Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Nedjelja, 4. februar 2018.

U fokusu

PODGORICA

- Promocija

zdravognačina života, omo-

gućavanje ranogotkrivanja

kancera, postizanjedostu-

pnog liječenja za sve i pobolj-

šanjekvaliteta životaobolje-

lim–glavne su tačkena

kojima se temelji inicijativa

zaujedinjavanje cijelog svi-

jetapovodom4. februara,

kada seobilježavadanborbe

u savladavanjuglobalne epi-

demijeovebolesti - podsje-

ćaju izCrnogorskogdruštva

zaborbuprotiv raka.

- U skladu sa ovim smjernica-

ma sloganMeđunarodnog da-

na borbe protiv raka za period

od tri godine, 2016. - 2018. go-

dine glasi: „Mi možemo pobi-

jediti rak. Ja mogu pobijediti

rak“ –navode izCDPR-a.

Rani odgovoR

Ističe se da je Svjetska zdrav-

stvena organizacija pokrenula

kampanju zajedno sa Među-

narodnom unijom za borbu

protiv raka sa ciljemda se pre-

duzmu efikasnije mjere u bor-

biprotivraka,podignesvijesto

malignim oboljenjima, pro-

movišumogući načini preven-

cije, dijagnosticiranja i liječe-

nja, kao i povećanjemkvaliteta

života oboljelih.

- Simbolično obilježavanje

ovog dana podržava prije sve-

gapozitivan i aktivanpristupu

borbi protiv raka. SZO je saop-

štilapovodom4. februarakako

naučni dokazi pokazuju da se

trećinasmrti odsvihvrstaraka

može spriječiti, dok se jedna

trećinamože izliječiti kroz ra-

nu dijagnozu i adekvatno lije-

čenje – saopšteno je izCDPR.

Iz te nevladine organizacije

podsjećaju da je rak generički

izraz za široku skupinubolesti

PODGORICA/BEOGRAD

-

Nadamo seda sevišeniko

nikadnećepojaviti sa ideja-

madanašudjecu trebada

predamonamilost i nemi-

lost bolestimakoje suprak-

tično iščezle samape savre-

menog svijeta–poručio je za

Pobjedudirektor podgorič-

kogDoma zdravljadrNeboj-

šaKavarić, komentarišući

mogućnost pojave epidemi-

jemalihboginja i uCrnoj

Gori, akojaharaunekimze-

mljama regiona.

On smatra da svaki odgovorni

roditelj, institucije i civilni

sektor treba da stanu u odbra-

nu dječjeg života i zdravlja i

pozovu nadležne da odmah i

bez oklijevanja reaguju u slu-

čaju da se neko pojavi sa ide-

jom da javno huška i poziva

roditelje da ne vakcinišu dje-

cu.

- Dom zdravlja Podgorica će

po tom pitanju kao i do sada

bitiažuraniefikasan–poručio

je drKavarić.

FaktoRi Rizika

UCrnoj Gori minule sedmice

zabilježen je prvi slučaj oboli-

jevanja odmalih boginja. Radi

se o četrnaestomjesečnoj dje-

vojčici iz Srbije, koja je u Pod-

goricu došla sa porodicom u

posjeti rodbini. Ona je nakon

pet dana otpuštena kući i do-

brog je zdravstvenog stanja.

Za sada u našoj zemlji nema

novihzabilježenihslučajeva,a

zbog sumnje na morbile ispi-

tujesenekolikoosoba, dok jeu

Srbiji proglašena epidemija.

Iz Instituta su ranije saopštili

da registrovano obolijevanje

od morbila nužno ne znači da

će doći do masovnog epide-

mijskog širenja virusa, ali da

postojimogućnost registrova-

nja dodatnih slučajeva i šire-

nja obolijevanja s obzirom na

epidemiološku situaciju u re-

gionukao i na činjenicudapo-

stoji znatan broj djece predš-

kolskog uzrasta koja nijesu

vakcinisana.

Kakvi su dometi antivakcinalnog lobija

Odhušk

Međunarodni dan borbe protiv raka obilježava se danas

Kakoprotivglobalnepošasti

Podaci SZO govore da naučno potkrijepljeni dokazi

potvrđuju da se trećina smrti od svih vrsta rakamože

spriječiti, dok se jedna trećinamože izliječiti kroz ranu

dijagnozu i adekvatno liječenje

koje mogu zahvatiti praktično

svaki dio tijela.

- Glavna osobina raka je stva-

ranje abnormalnih ćelija koje

se ubrzano dijele i prerastaju

svoje uobičajeno okruženje te

se mogu proširiti na susjedne,

ali i udaljene organe remeteći

njihove funkcije. Ovaj proces

naziva semetastaziranje ime-

tastaze obično budu uzrok

smrti u terminalnoj fazi obo-

ljelih. Same maligne ćelije na-

staju nizom transformacija i

prelazaka iz normalnih preko

pre-malignih do malignih će-

lija, taj proces je dugotrajan,

višegodišnji ili decenijski, i

predstavlja dragocjen period

kada se ranimdijagnostikova-

njem i adekvatnim liječenjem

rakmože u visokomprocentu

izliječiti – ističe se u saopšte-

nju.

Usvijetupreko15milionalju-

di godišnje oboli, a blizu de-

vet miliona ljudi umre od ra-

ka. Do 2030. godine očekuje

se da će taj broj porasti na

preko26milionaoboljelihi17

miliona smrtnih ishoda uko-

liko se nastavi nepromijenje-

nim trendom – upozoravaju

izCDPR-a.

