Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Ponedjeljak, 5. februar 2018.

Politika

okratama sačuvalo vlast

tojanje,

pozicije“

Uprava policije je saopštila

da će podnijeti krivične prija-

ve nadležnom tužiocu protiv

svih lica za koja se utvrdi da

su lažno prijavila krivična

djela protiv izbornih prava.

Centru bezbjednosti Berane

su podnijete četiri prijave

koje su se odnosile na navod-

na krivična djela protiv izbor-

nih prava, odnosno na tako-

zvanu kupovinu glasova.

- Kada je u pitanju prijava

N.V, aktiviste Demokratske

Crne Gore, koja se odnosila

na to da se u kući G. R. u selju

Budimlja kupuju glasovi

u korist koalicije „Berane

pobjeđuje“, policija je postu-

pila po prijavi i otkrila da ona

nije osnovana - kaže se u

saopštenju.

Policijski službenici su po

prijavi N. V. izvršili pretres

objekta – kuće i drugih

prostorija G. R. u naselju

Budimlja, kojimnijesu prona-

đeni stvari i predmeti koji se

shodno ZKP-umogu oduze-

ti, odnosno koji bi ukazivali

na vršenje krivičnih djela

protiv izbornih prava. Kako

se navodi, od vlasnika G. R.

kao i od još četiri lica koja su

zatečena kod njega u kući

su uzete izjave u svojstvu

građana.

- O svemu je obaviješten

državni tužilac u Osnov-

nomdržavnom tužilaštvu u

Beranama, koji nije naložio

preduzimanje daljihmjera i

radnji i koji nije kvalifikovao

događaj kao krivično djelo

protiv izbornih prava - kaže

se u saopštenju.

Navodi se da je i u ostala tri

slučaja policija preduzela

aktivnosti iz svoje nadležno-

sti na provjeri navoda.

Saopšteno je da su M. P.

iz Budve i N. O. iz Berana,

aktivisti Demokratske Crne

Gore, prijavili da se u kući

R. G. u naselju Buče i u kući

H. A. u naselju Donje Luge

u Beranama vrši pritisak

na birače u korist koalicije

„Berane pobjeđuje“ na način

što se u prvoj kući nudi

novac za glasove, a u drugoj

se vrši kupovina glasova.

U oba slučaja je obaviješten

nadležni tužilac koji je nalo-

žio da policija obezbjeđuje

lokacije do pretresa.

- Policija je izvršila pretrese

na obje lokacije kojomprili-

komnijesu pronađene stvari

i predmeti koji bi ukazivali na

vršenje ovih krivičnih djela -

kaže se u saopštenju.

Navodi se da su od vlasnika

ove dvije kuće, kao i od dru-

gih lica koja su tamo zateče-

na, uzete izjave u svojstvu

građana. Nakon prikupljenih

obavještenja, o svemu je

obaviješten tužilac, koji nije

naložio preduzimanje drugih

mjera i radnji, odnosno koji

nije kvalifikovao prijavlje-

ni događaj kao KD protiv

izbornih prava - kazali su iz

policije.

Navodi se da je B. F, nosilac

liste „Berane pobjeđuje“, pri-

javio Centru bezbjednosti da

ga je nepoznato lice pozvalo

sa nepoznatog broja i da je

tražilo novac za preduzima-

nje neke aktivnosti.

- Kako je rekao, B. F. je tele-

fonsku vezu prekinuo, te je

sa ovog broja potomprimio

sms poruku sadržine da se

nešto ponese određenom

licu ili će ovo lice u suprot-

nomobjaviti spisak u javnost

- kaže se u saopštenju.

Navodi se da je i o ovom

događaju obaviješten tuži-

lac, koji je sugerisao da se

uputi inicijativa za izdava-

nje naredbe za izuzimanje

listinga ova dva broja, što je i

učinjeno.

Službenici Odsjeka za suzbi-

janje privrednog kriminalite-

ta su izvršili provjeru navoda

o zloupotrebi putničkog

vozila marke „renault senic“,

bez registarskih oznaka,

parkiranog ispred Centra za

kulturu u Beranama.

- Vozilo na pomenutoj lokaci-

ji nije pronađeno, o čemu je

obaviješten državni tužilac u

ODT u Beranama - kaže se u

saopštenju.

R. P.

Upravapolicije:Krivične

prijavezalažnoprijavljivanje

Ulcinju, a o koalicijama ćemo

se kasnije dogovarati. Osvojili

smo najviše glasova i nama

pripada mjesto gradonačelni-

ka,natomećemoinsistiratiito

mjesto nećemo dati nikom,

neka se buni i Forca i ko god

hoće, to mjesto je rezervisano

zapredstavnikaDPS-a–rekao

jeNrekić.

SDDionovevlaSti

Naveo je i da će Socijaldemo-

krate sa tri osvojena mandata

biti neizostavni dio nove ul-

cinjske vlasti.

Naprethodnimlokalnimizbo-

rima, održanim 2014. godine,

Demokratska partija socijali-

sta je osvojila 9mandata, ali je

tadašnjim koalicionim spora-

zumom između Force, Pozi-

tivne Crne Gore i koalicije

,,Zajedno za Ulcinj“ DPS sa

najviše osvojenih mandata

ostao u opoziciji. Do prekom-

pozicije lokalne vlasti došlo je

u martu 2016. godine kada je

formirananovavećinaulokal-

nom parlamentu, u kojoj su

bili Demokratska partija

Fatmira Đeke, DPS, Forca i

Demokratska unijaAlbanaca.

