Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Ponedjeljak, 5. februar 2018.

Društvo

PODGORICA

–UZakonuo

zaštiti i zdravljuna radu ja-

sno senavodi da je svaki po-

slodavacdužanda radniku

obezbijedi sigurnomjestoza

rad. Zaposleni svojepravo

ostvarujeopštimaktomi

ugovorom. Upraksi,među-

tim, situacija jedrugačija, pa

je tako samou tokuprošle

godineuCrnoj Gori Inspek-

cija radauoblasti zaštite i

zdravljana raduobavila

2.383nadzora i to: 1.390re-

dovnih, 933kontrolna i 60

po inicijativi stranakaukoji-

ma jeutvrdilaukupno5.263

nepravilnosti.

Kako je za Pobjedu istakao in-

spektor rada za oblast zaštite i

zdravlja na radu Zlatko Popo-

vić, u ovoj oblasti izvršili su 27

uviđaja povodom povreda na

radu, od kojih je pet bilo sa

smrtnim ishodom i 22 teške

povrede, što je smanjenje za

čak52odstouodnosuna2007.

godinu, kada jezabilježennaj-

veći broj povreda.

PROBLEMI

- Osnovni problemi u ovoj

oblasti ogledaju su u neposto-

janjupredmetazaštite i zdrav-

lja na radu u obrazovnom si-

stemu Crne Gore, nedostatku

finansijskih sredstava za ispu-

njavanje svih zakonompropi-

sanih zahtjeva od strane po-

slodavaca i nedovoljnom

nivou svijesti o značaju ove

oblasti, kako kodposlodavaca,

takoikodzaposlenih.Rješava-

njem ovih problema, uz jača-

njeadministrativnihkapacite-

ta Inspekcije rada (samoosam

inspektora vrši nadzor u obla-

sti zaštite i zdravlja na radu),

nivo implementacije propisa i

poštovanje standarda u ovoj

oblasti bio bi namnogo većem

nivou–objašnjavaPopović.

On navodi i osnovne uzroke

povreda na radu.

- Najčešće povrede na radu su

zbog neprimjenjivanja mjera

zaštite i zdravlja na radu koje

bi spriječile pad sa visine ili u

dubinu, udar/prignječenje

trupca, udar električne struje

visokog napona, angažovanje

lica koja nijesu osposobljena

za bezbjedan rad na poslovi-

ma koje obavljaju i kod kojih

nije izvršena prethodna pro-

vjera zdravstvene sposobno-

sti; dotrajalost sredstava za

rad, kao i upotreba istih bez

prethodnog pregleda i ispiti-

vanja, odnosno bez pribavlje-

nih stručnih nalaza od ovla-

šćenihorganizacijazaposlove

zaštite i zdravlja na radu – ka-

zao je Popović dodajući da

ukoliko jeutvrđenaneposred-

na opasnost po život ili je

ugroženozdravljezaposlenih,

izricana jemjera zabrane rada

ili zabrana upotrebe sredstava

za rad na kojima se desila po-

vreda.

- Preduzimane su i drugemje-

re i radnje iz nadležnosti In-

spekcije rada, a izvještaji opo-

vredi na radu dostavljeni su

nadležnim sudskimorganima

ili tužilaštvu – kazao je Popo-

vić.

On navodi podatke i da su u

prošloj godini donesena 163

rješenja i to: 117 o otklanjanju

utvrđenih nepravilnosti i 46 o

privremenoj zabrani rada (44

zbog neposredne opasnosti po

život i dvazbogneprimjenjiva-

nja mjera zaštite i zdravlja na

radu), a u istom periodu je iz-

dat651prekršajninalogsanov-

čanim kaznama u ukupnom

iznosu od 201.900 eura i pod-

neseno 13 zahtjeva za pokreta-

nje prekršajnog postupka.

Popović navodi, međutim, da

jeuoblasti zaštite i zdravljana

raduostvarenznačajannapre-

dak, pogotovounormativnom

smislu, gdje je za samo dvije

godineusvojeno17podzakon-

skih akata koji su usklađeni sa

propisimaEvropske unije.

- U pogledu implementacije

zabilježen je konstantan na-

predak od 2004. godine, kada

je Zakonom o zaštiti na radu,

koji je tadabiona snazi, propi-

sano da se poslovima zaštite

na radu mogu baviti samo

stručna lica, a to su lica koja

imaju visoku školsku spremu,

najmanje jednu godinu rad-

nog iskustva, položen stručni

ispit iz zaštite na radu uMini-

starstvu rada i socijalnog sta-

ranja i kojima je poslodavac te

poslove povjerio u pisanom

obliku. Na kraju 2017. godine

je bilo oko 450 stručnih lica

koji te poslove obavljaju u

ovlašćenimorganizacijamaza

poslovezaštiteizdravljanara-

du, kod pravnih lica i predu-

zetnikauCrnojGori–kazaoje

Popović.

