Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Nedjelja, 4. februar 2018.

Kultura

MARIBOR

Roman „Čo-

vjek bez lica“ iz peraMi-

lorada Popovića, laurea-

ta Njegoševe nagrade za

2017. godinu, predstav-

ljen je slovenačkoj publi-

ci uMariborskoj literar-

noj kući.

Izuzetno posjećenu pro-

mociju organizovalo je Cr-

nogorsko društvo „Monte-

negro-Maribor“.

Medijatorka večeri, pred-

sjednica Crnogorskog

društva „Montenegro-Ma-

ribor“ Dijana Pajković u

uvodnom dijelu naglasila

je da nas kultura i različi-

tost povezuju, a ne razdva-

jaju.

- Ponosni smona nacional-

nu različitost i taj most po-

štovanja,kojisuobanaroda

(slovenački i crnogorski)

znali sačuvati i ugraditi u

jednu cjelinu – kazala je

Pajković. Promocija se od-

vijala na slovenačkom i cr-

nogorskomjeziku.

OMiloradu Popoviću i nje-

govom romanu govorio je

pisac Dušan Šarotar. Za ro-

man„Čovjekbezlica”kazao

je da je djelo najviše umjet-

ničke vrijednosti, te da je

autorknjigejedanodnajbo-

ljih i najplodnijih pisaca na

crnogorskomtlu.

Roman „Čovjek bez lica“

objavljen je 2016.godine u

izdanju Otvorenog kultur-

nog foruma sa Cetinja i

„Frakture“ izZagreba.

R.K.

RomanMilorada Popovića „Čovjek bez lica“ predstavljen uMariboru

Djelo izuzetnevrijednosti

MOSTOVI POŠTOVANJA: SapromocijeuMariborskoj literarnoj kući

CETINJE

Na sceniKraljev-

skogpozorištaZetski dom

preksinoć jepremijerno

izvedenapredstava „Bog

masakra“, koju jepo tekstu

JasmineReze, režiraomake-

donski reditelj SinišaEvti-

mov. Uprkos crvenommeteo

alarmunaCetinju, pozorište

jebilo ispunjenodoposljed-

njegmjesta.

Četvoro mladih glumaca: Ma-

rija Labudović, Jelena Đukić,

Omar Bajramspahić i Vule

Marković, uspjeli sudanasmi-

jupublikukoja je, posmatraju-

ći jednu svakodnevnu situaci-

ju, shvatila da u stvari gleda

sebe.Pratećinascenidvabrač-

na para koja od tolerancije i

pacifizmakoji„boduoči“dola-

ze do ispada punih netrpelji-

vosti, publika se ogledala upo-

malodistorziranomogledaluu

kome je humor ispunjavao jaz

izmeđudvijekrajnosti upona-

šanju i učinio probleme dekla-

rativno umjerenog zapadnog

društva jasnijim. U ovoj drami

sa elementima satire make-

donski reditelj našao je zajed-

nički jezik sa četvoro mladih

crnogorskih glumaca koji sjaj-

no pokazuju što predstavlja

problem u načinima vaspita-

nja, koje nove generacije rodi-

telja smatrajupoželjnim.

UOGLEDALU

-Tužna je ovo priča, iako je

smiješna kada je gledamo sa

strane.Smijućise,prepoznaje-

mo tugu, a kada to shvatimo

postajemo bolji. Vjerujem u

promjene.Nadamsedasekroz

ovu predstavu vidimo onakvi-

makakvi jesmo. Trebalobi hit-

nodasepogledamouogledalo,

da pogledamo higijenu zuba,

da provjerimo da li bacamo

đubre na pravo mjesto... Male

stvari pokreću svijet i promje-

ne. Genijalni su glumci sa koji-

ma sam proveo mjesec i po.

Mladi su, ali smo uspjeli da

uradimoadaptaciju i stignemo

dopublike.Odgovornostjedo-

ći uzemljukojanije

tvoja.Mo

-

raš ostaviti produkt koji će tra-

jati, projekat koji će zavoljeti

publika. Bila mi je čast raditi u

Kraljevskompozorištu-kazao

je nakon premijere reditelj Si-

nišaEvtimov.