,,nePRavilnoSti“

Jučerašnje lokalne izbore u

Ulcinju obilježile su među-

sobne optužbe o kršenju iz-

bornihpravila.TakosuuDPS-

u tvrdili da je lider GP Ura na

izbore doveo ,,jurišnike“ iz

drugih gradova, da zajedno za

nosiocem liste Ure za Ulcinj

Omerom Barjaktarijem upa-

daju na privatne posjedeUlci-

njana i, kako su naveli, da for-

miraju ,,straže“ ispredkuća.

– Takozvani „građanski“ po-

kret Ura i njegov predsjednik

Dritan Abazović, Ulcinjanin,

pokušali su da zastrašuju gra-

đane i podižu tenzije, ne bi li

po već oprobanom receptu

izazvalibilokakav incident to-

komizbornog dana –kazali su

uDPS.

Iz Ure su, sa druge strane, de-

mantovali ovakve navode i ka-

zali da aktivisti njihove partije

ne upadaju na privatne posje-

de, niti uznemiravaju bilo ko-

ga, većsa javnihpovršina- tro-

toara, ,,snimaju kriminalne

aktivnosti DPS-a“.

Čekajući analize

Lokalni izbori u Beranama i

Ulcinju su pokazali da nema

neočekivanih političkih tur-

bulencija i preraspodjele sna-

ga.

I raspodjelamandatapokazu-

je da je Đukanovićev DPS

ostaoubjedljivonajjačastran-

ka:uBeranamaiUlcinjuosvo-

jili su ukupno 26 mandata,

naspram 14 mandata DF-a i

SNP, koji su nosioci koalicije

,,Zdravo Berane“. Iako je

Aleksa Bečić na prvoj konfe-

renciji istakao zadovoljstvo

što su, sa osvojena četiri od-

bornička mjesta, obezbijedili

održanjevlastiuBeranama, ta

stranka ipak nije uspjela da u

Ulcinjupređe izborni cenzus.

Brajovićeve Socijaldemokra-

te su, bez sumnje, najzado-

voljnije rezultatima jer su u

Ulcinju osvojile čak tri man-

data, a u Beranama u koaliciji

takođe imaju odborničko

mjesto.

Za razliku od njih, Krivokapi-

ćev SDPmorao bi da razmisli

o budućem djelovanju, jer su

– iako u koaliciji sa Demosom

–uBeranama ostali van lokal-

nog parlamenta, a u Ulcinju,

gdje sunekad dobro stajali ni-

jesu prošli cenzus, a u odmje-

ravanju sa BrajovićevimSoci-

jaldemokratamasu–potučeni

donogu. Ako se tomrezultatu

doda i podatak da SDPnedav-

no ni u Tuzima nije prešao iz-

borni cenzus, rukovodstvo

SDP-a mora da konstatuje za

njih neprijatnu realnost - pad

rejtinga u nacionalno mješo-

vitimsredinama.

U vremenu koje slijedi sve će

partije, bez sumnje, praviti in-

terne analize i spremati se za

nove okršaje.

Jednadobravijest se ipakmo-

že konstatovati nakon juče-

rašnjihlokalnihodmjeravanja

snaga. Za razlikuodnedavnih

lokalnih izbora naCetinju, ju-

čerašnje partijske borbe su

protekle ipak bez uličnih

obračuna i bejzbol palica.

v. jaŠović- j.ĐuRiŠić

Nakon što je ulcinjskoj policiji podnijeta prijava zbog navod-

nih zloupotreba na dan lokalnih izbora u Ulcinju, pretresom

lokacija na kojima su se navodno dešavale zloupotrebe nije

otkriveno ništa što bi ukazalo na opravdanost prijave, kazali

su iz Uprave policije.

- Naime, član Ure, O.B. je prijavio Odjeljenju bezbjednosti

Ulcinj da je u štabovima DPS-a kod Vitaka i Holegra u Ulcinju

uočena zloupotreba koja se navodno odnosi na vođenje

paralelnih biračkih spiskova. Na okolnosti prijave obavljen je

razgovor sa licima na ovim lokacijama i preduzete sumjere

i radnje na provjeri navoda. O svemu je upoznat državni

tužilac u ODT u Ulcinju. Inicirana je naredba za pretres od

sudije za istragu Osnovnog suda u Ulcinju. Nakon pribav-

ljanja naredbe, službenici OB Ulcinj su izvršili pretrese na

ove dvije lokacije. Pretresu na jednoj od ove dvije lokacije

prisustvovao je i tužilac. Pretresima nijesu pronađene stvari

i predmeti koji bi ukazali na vršenje krivičnih djela protiv

izbornih prava - navode iz policije.

Iz policije podsjećaju da će, u koordinaciji sa tužilaštvom,

podnijeti nadležnom tužiocu krivičnu prijavu protiv svakog

lica za koje se ispostavi da je počinilo krivično djelo lažno

prijavljivanje, a u vezi sa lažnimprijavama izbornih zloupo-

treba.

Takođe, dodaju iz policije, krivičnu prijavu će podnijeti pro-

tiv svakog za koga se sumnja da je počinio krivična djela

protiv izbornih prava.

IzvršenipretresiuUlcinju,

nijepronađenoništasporno

DragoslavŠćekić