PROJEKTI

On dodaje da se formiranjem

Uprave za inspekcijske poslo-

ve i realizacijomprojekta IPA

2009podnazivom,,Harmoni-

zacija i implementacija propi-

sa iz nadzorne oblasti Inspek-

cijerada i Inspekcijezaštitena

radu sa EU acquis-em“, In-

spekcija rada je tehnički una-

prijeđena nabavkom automo-

bila, računara, laptopova,

mobilnih štampača imobilnih

skenera, čime je rad umnogo-

me olakšan.

Koordinatorka Udruženja za-

štite na radu Crne Gore Đina

Janković tvrdi da su vodili niz

aktivnosti i projekata iz ove

oblasti i ovo je jedina organi-

zacija koja se bavi ovomtema-

tikom. Ova organizacija se već

20 godina bavi zaštitomna ra-

du.

- Treba jošmnogo toga uraditi

naročito na putu pridruživa-

nja Evropskoj uniji. Često se

dešavaju slučajevi povreda,

obično na građevini, autopu-

tu, dobijamopozive odmedija

koji žele da čuju naša mišlje-

nja, ali nijesmo uvijek u prilici

da odgovorimo jer ni sami ne-

mamo podatke. Inspekcija

izlazi na lice mjesta da vrši

uviđaj, ali taj slučaj bude pro-

cesuiran i često prođe i po ne-

koliko mjeseci prije nego što

saznamo uzroke kako i zbog

čega se dogodilo - kazala je

Janković.

Zaboravljena je, kako ističe, i

medicina rada, a neophodna

su i pravna znanja.

-Ekonomski cilj svakogposlo-

davca je da sačuva zdravlje

radnika, kapital preduzeća se

ne stvara samo kroz onaj di-

rektniulaganjemuproizvodni

proces nego prije svega u lju-

de, ali da bi mogli da rade mo-

raju da sačuvaju zdravlje - ka-

zala je Janković.

Ona ističe da nemaju podatke

ni o povredama na radu, jer ne

računaju se sve povrede koje

se dese na radnommjestu kao

povrede na radu.

- Svjesni smo činjenice da je

crno tržište rada i dalje zastu-

pljeno u Crnoj Gori. Povreda

na radu se računa samo ukoli-

ko je taj radnik imao ugovor,

ukoliko je radiona crno i desio

se takav slučaj to se nigdje ne

evidentira tako da nemamo

pravu sliku o povredama, a da

negovorimooprofesionalnim

oboljenjima ipovredama,pro-

fesionalnom kanceru, o štet-

nostima kojima su zaposleni

izloženi na različitim radnim

mjestima - tvrdi Janković.

Iako, kako ističe, nije bolja si-

tuacija ni u drugim zemljama

regiona, mi smo jedina zemlja

koja apsolutno nema nijedan

podatakoprofesionalnmobo-

ljenjima.

OSIGURANJE

-Tojeoblastgdjesemoraradi-

ti i gdje semoraučinitimnogo,

da ne kažem više, jer do sada

nije urađeno ništa. Kada su

povrede u pitanju to je pove-

zano sa osiguranjem zaposle-

nih. Na zapadu osiguravajuća

društva imaju mnogo veću

ulogu nego što je to slučaj kod

nas. Kod nas poslodavac plaća

neko kolektivno osiguranje

koje pokriva zaposlene 24 sa-

ta, ali ni na osnovu tih podata-

ka iz osiguravajućih društava

nijesmo mnogo saznali jer se

ne znada li sepovredadesilau

tokuilinakonradnogvremena

- kaže Janković.

Ona dodaje da samo četiri od-

sto poslodavaca posjeduje akt

o procjeni rizika, što je zabri-

njavajući podatak.

-Mi imamo dobru saradnju sa

inspekcijom, aličinjenica jeda

imnedostaje kapaciteta - kaže

Janković.

Što se tiče kazni zanepoštova-

nje zakona one su, kako tvrdi,

dovoljno visoke, ali veliki broj

poslodavaca ne dobije posjetu

inspektorajertofizičkinemo-

guda postignu.

Janković dodaje i da je zakon-

ska obaveza poslodavca da

sredi obaveze zaštite na radu,

ali da je to nemoguće bez rad-

nika,nezavisnihpredstavnika.

