Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Ekonomija

Ponedjeljak, 5. februar 2018.

PODGORICA

Redovno

mjesečnoobjavljivanje

podatakaominimalnoj

potrošačkoj korpi uCrnoj

Gori počeće 27. februara,

saopšteno je izMonstata.

- Monstat je u toku prošle

godine, shodno godišnjem

planu, realizovaopilot istra-

živanje Minimalna potro-

šačka korpa, a prvi podaci

biće dostupni 27. februara,

kada će biti objavljena i me-

todologija koja je korišćena

prilikom obračuna mini-

malne potrošačke korpe -

kazali su izMonstata.

Monstat je u prethodnom

periodu obavio proces revi-

zije minimalne potrošačke

korpe.

Revizijametodologije obra-

čuna sprovedena je u sarad-

nji sa socijalnimpartnerima

i Svjetskom bankom (SB),

poštujući preporuke Svjet-

ske zdravstvene organizaci-

je.

Za obračun potrošačke kor-

pe do sada su korišćeni po-

daci ankete o potrošnji do-

maćinstava iz 2007. godine,

kao i popisa iz 2003. Prema

ranijim najavama, broj pre-

hrambenih proizvoda u po-

trošačkojkorpibićesmanjen

sa 130 na 92 u skladu sa pre-

porukama nutricioniste.

Iz Monstata su nedavno

objasnili i da vrijednost mi-

nimalne potrošačke korpe

neutičenakretanjeprihoda

(plata, penzija, socijalnih

davanja), niti rashoda (po-

reza, taksi, drugih obaveza)

građana.

- Metodologija obračuna

minimalne korpe se odnosi

na izračunavanje novca po-

trebnog za obezbjeđenje

minimuma potreba četvo-

ročlanog domaćinstva -

objasnili su nedavno iz

Monstata i dodali da je po-

stojalapretpostavkada jeod

posljednje revizije došlo do

promjena u navikama po-

trošača, pojavomnovihpro-

izvoda iusluga ipromjenom

načina života. Svjetska ban-

ka jezarevizijuobezbijedila

ekspertskupomoć.

Minimalnupotrošačkukor-

pu obračunava tek nekoliko

zemalja, prvenstveno iz re-

giona i toSrbija iMakedoni-

ja, dok članice Evropske

unije ne proizvode tu stati-

stiku.

Posljednji raspoloživipoda-

ci Monstata o minimalnoj

potrošačkoj korpi su za de-

cembar 2015. godine.

- U 2016.godini Zavod za

statistiku je, na zahtjev Sa-

vjeta statističkog sistema,

pokrenuo proces revizije

metodologije minimalne

potrošačke korpe. S tim u

vezi, kreiran je radni tim

koji su činili predstavnici

Monstata, Instituta za jav-

no zdravlje i Svjetske ban-

ke. Sve to jerezultiralorevi-

diranom metodologijom

minimalne potrošačke kor-

pe koju je odobrio statistič-

ki savjet i na osnovu koje će

prvi podaci biti objavljeni u

toku februara 2018. Godine

- naveli su nedavno iz naci-

onalnog statističkog zavo-

da.

R. P.

Pilot istraživanjeMonstata

Ovrijednosti

potrošačkekorpe

krajemfebruara

Projekat „Zimska škola za proizvođače hrane namalimgazdinstvima“

SaZimske školenaŽabljaku

Luštica Bej realizovala sponzorstva za prošlu godinu

Projektezajednice

podržali sa

156hiljadaeura

TIVAT

Uokviruprograma

društveno-odgovornogpo-

slovanja i Protokolao spon-

zorstvu, koji LušticaDeve-

lopment a.d. svake godine

potpisuje saopštinomTivat,

u2017. godini uprojekteod

lokalnog i nacionalnog zna-

čajakompanija jeuložila 156

hiljada eura.

Kako se navodi, na teritoriji

mjesne zajednice Radovići

podržani su projekti u vrijed-

nosti od više od 60 hiljada eu-

ra, pozorišni festival Purgato-

rije 15 hiljada eura, a po 20

hiljada eura su dobili KKTeo-

do i RKPartizan.

-Tokom2017. godineusmjeri-

li smo pažnju prvenstveno na

podrškuRadovićima iMZKr-

toli, potom obrazovnim usta-

novama i sportskim klubovi-

ma, NVO sektoru i kulturnim

događajima, ali i rješavanju

pitanja od životnog značaja,

poput donacije ambulantnog

vozila. Uvjereni smo da će se

saradnjasazajednicomkakou

Radovićima i Tivtu i general-

no – na nacionalnom nivou,

nastaviti na isti način i ubudu-

će. Veoma smo ponosni na či-

njenicudasmodosadanaovaj

načinobezbijediliukupnooko

1,2 miliona eura za finansira-

nješirezajedniceistvorilijako

partnerstvo sa mnogim orga-

nizacijama, ustanovama i in-

stitucijama. Luštica Bej se kao

zajednica razvija paralelno u

građevinskom smislu na tere-

nu, kao i u izgradnji dobrosu-

sjedskih odnosa - saopštila je

Slavica Milić iz marketinga

LušticeDevelopment.

