Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Nedjelja, 4. februar 2018.

Politika

PODGORICA

-Veomajevažno

dadržava imakapacitetadapri-

znanekegreškeilimoždaobjek-

tivne činjenice koje su se desile

uprošlosti.Iakojeod1918.proš-

lo dosta vremena i odnosi Fran-

cuskeiCrneGoresusenormali-

zovali, veoma je važno da se

priznaju te činjenice, čime se

dokazujeprijateljstvoizrelostu

odnosima između dvije zemlje

- kaže u intervjuu Pobjedi Di-

rektorica za kontinentalnu

Evropu uMinistarstvu inostra-

nih poslova Francuske Florans

Manžen.

Manženjecrnogorskomprincu

Nikoli Petroviću uručila prošle

godine najviše odlikovanje

Francuske – Nacionalni orden

Legije časti. Tom prilikom je

izjaviladaje,,upobjedničkojeu-

foriji 1918. zbog Jugoslavije žr-

tvovana Kraljevina Crna Gora

onome što su tada bili viši inte-

resi“.

POBJEDA:

Ova izjava je imala

snažnogodjekauCrnojGori i

doživljena jekaoveliki gest

izvinjenjavelikesile.Kakoto

komentarišetesobziromda

suizvinjenjaveomarijetka

pojavaudiplomatskimodno-

sima?

MANŽEN:

Ne bih komentari-

sala svoj govor na ceremoniji

kojajetadaupriličena,htjelabih

samodakažemdajeveomavaž-

no da država ima kapaciteta da

prizna neke greške ili možda

objektivne činjenice koje su se

desileuprošlosti.Iakojeodtada

prošlo dosta vremena i naši od-

nosi se normalizovali, veoma je

važno da se priznaju te činjeni-

ce, čime se dokazuje prijatelj-

stvo i zrelost u odnosima izme-

đu dvije zemlje. Veoma sam

srećna i zadovoljna što je govor

imao odjeka uCrnoj Gori, što je

pozdravljeništojeocijenjenve-

omavažnim.

POBJEDA:

Kakvi suodnosi

dvijedržave?

MANŽEN:

Politički odnosi su

odlični,slažemoseposvimregi-

onalnim, evropskim i međuna-

rodnim pitanjima, ali moramo

raditi na jačanju ekonomskih

odnosa jer nepratenivopolitič-

kih.Francuskapreduzećasesve

više interesuju za Crnu Goru i

zato treba razvijati saradnju u

oblasti turizma, životne sredine

ipoljoprivrede.Napoljukulture

smo veoma prisutni kroz aktiv-

nosti Francuskog instituta.

POBJEDA:

Kakoprocjenjuje-

teprogresCrneGorenaputu

kaUniji ida lipostoji zaintere-

sovanostEvropezaskoripri-

jemnovihčlanica?

MANŽEN:

Francuskajesaveli-

kompažnjompratilaprocespri-

stupanja CrneGore Alijansi. To

je jedan veoma značajan korak

ne samo za Crnu Goru, već i za

stabilnost Zapadnog Balkana.

Sada je prioritet članstvo u

Evropskoj uniji i mi smo veoma

impresionirani reformama i na-

porimakojeCrnaGoraulažena

tomputu. Takođe, konstatovan

je ozbiljan pristup Podgorice

pregovaračkom procesu, koji

može da posluži kao primjer

ostalima. Proširenje će biti

uspješnokakozaCrnuGoru,ta-

ko i zaUnijuakose tomprocesu

bude pristupalo ozbiljno, bez

žurbe i vrlo stručno. Članstvo u

EUnijeslogan,tojerezultatjed-

nog procesa modernizacije,

transformacije i osnaživanja

jednezemlje.Cilj jedaonog tre-

nutkakadaCrnaGorabudeula-

zila u EU, bude moderna i eko-

PODGORICA

–Administra-

tivni odbor još nijedoniood-

lukuda seoduzmedeset od-

stoodplateposlanikuDF-a

MilanuKneževiću, kojemje

tokomdecembarskog zasije-

danjaparlamenta izrečena

opomena zbogneprimjere-

nihriječi. Odbor će toučiniti

najkasnijedopočetka redov-

nog zasijedanja–kazao je za

PobjeduLuiđŠkrelja, pred-

sjednik togodbora. On,me-

đutim, smatrada, i kad se rea-

lizujekazna, tonećeuticati

daposlaniciDF-apromijene

retoriku.