UzRoci bolesti

Najčešći uzroci smrti iz ove

skupine bolesti u svijetu su

karcinomi pluća, želuca, jetre,

debelog crijeva i dojke.

- Oko 30 odsto svih smrti zbog

malignih bolesti nastaje zbog

petglavnihrizika: konzumira-

nja duvanskih proizvoda, pre-

komjerne tjelesne težine, ne-

dovoljnogunosavoćaipovrća,

nedostatka fizičke aktivnosti i

prekomjerne upotrebe alko-

hola. Samazavisnostoduvanu

odgovorna je za petinu svih

smrti zbog malignih bolesti,

kao i preko90odstosvihsmrti

zbog karcinoma pluća – upo-

zoravaCDPR.

Dodaje se da 20 odsto mali-

gnih oboljenja uzrokuju viru-

sne infekcije (virusi hepatitisa

B i C, humani papiloma virus),

dok se najveća smrtnost (oko

70 odsto) od malignih obolje-

nja bilježi u ekonomski nera-

zvijenimdruštvima - kaže seu

saopštenju.

Kakosenavodi, postojestrate-

gije zasnovane na dokazima

koje mogu smanjiti i kontroli-

sati breme malignih bolesti.

Uključuju preventivno djelo-

vanje, zatimvakcinisanje pro-

tiv virusnih uzročnika nekih

vrsta raka, kontrolu izloženo-

sti štetnim uticajima poveza-

nih s radnim mjestom i kon-

trolu izloženosti štetnomUV

zračenju.

PRavovRemenost

Programi ranogotkrivanja (za

rakdojke, rakdebelog crijeva i

rak grlića materice) uz podi-

zanje svijesti populacije o ra-

nim znacima nekih malignih

bolesti mogu značajno dopri-

nijeti smanjenju smrtnosti od

malignihbolesti.

- Pravovremeno otkrivanje

bolesti, uz dostupne i dokaza-

ne metode liječenja, te osigu-

ranu palijativnu pomoć za bo-

lesnike kojima je potrebna su

neophodni djelovi zdravstve-

nog sistema u kontroli proble-

mamalignihbolesti.

Rak je epidemija modernog

doba i pogađa sve generacije.

Zato treba učiniti sve što mo-

žemo kroz preventivne pre-

glede, brigu o sebi i kroz zdrav

način života da ove bolesti bu-

de štomanje.

i.P.

Kako se navodi, godišnje u Crnoj Gori više od 1.500 osoba

oboli od raka, dok oko 1.000 osoba umre od posljedica te

bolesti – podsjećaju iz Crnogorskog društva za borbu protiv

raka.

- Najčešći kodmuškaraca su rak pluća, rak prostate i rak

debelog crijeva, dok su kod žena najčešći rak dojke, zatim

rak debelog crijeva i rak pluća na trećemmjestu – kaže se u

saopštenju.

UCrnojGorioboli

1.500osobagodišnje

PovodomMeđunarodnog dana borbe protiv raka Crnogor-

sko društvo za borbu protiv raka je u saradnji sa humanistom

ŽarkomVučinićem - popularni Kuvar Žarko organizovalo

obrok za oboljele od raka.

- Ovim simboličnimgestom željeli smo oboljelimod najteže

bolesti dati podršku i solidarnost, ali i široj javnosti ukazati

na značaj podrške oboljelim i njihovim familijama – kažu iz

CDPR-a.

Podrškaisolidarnost

Komentarišući navode da pojedini pedijatri nerijetko suge-

rišu roditeljima da sačekaju sa MMR vakcinom, dr Kavarić

kaže da nemaju informaciju da je i jedan pedijatar ikada

savjetovao bilo kom roditelju da odustane od propisanog

kalendara imunizacije u Crnoj Gori.

- Djeca svih pedijatara, uključujući i direktora, su vakcinisana

po kalendaru imunizacije - kazao je dr Kavarić.

Sva civilna strukovna udruženja, kako dodaje, treba u kon-

tinuitetu da reaguju i pozivaju na očuvanje zdravlja djece i

time doprinesu opštem stavu da djecu treba zaštititi.

- Vakcina ima, pregled se ne zakazuje i pozivamo roditelje

na nastavak dobre saradnje na svimpoljima. Ponekad od

mnogobrojnih opštih apela, da ne bi ostalo nejasno, adresa

za imunizaciju su pedijatri u domovima zdravlja u Podgorici

i širomCrne Gore – naveo je dr Kavarić.

Kavarić:Nijedan

pedijatarnijesavjetovao

odustajanjeodvakcine

oPasnakamPanja

U posljednje tri godine došlo

je do smanjenja obuhvata vak-

cinacije djece u našoj zemlji, a

jedan od ključnih razloga je

antivakcinalno djelovanje ko-

je MMR vakcinu povezuje sa

autizmom.

Dr Kavarić objašnjava da po-

jam ,,antivakcinalni lobi“ su-

štinski znači skup svih pojava,

medijskih aktivnosti, grupnih

i individualnih performansa,

KristinaMihailović

NebojšaKavarić

Petinusmrti odkancera

izazoveduvan

ILUSTRACIJA

Rak jeepidemijamodernog

doba i pogađa svegeneracije