Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Nedjelja, 4. februar 2018.

Svijet

VAŠINGTON

-DirektorFBI-

jaKristoferVrej uputio je sa-

opštenje zaposlenimau toj

agenciji navodeći da stoji uz

njih, nakon što jeobjavljen

povjerljivi republikanskime-

morandumukome se iznose

ozbiljnekritikena račun te

američke federalne službe.

Vrej je u saopštenju osoblju

FBI,ukojejeRojtersimaouvid,

naveo da podržava zajedničku

riješenost da svoj posao obav-

ljajunezavisno i popropisima.

Odbor za obavještajne poslove

Predstavničkog doma Kongre-

sa objavio je u petak povjerljivi

republikanskimemorandum,u

kojem se tvrdi da su zvaničnici

vodećih agencija za sprovođe-

nje zakona u SAD zloupotrije-

bili ovlašćenja tokom istrage

predsjedničke kampanje Do-

naldaTrampa 2016. godine.

Sporni dokument, u kojem se

FBI optužuje da je koristio ne-

potkrijepljene informacije da

bi prisluškivao jednog od

Trampovih saradnika, objav-

ljenjeposlijeTrampoveodluke

da sa njega skine oznaku po-

vjerljivosti.

Trampjeuobraćanjunovinari-

marekaodaje,,užasno“onošto

je pročitaoumemorandumu.

-Mislimdajesramnoonoštose

događa u ovoj zemlji. Veliki

broj ljudi trebalobi dabudepo-

sramljen i mnogo gore od toga

- rekao jeTramp.

Predsjednik je odobrio objav-

ljivanje dokumenta uprkos

snažnimprimjedbama visokih

zvaničnika Ministarstva prav-

deiFederalnogistražnogbiroa.

Vrej: Kolege imaju

mojupodršku

MOSKVA

-Ministarstvo

spoljnihposlovaRusije rea-

govalo jena jučeobjavljenu

novu ,,Revizijunuklearnog

stava“Pentagona i naveloda

novo stajališteVašingtonau

vezi sa raspoređivanjemnu-

klearnogoružja izaziva za-

brinutost, prenosi Tas.

-De faktoneograničeni pristup

Vašingtona u pogledu korišće-

nja nuklearnog oružja je alar-

mantan - navelo je rusko mini-

starstvo.

Navode da SAD objavljujumo-

gućnost upotrebe nuklearnog

oružja u ekstremnim okolno-

stima, koje autori doktrine ne

ograničavaju samo na vojne

scenarije.

Dodaju da je pojamvojnih sce-

narija takomaglovit da bi ame-

ričkimplanerimamogloda bu-

de omogućeno da skoro svako

korišćenje vojne sile vide kao

povodzaizvođenjenuklearnog

napada protiv onih koje oni

(SAD) smatraju agresorima.

SAD su juče objavile novu ,,Re-

vizijunuklearnogstava“Penta-

gona u kojima navode da će iz

zabrinutosti zbog narastanja

nuklearnog taktičkog arsenala

Rusije proširiti sopstvene nu-

klearne kapacitete, prenosi

Rojters.

- Radi se o podmornicama koje

će biti modifikovane da mogu

da lansirajubalističke rakete sa

nuklearnim glavama težine

bombe bačene na Hirošimu

1945. godine- prenosi Rojters.

Rusijazabrinuta zbognove

nuklearne strategijeSAD-a

Ruski ,,Su-25“

oborenuSiriji,

militanti

ubili pilota

čemuondareferendumoKoso-

vu? Znate,MiloĐukanović nije

imao većinu kada je počeo da

govori o ulasku Crne Gore u

NATO,alijezatoimaohrabrosti

da se za tu ideju bori tako što će

društvo i građane ubediti da je

tonajboljerešenjezadržavučiji

je premijer. Hrabrost koju je

Đukanović ispoljio odlikuje li-

dere i državnike, ne političare i

populistekakavjeVučić.Vučiću

srce nije ni na Istoku, ni na Za-

padu; srce mu je tamo gde je

vlast. Zato je on populista, nije

lider. Sa podrškom koju ima u

javnosti,Vučićbimogaodakaže

ne idemo u EU, nego idemo na

Mars i svi bi za toglasali.Među-

tim, on nema ni hrabrost, ni vi-

ziju. Njegova ideja o podeli Ko-

sova, suštinski sponzorisana od

strane Rusije, nije slučajna: na-

prosto, on od toga ne može da

pobegne.

POBJEDA:

Zašto?

MILIĆ:

Problem je deep core -

duboko radikalsko jezgro izko-

jeg je Vučić potekao. Kada se

pre nekoliko godina vratio iz

Haga, Vojislav Šešelj bio je niko

i ništa; danas je glavna poluga

koja podupire Vučićevu politi-

ku.MehanizamuHagutraži od

Srbije da procesuira dvoje radi-

kala koji su, u vreme dok je Vu-

čićbiovisokifunkcionerSrpske

radikalne stranke, pretili i za-

strašivali svedokeHaškog tuži-

laštvauslučajuŠešelj.Pitanjeje,

dakle, šta još Šešelj zna o Vuči-

ću, kakve sve kompromitujuće

detalje iz njegove biografije.

Najzad, ucenjuje li Vojislav Še-

šeljVučića?

Vučić je danas rastrgnut izme-

đumogućnosti da Srbiji kaže -

dajtedapotpišemo sporazumo

normalizaciji odnosa sa Koso-

vomidaidemokaEUistrahaod

nacionalističke Srbije iz koje je

političkipotekao.Ali,tojeicena

odluke zapadnemeđunarodne

zajednice da neke regionalne

projekte realizuje sa duboko

kompromitovanim ličnostima

kakvi suRamušHaradinaj, Ha-

šimTači ili MiloradDodik. Po-

sledice tih kompromisa snosi

ceoregion.

