Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Ponedjeljak, 5. februar 2018.

Kultura

KOTOR

-Ministarkulture

AleksandarBogdanovićraz-

govarao je jučeuKotorusa

ministarkomkultureRepu-

blikeHrvatskeNinomObu-

ljen-Koržinek.Nasastankuje

biloriječi ozajedničkimpro-

jektimadvijedržavekoji se

realizujui aktivnostimakoje

unarednomperiodumogu

ojačati iunaprijediti saradnju

–saopšteno je izMinistarstva

kulture.

Razgovaralo se i o kandidaturi

Crne Gore za upis Bokeljske

mornarice na UNESKO repre-

zentativnu listu nematerijalne

baštine čovječanstva, projekta

na kojemCrna Gora radi duže

vrijemeičijafinalizacijaseoče-

kujeunarednimmjesecima.

VAŽNAKOMUNIKACIJA

-Ministrisusesaglasilidaćepo

ovompitanju eksperti unared-

nimdanima intenzivno sarađi-

vati kako bismo pokušali da u

direktnoj komunikaciji izbje-

gnemo sve eventualne nespo-

razume i otvorena pitanja – sa-

opštili su iz Ministarstva

kulture.

MinistarBogdanović je istakao

da je Bokeljska mornarica kao

cjelokupna organizacija, zako-

nom zaštićena kao kulturno

dobro Crne Gore. On je nagla-

sio da njen značaj prevazilazi

bilo kakva nacionalna ograni-

čenja, jer je riječ o kulturnim

vrijednostima koje pripadaju

svimgrađanima CrneGore i sa

kojima svako ima pravo da se

identifikuje.

Ministar Bogdanović je naveo i

da se u ovomprocesu posebno

uvažava UNESCOKonvencija

o zaštiti nematerijalne kultur-

ne baštine, i vodi računa da Cr-

na Gora kao građanska država

koja baštini multikulturalnost

kao osnovnu vrijednost, svoje

ukupnonasljeđetretiracjelovi-

to i ne dijeli ga po nacionalnoj i

drugimpripadnostima, uvaža-

vajući svenjihoveposebnosti.

ZAJEDNIČKIPROJEKTI

Saradnja u oblasti savremenog

stvaralaštvana jučerašnjemsa-

stanku ocijenjena je kao dobar

prostor za zajedničkonastupa-

nje dvije zemlje prema drugim

državama regiona i šire. Mini-

starka Obuljen-Koržinek ista-

kla je kako je Hrvatska zainte-

resovana da zajedno sa

crnogorskim institucijama i

gradovima kreira projekte sa-

radnje i aplicira kodEUfondo-

va, kako u oblasti savremenog

stvaralastva tako i uoblasti kul-

turnebaštine.

-Ministrisurazgovaralioupisi-

maStećaka - Srednjovjekovnih

grobalja i Venecijanskih utvr-

đenja iz XVI i XVII vijeka na

UNESCOlistu,kojisuuspješno

relizovani i istakli da oni potvr-

đujunašezajedničkokulturnoi

istorijsko nasljeđe. Dogovore-

no jedaseunarednimmjeseci-

ma treba dodatno posvetiti va-

lorizaciji i prezentaciji ovih

lokaliteta–navodiseusaopšte-

nju izMinistarstvakulture.

Utomkontekstujebiloriječiio

jugoslovenskom paviljonu u

muzeju Aušvic Birkenau, za

koji su se ministri saglasili da

postoji snažno interesovanje

obje države za njegovo obnav-

ljanje.

R.K.

Saministarskog sastanka jučeuKotoru

Saotvaranja izložbeuLjetnjikovcu „Buća-Luković“

Ministar Aleksandar Bogdanović u Kotoru razgovarao sa hrvatskomministarkomkulture NinomObuljen-Koržinek

Intenzivnomsaradnjomdonajboljihrješenja

TIVAT

- Izložba „Kulturni

pejzažbudvanskogprioba-

lja“, autora arhitekteSlobo-

danaBobaMitrovića i kusto-

saJUMuzeji i galerije

Budve, arheologaDušana

Medinaotvorena jepreksi-

noćugaleriji Ljetnjikovca

„Buća-Luković“uTivtu.

Postavku čine reprodukcije

dokumentarnih savremenih i

starih fotografija, pisane, teh-

ničke i crtanegrađe, vlasništvo

uglavnomprivatnih lica, insti-

tucija i organizacija. Na panoi-

masuprikazani lokaliteti šireg

budvanskog kulturnog pejza-

ža.