PRVI PUT

Generalni sekretar Aleksandar

Jovićević tražio je da Admini-

strativni odbor donese odluku

o oduzimanju deset odsto od

Kneževićeve zarade, što je oko

140 eura. Opomenu Kneževiću

izrekao je potpredsjednik

SkupštineBranimirGvozdeno-

vić zbog neprimjerenih riječi

upućenih specijalnom tužiocu

Milivoju Katniću. To je prva

opomena koja je izrečena u

Skupštini od usvajanja novog

Poslovnika.

Knežević je u decembru, to-

komrasprave o izmjenama Za-

kona o postupanju prema ma-

loljetnicima u krivičnom

postupku, kazao da bi se dijete

koje bi se „ugledalona specijal-

nog tužioca Milivoja Katnića

pretvoriloumonstruma“.

- Govorite o zaštiti djece, a oso-

be sa dijagnozompoput Katni-

ća ruše ugled države. Katnić se

ponašakaoonivoajeriimanija-

ci naĆemovskompolju - kazao

jeKnežević.

Škrelja kaže da Odbor zbog

prezauzetosti nije do sada od-

lučivao o zahtjevu Jovićevića,

ali ta tačka uskoro će biti na

dnevnomredu.

-Nebihbiosigurandaćekazne,

u bilo kom iznosu, imati efekta

zaposlanike koji takav vokabu-

lar koriste u nedostatku argu-

mentacije. Treba svaki posla-

nik da zna da li je dobro

vrijeđati, blatiti, omalovažavati

kolege. Ko je svjestan toga, to je

za njega jače od bilo koje kazne

– kazao je Škrelja. Kodmene je

to tako, dodao je on.

– Nema kazne koja me može

relaksirati ako sam nekoga po-

vrijedio na način nedostojan

poslaničke funkcije i doma ko-

me pripadam. Ali, neko se za-

dovoljava time i afirmativno

mu je da vrijeđa jer nema ništa

drugo da kaže. Čovjek u nedo-

statkuargumentacijeiubjedlji-

vostipobilokompittanjupose-

že za nečim što je vulgarno i

uvredljivo. Nema argumente i

pribjegava neprimjerenom vo-

kabularu– rekao je Škrelja.

Prema njegovim riječima, Od-

bor će dosljedno poštovati Po-

slovnik i očekuje se da će usko-

ro kazna za Kneževića biti

realizovana.

Novi Poslovnik Skupštine izmi-

jenjen je na inicijativu DPS-a i,

umjesto Etičkog kodeksa kako

je bilo prvobitno planirano, nji-

me su uvedene kazne za nepri-

mjereno ponašanje poslanika.

Opomena se, između ostalog,

izričeposlanikukojiporedupo-

zorenjapredsjednikaSkupštine

govori o pitanju koje nije na

dnevnomredusjednice,upotre-

bljava uvredljive riječi ili izraze,

iznosi činjenice i ocjene koje se

odnose na privatni život posla-

nika i drugih lica.

UVREDE

Poslanikkomejeizrečenamjera

opomene,premačlanu110b,ka-

znićeseoduzimanjemdesetod-

stoplate. Poslanikkome suu to-

ku iste sjednice izrečene dvije

mjereopomenakazniće seodu-

zimanjem 20odstoplate.Ukoli-

komu je izrečenamjera oduzi-

manje riječi kazniće se u visini

od 40 odsto zarade, dok će se

poslanikkomejeizrečenamjera

udaljenja sa sjednice kazniti

oduzimanjem50odstoplate.

Ako je poslaniku izrečeno više

mjera za povredu reda na sjed-

nici Skupštine novčane kazne

se ne sabiraju, već se primje-

njuje samonajviša kazna.

Prema članu 110 c Poslovnika,

odluku onovčanoj kazni za po-

slanika donosi Administrativni

odbor. Poslaniku koji profesio-

nalno obavlja funkciju iznos

novčane kazne oduzima se od

njegovih primanja za tekući

mjesec, odnosno za tekući i na-

redni mjesec ako je udaljen sa

sjednice Skupštine.

