Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Nedjelja, 4. februar 2018.

Ekonomija

PODGORICA

-CrnaGora

odlučila jedapostepeno izba-

ci sa tržištaklasične sijalice sa

žarnomniti. Od2020. godine

nećebiti dozvoljeno stavlja-

njena tržište svihklasičnih

sijalica sa žarnomniti, osim

onihbaziranihnanekoj no-

voj, energetski efikasnijoj

tehnologiji. Predstavnici Vla-

de tvrdeda je cilj odluke sma-

njenje troškova. Većina anke-

tiranihgrađana smatrada je

led rasvjeta ekonomičnijaod

klasične, ali upozoravajuda

na tržištu imapuno sijalica

koje sebrzokvare.

Obaveze

Predstavnici Ministarstva eko-

nomije podsjećaju da je ukla-

njanjesa tržištaenergetskinee-

fikasnihuređajaprocesukoji je

EUkrenula još 2012. godine.

- Kao država koja je u procesu

pristupanja EU, Crna Gora ima

obavezu, ali i odgovornost da

primjenjuje direktive i najbolju

praksu država članica EU - tvr-

de predstavnici ovog Vladinog

resora.

Oni dodaju da je cilj pomenute

prakse obezbjeđivanje svih ne-

ophodnihuslova da se građani-

ma obezbijedi dostupnost i

upotreba samo onih uređaja

koji su energetski efikasni i či-

jom se upotrebom smanjuju

troškovi, a, samim tim, poveća-

va nivo komfora života.

Oni navode primjer upotrebe,

odnosno troškovakojeprave si-

jalice sa žarnomniti i led sijali-

ce.

- Sijalica sa žarnom niti snage

100 vati (W) koja radi u prosje-

ku dva sata dnevno tokomčita-

ve godine pri sadašnjoj cijeni

strujepotrošićeoko8,5 eura. Sa

druge strane, adekvatna sijalica

u led tehnologiji koja ima snagu

18W pod istim uslovima kori-

šćenjapotrošiće 1,5euro - kaza-

li su izMinistarstva ekonomije.

Ovo ministarstvo donijelo je

pravilnikuskladusakojimstav-

ljanje na tržište klasičnih sijali-

ca sa žarnomniti snage 100W i

veće neće biti dozvoljeno na-

kon 1. jula ove godine.

-Istovažizasijalicesnageod75

W i veće od 1. januara 2019, za

sijalice snage od 60Wi veće od

1.jula2019,aod1.januara2020.

godine neće biti dozvoljeno

stavljanje na tržište svihklasič-

nihsijalica sažarnomniti, osim

onih baziranih na nekoj novoj,

energetski efikasnijoj tehnolo-

giji - naveli su predstavnici Mi-

nistarstva.

Predstavnici tog resora dodaju

da je potencijal za uštede ener-

gije primjenommjera energet-

ske efikasnosti, uključujući i

korišćenje led rasvjete u Crnoj

Gori ogroman u svim sektori-

mapotrošnje.Kadajeriječoled

rasvjeti, iz Ministarstva poru-

čuju da je pored ekonomskog

aspekta, ova rasvjeta i ekološki

prihvatljiva.

- O bezbjednosti led rasvjete

govori i činjenica da se širom

svijeta usvajaju ili su već duži

niz godina na snazi regulatorni

i zakonski okviri, koji ograniča-

vajuiliupotpunosti zabranjuju

upotrebuštetnihmaterijaprili-

kom izrade proizvoda. Na ovaj

način se, pored kvaliteta proi-

zvoda, omogućava i bezbjed-

nost za korisnike - objasnili su

predstavniciMinistarstva.

veliki izbOr

Govoreći o boji svjetla koju led

rasvjeta emituje, predstavnici

Ministarstva su naveli da se na

tržištu može naći led rasvjeta

različitih tehničkih karakteri-

stika.

- Pa korisnici uvijek imajumo-

gućnost izbora prilikom kupo-

vine ovakvihproizvoda, u zavi-

snosti od prostorija koje se

osvjetljavaju, kao i od ličnih

afiniteta - rekli su predstavnici

ovog resora.

Prema njihovimriječima, u za-

visnosti od proizvođača, teh-

ničkih karakteristika samih

proizvoda, razlikuje se i kvali-

tet ponuđenihproizvoda.

