Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Nedjelja, 4. februar 2018.

Društvo

PODGORICA

- Za zdravo

funkcionisanjeorganizma

jednako suneophodni uglje-

ni hidrati,masti i proteini, a

redukcija ili prekomjerni

unos bilokojegodovih sa-

stojakanauštrbdrugogne-

povoljnoutičuna čovjeka,

naročitona sportiste i re-

kreativce, ocjenjujeprofe-

sorBojanMatijevićnaVele-

učilištuuKarlovcu,

stručnjakzaprehrambenu

tehnologiju i funkcionalnu

ishranu sportista.

Premanjegovimrije-

čima, limiti koje sa-

mi postavljamo

neadekvatnim

unosom energije

inedovoljnimhi-

driranjem orga-

nizma utiču da

se, inače blago-

tvorniipozitivni,efektisporta

pretvore u svoju suprotnost.

ZNAČAJ SPORTA

Matijević je na predavanju o

pravilnojishranisportista,ko-

je je održao u okviru Rekrea-

tivnog centra ,,Sunčev zrak“ u

Podgorici, naveo da je pravil-

na ishranasportista i rekreati-

vaca od presudnog značaja za

iskorišćavanje značajnih be-

nefitakoje redovna fizička ak-

tivnost znači u životu.

- Prije svega, sport poboljšava

funkcionisanje kardiovasku-

larnog sistema, jača tetive i

mišiće, doprinosi otpornosti

na stres, depresiju, utiče da

bolje apsorbujete kiseonik, a

on vodi do boljeg iskorišćava-

nja energije. Zapravo, dugo-

vječnost i duboka starost po-

vezani su sa aktivnošću i

kretanjem. Da bi se ostvarili

korisni benefiti od sportsko-

rekreativne aktivnosti, po-

trebno je prilagoditi ishranu.

Hrana nam garantuje unos

energijeiesencijalnihnutrije-

nata,odnosnohranjivihmate-

rijakojesuodznačajazafunk-

c i on i s an j e o r g an i zma ,

endokrinog sistema i sinteze

hormona – istakao je, između

ostalog,Matijević.

HERCEGNOVI

– Institut

,,Dr SimoMilošević“ Igalo i

Specijalnabolnica za lečenje

štitaste žlezde i bolestime-

tabolizma ,,Zlatibor“, po-

znatijakaoČigota, bićepar-

tneri i sarađivaćeuoblasti

zdravstva i naučno istraži-

vačkog rada. To jedefinisa-

noProtokolomo saradnji,

koji su jučeu Igalupotpisali

direktori ovedvije renomi-

raneustanovedrGordana

Rajović i drŽeljkoStakić.

Cilj je unapređenje međusob-

ne saradnje u oblasti zdrav-

stva, naučno-istraživačkog

rada, obrazovanja i edukacije

zdravstvenih radnika, poseb-

no saradnje umeđunarodnim

projektima.Takođe, razmjena

iskustavaurazvojuzdravstve-

nog turizma, turizma i ugosti-

teljstva.

Saradnjaćeseodvijatikrozre-

alizacijukonkretnihprojekata

i drugih dogovorenih oblika

partnerstva.

Razgovorima i činupotpisiva-

nja Protokola prisustvovali su

gosti iz Čigote: rukovodilac

marketinga i prodaje, Zoran

Ristanović, pomoćnik direk-

tora zanemedicinskeposlove,

Nada Milošević, finansijski

direktor, Branko Đudić i me-

nadžerkamarketinga i proda-

jeMajaVermezović.

Iz Instituta Igalo: sekretarka

kompanije Mirjana Ivanović,

direktorica sektora medicine

dr Marina Delić, direktorica

sektora finansija Mladenka

Stanković, direktor sektora

marketinga i prodaje Nikola

Mračević i predstavnik ruko-

vodstva za kvalitetMilan Pre-

lević.

Inače, sindikati dvije zdrav-

stvene ustanove imaju dobru

dugogodišnju saradnju. Rad-

nici Čigote koriste sedmod-

nevneodmoreuIgalu,aradni-

ci Instituta naZlatiboru.

Ž.K.

Profesor prehrambene tehnologije BojanMatijević iz Karlovca održao predavanje u Podgorici

Nepravilna ishrana i

sport ne iduzajedno

Osnovne energetske potrebe zadovoljavamo unosomugljenih hidrata, masti

i proteina, a pravilna ishrana trebalo bi da sadrži odgovarajući odnos ovih

sastojaka bez eliminacije neke od stavki. I, naravno, dovoljne količine vode

MANJAKENERGIJE

Prema njegovim riječima, 60

odsto rekreativaca unosimalo

ili nedovoljno energije.

- To u kombinaciji sa fizičkom

aktivnošću dovodi do gubitka

mase,slabljenjaimuniteta,gu-

bitka, odnosno hormonskih

poremećaja, naročito kod že-

na, i nemogućnosti saniranja

povreda na vrijeme.