-Potrebnajeukupnazajednič-

ka borba da se sačuva zdravlje

zaposlenih – poručuje naša

sagovornica.

I iz Saveza sindikata Crne Go-

re kažu da ne možemo biti u

potpunosti zadovoljni i da je

mnogovažnodapretpristupni

programEU u okviru poglav-

lja19obavezujedonošenjeno-

vog zakona o zaštiti i zdravlju

na radu, čiji je nacrt prošle go-

dine proslijeđen Evropskoj

komisiji i čeka se ocjena.

Predstavnici ovog sindikata,

koji su bili uključeni u izradu

novog zakona, ističu da se do-

bar dio zakona odnosi na gra-

đevinarstvo jer u našoj zemlji

imamo više od 38 odstonesre-

ća koje se upravo dešavaju u

ovoj oblasti.

- U Crnoj Gori zbog velikog

broja usitnjenosti preduzeća,

nemamopreciznihpodatakao

povredamanaradu,jedinoču-

jemo kad se desi neki teži ne-

srećni slučaj. Često se pitamo

da li suradnici osigurani. Oba-

veza poslodavca je da prijavi

povredu svog radnika kod in-

spekcije u roku od 24 sata, ali

često se poslodavci ne pojav-

ljuju pogotovo ako se radi o

neosiguranom radniku – isti-

ču iz SSCG.

N.KOVAČEVIĆ

Aktuelno:

Zaštita na radu u Crnoj Gori daleko od uređene oblasti

ZlatkoPopović

Đina Janković

Nepravilnosti

Inspektor zaštite na radu Zlatko Popović ističe da su najčešće

nepravilnosti koje su utvrđene u ovoj oblasti te da posloda-

vac izdaje na upotrebu zaposlenima sredstva za rad neop-

hodna za njihovo radnomjesto, a da prethodno nije pribavio

stručni nalaz o njihovimpregledima i ispitivanjima sa ocje-

nomda su na njima obezbijeđene propisane mjere zaštite i

zdravlja na radu; poslodavac nije nabavio, izdao na upotrebu

i nije obezbijedio korišćenje sredstava i opreme lične zaštite

na radu; rad zaposlenih bez uvjerenja o osposobljenosti

za bezbjedan rad i bez ljekarskih uvjerenja o zdravstvenoj

sposobnosti za radna mjesta sa posebnimuslovima rada,

odnosno povećanim rizikom; nevođenje evidencija iz oblasti

zaštite i zdravlja na radu; poslodavac nije preduzeo potreb-

ne mjere i nije odredio zaposlene za pružanje prve pomoći,

zaštitu od požara i evakuaciju zaposlenih, kao i neposjedova-

nje akta o procjeni rizika za sva radna mjesta.

Gubi se

četiri

odsto

državnog

budžeta

Kako tvrdi Janković,

državni budžet gubi četi-

ri odsto bruto dohotka

zbog povreda na radu.

- Ogromni su troškovi,

ogroman je novac koji

se gubi, mi nemamo

podatke o tome. Podaci

Monstata su da je to oko

četiri odsto, da su to upit-

ni podaci, koliko su tačni

mi ne znamo. Velika su

to sredstva da bi prepu-

stili slučaju i ne raditi na

tomplanu. Nemjerljiva

je uloga i medija da se

poveća svijest svih

zaposlenih - poručila je

Janković.

Novi zakonobavezuje

postojanjedva

kontrolorau firmi

Iz SSCG navode da što se tiče zaštite na radu rade projekte

i u okviru evropskog sindikata i međunarodnog sindikata i

objašnjavaju šta nas čeka od novog zakona.

- Zakonska regulativa se usklađuje. Najnovije je što ćemo

imati pored zaposlenog u irmi koji će biti zadužen samo za

zaštitu na radu, posebno kada je građevinarstvo u pitanju,

dva kontrolora i u procesu planiranja i u procesu rada. Ukoli-

ko prvi napravi propuste pri planiranju, ovaj drugi kontroliše

da ne bi došlo do nesreće – poručuju iz SSCG.

27

uviđaja je izvršeno zbog

povreda na raduprošle

godine od kojih je pet bilo

sa smrtnim ishodom, a 22

sa teškimpovredama

Osnovni problemi ogledaju su u nepostojanju

predmeta zaštite i zdravlja na radu u

obrazovnomsistemu, zatimneispunjavanju

svih zakonompropisanih zahtjeva od strane

poslodavaca i nedovoljnomnivou svijesti

kako kod poslodavaca, tako i kod zaposlenih -

poručio inspektor Popović

Odškrtihposlodavaca

donemarnih radnika

Transport radnika

stradalihu fabrici ,,Tara“