Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Nedjelja, 4. februar 2018.

Politika

nomski razvijena zemlja, sa

jakimadministrativnimkapaci-

tetimakakobi seosjećala lagod-

nouevropskojporodiciikakobi

mogla da doprinese tom druš-

tvu.

Evropska komisija prati ovaj

proces i umartu će objaviti iz-

vještaj o napretku šest zemalja

Zapadnog Balkana u kojem će

dobro opisati ono što je urađe-

no,onoštojeutokuionoštotek

trebauraditi kakobiCrnaGora

postala punopravni partner

EU. Slika koju imamo o rezul-

tatima reformi je veoma pozi-

tivna, ostaju još očekivanja u

oblastima borbe protiv korup-

cije i organizovanogkriminala.

I upravo u ovim oblastima

Francuska Crnoj Gori pruža

ekspertizu i pomoć kako bi

uspješno realizovala reforme.

Sigurno se sjećate kakav je bio

stav evropskog javnogmnjenja

2004. godine kada se desilo

proširenje. Bio je prisutan

skepticizam i preispitivanje i

zato je sada vrlo važno da Pod-

goricaozbiljnoodradi reforme

i da se efektivno primijeni

acquis communautaire (ko-

munitarni aki) kako bi u mo-

mentu ulaska podrška javnog

mnjenja bila na najvišem ni-

vou. Sastanci koje sam imala u

ova dva dana pokazuju koliko

crnogorske vlasti ozbiljno pri-

stupaju ovom poslu, sa puno

odlučnosti i objektivnosti.

POBJEDA:

Uregionusepre-

lamajubrojni geostrateški in-

teresi. IRusije, iKine, iTur-

ske, neki odovihuticajasu

ekonomski, aneki čistopoli-

tički.Koliko jeEvropskaunija

svjesnaovihuticaja i pokušaja

destabilizacijeodstraneMo-

skve?

MANŽEN:

Svijest o ovim geo-

političkim uticajima je veoma

prisutnauEvropi i zatočlanstvo

zemaljaZapadnogBalkanauEU

doprinosi jačanju stabilnosti re-

giona. To je upravo jedan od od-

govora na ove uticaje, bilo da su

ekonomski ili politički, koji mo-

gu da destabilizuju region. Dru-

gi odgovor je jačanje regionalne

saradnje. To je i cilj Berlinskog

procesapokrenutogna inicijati-

vu kancelarkeMerkel 2014. go-

dine. Njime se želi ostvariti ko-

munikacija izmeđušest zemalja

ZapadnogBalkanaišestzemalja

EU. Samiti se održavaju na go-

dišnjemnivou i oni su prilika da

se razgovara o projektima koji

doprinose približavanju i jača-

nju regionalne saradnje. Svjesni

smosloženostiodnosameđuze-

mljamaregiona,alinaglašavamo

da je regionalna saradnja vrlo

važna i to je jedan od odgovora

na spoljne uticaje. Takođe, svje-

snismovrlokonstruktivneuloge

CrneGoreuregionuinjenogdo-

prinosa regionalnoj stabilnosti.

Rivalitet koji postoji među ze-

mljama Zapadnog Balkana je

dobar izgovor za jači spoljni uti-

caj, tako da je neophodno da se

pojačasaradnjameđususjedima

i na taj način odgovori na te iza-

zove.Isamokaoilustracijasvega

ovoga, nekoliko nedjelja nakon

izbora predsjednik Makron je

učestvovao na samitu u Trstu, u

okviruBerlinskogprocesa,ituje

podvukao značaj regionalne sa-

radnjekaoodgovornaovusitua-

ciju.

MarijaJOVIĆEVIĆ

pu u

rancuske

riznali

iz

zali

jatelji

re da ne šalje oficire naKosovo,

reagujući na taj način na odlu-

ku koju je dan ranije usvojio

Savjet za bezbjednost i odbra-

nu o angažovanju dva štabna

oficira, od kojih će jedan biti

raspoređen u Komandi misije

KFOR-auPrištini,adrugiuRe-

gionalnoj komandi uSkoplju.

Vulin je, u izjavi za srpske me-

dije,crnogorskezvaničnikepo-

zvaodanedonose takveodluke

a da prethodno „ne pitaju Srbi-

ju“, uz ocjenu da će time naru-

šiti odnose između dvije ze-

mlje, ali i stabilnost Balkana.

Iz Ministarstva odbrane Crne

Gore juče su neformalno saop-

štili Pobjedi da se u tom resoru

za sada neće oglašavati povo-

domVulinove izjave.

Analitičar Aleksandar Radić

smatradazatimnemanipotre-

be, budući da Vulinova izjava

neće biti i zvaničan stav Srbije.

