Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Nedjelja, 4. februar 2018.

U fokusu

javnihpoziva, širenja lažnihili

poluistinitih informacija, na-

mjernih ili nenamjernih koje

zacilj imajuodvraćanje, nago-

varanje, javni medijski i drugi

pritisaknaroditeljedaodusta-

nu od očuvanja zdravlja svoje

djece kroz odustajanje od za-

konompropisane imunizacije

djece.

- Takozvana ,,fer komunikaci-

ja“ između laika i stručnjaka

profesionalaca sa početka an-

tivakcinalne kampanje vrlo

brzo se pretvorila u najsra-

mnijubeskrupuloznu,,borbu“

protivzdravlja i životamališa-

naširomsvijeta–ocijeniojedr

Kavarić.

Lakoća širenja lažnih infor-

macija putem novih medija i

društvenih mreža, kako kaže,

olakšala je ovu neshvatljivu i

ničim izazvanu katastrofalnu

pojavu, potpomognutu op-

štommodomrazličitih ,,teori-

ja zavjera“.

- Svenavedeno imalo je i odre-

đeni uticaj u Crnoj Gori što je

ostavilo određenog traga na

procenat vakcinisane djece i u

našoj zemlji. Ipak, uCrnojGo-

ri su se ovi pokušaji ,,lobira-

nja“ protiv zdravlja djece

ograničili na nekoliko pojedi-

načnih, čak i medijski bizarno

neukih izjava sa poludnevnim

rokom trajanja – ocjenjuje dr

Kavarić.

Prave informacije

U Udruženju Roditelji sma-

trajudajesankcionisanjeanti-

vakcinalnogdjelovanjanemo-

gućamisija, te da je ključno da

roditelji dobijaju informacije

sa pravih adresa, odnosno od

ljekara.

- Ljudi koji pričaju u negativ-

nom kontekstu o vakcinama,

posebnoMMR, najviše su za-

stupljeni na društvenimmre-

žama. Ne mogu društvene

mrežeda se zaustave kaoni da

se zabrani da ljudi komentari-

šu. Smatramda je najbolji od-

govor na negativne priče

objašnjavanjesvihnedoumica

koje imaju roditelji – kazala je

zaPobjeduizvršnadirektorica

Udruženja Kristina Mihailo-

vić.

Ranije su, prema njenim rije-

čima,ljekaribilidostapovuče-

ni inijesuseprevišeuključiva-

li. To se, kaže Mihailović,

promijenilo od kraja prošle

godine kada je i pokrenuta

kampanja o značaju vakcina-

cije.

- Posljednjih mjeseci zdrav-

stvene ustanove i ljekari do-

stupni su roditeljima i spre-

mni da odgovore na ono što

roditelje interesuje.Mislimda

je topravi put–poručila jeMi-

hailović.

Dr Kavarić naglašava da je to-

komintenzivnekampanjeDo-

ma zdravlja Podgorica, ali i

svih domova zdravlja u Crnoj

Gori, sa snažnom podrškom

Ministarstva zdravlja u glav-

nom gradu za samo šest mje-

seci vakcinisano više od 2.200

djece, čime je značajno podi-

gnut procenat vakcinisane

djece, ,,što nije uspjelo nijed-

noj državi u regionu, a i šire“.

bržaodtužilaštva

Laici koji su u Srbiji širili vije-

sti da je vakcinacija opasna za

djecuida jepovezanasaautiz-

mom, kojima je bio ustupljen

veliki prostor u medijima,

prošli su bez kazni za širenje

neistine bez obzira što je zbog

tepričeugroženvelikibrojlju-

di. Od oktobra prošle godine,

kada je u Srbiji zabilježen prvi

slučaj malih boginja do danas,

zaraženo je 1.485 ljudi, umrle

su tri osobe.

Osim djece, među oboljelima

su i medicinski radnici, pa je

početkom novembra u Beo-

gradu prijavljena epidemija

ove zarazne bolesti jer je veći-

na zaraženih, oko 94 odsto,

bila nevakcinisana ili nepot-

puno vakcisana.

U opštinama Zemun i Surčin

suunovembrunavratimaško-

la osvanula obavještenja da se

djecamorajuvakcinisatido14.

novembra poslije čega će mo-

bilne ekipe obilaziti škole i

vakcinisati djecu za šta nije

potrebna saglasnost roditelja,

nakon čega je odziv u domu

zdravlja za primanje MMR

vakcine bio zadovoljavajući.

