Sinđelić je naveo da bi Edija

trebalouzeti za ozbiljno.

-Kadauzmemouobzir situaci-

jukad ječuodaga je taj Pajana-

vodno izdao, u što ja sadposlije

svega itekako sumnjam. Tad je

Edi rekao da bi Paju trebalo

ubiti. To je jedna opasna situa-

cijajerakojebiospremannjega

da ubije, bio bi spremanda ubi-

je svakog - rekao je Sinđelić.

Upitan, kakomože biti siguran

da će Edi njegovo svjedočenje

razumjetipravilnoinedoživje-

ti kao nešto što ne ide u prilog

njegovim planovima, Sinđelić

je rekaodamu je savjestmirna.

-Edi je takomnogouložiouak-

ciju, tolikemilione i veze, takvu

ekipu ljudi. On će pratiti šta se

desilo i ko je omanuo. Ja sam

apsolutno siguran u svoje po-

stupke, da sam izvršio svako

naređenje i da nigdje nijesam

omanuo, dok su neki drugi

omanuli i akcija je propala - ka-

zao je Sinđelić.

Odgovarajaći na pitanje od če-

ga će da živi sada nakon što je

završio svjedočenje, svjedok je

kazao da će to biti isključivo od

svog rada.

- Došao samdobrovoljno, imao

samproračunepa samračunao

da mogu da izdržim. Trebaće

mi dostada seoporavimsvojim

radom, da zapnem - dodao je

Sinđelić.

Na pitanje kako gleda na nago-

vještaje da je Dikić spreman na

priznanje, svjedok je kazao da

mujedragoštoseodlučiona taj

korak.

- Radi se, prije svega, o jednom

časnom Srbinu, časnom gene-

ralu, koji je riješio da kaže isti-

nuo svemušto sedesilo i bilobi

dobro kada bi rekao sve. Vidim

da prolazi sve ono što sam ja

prolazio, medijski, jer do juče

poštovani general kojeg su di-

zali u zvijezde, preko noći je

odjednom postaje omražen u

istimmedijima koji su ga do ju-

če slavili - kazao je on.

Kako je kazao, bila bi prava

stvar kada bi Dikić rekao istinu

jerbizaštitiosebe,aidrugesrp-

ske državljane koji su u ovom

postupku.

- Oni bi trebali da kažu istinu,

jernikonijedošaoovdjeadane

zna šta se sprema - istakao je

Sinđelić.

M. L.

PODGORICA

-Kadbolest

zakucanavrata, a iznos bol-

ničkog liječenjauvelikopre-

vazilazimjesečnaprimanja

ili sekockarski dug znatno

povećava, tu, okonas, nađe

seneki zelenaš s ponudom

od 15odstokamateda izbavi

ili još višeojadi. Nerijetko, u

ovakvimsituacijama, kad

dužniknemadavrati novac,

najveći gubitak je život -mo-

menat kadpodpritiskomi

stalnimprijetnjamadigne

rukuna sebe.

Ovo su samo neki od razloga

zbogkojihseulaziupričusaze-

lenašima,kojinesumnjivozara-

đujuna tuđojmuci i nevolji.

Javna je tajna da ih ima sve vi-

še.Topotkrepljujui brojnepo-

licijske akcije, usmjerene da

suzbiju ovo krivično djelo, za

kojetvrdedajeteškodokazivo.

Ipak, činjenica da frizer u

svom dvorištvu ima vozni

park ida je jasnodaodmjeseč-

nihprimanjanemožepriuštiti

takavluksuz,nedasamonavo-

di na sumnju, već je jasan do-

kaz da tunijesu čista posla.

Aporedautomobila, tusuipo-

slovni objekti...

Procesuirani

Uposljednje tri godine u pod-

goričkom Osnovnom sudu

formirano je pet predmeta za

krivično djelo zelenaštvo - sa-

opštila je za Pobjedu Anja Kr-

keljić, savjetnica za odnose sa

javnošću u Osnovnom sudu u

Podgorici.

Ona jenavelada sudvadelegi-

rana kolašinskom sudu, u jed-

nom je okrivljeni kažnjen sa

osammjeseci zatvora i novča-

nu kaznu, drugi okrivljeni je

osuđen radom u javnom inte-

resu i novčanomkaznom.