- Tu izjavumožemoda tumači-

mo kao ispad.Moguda pretpo-

stavimda zvaničan stav srpske

Vlade i predsjednika Srbije

Aleksandra Vučića neće imati

taj ton koji smo čuli od Vulina.

Već smo u nekoliko situacija

imali sličnu atmosferu. Vulin

daje radikalne izjave, ali meha-

nizmi funkcionisanja u među-

narodnim odnosima idumimo

toga – rekao je Radić za Pobje-

du.

Napominje i da odlazak crno-

gorskih oficira na Kosovo ne

može predstavljati realan pro-

blem za Srbiju budući da je

KFOR, kako objašnjava, misija

koja je za Srbiju više nego pri-

hvatljiva, ako se uzme u obzir

pozicija u kojoj se ona nalazi

vezano za statusKosova.

- Srbija je davno prihvatila

KFOR kao jedini garant be-

zbjednosti za Srbe i druge ne-

albanske nacije na Kosovu i

Metohiji. Sjetimo se prije više

godina kada je NATO isplani-

raopovlačenjeKFOR-a i odre-

diodinamikupovlačenja,Srbi-

ja je ta koja je preuzela vrlo

dinamične diplomatske aktiv-

nosti i tražila da KFOR ostane

na terenuupunoj snazi.Dakle,

sa srpske strane odnos prema

KFOR-u je pozitivan. Orga-

nizuju se zajednički sastanci

za razmjenu podataka, zajed-

ničke patrole... Naravno, nema

tu idile, diskurs javnog mnje-

nja je nepovoljan. Međutim,

zvanično, čak i u preambuli

Individulanog akcionog plana

partnerstva, koji je Srbija pot-

pisala sa NATO-om, navodi se

daSrbija traži daKFORostane

naKosovu iMetohiji –podsje-

ćaRadić.

Onzaključujeidaje,utomkon-

tekstu, Vulinova izjava ap-

surdna.

- Potpuno je apsurdno, kad je

već prihvaćeno, postavljati pi-

tanjezaštojetosadaCrnaGora.

Tusuuovomtrenutkuangažo-

vane snage iz Hrvatske, Slove-

nije i to se uSrbiji ne doživljava

kao problem – zaključio je Ra-

dić.

Đ.ĆORIĆ

na Gora povuče odluku o slanju o cira umisiju KFOR-a na Kosovu

biti zvaničanstavVladeSrbije

POBJEDA:

Potpisali ste administrativni sporazumopro-

mociji francuskog jezika uCrnoj Gori. Da li je francuski

jezik izgubio značaj koji je nekada imao?

MANŽEN:

Sa žaljenjem konstatujemo da francuski jezik u

obrazovnomprogramu Crne Gore ne zauzima onomjesto

koje je nekada imao. Uprkos tome, primjećujemda postoji

velika zainteresovanost za ovaj jezik. Posjetila sam francuski

Institut i na osnovu broja polaznika kurseva francuskog

vidjela da postoji velika zainteresovanost, da postoji sarad-

nja na nivou univerziteta, zatim saradnja crnogorskih insti-

tucija sa francuskomNacionalnom školom za administraciju

(ENA)... I sve to predstavlja dobru osnovu za saradnju, koju

moramo unapređivati. A upravo ta saradnja je neophodna

Crnoj Gori na putu ka EU jer je Unija sinonim za višejezičnost

i ukoliko se u jednoj zemlji govori samo jednim jezikom,

to nije olakšavajuća okolnost za zemlju koja želi da uđe u

evropsku porodicu. To je razlog zbog kojeg Francuska želi,

a na tome intenzivno radi naša ambasada u Podgorici, da

osnuje francusku osnovnu školu u Crnoj Gori. O tome sam

razgovarala i sa ministrima vanjskih i evropskih poslova i

prosvjete i naišla samna veliku podršku. Ovaj projekat nije

samo interesantan za Francuze, već i za sve crnogorske gra-

đane jer kada govorimo omeđunarodnim školama, u Crnoj

Gori postoji samo američka škola. Crna Gora ima status

posmatrača u Međunarodnoj organizaciji za frankofoniju

i shodno tome postojanje francuske škole u Crnoj Gori je

razumljivo.

Otvaramoosnovnuškolu

nafrancuskomjeziku

PODGORICA

–Nepostoji

mogućnostdaCrnaGorapo-

novorazmotri Sporazumo

demarkaciji granicesaKo-

sovom, istakao jeuoči zva-

ničneposjetePrištinipremi-

jerDuškoMarković, uz

ocjenudaCrnaGoranije

uzelani santimetarkosov-

sketeritorije.

