Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Aktuelno

Ponedjeljak, 5. februar 2018.

Podaci Instituta za javno zdravlje povodom4. februara, Svjetskog dana borbe protiv kancera

UCrnoj Gori 2.925novooboljelihod raka

PODGORICA

Muškarci u

Crnoj Gori najčešćeobolije-

vajuodrakapluća, akodže-

na,međumalignimobolje-

njima, dominira rakdojke,

saopšteno je iz Instituta za

javnozdravlje. Oni su, povo-

dom4. februara, Svjetskog

danaborbeprotiv raka, ka-

zali da jeuCrnoj Gori, prema

posljednjimpreliminarnim

podacima izRegistraneo-

plazmi, evidentirano2.925

novooboljelih, odkojih je

52,51 odstokodmuškaraca, a

47,49odstokodžena.

- Analiza podataka pokazala je

da muškarci u Crnoj Gori naj-

češće obolijevaju od raka plu-

ća,kojijeivodećiuzrokumira-

nja stanovništva, a slijedi rak

kože, prostate i mokraćne be-

šike - navodi se u saopštenju.

Kod žena, među malignim

oboljenjima, dominiraju rak

dojke, koji je i vodeći uzrok

umiranjažena,slijedirakpluća

gdje se zapaža značajna ten-

dencija rasta broja oboljelih,

kaoposljedicapromjenepona-

šanja crnogorske žene. Potom

su zastupljeni rak kože i grlića

materice. Najefikasniji pristup

kontrolimalignihbolesti, ocje-

njuje se, predstavlja njihova

prevencija koja ima ogroman

javnozdravstveni značaj.

-Navišeod80odstosvihmali-

gnih bolesti moguće je uticati

djelovanjem na faktore rizika

kojisuodgovornizapojavubo-

lesti. Na povoljan ishodbolesti

moguće je uticati ranim otkri-

vanjem, terapijomi rehabilita-

cijom- poručili su iz IJZ.

Ističe se da je bitna primjena

jednostavnih, ali djelotvornih

mjera prevencije kao što su

prestanakpušenja,ograničeno

konzumiranje alkohola, izbje-

gavanje suvišnog izlaganja

suncu i održavanje prosječne

tjelesne težine.

Prevencija je i konzumiranje

zdrave hrane, fizička aktiv-

nost, redovnom kontrolom,

kao i kontrolom infekcija

(HPV, virusi hepatitisa B i C,

Helicobacter pylori) koje su

povezane sa nastankomraka.

-Primjena mjera ranog otkri-

vanja oboljenja omogućava

promjenu toka bolesti i njeno

zaustavljanje prije pojave kri-

tične tačke, što omogućava

preveniranjepojavakomplika-

cija - kaže se u saopštenju.

Prema podacima SZO, obolije-

vanjeodmalignihbolesti u svi-

jetu je poraslo sa 12,7miliona u

2008. godini na 14,1 miliona

ljudi u 2012. godini. Procjenju-

je se da će narednih 20 godina

najveći porast i uobolijevanju i

u umiranju od raka biti u nera-

zvijenimi usrednjerazvijenim

zemljama gdje je životni vijek

sve duži i u kojima su prisutne

najveće razlike u socioeko-

nomskomstatusu.

R. P.

Peraštani zabrinuti odnosomdržave, žalili se zbog uskraćivanja prava na informacije o gradnji hotela

Strahujuod investicije

čijedetaljeneznaju

Nakon što seMORT oglušio o njihov zahtjev da im

u skladu sa zakonomomogući pristup projektnoj

dokumentaciji za lokaciju Jadran Perast i navede broj

građevinske dozvole, dva udruženja građana iz Perasta

žalbu su uputili Agenciji za zaštitu ličnih podataka i

slobodan pristup informacijama

PODGORICA

Nevladina

organizacija ,,Društvoprija-

teljaPerasta“ i neformalna

grupa građana ,,Perast 2020“

zatečeni su i zabrinuti sta-

vomdržavekoja, kako ističu,

ignorišenjihove legitimne

zahtjevedabuduupoznati sa

papirima, gabaritima i izgle-

dombudućeghotelau iz-

gradnji namjestunekadaš-

nje fabrikekonfekcije

JadranPerast.