Iz kompanije ističu da u okvi-

ruprogramadruštveno-odgo-

vornogposlovanjaLušticaDe-

velopment i opština Tivat od

2010. godine svake godine

potpisujuProtokol o sponzor-

stvu aktivnosti opštine Tivat,

kojim se obezbjeđuje podrška

djelatnostima organa lokalne

uprave, javnih preduzeća,

NVO sektora, obrazovnih, tu-

rističkih i sportskih i kultur-

nihustanova i drugihsubjeka-

ta.

Dokumentomje definisana sa-

radnjauvezi sarazvojemobra-

zovanja, kulture i sporta, po-

drškom razvoju energetskog,

turističkog, poljoprivrednog i

zdravstvenog sektora, djelat-

nostima koje realizuju opštin-

ske socijalne ustanove i NVO

sektor, i drugimaktivnostima.

Podsjeća se da na 690 hektara

zemljištanadomakTivtakom-

panija Luštica Development

razvija projekat Luštica Bej,

kreirankaonoviturističkigrad

u Crnoj Gori, u potpunosti

uklopljen u prirodno okruže-

nje i integrisan u lokalnu za-

jednicu kao funkcionalni grad

otvoren posjetiocima tokom

cijele godine.

R. P.

PoglednaLušticu

Aukcijaza

prodaju

akcijaviše

kompanija

PODGORICA

- Aukcije za

prodaju akcija Luke Bar, Crno-

gorskog Telekoma, Sosijete

ženeral Montenegro banke i

Željezničke infrastrukture biće

održane danas.

Odbor direktora Montene-

groberze donio je odluku o

održavanju aukcija na zahtjev

Bull and Bear BDIS iz Podgori-

ce, prenijela je Mina biznis.

Aukcije će se održati po meto-

di 1:N i u skladu sa pravilima

Montenegroberze i odlukom

o rasporedu trgovanja na

pojedinim tržištima.

R. P.

PODGORICA

Ministar-

stvopoljoprivrede i rural-

nog razvojapočelo je reali-

zacijunovogprojekta,

nazvanogZimska škola za

proizvođačehranenama-

limporodičnimgazdinstvi-

ma, saopšteno je iz togVla-

dinog resora.

Ciljprojektaje,kakonavodeiz

Ministarstva, edukacija i in-

formisanje poljoprivrednih

proizvođača o standardima i

uslovima, ali i mogućnostima

zabolji plasmannjihovihpro-

izvoda na tržištu, posebno tu-

rističkom.

- Krajnji cilj je da što više ma-

lih poljoprivrednika ispuni

potrebne standarde bezbjed-

nosti hrane, kao i da im se po-

mogne da unaprijede proi-

zvodnju i pronađu put do

potrošača - saopšteno je iz

Ministarstva.

Prva Zimska škola održana je

ove sedmice na Žabljaku na

kojoj su predstavnici Mini-

starstva poljoprivrede i rural-

nog razvoja, Uprave za be-

z b j e d n o s t h r a n e i

savjetodavnih službi pojasnili

poljoprivrednim proizvođa-

čima i koje uslove treba da is-

pune objekti u kojima proi-

zvode hranu da bi njihovi

proizvodi imali sertifikat o

zdravstvenoj bezbjednosti.

To je neophodno, kako je

objašnjeno, da bi postali kon-

kurentniji, posebno na lokal-

nom tržištu, koje karakteriše

sve veća turistička tražnja.

Iz Ministarstva obrazlažu da

je Žabljak tokom posljednje

ljetnje turističke sezone zabi-

lježio rekordan rast turističke

posjete od oko 60 odsto u od-

nosu na prethodnu godinu,

što je predstavljao dobar ra-

zlog da projekat Zimska škola

krene iz te opštine.

- Projekat je u praksi počeo i

ranije, tokom protekle ljetnje

sezone, kada je Ministarstvo

poljoprivredepokloniloNaci-

onalnom parku (NP) Durmi-

tor prikladne prodajne štan-

dove, kako bi se podigao nivo

ponude domaćih proizvoda

koji se godinama prodaju duž

šetališta prema Crnom jezeru

- navodi se u saopštenju.

Više od stohiljada turista, koji

su ljetos posjetili Nacionalni

park, obišlo je i Crno jezero,

gdje sumogli da kupe domaći

med, pečurke, šumsko voće,

planinske čajeve, sokove i

drugedomaćeproizvodeizlo-

žene na štandovima, koji su,

kako se ocjenjuje, ambijental-

no uklopljeni i daju mnogo

bolju sliku od one iz prethod-

nih godina, a poboljšana je i

marketinška ponuda.

Cilj je i da što više članova po-

rodičnihpoljoprivrednihgaz-

dinstava nađemjesto na tom i

sličnim prodajnimmjestima,

kako bi ostvarili dodatne pri-

hodetokomturističkesezone.

Najavljaju da će taj projekat

biti prezentovan i u drugim

opštinama u kojima su poljo-

privreda i turizamprioritetni

za dalji razvoj ruralnih pod-

ručja.

R. P.

Luštica Bej je najveći

investicioni projekat u

turizmu i izgradnji rezi-

dencijalnih sadržaja na

Mediteranu

Cilj jepostići bolji

plasmanproizvoda