Posjetioce je na početku po-

zdravila direktorica JUMuzej

i galerija Tivat Jelena Bujišić

ističući zadovoljstvo što ovom

izložbom počinje bogat pro-

gram novoosnovane tivatske

javne ustanove.

U ime JU Muzeji i galerije

Budve, jedan od autora izlož-

be, Dušan Medin, upoznao je

publiku sa idejom nastanka

ove postavke i istakaopodršku

Ministarstvakulture.Dodaoje

da je otvaranje izložbe uprili-

čeno početkom „Evropske go-

dinekulturnebaštine“, kako je

Evropski parlament proglasio

2018. godinu.

EVROPSKI KONTEKST

Govoreći o evropskom kon-

tekstu našeg prostora, Medin

je istakao da su „refleksije

evropske kulture, od cijele na-

šezemlje,obasjavaleponajviše

Boku, dok su treptaji njenog

odsjaja stizali i do Budve i Pa-

štrovića istorijski, tradicional-

no, i po osjećanju, najjužnijeg

dijelaBoke“.

-Iako smo zapravo prvobitno

željeli da prikažemo nekadaš-

nje i savremeno stanje ovih lo-

kaliteta(nažalost,danasprilič-

no devastirano) kako bismo

ukazali na značaj i važnost

očuvanja kulturnog pejzaža,

ali i na njegove transformacije

krozvrijeme, sasvimspontano

i nesvjesno, ispostavilo se da

smo za prezentaciju odredili

samoonenajljepšemotive,bez

i jednog primjera devastacije

prostora –naglasio jeMadin.

Kakojekazao,fotografijeupo-

stavciuglavnomnijesu„umjet-

ničke“, iako su neke od njih

prožete određenim estetskim

senzibilitetomautora.

-One su, zapravo, dokumen-

tarne, bliske „običnom“ čovje-

ku i mogućnostima njegovog

kreativnog izražaja, nastale

tokomviše godina i želje auto-

ra da zabilježe prostor i vrije-

me onakvima kakvi jesu – ka-

zao jeMedin.

Naglasio je da će smatrati

izložbu uspjelom ukoliko ona

dodatno podstakne širu jav-

nost na promišljanje i dijalog

ne samo o budvanskom pro-

storu, već i važnim ambijenti-

ma koje treba zaštiti u Boki i

vanrednimprimjerimakultur-

nog pejzaža koje ovaj zaliv i

pored svega još uvijek ima, ali

mora da sačuva.

DEVET SEKVENCI

Izložbu je otvorila konzerva-

torska savjetnica iz Tivta Ka-

tarinaNikolić-Krasan.

-Kaoštonazivgovori, naovim

panoima fotografijom, crte-

žom i riječima prikazano je

devetsekvenciizuzetnogpro-

stora budvanskog priobalja u

kome su stoljećima svojemje-

sto tražili i svojimrukama str-

pljivo i pažljivo oblikovali lju-

di i žene Budve i Paštrovića,

diveći se i boreći sa surovom

stihijomprirode. Samo ljubav

i poštovanjepremaovimbrdi-

ma i moru, mogla je da stvori

harmoniju koju svi koji su je

doživjeli nose u sjećanjima

kaoutočišteinezaboravnuus-

pomenu – kazala je Nikolić-

Krasan.

Ona se potom osvrnula na

istorijat interesovanja za kul-

turni pejzaž, kao i na sisteme

njegove zaštiteumeđunarod-

nom i nacionalnom kontek-

stu.

-Budvanskipejzažspadaured

onih nezaboravnih slika koje

svaki posjetilac ponese sa so-

bom: dramatični obronci

Lovćenakojisespuštajuumo-

re ispresijecani malim pito-

mim uvalama u kojima su se

smjestila ribarska sela, mala

naselja i grad Budva. Sve u

ovom prostoru odiše iskon-

skom ljepotom. Međutim, ove

slike polako se smjenjuju ne-

kimnovim, mnogomanje lije-

pim i poetičnim. To su slike

kojesuodrazbestijalnetrkeza

novcem, koja pred sobomruši

sve što ne može da razumije,

poštuje i pokori... Ovdje treba

malo stati i zapitati se, u čemu

mi danas uživamo i šta ostav-

ljamosvojimpotomcima–po-

ručila jeNikolić-Krasan.