On je u intervjuu za TVKoso-

vo poručio da odugovlačenje

ne vodi rješenju, ali i ocijenio

dapitanjedemarkacijenemo-

že ugroziti buduće dobre od-

nosedvije,kakojenaveo,prija-

teljske zemlje. Najavio je i da

će u utorak u Prištini kosov-

skog premijeraRamušaHara-

dinajapozvati dadonese„hra-

bruodluku“.

HRABROST

-Moj odlazakuPrištinu jasno

govori šta je interes Crne Go-

re, šta je interes crnogorske

Vlade imoj profesionalni i lič-

ni interes. Crna Gora je prija-

telj Kosovu. Jamogu da posa-

vjetujem, a to ću reći i na

samom sastanku, moje prija-

telje u Vladi da je neophodno

imati hrabrosti i treba gledati

u budućnost. Treba donositi

odluke koje izvjesno građani-

ma nudemnogo više nego što

oni danas imaju.KadaseCrna

Gora opredijelila da prizna

Kosovo, u Crnoj Gori je bila

uzavrela politička klima. Pre-

ko 85 odsto građana je bilo

protiv odlukeVlade da prizna

Kosovo. Ali mi smo ga ipak

priznali. Rekao bih, zbog ta-

kve odluke i takve vizije koju

jecrnogorskorukovodstvota-

daimalo,Kosovouživadioda-

našnjih benefita kao zemlja

koja ima evropsku i evroa-

tlantsku perspektivu i stabil-

nostkaoključnupotreburegi-

ona. Dakle, ne treba gledati

samo ono što se dešava u sop-

stvenoj kući ili samo jednoj

sobi te kuće. Treba pogledati

iza zatvorenih vrata i donositi

hrabre odluke. Ja vjerujemda

kosovsko rukovodstvo ima

sposobnosti za takve odluke i

ima vizijuobudućnostiKoso-

va–naveo jepremijerMarko-

vić.

Predsjednik Vlade Crne Gore

je u intervjuu državnoj televi-

ziji Kosova ocijenio da su od-

nosi dviju država odlični, da

između njih nema otvorenih

pitanja,tedanašazemljamože

mnogo pomoći Kosovu u fazi

jačanjaunutrašnjihpotencija-

la i gradnji institucija.

- Odnosi Crne Gore i Kosova

su odlični. Kao što znate, mi

nemamo nikakvih otvorenih

pitanja.Japitanjedemarkacije

ne smatram pitanjem koje

ugrožavanašemeđusobneod-

nose.Mi

veomadobrosarađu-

jemo. Crna Gora je među pr-

vimdržavama koja je priznala

Kosovo, Crna Gora podržava

Kosovo u svim regionalnim i

multilateralnim inicijativama,

nanivouEvropskeunije. Crna

Gora želi dobru saradnju sa

Kosovom. Crna Gora je, kao

štoznate,utrenutkujednogod

najvećih egzodusa albanskog

naroda otvorila svoje granice i

primila skoro petinu stanov-

ništva uCrnoj Gori i na taj na-

čin pokazala da su dobrosu-

sjedski odnosi nešto što je

jednaodnajvećihbaštinanove

Crne Gore – rekao je Marko-

vić.

PODRŠKA

Premijer je naveo i da Crna

Gora,kaočlanicaNATO-aidr-

žava koja već pet i po godina

pregovara o članstvu u EU,

može puno pomoći Kosovu u

fazi jačanja unutrašnjih po-

tencijala i gradnji institucija,

kako bi Kosovo obezbijedilo

svojuevropskuievroatlantsku

perspektivu. Premijer je ista-

kao da Crna Gora želi da vidi

Kosovo u EU i NATO-u, te da

ćenatomputupodržavatiipo-

magati institucije Kosova, u

onoj mjeri u kojoj to budu za-

htijevalekosovskevlasti.

Marković je ocijenio i da

evropska integracija Zapad-

nog Balkanamora imati bolju

dinamiku.Ocijeniojeidadvije

države i vlade trebadasarađu-

ju na infrastrukturnim i dru-

gim razvojnim projektima za

dobrobit građana.

Đ.Ć.

Premijer DuškoMarković uoči

zvanične posjete Prištini poručio

Nijesmouzeli

ni centimetar

kosovske teritorije

Marković je ocijenio i da pitanje demarkacije ne

može ugroziti buduće dobre odnose dvije, kako

je naveo, prijateljske zemlje. Najavio je i da će u

utorak uPrištini kosovskog premijeraRamuša

Haradinaja pozvati da donese „hrabruodluku“

PredsjednikVlade je

istakaoda CrnaGora

želi da vidi Kosovo

uEU i NATO-u, te

da će na tomputu

podržavati i pomagati

institucijeKosova,

uonoj mjeri u kojoj

to budu zahtijevale

kosovske vlasti

DuškoMarković

FloransManžen