Zanimljivo je da protekle go-

dine nije formiran nijedan

predmet zaovokrivičnodjelo.

-U2015. godini formiran je je-

dan predmet po optužbi za

krivično djelo zelenaštvo iz

člana 252Krivičnog zakonika.

U tom predmetu donijeta je

presuda 8. septembra 2015.

godine, kojom je okrivljeni

oglašenkrivimi osuđenna ka-

znu zatvora od osammjeseci i

novčanu kaznu u iznosu od

3.000 eura.Ovapresuda jepo-

tvrđenaodlukomVišeg sudau

Podgorici 7. decembra iste go-

dine - navela jeKrkeljić.

Kako dodaje, naredne godine -

2016. formirana su četiri pred-

meta, odčegasudvadelegirana

OsnovnomsuduuKolašinu.

-Ujednompredmetudonijeta

je oslobađajuća presuda koju

je potvrdio i Viši sud u Podgo-

rici, dok je u drugom donijeta

osuđujuća presuda 6. oktobra

2017. godine, kojom je okriv-

ljeni osuđen na kaznu rada u

javnominteresu i novčanu ka-

znu u iznosu od 1.500 eura (u

ovom predmetu još nije doni-

jeta drugostepena odluka) -

kazala je naša sagovornica.

Onajenaveladasuusvimpred-

metima okrivljeni bili muškar-

ci i da prošle godine nije bilo

optužbi za ovo krivičnodjelo.

Zvanični ZeLenaši

Aupravoprošle godine u jed-

nom podgoričkom lokalu

ušetao je ,,Kamata“.

Na iznenađenje brojnih gosti-

ju, usred dana pojavio se mla-

dić kojem je prijatelj uputio

pozdrav: ,,Đe si, Kamata“.

Onseokrenuoi srdačnogapo-

zdravio.Utomtrenutkusvima

je bilo jasno da je nadimak

,,zvaničan“.

Nedavno i on se našao na listi

osumnjičenih za zelenaštvo,

zbog čega mu je pretresena

kuća, oduzeta sumnjiva doku-

menta, a on pušten da se brani

sa slobode.

Dasemeđuosumnjičenimane

nalaze samo muškarci, potvr-

đuje i naš sagovornik advokat

Srđan Lješković, koji nam je

ispričao zanimljiv slučaj iz

prakse.

-Imaosamčakislučajdaježe-

Svjedok saradnik u procesu za pokušaj terorizma gostovao u emisiji ,,Živa istina“ na TV Prva

Sinđelić:Vraćam

senormalnom

životu i porodici

Ponosan

jena

porodičnu

istoriju

Svjedok saradnik kazao

je da njegova familija

vuče porijeklo od Stevana

Sinđelića, čovjeka koji je

proslavio njigovo prezime

na Ivankovcu i Čegru.

- Taj dio familije je naseljen

u Mačvi i okolini Grabovca.

Nijesambio u Grabovcu.

Što se tiče Mačve, odr-

žavam kontakt sa njima.

To je jako lijepo da jedan

čovjek živi u sjenci takvog

čovjeka. Sinđelići su iz

jedne familije i poznat mi

je put vojvode Sinđelića

i ponosan samna taj dio

istorije - naveo je on.

Edi je takomnogo uložio u akciju,

tolikemilione i veze, takvu ekipu

ljudi. On će pratiti šta se desilo i ko je

omanuo. Ja samapsolutno siguran

u svoje postupke, da sam izvršio

svako naređenje i da nigdje nijesam

omanuo, dok su neki drugi omanuli

i akcija je propala - kazao je Sinđelić

Da je BIAkao institucija

htjela da preduzme

nešto loše protivmene,

ja ne bihni stigaodo

CrneGore - kazao je

Sinđelić

Ve

- ve

Privatna lica, kako to

zakonodavac kaže,

nemogu davati

pozajmice jer ne

posjeduju dozvolu

za obavljanje tih

poslova, za razliku

od banaka. Na

Zapadu postoje

zalagaonice, dok

je kod nas i taj

vid poslovanja

protivzakonit –

pojašnjava advokat

Srđan Lješković

U podgoričkomOsnovnomsudu z

2016.

formirana su četiri

predmeta za zelenaštvo,

od čega sudva delegirana

kolašinskomsudu