Sjajni glumci publiku su podi-

gli na noge odigravši poznatu

dramu Jasmine Reze. Oni su

saglasni da tekst, iako napisan

u Francuskoj, važi i za naše

podneblje, naročito kada je ri-

ječ omladimgeneracijama ro-

ditelja i njihovomodnosu pre-

masopstvenojdjeci.Premdaje

riječ o inostranom tekstu i cr-

nogorsko društvomože se bez

problemauključitiuovopreis-

pitivanje mentaliteta evrop-

skog građanina čiji dijalog,

obilježen širokim osmijehom,

istovremenopočinjekvalifika-

cijom da je dječak bio „naoru-

žan“štapom,aondaikonstata-

cijom da je „unakazio“ svog

druga. Predstavu koja zahtije-

va tačnost i ogromnu koncen-

traciju, glumci su uspjeli da

sagrade zahvaljujući prostoru

i povjerenju koje im je dao re-

ditelj.

ZAHTJEVANPROCES

-Bio je ovo intiman proces sa

četvoro ljudi i sa rediteljem

koji je sa nama imao specifi-

čan odnos od samog početka.

Za nas ovo nije samo premije-

ra, već nešto mnogo ličnije.

Imali smodivnogrediteljako-

ji brineoglumcu i svemupre-

pušta. Tekst je, takođe, odli-

čan. Srećna sam što sam

ostvarila ovuulogu jer već go-

dinama želim da je igram. Ia-

kojetekstpisanzanekodrugo

mjesto i vrijeme, mislim da je

jako lokalan. Govori i onašem

društvu, onekimnovimgene-

racijamaroditelja,kojesujako

zanimljive i mislim da bi tre-

balo da ljudi obavezno pogle-

daju ovaj komad - kazala je

glumica JelenaĐukić.

Kako je naglasio VuleMarko-

vić, nakonsjajnepretpremije-

re na kojoj je probijen led sa

publikom, na premijeri su se

„malo razgoropadili čuvši do-

bre komentare“.

-Glumcima je to uvijek po-

trebno, pogotovo kada ko-

mentari dolazi od naših dra-

gihkolegaiprofesora.Večeras

smo grunuli punom parom i

mislimda se to vidjelo. Uovoj

drami imate jedinstvomjesta,

vremena i radnje. Nemate ni-

jedan trenutak praznog hoda.

Potrebna je ogromna koncen-

tracija i morate se fokusirati

na glumačke partnere. Za-

htjevna je ovo predstava, ali

kada imate dobru i sinhroni-

zovanu ekipu, kao i dobrog

reditelja,ondaništanijeteško.

Ovaj tekst je veoma tanan i

suptilani akoga„nevozite“na

pravi način, zna da sklizne u

nešto što nije. Ovdje je riječ o

pozorištu koje svi volimo i ra-

zumijemo, o pozorištu koje

nas se tiče. Ovo je bliska i sa-

vremena tema - kazao jeMar-

ković.

Scenografiju i izbor muzike

potpisujeSinišaEvtimov,kon-

sultant i lektor je Dubravka

Drakić, dok je izbor kostima

uradilaMarijaVujović.

J.Đ.

D. MILJANIĆ

Predstava „Bogmasakra“ premijerno izvedena u Zetskomdomu na Cetinju

Savremenapriča

kojanas se tiče

BLISKETEME: Scena izpredstave „Bogmasakra“

Nadamse da se kroz ovu predstavu vidimo onakvima

kakvi jesmo...Genijalni su glumci sa kojima samproveo

mjesec i po. Odgovornost je doći u zemlju koja nije tvoja.

Moraš ostaviti produkt koji će trajati, projekat koji će

zavoljeti publika – kazao je reditelj Siniša Evtimov

Z. FATIĆ

PODGORICA

Ovo jenaj-

bolje što jeBlagotaBaćo

Mitrićdo sadanapisao. U

ovoj knjizi nemapovrede

zakonitosti lijepeknjižev-

nosti i stilskihpropusta.