Međutim, poražava činjenica

da zagovornici antivakcinal-

nog lobija i osobe koje se bave

nadriljekarstvomi dalje imaju

dioprostoraumedijima idaza

ono što propagiraju odgovor-

nost ne snose ni oni ni mediji,

ali troškove koji su nastali za

liječenje zbog nevakcinisanja

djece plaćaju svi.

Povezivanje djelovanja anti-

vakcinalnog lobija na smanje-

nje vakcinisanja djece dokazi-

vo je, ali za tako nešto je

potrebno vrijeme, strpljenje i,

naravno, novac.

Udruženja ,,Građani protiv

šarlatanstva“ i ,,Pedijatrija za-

snovana na dokazima“ su kra-

jem prošle godine krenuli u

borbuprotivprotivnikavakci-

na i grupa ljekara i roditelja iz

više gradova u Srbiji je podni-

jela krivičnu prijavu protiv

psihijatra Jovane Stojković i

najavili sudaćekrivičneprija-

ve predati i protiv istaknutih

antivakcinašaMajeVolk, Jele-

neKarleuše iMiroljubaPetro-

vića.

teškododokaza

Prije podnošenja te prijave dr

ZoranLončar,ministar zdrav-

lja Srbije, optužio je farmace-

utskilobidastojiizaantivakci-

nacije.

- Pojedinci iz farmaceutskog

lobija mogu se smatrati odgo-

vornim za problemmalih bo-

ginja u Srbiji, jer su oni jedini

kojima odgovara da se kupuje

više ljekova – ali nećemo izaći

ni sa jednim detaljom bez do-

kaza.Ozbiljnoradimonatome

da se sve dokaže - rekao jemi-

nistar Lončar.

Dokazi okojima jegovoriomi-

nistar vjerovatno još nijesu

prikupljeni, jer prema dostu-

pnim podacima nadležno tu-

žilaštvo nije samostalno po-

krenulo ni jedan slučaj protiv

zagovornika nevakcinisanja

dece.Nemapodatakanida li je

tužilaštvo ispitivalo osnova-

nost mnogih primjedbi u jav-

nosti da su aktivnosti antivak-

cinalnog lobija krivično djelo,

kao ni da li su dobijali prijave

protiv tog lobija.

Prema Zakonu o zaštiti sta-

novništva od zaraznih bolesti,

kazne za nevakcinisanje djece

suod300do1.500eura iuPre-

kršajnom sudu u Beogradu

prošle godine podnijeta je 241

prijava od kojih je donijeta 21

osuđujuća presuda, izrečeno

je18opomena i tri oslobađaju-

će presude.

Zbog nedovoljnog obuhvata

vakcinacije, kojimorada bude

najmanje95odstodabi seepi-

čiji efekti ne poznaju granice, i kako se boriti protiv protivnika imunizacije

njadoepidemije

Jedan od ključnih

razloga koji je doveo

do povećanja

broja djece koja

nijesu obuhvaćena

kompletnom

imunizacijom je

antivakcinalno

djelovanje lobija

koji MMR vakcinu

povezuju sa

autizmom. Ti su

pozivi doveli do

situacije da se na

ledu našla jedna od

glavnih zdravstvenih

tekovina civilizacije

– vakcinacija, a

u praksi morbili

se pojavljuju kao

problemu 21. vijeku

- Vakcinacija je jedna od velikih tekovina medicine, jedno

od najsnažnijih oružja kojim su prave pošasti od bolesti zau-

stavljene - tvrdi prof. dr Nebojša Lalić, dekan Medicinskog

fakulteta u Beogradu napominjući da je struku u Srbiji izne-

nadila borba protiv vakcinacije.

Prema njegovim riječima, kampanja protiv pojedinih vrsta

vakcina može da se uporedi sa ljekovima koji mogu da

izazovu pojedine neželjene reakcije, ali da to ne ugrožava

efekat ukupne terapije koji se tim lijekompostigne.

Na pitanje ko i kakomože da riješi novonastalu situaciju u

Srbiji, ministar zdravlja Zoran Lončar tvrdi da ona ne može

da se riješi sama od sebe.

