Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Ponedjeljak, 5. februar 2018.

Svijet

NJUDELHI

-Tanker sa 22osobe,međukojima su i Indijci,

nestao jeuGvinejskomzalivugdje suaktivni gusari, saopšti-

le su indijskevlasti.

BrodMTMarin ekspres sa oznakom Paname, koji je prevozio

13.500 tona nafte, krenuo je izBenina.

Indijsko Ministarstvo inostranih poslova saopštilo je da je u

stalnomkontaktu s vlastima Benina i Nigerije i dodalo da je po-

sljednji kontakt s posadombroda biou četvrtak.

Indijski mediji su prenijeli da je to drugi tanker koji je nestao za

manje odmjesec.

TankerMTBaret nestao je u januaru. Članovi posade, pretežno

Indijci, pušteni su šest dana kasnije pošto je plaćena otkupnina

za njih.

Prema podacimaMeđunarodne kancelarije za pomorstvo, oko

180operacija gusara registrovano je prošle godine.

Gvinejski zaliv, koji se nalazi u zapadnom dijelu Afrike, pred-

stavlja glavno ,,uporište“ gusara.

Demonstracije u Grčkoj zbogmogućeg kompromisa u sporu oko naziva sjevernog susjeda

,,Makedonijamože

biti samo jedna“

Grčki mediji

navode da je

policijamorala

da upotrijebi

suzavac, a da su

učesnici sukoba

članovi ekstremno

desničarske

organizacije

,,Zlatna zora“

ATINA

-Stotinehiljada ljudi

učestvovalo je jučenaprote-

stuuAtini zbogmogućeg

kompromisaGrčkeusporuu

vezi sanazivomMakedonije.

Tokomprotesta je došlo do su-

koba demonstranata i policije.

Fotografije je objavila agencija

AP, a na njima se vidi kako poli-

cajceu,,punojopremi“pojedini

demonstranti gađajubakljama i

kamenicama.

Grčkimedijinavodedajepolici-

jamorala da upotrijebi suzavac,

a da su učesnici sukoba članovi

ekstremno desničarske organi-

zacije ,,Zlatnazora“.

Uoči jučerašnjegmasovnogmi-

tinga, koji se u Atini održava u

znak protesta zbog potencijal-

nog kompromisa Grčke sa vla-

stimauSkopljuuvezisazvanič-

nim imenom Makedonije,

napadnuta je kuća grčkog kom-

pozitoraMikisaTeodorakisa.

SLJEDEĆAŽRTVA

Dojčevele(DW)jeranijeprenio

da je 92-godišnji Teodorakis,

kojegnazivaikonomgrčkeljevi-

ce,poručiodaje,,svježesjećanje

na Jugoslaviju“, a da će Grčka

biti ,,sljedećažrtva“.

DWnavodi da je Teodorakis u

posljednjevrijemenametikriti-

kazbogizjavakojesuocijenjene

kaoantisemitske,akomentatori

u Grčkoj se čude i njegovom

učešćuna„patriotskom“skupu.

Demonstrantisumahaligrčkim

zastavama na Trgu Sintagma u

Atiniiuzvikivali,,Makedonijaje

grčka“, ameđu govornicima na

protestu bio je proslavljeni

kompozitor Mikis Teodorakis

(92).

- Ako će potpisati sporazum o

imenukoje sadrži pojamMake-

donija, Vlada najprije mora da

pita grčki narod. Samo Grčka

imapravonatoime.Nećemoim

dati ni po koju cijenu - riječi su

MikisaTeodorakisa, koji je odr-

žao govor pred stotinama hilja-

da ljudi koji su vikali „Mikis,

mijenjašistoriju“i„Makedonija

može biti samo jedna“ na Trgu

SintagmaucentruAtine.

,,Dragi moji Grci, braćo moja,

fašisti,rasisti,teroristi,anarhisti

i nasilnici, sigurno ste do sada

saznalidasupatriotekojevlada-

ju ovomzemljom, ljevičari sku-

pljali potpise i juče bacali boje

namojukućukakobime sprije-

čili da danas pričampred vama

-bilesuprveriječi kojimaseTe-

odorakisobratiookupljenima.

Teodorakis je svoj govor posve-

tio grčkom generalu i lideru u

grčkomratuzanezavisnostpro-

tiv turske okupacije od 1821. do

1829.TeodoruKolokotroniju.

- U ovim teškim trenucima za

našu zemlju, kada se crni oblaci

navlačeikojinamprijete,mora-

mo seujedinjeni suočiti saovim

problemima.Skopljanisudanas

uvjereni da su direktni potomci

Filipa i Aleksandra Velikog za-

hvaljujući masovnoj propagan-

di, koja prijeti da povuče jedan

veliki broj država i to uz pomoć

Grčke, koja nije ni pokušala da

otvoriočiokoevidentnogfalsifi-

kovanja istorije! I naša je odgo-

vornost što smo dozvolili mla-

dimgeneracijama Skopljana da

živesaovimmitom.Nesmijemo

da se složimo sa ovim falsifiko-

vanjemistorijejerutomslučaju

i mi postajemo saučesnici sila-

ma koje su usmjerile pažnju na

naš teritorijalni integritet - ka-

zao jeon.

Protesti se održavaju nakon što

je posrednik u pregovorima o

sporu u vezi sa imenomMake-

donije, specijalni izaslanik ge-

neralnog sekretara UN Metju

Nimic posjetio Atinu i Skoplje,

gdjejesazvaničnicimarazgova-

rao o mogućnostima rješenja

25-godišnjeg spora. Nimic je

izjavio da je optimista i da obje

strane imaju volju da pronađu

zajedničkorješenje.