Izložba je bila centralni dio

projekta „Kulturni pejzaž

budvanskog priobalja“, koji je

JUMuzeji i galerijeBudveor-

ganizovala u okviru manife-

stacije međunarodnog karak-

tera „Dani evropske baštine“,

koja je krajemseptembra prvi

put održana u Budvi, a čija je

centralna tema bila kulturna i

prirodna baština. Postavka je

do sada pobudila veliko inte-

resovanje domaće javnosti i

turista, a izlaganje u Tivtu je

njenočetvrtojavnoprikaziva-

nje.KakonajavljujuizJUMu-

zejiigalerijeBudve,planirano

je predstavljanje u još nekoli-

ko crnogorskihgradova.

Izložba u Tivtu biće otvorena

do 15. februara.

S.K.

Izložba „Kulturni pejzaž budvanskog priobalja“ otvorena u Tivtu

Nezaboravneslike

i iskonska ljepota

Budvanski pejzaž spada u red onih nezaboravnih slika

koje svaki posjetilac ponese sa sobom. Međutim, ove

slike polako smjenjuju neke nove, mnogomanje lijepe

i poetične... Trebamalo stati i zapitati se, u čemumi

danas uživamo i šta ostavljamo potomcima – kazala je

otvarajući izložbu Katarina Nikolić-Krasan

PODGORICA

-Proslava

Proljećnog festivala, uorga-

nizacijiAmbasadeNarodne

RepublikeKine, bićeuprili-

čenavečerasu19satinaVe-

likoj sceniCrnogorskogna-

rodnogpozorišta.

Svečanost ćeobuhvatiti i

umjetničkiperformansan-

sambla izUnutrašnjeMongo-

lije,NRKine, učastproslave

KineskeNovegodine.

Kako obavještavaju iz CNP-a,

ulazjeslobodan,alijezbogogra-

ničenog broja mjesta, potrebno

rezervisati ulaznice.

R.K.

Proslava

Proljećnog

festivalau

CNP-u

PODGORICA

-Drama „Princplime“ (1991) koju je režirala

BarbaraStrejsendotvorićevečeras u20 sati u saliDodest revi-

ju„Ljubavna filmu“.

U okviru revije, koju KIC „Budo Tomović” organizuje u okviru

svog filmskog programa, do 8. februara publika će biti u prilici da

pogleda nekoliko najpoznatijih filmova sa ljubavnom tematikom.

Revija je posvećena 14. februaru -Danu zaljubljenih.

ProjekcijafilmarediteljaTonijaSkota„Osveta”(1990)predviđena

je za sjutra takođe od20 sati uDodestu. Usrijedu, 7. februara, biće

prikazan film „Djevojka koju sam volio” (1973) reditelja Sidnija

Polaka koji donosi priču o ljubavnoj vezi između KatieMorosky i

HubbellaGardinera.Film„MostoviokrugaMedison”(1995)Klin-

ta Istvuda, koji je ekranizacija istoimenog ljubavnog romana Ro-

bertaDžejmsaVolera, zatvoriće revijuu četvrtak, 8.februara.

Ulaz je besplatan za sve projekcije.

R.K.

„Ljubavna filmu“ od

večerasusali Dodest

PODGORICA

- Višestruko

nagrađivani autorski proje-

kat Borisa Liješevića „Čuvari

tvog poštenja“, u produkciji

Gradskog pozorišta, biće

izveden večeras, u 20 sati,

u Velikoj sali KIC-a „Budo

Tomović“.

Ideju za komad Liješević je

pronašao u stihu crnogor-

ske himne, u težnji da preis-

pita savremene društvene

okolnosti i vrijednosti.

Igraju: Dubravka Drakić,

Božidar Zuber, Emir Ćatović,

Branka Femić, Željko Radu-

nović, Katarina Krek, Ivona

Čović-Jaćimović, Sanja

Popović, Pavle Ilić, Branko

Ilić i Simo Trebješanin. U

autorskom timu, pored redi-

telja Liješevića, su i Rambo

Amadeus koji je uradio

muziku, Gorčin Stojanović

kao scenograf, kostimograf-

kinja Tijana Todorović i dra-

maturškinja Stela Mišković.

R. K.

„Čuvari tvogpoštenja“ uKIC-u