Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Ponedjeljak, 5. februar 2018.

Ekonomija

PODGORICA

-Od 134 siste-

matizovana radnamjesta za

unutrašnjurevizijukodkori-

snikadržavnogbudžetapo-

punjeno je 75. Na centralnom

nivouod83popunjeno je45, a

uopštinamaod51 –30, poka-

zujupodaciMinistarstva fi-

nansijakoji suprezentovani u

izvještajuo ispunjavanjuAk-

cionogplana za realizaciju

preporukaDržavne revizor-

ske institucije, koji jeVlada

usvojilaučetvrtak.

Vlada jeumartuprošlegodine

donijela Akcioni plan čije

ostvarivanje je analizirala pri-

je četiri dana.

Jedna od preporuka DRI je da

sve potrošačke jedinice, koje

to nijesu uradile, što prije po-

stave rukovodioce za unutraš-

nju reviziju. Državni revizori

su javnomsektoru preporučili

da nastave sa uspostavljanjem

finansijske kontrole i unutraš-

nje revizije u potrošačkim je-

dinicama.

NAPREDAK

Napredak je vidljiv jer, kako se

navodi u izvještaju, unutraš-

njom revizijom je 2011. bilo

pokriveno 60 odsto novca

budžetadržave,au2017.preko

96 odsto. Posla, međutim, ima

još dosta.

- U ministarstvima kulture i

vanjskihposlova,Upravi za in-

spekcijske poslove i opštini

Bijelo Polje, nije popunjeno

radno mjesto rukovodioca je-

dinice za unutrašnju reviziju,

ali preduzimaju radnje da tu

obavezu završe. Ministarstvo

kulturejesistematizovalorad-

no mjesto rukovodioca Odje-

ljenja za unutrašnju reviziju, a

pravilnik je Vlada usvojila u

junu prošle godine. U toku su

pripreme za popunjavanje

ovog radnog mjesta. U Mini-

starstvu vanjskih poslova je

sistematizovano radnomjesto

rukovodioca jedinice za unu-

trašnju reviziju, ali nije popu-

njeno - navedeno je u izvješta-

ju.

Takođe je objašnjeno da je

Uprava za inspekcijske poslo-

ve sistematizovala radno mje-

sto rukovodioca, a Uprava za

kadrove objavila interni oglas

–unutar i izmeđudržavnihor-

gana, ali se niko nije prijavio.

Sada je u toku postupak za

objavljivanje javnog oglasa.

- U opštini Bijelo Polje, koja je

dobila saglasnost Ministarsva

finansija, u toku je postupak

izbora rukovodioca službe –

navedeno je u izvještaju.

Uministarstvima saobraćaja i

pomorstva i prosvjete popu-

njeno je radnomjesto rukovo-

dioca za unutrašnju reviziju.

POSEBNA JEDINICA

Od 30 subjekata javnog sekto-

ra-po15nacentralnomilokal-

nom nivou, 29 je uspostavilo

posebnu jedinicu za unutraš-

nju reviziju.

- Opština Plav nije uspostavila

jedinicu za unutrašnju revizi-

ju, a Ministarstvo pravde nije

rasporedilounutrašnjerevizo-

re – konstatuje se u Vladinoj

informaciji.

Zakonom o sistemu unutraš-

njih finansijskih kontrola oni

koji nijesu dužni da uspostave

posebnu jedinicumoguposlo-

veunutrašnjerevizijepovjeriti

jedinici drugog organa, uz

prethodnu saglasnost Mini-

starstva finansija.

-Desetsubjekatajavnogsekto-

ra je uspostavilo posebnu jedi-

nicu za unutrašnju reviziju i

rasporedilo je 16 unutrašnjih

revizora, a 53 je potpisalo spo-

razum - 49 na centralnom i 4

na lokalnomnivou - opovjera-

vanjuposlova unutrašnje revi-

zije – ističe se u izvještaju.

ODBORI

Podsjetimo da su novimZako-

nomo reviziji, kako je Pobjeda

ranije pisala, pored subjekata

javnog sektora, velikih i sred-

nja pravna lica, investicioni

fondovi, društva za upravlja-

nje investicionim fondovima,

dobrovoljni penzioni fondovi,

banke i druge finansijske insti-

tucije, osiguravajuće kuće... do

sredine oktobra prošle godine

trebaleda formirajuodboreza

reviziju.

Zakon je u Službenom listu

objavljen u januaru 2017. a

pravnimlicima jebioostavljen

rok od devetmjeseci da formi-

raju ove odbore. Zakonom su

predviđene kazne za pravno

lice koje ne formira odbor u

ovom roku od 500 do 16.500

eura.Zaodgovornoliceuprav-

nom licu kazna je predviđena

od250dodvije hiljade eura.