IzGlavnoggradaPodgoricena-

veli su da su ,,Komunalne uslu-

ge“, uz njihovu pomoć, u pret-

hodnom periodu konstantno

ulagale značajna sredstva u

modernizaciju javne rasvjete

što, između ostalog, podrazu-

mijevauvođenjesavremeneled

rasvjete na području glavnog

grada i opština u okviru Glav-

nog gradaGolubovci i Tuzi.

Oni dodaju da je tokom 2016. i

2017. godine preduzeće ,,Ko-

munalne usluge“ izvršilo

ugradnju oko 2.700 led svjetilj-

ki.

- Plan razvoja sistema led javne

rasvjete na teritoriji glavnog

grada predviđa rekonstrukciju

javne rasvjete udvije faze. Prva

faza obuhvata sela i prigradska

naselja, dok drugom fazom bi-

će obuhvaćena rekonstrukcija

javne rasvjete u gradskom jez-

gru i gradskim naseljima. Na-

konispunjenjazacrtanogplana

pokrivenost led rasvjetombiće

100 odsto -poručeno je izGlav-

nog grada.

Tenderi

Oni podsjećaju da je krajem

prošle godine raspisan tender

za rekonstrukciju javne rasvje-

te (nabavka i ugradnja led svje-

tiljki) na području glavnog gra-

da i opština Tuzi i Golubovci

(prva faza), čija je vrijednost

procijenjena na 5,2miliona eu-

ra.

- Tenderom je obuhvaćena na-

bavkaimontaža11.050ledsvje-

tiljki koje će zamijeniti po-

stojeće zastarjele svjetiljke.

Tražene led svjetiljke, pored

smanjene snage u sebi će imati

integrisan sistem za upravlja-

nje količinom svjetlosti u pet

nivoa, što dodatno utiče na

sma n j e n j e u p o t r o š n j i

električne energije za oko 80

odsto-objasnilisupredstavnici

Glavnog grada.

Iz Crnogorskog narodnog po-

zorišta je navedeno da zbog

procesa scensko-tehničke pro-

dukcije još ne postoje adekvat-

ne alternative za pojedine ele-

mente scenske rasvjete, kako

zbog načina upravljanja preko

DMX512protokola, tako i zbog

potrebnog fotometrijskog ka-

paciteta, gdje je termootporna

ili sijalica sa užarenom niti još

uvijeknezamjenjiva.

- Vrlo često bez prethodne pri-

preme, EN preporuke kao i

druge preporuke (VdS, TUV,

ASHRE), postaju dio našeg

normativnog sistema, iako to

nije imperativ jer radi seostan-

dardima koji se vrlo često do-

punjavaju i u stvari su samo

preporuke, koje zbog naših fi-

nansijskih, ali i drugih kapaci-

teta nije moguće u potpunosti

primijeniti - naglasili su iz

CNP-a.

S.POPOviĆ

Crnogorsko narodno pozorište je 2013. godine uradilo pre-

liminarnu procjenu prelaska sa termootpornih rasvjetnih

tijela na neki od alternativnih rasvjetnih tijela (LED, OLED,

FLUO i sl.).

- Procjena je iznosila više od 50.000 eura koje bi se kroz

uštede u potrošnji i održavanju isplatile za oko pet godina.

S obziromna to da je za takvu aktivnost bila neophodna

izrada projektne dokumentacije i obezbjeđenje sredstava

iz kapitalnog budžeta države, ta aktivnost nije realizovana -

kazali su iz CNP-a.

Saopšteno je da se u okviru redovnog održavanja u CNP-u

vrši sukcesivna zamjena termootpornih rasvjetnih tijela sa

led rasvjetnim tijelima.

- Uzevši u obzir činjenicu da objekat CNP-a ima 4.500

rasvjetnih tijela opšte potrošnje i skoro 250 tijela scensko

tehnološke rasvjete, proces prelaska još uvijek traje sa vid-

nim rezultatima na uštedi električne energije. Već imamo

preko 1.000 komada led sijalica opšte rasvjete, 25 reflektora

scenske rasvjete i oko 1.500 komada fluo rasvjete - rekli su

iz CNP-a.