Kažudasusetimpovodomna-

prije obraćali investitoru

Branku Ćupiću iz firme Imo-

bilia, zatimMinistarstvu odr-

živog razvoja i turizma, ali da

su iz nekog razloga naišli na

zid ćutanja, odnosno ostali su

bez odgovora. Zato, kako isti-

ču,strahujudabiPerastmogao

da postane žrtva investicije sa

čijimdetaljima kao stanovnici

tog malog mjesta nijesu upo-

znati, odnosno nemaju nika-

kvihvalidnih informacija.

ZID

-DruštvoprijateljagradaPera-

sta i neformalna grupa građa-

na ,,Perast 2020“ uputili su pr-

vo dopis investitoru kojim ga

pozivaju da krenu zajedno u

rješavanje brojnih problema

Perasta i da se sastanu kako bi

ihupoznaosaprojektomhote-

la koji ima veliki značaj za Pe-

rast, a o kome nemaju nikakve

informacije. Nakon što je od-

govor investitora izostao, pod-

nijeli smo zahtjevMORT-u za

slobodan pristup informacija-

ma kojim smo tražili uvid u

projektnu dokumentaciju s

obziromda na tabli na gradili-

štu nema broja građevinske

dozvole, a postupak za njeno

dobijanje je započet u vrijeme

važenjastarogzakonaograđe-

nju i planiranju. Nakon što je i

odgovor Ministarstva izostao

uzakonski predviđenomroku,

podnijeli smo Agenciji za za-

štitu ličnih podataka i slobo-

dan pristup informacijama

žalbu i čekamo odgovor. U sa-

znanju smo da su iste napore

imali i određeni mediji. Tako-

đe, ne znamo da li je opština

Kotor preduzimala bilo kakve

radnje u vezi ovog objekta, ali

očekujemo i njihovu reakciju s

obzirom da se Perast nalazi u

opštiniKotor–kažeseuzajed-

ničkom obraćanju ova dva

udruženjaPobjedi.

Podsjećajuda jeDruštvoprija-

telja grada Perasta osnovano

1999. godine i od tada je vjerni

čuvar istorije i tradicije drev-

nog Perasta. Navodi se da ga

čine entuzijasti i zaljubljenici

u Perast iz cijelog svijeta.

Društvo je, zajedno sa Mje-

snom zajednicom Perasta, or-

ganizator tradicionalnih sve-

čanosti kao što su Mađ,

Gađanje kokota i Fašinada.

Ističu da je očekivano da ljudi

koji rade za dobrobit grada,

očuvanje kulturne baštine i

ukupnog nasljeđa koje pred-

stavlja Perast, budu upoznati

sa onimšto se događa.

- O izgradnji hotelskog kom-

pleksa na mjestu nekadašnje

fabrike Jadran, nažalost, ne-

mamo nikakvih pouzdanih sa-

znanja. Investitor nije kontak-

tirao ni Društvo prijatelja

gradaPerastaniMjesnuzajed-

nicu da ih obavijesti o započi-

njanju radova na objektu. Oče-

kivano je bilo uključivanje ili

barem obavještavanje lokalne

zajedniceistanovništvaotome

da senaovakomalomprostoru

gradi jedan toliki objekat, koji

će zasigurno uticati na njihov

kvalitet života. Za sada su naša

jedina saznanjada jenamjestu

parkinga podignut veliki be-

tonski objekat, da se takozvana

,,nova hala“ nadziđuje 2 ili 3

sprata i da se iza mlađeg krila

palate Smekja podiže še-

stospratnica. Uz svo povjere-

nje u namjere investitora, jedi-

ne informacije koje imamo su

one koje vidimo na licumjesta,

a one nam ne daju prostora da

damo podršku ovakvom pro-

jektu–navodi se uobraćanju.

PRETPOSTAVKE

Dodaje se da se, zbog uskraći-

vanja informacija, sve svodi na

nagađanje, a nema pouzdane

informacije da bi konačan

izgled hotela mogao da se

uklopi u izgledPerasta.