On ističe da osnovne energet-

ske potrebe zadovoljavamo

unosomugljenih hidrata, ma-

sti i proteina i da bi pravilna

ishrana trebalo da sadrži od-

govarajući odnosovihsastoja-

ka bez eliminacije neke od

ovih stavki.

- Naš organizam pri fizičkim

opterećenjima najprije troši

slobodne šećere dostupne u

krvi, zatimmasti, a nakon to-

ga, ako nema masti, organi-

zam troši spostvene gradivne

proteine, odnosnomšiće.

Zato dugoročna primjena ne-

kih restriktivnih dijeta koje

sasvim eliminišu neki od ovih

bitnih sastojaka predstavlja

Kako kaže, jedna od glavnih zabluda je po pitanju unosa

masti.

- Pogrešno se vjeruje da će unijete masti uticati na stvara-

nje masnih naslaga. Mi, zapravo, prekomjerni unos prostih

šećera konvertujemo umasti. Sa druge strane, masti su nam

potrebne jer se brojni vitamini rastvaraju umastima. Narav-

no, poželjan je unos omega tri kisjelina, maslinovog ulja.

Holesterol koji je ranijih decenija bio proglašen problemom

broj jedan, zapravo ima svoju bitnu funkciju, jer je neopho-

dan za sintezu hormona bez kojih organizamne može da

funkcioniše na pravi način – kazao je on.

Profesor Matijević ističe da je dodatna zabluda da proizvodi

sa oznakom lajt su zdravi.

- Njima se ne unosi šećer i masti već samo proteini.

Prema njegovim riječima, ako se pravilno hranimo neće

nam trebati suplementi u ishrani.

Kako kaže, D vitamin je mnogo značajniji nego što se ranije

mislilo. On je bitan za apsorpciju kalcijuma, ali i za sintezu

testosterona.

- Pola populacije ima de icit vitamin D – navodi Matijević.

Mastisunamneophodne

smetnju–kazao jeMatijević.

Prema njegovim riječima, na-

ravno da ne treba pretjerivati

sa unosomprostih šećera, već

da trebauhrani koristiti voće i

sastojke sa niskim glikemij-

skimbrojem.

NIŠTABEZVODE

Prema njegovim riječima, vo-

da čini 50 do 70 odsto mase

ljudskog tijela, a samo gubitak

jedandodvaprocentavodepo

kilogramumaseutičenagubi-

tak osnovnih funkcija, odno-

snodehidriranost.

- Voda se unosi kroz hranu i

pijenjem tečnosti, a gubi se na

razne načine, disanjem, mo-

kraćomi putemznoja.Mnogo

ljudi ne pazi na unos vode, što

je jedan od osnovnih proble-

ma koji dovodi do pratećih

komplikacija kao što su uri-

narne infekcije–navodiMati-

jević.

On objašnjava da se poveća-

njem unosa vode tokom dana

može uticati na poboljšanje

rada bubrega, razređivanje

mokraće, a samim tim i uspo-

ravanje, odnosno reduciranje

prostora da se u koncentrova-

noj mokraći razvijaju štetni

mikroorganizmi.

- Testiranje možete obaviti na

osnovu boje mokraće. Što je

tamnija, to je znak da vam fali

voda – rekao je on.

Kako ističe, na potrebe za vo-

domutičumnogi faktori, prije

svegatemperatura,ondafizič-

ka aktivnost, vlažnost vazdu-

ha, nadmorska visina (što ve-

ća, više potrebe za vodom) i

sam unos hrane, ali i kofeina i

alkohola.

SPRIJEČITE ŽEĐ

-Dehidracijamožebitiakutna

ili hronična, ukoliko u konti-

nuitetu ne pijete dovoljno vo-

de.

Kadaosjetitežeđ, već steude-

ficitu sa vodom. Da bi se to

preduprijedilo, potrebno je

imati bočicu sa vodom kao

podsjetnik ili, čak, instalirati

neku od aplikacija za svepri-

sutnemobilnetelefonekojaće

vaspodsjećatikadadaobnovi-

te zalihe vode – savjetujeMa-

tijević.

Prema njegovim riječima,

hranu ne treba konzumirati

najmanjedvasataprijetrenin-

ga. A vodu treba popiti takođe

prije i to400do600mililitara,

dok će nakon treninga tijelu

biti potrebno 700mililitara.

-Napominjem,ukolikofizička

aktivnost traje duže od 45mi-

nuta dnevno, onda se nado-

knada tečnosti najbolje nado-

knađujesanekimizotoničnim

napitkom koji je rastvor šeće-

ra i tečnosti –kažeMatijević.

Ističe da mu nije namjera da

propagira i sastavlja liste

ishrane, već napominje da je

ključno biti svjestan da treba

jesti zdravo, ne preskakati ni-

jedan od bitnih nutrijenata i –

baviti se sportom.

I.P.

Predstavnici Instituta Igalo i zlatiborske Čigote potpisali protokol

Saradnjauoblasti zdravstva

i naučno-istraživačkog rada

Protokol osaradnji potpisali drGordanaRajović i dr ŽeljkoStakić

Jučeu Institutu ,,Dr SimoMilošević“

BojanMatijević

Voda izvor života