Ovo jepoetsko-filozofsko

djeloukome ima svega što

život donosi, samonema

mržnje–kazao je reditelj

BlagotaEraković, pred-

stavljajući roman„Dušau

ožiljcima“preksinoćumul-

timedijalnoj saliKIC-a „Bu-

doTomović“.

O djelu, koje s prethodnim

Mitrićevim ostvarenjima iz

oblastilijepeknjiževnostipo-

vezuje ispovijedni ton i ne-

konvencionalna struktura,

govorili su i Branko Baletić,

ZoranKalezić,MarinkoPavi-

ćević

iVlatkoSimunović.Od-

lomke iz romana čitala je glu-

micaCNP-aŽaklinaOštir.

LINIJAODBRANE

Saglasili su se da je najistraj-

niji progonitelj i najljući pro-

tivnik čuvenog pravnika i da-

rovitog pisca njegovo JA.

Kafanisao je i kazinisao, da bi

na kraju kalaisao sopstveni

život,kojisepretvorioubijeg.

Od koga bježi i kome bježi

svjedoči „Duša s ožiljcima“.

-Krug traganja za izgublje-

nim vremenima i pripovije-

danja Blagote Baća Mitrića

ovim romanom sklopio se.

Dalje i dublje, udomenupro-

ze, on ne može. Iskrenost je

posljednja linija odbrane od

proklete imagične igreriječi i

sudbine. Mitrić nepogrešivo

tačno svjedoči o životu i lju-

bavi. S pravom sudi pravu i

životu. Vjeruje u ljubav. Sad

sviznamosveonjegovimnaj-

dubljim tajnama i ranama –

kazao jeVlatko Simunović.

Režiser Branko Baletić ocije-

nio je da je Baćo Mitrić odli-

čanpisac.

VELIKI KRIK

-Odavno nijesam pročitao

roman koji sa sobomnosi to-

liko emocija. „Duša s ožiljci-

ma“ svjedoči o tolikoožiljaka

na duši da kada sklopite ko-

načnu sliku shvatite da više

nema duše - sve su ožiljci.

Jedna ruska pjesnikinja na

temu ljubavi jezgrovito kaže

- „čovjek čovjeku jednom si-

ne u životu“. O tom trenutku

Mitrić ispisuječudesne slike.

Pisci paze da sebe ne odaju

kroz tekst. Baćo sebe ogolja-

va svakom rečenicom. Da

sam pola vijeka mlađi, ja bih

napravio filmo tome. Rječni-

komkazina rečeno, Baćonije

igrao ziheraški, na boju.

Igrao je na broj i na tom se

broju zaustavila kuglica. Od

prve do posljednje stanice

ova je knjiga njegov veliki

krik. Čitajte je. Ako je proči-

tate shvatićete da vas odavno

neštotakodubokonijepotre-

slo - kazao jeBaletić.

Nesvakidašnji autor i njego-

va aura neponovljivog inte-

lektualca i boema inspirisali

su i znamenitog interpreta-

tora crnogorskih pjesama

Zorana Kalezća i kantautora

Marinka Pavićevića. Njih

dvojica su duhovitom kon-

verzacijom sa piscem uljep-

šali ovo veče.

-Nemam više ni volje ni vre-

mana da ispunjavam želje ni

tebi ni sebi. Znamštovoliš ali

ćeš od mene večeras dobiti

ono što ti, vjerujem, pripada i

što te je uvelo u život koji si

živio–kazao jeKalezić.

Potom je otpjevao legendar-

nu starogradsku pjesmu „Na

dannjenog vjenčanja“.

A.Đ.

Čudesne slike

ogoljeneduše

Roman BlagoteMitrića predstavljen u KIC-u

Eraković:

„Duša s ožiljcima“ je najbolje što je

BaćoMitrić do sada napisao

Baletić:

Pisci paze da sebe ne odaju kroz tekst.

Baćo sebe ogoljava svakom rečenicom. Da sam

pola vijekamlađi, napravio bih lmo tome

OŽIVOTUI LJUBAVI: Promocija romana „Dušauožiljcima“ uKIC-u