Odbormora imati najmanje tri

člana, od čega najmanje jedan

moraimatiznanjeizoblastire-

vizije i računovodstva. On ne

smije biti zaposleni, akcionar

ili član organa upravljanja u

pravnomlicu.Podsjetimodaje

Zakonom o reviziji precizira-

no da Odbor za reviziju formi-

ra skupština akcionara, odno-

sno nadležni organ određen

statutomdruštva.

Ovaj odbor prati postupak fi-

nansijskogizvještavanja,efika-

snostinternekontroleiinterne

revizije, reviziju godišnjih i

konsolidovanihfinansijskihiz-

vještaja, prati i nezavisnost an-

gažovanihovlašćenihrevizora,

daje preporuke skupštini akci-

onara, razmatra planove i go-

dišnje izvještaje unutrašnje

kontrole...

Najjednostavnije rečeno, uloga

ovog odbora je da skreće pažnju

menadžmentu na greške, odno-

snoda ihonemogući.

M.P.M.

Vlada analizirala kako se primjenjuje Akcioni plan za realizaciju preporuka DRI u javnomsektoru

Uz revizoramanji

rizik i zadirektora

PozivMinistarstva ekonomije

PODGORICA

-Ministarstvo

ekonomijepozvalo je sve za-

interesovaneda sedo2.mar-

taprijavena javni oglas za

dostavljanjeponuda zado-

djeluugovoraokoncesiji za

eksploatacijumineralne si-

rovine tehničko-građevin-

skogkamenana ležištuRaj-

čevobrdouopštini Pljevlja.

Koncesioni akt omineralnoj si-

rovini tehničko-građevinskog

kamenanaležištuRajčevobrdo

Vlada je usvojila na sjednici 28.

decembra prošle godine.

Pravo učešća na javnom nad-

metanju ima domaća ili strana

kompanija ili drugopreduzeće,

preduzetnik ili pojedinac, kao i

konzorcijumilinekidrugioblik

poslovnog povezivanja koji is-

punjava uslove u skladu sa Za-

konomo koncesijama.

Vrednovanje ponuda će se

obavljati na osnovu nekoliko

kriterijuma.

Ponuđeni procentualni iznos

za obračun koncesione nakna-

de će se bodovati sa 40 poena,

ponuđeni obimgodišnjerudar-

ske proizvodnje i reference po-

nuđača sa po 20, a rok trajanja

koncesije, kvalitet poslovnog

plana i efekti na zapošljavanje i

ekonomski razvoj i prosječni

bruto prihod i profit u posljed-

nje tri godine sa popet.

Ponuđači koji žele učestvovati

na javnomnadmetanjumoraju

prethodno otkupiti tendersku

dokumentaciju od Ministar-

stva.

Kaodokaz obezbjeđenja ponu-

de prilaže se bankarska garan-

cija ponude na iznos od pet hi-

ljadaeura, plativanaprvi poziv,

bez prava prigovora.

Bankarska garancija ponude

mora imati rok važenja najma-

nje četiri mjeseca od datuma

zatvaranja roka za podnošenje

ponuda.

Ponudemorajubitiposlatepre-

poručenompoštomililičnodo-

stavljene na adresu Ministar-

stva.

Ponude će biti otvorene 2. mar-

ta u 13 sati, u prostorijama Mi-

nistarstva.

R. P.

Upravljanje

rizicima

Jedna od obaveza je i

uspostavljanje procesa

upravljanja rizicima, koji

treba rukovodiocima

da pomognu u boljem

odlučivanju, unapređenju

sistema, predviđanju i

e ikasnom korišćenju

raspoloživih sredstava,

kao i jačanju povjerenja

u rukovodstvo i razvoju

pozitivne organizacijske

kulture.

- Proces upravljanja rizi-

cima započelo je 43 kori-

snika sredstava budžeta

na centralnom i 7 na lokal-

nomnivou. Odredili su lice

zaduženo za koordinaciju

procesa upravljanja rizi-

cima, dok je 28 korisnika

na centralnom i šest na

lokalnomnivou usposta-

vilo registar rizika - kon-

statovano je u Vladinom

izvještaju.

Prijavezaeksploataciju

kamenado2.marta

Od 134 sistematizovana

radnamjesta za

unutrašnju reviziju kod

korisnika državnog

budžeta popunjeno je 75

Unutrašnjom

revizijom je 2011.

bilo pokriveno 60 odsto

novca budžeta države,

a u 2017. preko 96 odsto.

Posla, međutim, ima još

dosta - navedeno je u

izvještajuVlade