Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Ponedjeljak, 5. februar 2018.

Politika

DPS SDP BS

17

DEMOKRATE

4

SNP DF

14

BERANE

BERANE/ULCINJ

-Demo-

kratskapartija socijalista

osvojila jenajviše glasovana

jučeodržanimlokalnimiz-

borimaudvijeopštine. Koa-

licijapredvođenaDPS-om

jeuBeranamaosvojila

ubjedljivonajviše glasova

7.856, što joj jedonijelo 17

mandata. Ipak, vlast u toj

opštini najvjerovatnije će

formirati koalicija ,,Zdravo

Berane“, koja jeosvojila

6.235glasova, odnosno 14

mandata iDemokratskaCr-

naGora saosvojenih 1.822

glasa i četirimandata.

Prvepreliminarne analizepo-

kazujuda jeDPS-unedostaja-

lo osamdesetak glasova za 18.

mandat i apsolutnupobjedu.

Iz koalicije Demokratske par-

tije socijalista, Bošnjačke

stranke i Socijaldemokrata si-

noćsusaopštilidajetakoalici-

ja osvojila 17mandata.

- Naša lista je pojedinačno

osvojila najviše glasova u Be-

ranama, što pokazuje da smo i

daljenajjačapolitičkapartijau

ovom gradu. Mi smo na ovim

izborima osvojili 7,850, odno-

sno za 1.600 glasova više od

koalicije ,,Zdravo Berane“,

6.000 više nego Demokrate -

kazao je sinoć nosilac liste

BogdanFatić.

Fatić je rekao da su građani

Berana napravili svoj izbor i

da su oni poraženi za svega 75

do 80glasova.

Isti rezultati su stigli nakon

100odstoobrađenogbiračkog

tijela iz štabova koalicije

,,ZdravoBerane“iDemokrata,

prema kojima je raspored

mandata za ,,Zdravo Bera-

ne“ 14, dok su Demokrate

osvojile četirimandata.

STARAVLAST

Nosilac liste SNP-DF i aktuel-

ni predsjednikopštineDrago-

slav Šćekić kazao je da će

,,Zdravo Berane“ i Demokrat-

skaCrnaGoraunarednečetiri

godine vršiti vlast u Berana-

ma, navodeći da su sa Demo-

kratama osvojili 18mandata.

-Nakonobrađenogmaterijala

nauzorkuod100odsto,,,Zdra-

vo Berane“ sa Demokratama

je osvojilo vlast u Beranama.

Očekivali smo da će Beranci

prepoznati dobar i poštenrad,

dati prednost odgovornosti i

poštenjunadkršenjemdemo-

kratije i ljudskih prava - rekao

je Šćekić.

Šćekić je dodao da su glasači

koalicije ,,Zdravo Berane“

uspjeli da se odupru pritisci-

ma i da se nada da ćemeđuna-

rodna zajednica reagovati na

neregularnosti koje

su se dešavale.

Pola sata prije Šćekića, pobje-

du je proglasio i lider Demo-

krataAleksaBečić.Onječesti-

tao glasačima pobjedu u

Beranama ispred štabapartije

i kazaoda jevečerašnjapobje-

da koalicije ,,ZdravoBerane“ i

Demokrata ,,brod koji niko ne

može zaustaviti“.

- Demokratska partija socija-

lista je napravila pad od dva

mandata, odnosno 12 odsto.

Ukupno je sa svojimkoalicio-

nim partnerima SD-om i BS-

om osvojila 17 mandata. Naša

partija je ostvarila rast i sa 4

mandata doprinijela da Bera-

neostanebastionslobode-ka-

zao jeBečić.

Koalicija ,,Zdravo Berane“,

Demokrate i koalicija DPS-

BS-SD jedine su liste koje ula-

ze u lokalni parlament uBera-

nama.

Daleko ispod cenzusa su osta-

le koalicija SDP-Demos kao i

Građanski pokretUra.

UULCINJUNIŠTANOVO

Demokratska partija socijali-

sta i Forca, dosadašnji koalici-

oni partneri uUlcinju, osvojili

su na juče održanim lokalnim

izborima po 9mandata, dok je

koalicija ,,Probudi se Ulcinju“

(Demokratska partija, Per-

spektiva, Demokratski savez),

koja je zajedno sa njima vršila

vlast, osvojilasedammandata.

Njihov dosadašnji koalicioni

partner Demokratska unija

Albanaca u lokalnom parla-

mentu imaće tri predstavnika.

Socijaldemokrate Ivana Braj-

ovića,kojesuprviputučestvo-

vale na lokalnim izborima u

Ulcinju, osvojile su trimanda-

ta. Građanski pokret Ura ima-

će dva odbornika u ulcinjskoj

Skupštini.

Cenzus nijesu prešli Bošnjač-

kastranka,DemokratskaCrna

Gora, Socijaldemokratska

partija i koalicija koju čine So-

cijalistička narodna partija i

Demokratski front.

Lokalni parlament ima 33

mjesta, pa jemoguće da će do-

sadašnji koalicioni partneri -

koji su zajedno osvojili čak 28

mandata - nastaviti da vrše

vlast. Izvjesno je da će se vla-

dajućoj koaliciji pridružiti i

Socijaldemokrate, koje su u

koaliciji sa DPS-omna držav-

nomnivou.

Lider ulcinjskog DPS-a Ljoro

Nrekić kazao je u izjavi za Po-

bjedu da je njegova partija

očuvala dosadašnjih devet

mandata i da su izuzetno za-

dovoljni rezultatima lokalnih

izbora.

- Ostali smo najjača partija u

LOKALNI IZBORI UBERANAMA I ULCINJU:

DPS najjača, „Zdravo Berane“ sa De

Istameta, istood

krah„građanske

U Beranama je koaliciji DPS SD-

BS falilo osamdesetak glasova

za 18. mandat, da dosegnu

apsolutnu većinu, dok je u

Ulcinju DPS sa dosadašnjim

koalicionimpartnerima i SD-om

osvojila čak dvotrećinsku većinu.

Karakteristika je i veoma loš

rezultat ,,građanske opozicije”: tri

od pet stranaka tog neformalnog

saveza - SDP, Demos, Ura - nije

uspjelo da uđe u parlament

Berana a Demokrate, SDP,

Demos i SNP nemaju niti jednog

odbornika u parlamentuUlcinja

BogdanFatić

SlavljepristalicaSNP-a i DF-auBeranama