-Naša pretpostavka je da će in-

vestitor obložiti novoizgrađe-

ne objekte kamenom, da će

izvesti i kvalitetne replike ili

maske kamenih pragova i ko-

tala,međutim, nijesmosigurni

da će se tolikom nadograd-

njomsačuvationavizuraPera-

sta koja ga je dovela naUNES-

CO listu svjetske baštine. UP

Perasta, koji je završen 2011.

godine, radio se punih 13 godi-

na,predvidiojedvijeopcije:da

senovahalasruši idasenanje-

no mjesto vrate nekadašnje

četiri zgrade ili da sepostojeća

zgrada prilagodi arhitekturi

Perasta jer ju je potpuno naru-

šavala. Investitor je očito pri-

hvatio drugo rješenje i pristu-

pio adaptaciji nove hale. IzUP

se stiče zaključak da je dozvo-

ljeno vraćanje dvije prednje

zgradekakobi sezaklonilano-

va hala i tako popravila vizura

Perasta sa mora. Međutim, in-

vestitor nadograđuje novu ha-

lu i tako obesmišljava namjeru

planera – ističuPeraštani.

Takođe, smatraju da je veoma

upitno tumačenje postojanja

zgrade iza novijeg krila palate

Smekje, urbanistička parcela

85, naročito u planiranim ga-

baritima.

- Pogled na impozantnu palatu

Smekja, među ljepšima na

ovomdijelu Jadrana, više neće

nikada biti isti. Slika peraških

ostrva napravljena iz Perasta,

najpoznatija razglednica Crne

Gore, trajno je uništena, nada-

mo sedaneće i pogledsaostrva

naPerast zadesiti istu sudbinu.

Nadamo se da su naši strahovi

bezosnovaidaćeinvestitorite

kakovoditiračunaoarhitektu-

riivizuriPerastakaoiouticaju

naživotlokalnogstanovništva,

tedaćedržavailokalnavlastto

svepomnoispratiti–zaključu-

je se u obraćanju Društva pri-

jatelja grada Perasta i nefor-

malne grupe građana ,,Perast

2020“.

I. P.

Društvo prijatelja grada Perasta i nefor-

malna grupa građana ,,Perast 2020“

ističu da niko nije apriori protiv gradnje i

saniranja starog objekta fabrike.

- Apsolutno ne. Naprotiv. U Perastu još

žive stariji građani koji pamte čuveni

restoran ,,Jadrana“ u kojem su se odi-

gravale igranke na koje su dolazili ljudi

iz cijele Boke. Takođe, u Perastu žive i

nekadašnji radnici fabrike Jadran, koji

su sa sjetom i tugomprolazili pored

napuštene zgrade, nekad giganta koji

je zapošljavao preko 800 radnika. Kod

svih njih stavljanje nekadašnje fabrike

u funkciju izaziva zadovoljstvo. Neki se

nadaju da će imporasti akcije, drugi se

nadajumožda zaposlenju. Ugostitelji

računaju da će se izgradnjomhotela

produžiti sezona. Mjesna zajednica se

nada da će se pojavomhotela od pet

zvjezdica i opština i država pokrenuti

i riješiti pitanje kanalizacije, odlaganja

smeća, komunalnog reda, saobraćaja,

nedostatak parkingmjesta, uređenja

starog i novog puta i drugih brojnih

problema koji nijesu rješavani godinama

– navodi se u obraćanju.

Dodaje se da pored velikih očekivanja

kod svih postoji strah da će izgradnjom

tako velikog objekta samo još više opte-

retiti ionako slaba infrastruktura.

- Struja u Perastu i ljeti i zimi nestaje

svako nekoliko dana, možete misliti šta

će se desiti kada se takav objekat spoji

na mrežu, a da ne pričamo o vodi i kana-

lizaciji. Smatramo da takav objekat treba

da živi u duhu Perasta, a ne da se Perast i

njegovo stanovništvo podređuju njego-

vim interesima.

Nijesuprotivgradnje,aliobjekatmorabitiuduhuPerasta

,,Očekivano je bilo

uključivanje ili barem

obavještavanje lokalne

zajednice i stanovništva

o tome da se na ovako

malomprostoru gradi

jedan toliki objekat“

Betonski objekat podignut

naparkinguJadrana

Podizanjenovihetaža

Kodženameđumalignimoboljenjimadominira rakdojke