Marina POPOVIĆ: Odavno ne

koristimo klasične sijalice jer

mi suprug kupuje nove led

sijalice, koje su dosta štedljivi-

je. Zadovoljna sam sa njima,

ali neke traju duže, a druge

kraće zavisno od toga gdje ih

kupimo. Ranije smo ih kupo-

vali i na pijaci, ali u svakom

slučaju traju duže od klasičnih. Posebno su nam se pokazale

dobro u kući koju imamo u Kolašinu, gdje iako često dolazi

do promjene napona led sijalice dosta traju.

Željko NEDOVIĆ: Smatram

da su led sijalice mnogo

ekonomičnije od klasičnih.

Već duže vrijeme koristim

led rasvjetu, završio sam

kompletnu zamjenu rasvjete

i zadovoljan sam. Led sijalice

duže traju, što zavisi od vrste

i kvaliteta. Biram kvalitetne

marke, kao što je Filips, koje duže traju.

Vesna ANDRIĆ: Na pojedinim

mjestima u kući imam led

sijalice, a na drugimobične-

klasične,

ali nijesam zadovoljna ni sa

jednimni sa drugim. Često se

dešava da led sijalice ne traju

dugo koliko bi trebale, neke ni

tri mjeseca. Zaziremod njih jer

sam čula da imaju neki veoma otrovan sastojak ako se desi

da pukne takva sijalica.

Saša MRVALJEVIĆ: Moje

iskustvo sa led rasvjetom je

veoma povoljno. Sa korišće-

njem led rasvjete se ostva-

ruje 30 do 40 odsto uštede.

Ja sam led sijalice stavio u

čitavoj kući. Njihovo trajanje

zavisi od proizvođača, ali

ako kupite original odmalo

poznatijihmarki to je dobro rješenje.

UCNP-uzamijenjenoviše

od2.500rasvjetnihtijela

Anketa

POVODI:

Od 2020. na crnogorskom tržištu neće biti klasičnih sijalica sa žarnomniti

Led rasvjeta štedi

energiju i prirodu

Cilj je da se građanima obezbijedi dostupnost samo onih uređaja koji su

energetski efikasni i čijomse upotrebomsmanjuju troškovi, poručeno je iz

Ministarstva ekonomije. Iz CNP-a upozoravaju da vrlo često, bez prethodne

pripreme, preporuke postaju dio našeg normativnog sistema iako ih zbog

naših finansijskih, ali i drugih kapaciteta nijemoguće u potpunosti primijeniti

Iz hotelske grupe Montene-

gro stars, u čijem sastavu se,

između ostalog, nalazi hotel

,,Splendid“ su nam saopštili

da oni nijesu čekali da im se

nametne rješenje, već su od

osnivanja kompanije 2003.

godine krenuli na dugoročno

energetski efikasan, a time i

ekološki i ekonomski isplativ

projekat.

- U samom startu našeg

poslovanja postojao je jedan

odsto klasičnih sijalica u

našimobjektima, koje su

odmah zamijenjene - kazali

su iz te hotelske grupe.

Predstavnici ove kompanije

su naglasili da je u projekat

energetske efikasnosti obje-

kata ove hotelske grupe na

početku poslovanja investira-

no čak 12 miliona eura. Oni su

saopštili da su još prije petna-

estak godina imali tada naj-

modernije verzije kompakt

fluor, halogenih, neonskih

štednih sijalica.

- Svake godine se iz budžeta

izdvaja između 30.000 do

35.000 eura za nabavku i

zamjenu sijalica. To ne znači

da smo imali potrebu da mije-

njamo štedljive sijalice jer su

se one kvarile, već su se na

tržištu pojavljivali novi mode-

li, koji su doprinosili većoj

uštedi energije i mi smo

odmah kupovali i mijenjali

rasvjetu postepeno u svakom

od naših objekata čimbi se

pojavio neki novi proizvod

- rekli su predstavnici kom-

panije.

Prema njihovim riječima,

rezultati ovih investicija su se

odmah pokazali.

Oni su dodali da su planirali

da za nabavku najsavreme-

nijih led sijalica investiraju

150.000 eura.

- To nije trošak, već investici-

ja, a za krajnje korisnike, naše

goste kvalitet svjetla koji je

neuporediv, pri tome štedimo

energiju i ljudstvo - poručeno

je iz Montenegro starsa.

U„Splendidu“odpočetkaštednesijalice

Klasične sijalicepotiskujuenergetski efikasnije