Poslanikukojineobavljaprofe-

sionalno funkciju poslanika,

iznos novčane kazne oduzima

se od njegovih primanja u

Skupštini (razlika između za-

rade koju bi primao da profesi-

onalno obavlja poslaničku

funkcijuizaradekojuostvaruje

u radnomodnosu ili penziji) za

tekućimjesec, odnosno i za na-

rednemjeseceako sumjesečna

primanja poslanika koja ostva-

rujeuSkupštinimanjaod izno-

sa novčane kazne, dok se ne

dostigne ukupna suma kazne.

Poslanik koji je novčano ka-

žnjen zbog izrečenih mjera

opomena ili oduzimanjemrije-

či ima pravo na naknadu troš-

kova prevoza i hotelski smje-

štaj, a poslanik koji je novčano

kažnjen zbog udaljavanja sa

sjednice ima pravo na nado-

knadu troškova prevoza u skla-

du sa aktomAdministrativnog

odbora.

I.KOPRIVICA

Prva opomena, po novomPoslovniku,

izrečenaMilanu Kneževiću zbog

neprimjerenih riječi još nije realizovana

Škrelja: Teško

dakaznemogu

promijeniti

retorikuDF-a

Ne bihbio siguran

da će kazne, u

bilo kom iznosu,

imati efekta za

poslanike koji takav

vokabular koriste

unedostatku

argumentacije

– kazao je Luiđ

Škrelja. Poslovnik

predviđa da se

poslanik kome je

izrečenamjera

opomene kazni

oduzimanjem

deset odstoodplate

Poslanik DF-a Milan Knežević

rekao je za Pobjedu da to

što je prvi kojem je izrečena

opomena i kazna oduzimanja

deset odsto od plate za njega

predstavlja „neopisivo zadovolj-

stvo“, ali i da će mu to biti „inspi-

racija da ubuduće svaku riječ

nazove pravim imenom“.

- Donošenjem restriktivnog

Poslovnika bez učešća opozici-

je, krnja parlamentarna većina

htjela je da demonstrira silu i

pokuša disciplinovati poslanike

DF-a za izgovorenu riječ. Meni

predstavlja neopisivo zadovolj-

stvo što samprvi poslanik koji

će biti kažnjen oduzimanjem

deset odsto od plate zbog izgo-

vorene riječi u parlamentu, jer

sam specijalnog tužioca Milivo-

ja Katnića nazvao voajerom i

uporedio ga sa manijacima na

Ćemovskompolju – rekao je

Knežević.

On je kazao da je poručio pred-

sjedavajućemBranimiru Gvoz-

denoviću, koji mu je izrekao

opomenu, da sa „ovakvim

kaznama ne mogu postići

efekat“.

- Kazne će biti samo

dodatno inspirišuće da

i u narednomperiodu

svaku riječ nazovem

pravim imenom, ne

obazirući se na Poslov-

nik – istakao je Knežević.

Knežević:Kaznajezameneinspiracija

dasvakoganazovempravimimenom

Direktorica za kontinentalnu Evr

Ministarstvu inostranih poslova

Manžen:

smogrešk

1918. i dok

da smopr

Rivalitet koji postojimeđu zemljama

Zapadnog Balkana je dobar izgovor za

miješanje sa strane, takoda je neophodno

da se pojača saradnjameđu susjedima i

na taj načinodgovori na izazove

INTERVJU

PODGORICA

–Zahtjevkoji

jeministar odbraneSrbije

AleksandarVulin jučenefor-

malnouputiocrnogorskim

zvaničnicima, tražeći daCr-

naGorapovučeodlukuo sla-

njuoficiraumisijuKFOR-a

naKosovu,može se tumačiti

kao ispad–ocijenio jevojno-

politički analitičar izBeogra-

daAleksandarRadić.

UizjavizaPobjedu,Radićističe

kako očekuje da zvaničan stav

Vlade i predsjednika Srbije

Aleksandar Vučića o odluci Cr-

ne Gore neće biti poput onog

koji je iznio srpski ministar od-

brane.

Podsjećanja radi, Aleksandar

Vulintražio je jučeodCrneGo-

Tu izjavumožemo

da tumačimo

kao ispad. Mogu

da pretpostavim

da zvaničan stav

srpskeVlade i

predsjednika Srbije

AleksandraVučića

neće imati taj ton

koji smo čuli od

Vulina – rekao je

Radić za Pobjedu

Analitičar Aleksandar Radić o zahtjevu srpskogministra odbrane da C

Vulinova izjavanemož

AleksandarRadić

ManženuručujeprincuNikoli Nacionalni ordenLegiječasti

LuiđŠkrelja

MilanKnežević