- Roditelji su slušali umjetnike koji nijesu prošli pored Medi-

cinskog fakulteta, a nijesu slušali one koji se cio život bave

liječenjem ljudi... Imamo dovoljno vakcina za sve, epidemija

se ne može zaustaviti dok obuhvat vakcinacijomne bude

veći od 95 odsto - kaže dr Lončar.

On precizira da zbog epidemije malih boginja zdravstveni

sistem ima vanredne troškove, a taj novac je mogao da se

usmjeri na liječenje djece.

- U posljednjih nekolikomjeseci povećan je broj vakcinisa-

nih i obuhvat vakcinacijom se povećao na 90 odsto. MMR

vakcina protiv malih boginja nema veze sa autizmom kako

pojedinci govore – zaključuje Lončar.

StrukauSrbiji iznenađena

borbomprotivvakcinacije

demije spriječile, ali i da se sa-

dašnja situacija ne bi ponovi-

la, 30. januara potpisana je

Deklaracijaopodršci vakcina-

ciji koju su potpisali predstav-

nici naučnih i obrazovnih in-

stitucijaistrukovnihkomorau

zdravstvu.

Prema riječima potpisnika,

cilj je da stručna javnost poša-

ljeporukugrađanimaoznača-

ju vakcinacije kao naučno po-

tvrđene i najefikasnijemjereu

prevenciji zaraznihbolesti.

U Deklaraciji se navodi da su

imunizacija i vakcine jednood

najvećihdostignućačovječan-

stva i da ni jedna druga medi-

cinskaintervencijanijespasila

veći broj ljudi.

- Poražavajuće je što je povje-

renjekodgrađanapoljuljanou

tolikojmjeri da je Srbija danas

suočenasaepidemijom,uXXI

veku ukazujemo na neophod-

nost i značaj imunizacije - re-

kao jedrMilanDinić, direktor

Ljekarske komore Srbije.

kojekriv

- Za pojavu epidemije malih

boginja u Srbiji krivi su i sani-

tarni inspektori i pravosuđe

jer nijesu prepoznali svoju

obavezu - rekao je za Pobjedu

dr Tomislav Stevanović, pedi-

jatar iz Zrenjanina, uz napo-

menu da u borbi protiv vakci-

nalnog lobija odlično sarađuje

sa svojimkolegomizCrneGo-

re dr Jovanom Raičevićem.

Stevanović je u grupi sa 270

roditelja i ljekara izcijeleSrbi-

je koji su 1. februara podnijeli

PrvomosnovnomsuduuBeo-

gradu krivičnu prijavu zbog

izazivanja panike i nereda

protiv43 osobe koje suprotiv-

nici vakcinacije djece.

Na pitanje zašto se roditelji

opiru vakcinaciji i zašto se ne

vjeruje ljekarima, dr Stevano-

vić odgovara da se radi o druš-

tvenim pomjeranjima na koje

mi ne možemo da odgovori-

mo.

- Pokret protiv vakcinisanja je

talas koji je došao iz SAD i u

SAD je taj talas prošao – za-

ključuje Stevanović.

S. radonjiĆ - v. cvejiĆ

ZoranLončar

TomislavStevanović

MiroKnežević

Iz Ministarstva zdravlja Crne Gore kazali su Pobjedi da

je zakonompredviđeno samo sankcionisanje roditelja/

staratelja koji ne vakcinišu djecu predviđenimobaveznim

vakcinama.

Generalni direktor Direktorata za javno zdravlje dr Miro

Knežević kaže da antivakcinalni lobi ima ulogu u padu obu-

hvata vakcinisane djece ne samo u Srbiji nego i u drugim

zemljama kao i kod nas.

- Padomobuhvata vakcinacije dolazimo u situaciju da oboli

veliki broj kako djece tako i odraslih i da se javi u epidemij-

skomobliku. Padom vakcinacije u posljednje tri godine i mi

smo došli u situaciju da se i kod nas može pojaviti epidemija

morbila – kazao je dr Knežević i naglasio da samo pedijatri

mogu da odlože vakcinaciju ukoliko postoje kontraindikaci-

je koje mogu biti privremene i trajne.

Kaznesamozaroditelje

Stručnjaci optužujupojedince

iz farmaceutskog lobija