PRIJEDLOZI

PosljednjipaketpredlogaNimi-

ca utvrđen je nakon posljednje

runde razgovora Nimica sami-

nistrima spoljnih poslova dviju

država u Njujorku, 17. januara,

ali dosad nije zvanično pred-

stavljen.

Prema saznanjimamedija, upi-

tanju je pet predloga: Sjeverna

Makedonija,GornjaMakedoni-

ja,NovaMakedonija,Republika

Makedonija (Skoplje), Vardar-

skaRepublikaMakedonija.

Atina i Skoplje su se saglasili da

pojačaju pregovore kako bi po-

stigli sporazum, u sporu koji je

zakočio ambicije bivše jugoslo-

venske republike da se pridruži

NATOiEU.

GrčkasmatradaimeMakedoni-

ja podrazumijeva teritorijalne

pretenzijenanjensjeverni regi-

on, koji nosi isti naziv, a stotine

hiljadaGrkaokupiloseuSolunu

prošlogmjesecauznakprotesta

protiv upotrebe naziva ,,Make-

donija“ubilokomrješenju.

Grčka seprotivi upotrebi imena

,,Makedonija“ od kako se ta ze-

mlja odvojila od Jugoslavije

1991. godine.

Premijer Španije pozvao Katalonce da predlože drugog kandidata

Rahoj: Davasvodi osoba

kojapoštujezakon

MADRID

- Premijer Španije

MarianoRahoj pozvao jeka-

talonske suverenisteda

predložedrugogkandidata

jer jeprotivKarlesaPudžde-

mona izdat nalog zahapše-

nje. Kakonavode, suvereni-

sti bi trebalodanaimenuju

kandidata ,,koji poštuje za-

kon“.

Rahoj je na skupu Narodne

strankeuKordobi na juguŠpa-

nije izrazio nadu da će biti nai-

menovana ,,osoba koja druga-

čije vidi stvari i koja ćemoći da

kažedajepolitičkirukovodilac

koji će da poštuje zakon“ jer se

tako radi svim demokratskim

zemljama.

Katalonijaje27.oktobrajedno-

stranoproglasilanezavisnu re-

publiku.ZatimjeŠpanijauvela

direktnu upravu u tom regio-

nu, smijenila regionalnu vladu

i raspustila katalonski parla-

ment. Umeđuvremenu su pri-

vedeni članovi bivše regional-

ne vlade i organizovani izbori

na kojima su suverenističke

strankeosvojile tijesnuvećinu.

Smijenjeni Pudždemon se na-

lazi u Briselu od 30. oktobra i

protiv njega je izdat nalog za

hapšenje zbog pobune.

Konstitutivna sjednica kata-

lonskog parlamenta predviđe-

naza30. januarodgođena jedo

daljeg, jer su izbile tenzije me-

đu suverenistima, koji supodi-

jeljeni izmeđuonihkoji želeda

zadrže Pudždemona kao kan-

didata zapredsjednikaKatalo-

nije i drugih koji razmišljaju o

novom kandidatu kako bi se

izašlo iz višemjesečne politič-

ke krize.

Turskaporučilaameričkim

vojnicima: Nišanićemo i vas

ANKARA

-Američki vojnici

uuniformiOdredanarodne

samoodbranesirijskihKurda

(JPG)mogli bidapostanucilj

operacijeOružanihsnaga

TurskeuSiriji.

TojeizjavioturskipremijerBe-

kirBozdag.

- Ako teroristi (JPG) ne napu-

stesirijskiMandžab,počećemo

vojnu operaciju u području Si-

rije, kao i u regionu istočno od

rijeke Eufrat. Pritom, američki

vojniciuuniformamaJPGmo-

gu da postanu ciljevi operacije

naših Oružanih snaga - izjavio

je Bozdag za televiziju CNN

Turk.

Bozdag je u srijedu pozvaoVa-

šingtondauloži naporekakobi

spriječiosukobameričkihitur-

skih vojnika na sjeveru Sirije.

Prema njegovim riječima, An-

kararadi svekakobi se to izbje-

glo, ali napore trebadapreduz-

muobje strane.

Turska jeusubotusaopštilada

je nedaleko od kurdske enkla-

veAfrinuSiriji poginuloosam

turskih vojnika. Pet vojnika,

kako je navedeno u saopšte-

nju, poginulo je u napadu na

tenk turske vojske. U istoj

oblasti poginula su još tri voj-

nika.

Od početka turske ofanzive

„Maslinovagrančica“poginulo

je 13 turskihvojnika i najmanje

dvadeset četvoro njima bliskih

boraca sirijskeopozicije.

Nestao tanker u

Gvinejskomzalivu

NIKOZIJA

-Aktuelni pred-

sjednikKipraNikosAnasta-

sijadis osvojio jedrugi peto-

godišnjimandat pobijedivši

udrugomkrugu izbora ljevi-

čaraStavrosaMalasa.

Anastasijadis je osvojio 55,9

odsto glasova, na osnovu 95

odsto prebrojanih glasova,

prenijela je državna televizija,

prenosi Rojters.

Malas je pozvao Anastasijadi-

sa i čestitaomuna pobjedi.

Anastasijadis (71), advokat s

britanskim obrazovanjem iz

hrišćansko-demokratske

stranke Demokratski zbor

(DISY) obećao je oživljavanje

pregovora o ponovnomujedi-

njenju Kipra i bio je favorit na

izborima.

Kipar je 1974. poslije turske

okupacije sjevernog dijela

ostrva, podijeljen na Tursku

RepublikuSjeverniKiparkoju

priznajesamoAnkara,iKipar-

sku Republiku, koja je među-

narodno priznata i članica

Evropske unije.

Anastasijadisponovo

predsjednikKipra

NikosAnastasijadis

MarianoRahoj

Komplikuje sekon ikt uSiriji

Detalj izAtine