TamaraNIKČEVIĆ

POBJEDA:

U izvještajima i analizamaCentra za evroa-

tlantske integracije više puta ste isticali regionalnuvaž-

nost ulaskaCrneGore uNATO. Zašto?

MILIĆ:

Izuzev Crne Gore, sve zemlje regiona danas se

susreću sa tri ogromna problema. To su nedovršen proces

tranzicione pravde, nedovršen proces sistema bezbednosti i

prevelika politizacija etniciteta. Mehanizmi tranzicione prav-

de i suđenje za ratne zločine jedini su pravni mehanizam koji

postkon liktna ratna društva imaju na raspolaganju kako bi

svoje sisteme bezbednosti očistili od onih koji su devedese-

tih činili ili podstrekivali ratne zločine. Taj problem, kažem,

muči sve zemlje regiona izuzev Crne Gore, kojoj je upravo

proces NATO integracija pomogao da snažno reformiše

sistembezbednosti.

Politizacija etniciteta, institucionalizovana čak i od strane

zapadne međunarodne zajednice, proizvela je Dejtonski

sporazum, Ohridski sporazum i Ahtisarijev plan, koji je Vladi

Srbije omogućio da danas u parlamentu Kosova ima svoju

poslaničku grupu i da tako utiče na tamošnje političke pro-

cese.

POBJEDA:

Govorite o Srpskoj listi?

MILIĆ:

Tako je. Politizacija etniciteta usporava proces demo-

kratizacije i liberalizacije regiona. Crna Gora uspela je da

pobegne iz tog okvira zahvaljujući odluci da se konstituiše

kao država građana, a ne kroz etnički princip.

Zanimljivo je da Rusija od političkih vođa Srba u Crnoj Gori

traži da za srpski narod zahtevaju status nacionalne manjine,

jer bi na taj način, prvenstveno ponavljanjem teze o ugrože-

nosti ,,braće Srba“ i u Crnoj Gori, Rusija dobila pravni osnov

za takozvanu interventnu reakciju, primenjenu u Ukrajini i u

baltičkim zemljama.

POBJEDA:

Znači li toda jeCrnaGora, iako članicaNATO,

ugrožena od strane ,,malignoguticajaRusije“?

MILIĆ:

Znači. Janoš Bugajski je nedavno u Pobjedi upozorio

da bi Crna Gora morala biti na oprezu ne samo zbog nega-

tivnog ruskog uticaja, nego i zbog novih terorističkih pretnji

poput one iz oktobra 2016. Da bi se takav scenario preve-

nirao, neophodan je jači kontraobaveštajni rad, saradnja

bezbednosnih službi, razmena informacija u regionu i slično.

Naravno, postavlja se pitanje – kako Srbija, koja ima tako

bliske odnose sa Rusijom, sa ruskom službama, može biti

ravnopravan, pouzdan i lojalan partner i sagovornik crno-

gorskih ili novihmakedonskih zvaničnika. Ne mogu načelnik

Generalštaba crnogorske vojske i ministar vojske Crne Gore

razmenjivati informacije i praviti zajedničku strategiju odbra-

ne sa ministromAleksandromVulinom i sa srpskimnačelni-

komGeneralštaba, generalom LjubišomDikovićem, kojem je

nedavno uskraćena viza za SAD i koji je prisustvovao zatva-

ranju vežbe Zapad 2017, tokom koje su prikazani napadi na

zemlje članice NATO u borbi protiv ,,malignog ruskog utica-

ja“ na Balkanu, kako tvrdi ambasadorka SAD u Podgorici.

POBJEDA:

Američka ambasadorka upozorava na ,,mali-

gni uticaj Rusije“, dok istovremenouCrnoj Gori protežira

stranke koje vode ,,nede inisanu“, a suštinski prorusku

politiku.

MILIĆ:

Da samna mestu američke ambasadorke u Podgo-

rici, prisetila bih se da je Janoš Bugajski deo CEPA (Center

for European Policy Analysis), čiji je direktor i osnivač A.

Ves Mičel, čovek koji će zameniti Viktoriju Nuland na mestu

pomoćnika državnog sekretara za Evropu i Evroaziju.

Drugim rečima, kritika Bugajskog na račun nekih zapadnih

ambasada koje navodno pokušavaju da politički margina-

lizuju Mila Đukanovića poruka je koja, verujem, nije u nesa-

glasju sa stavovima vrha Stejt Departmenta zaduženog za

naš region.

Kada samgovorila o preporukama za pravljenje zajednič-

ke strategije bezbedosti regiona, ne smemo zanemariti ni

činjenicu da Srbija odavno ne sarađuje sa CrnomGorom

u procesu koji se pred podgoričkimVišim sudom vodi za

pokušaj terorizma. Jer, ako Srbija odbija da izruči Predraga

Bogićevića i Nemanju Ristića Crnoj Gori, zašto imonda ne

sudi u Beogradu?

Pored toga, da li je i koliko Vučićeva Vlada pomogla Nikolaju

Patruševu da sakrije tragove ruskih agenata umešanih u

pokušaj terorizma u Crnoj Gori. Najzad, plaši li se Srbija da bi

optuženi srpski general policije Bratislav Dikić mogao reći i

nešto što bi bacilo senku na ulogu Srbije u pomenutimdoga-

đajima?

POBJEDA:

Plaši li se, štomislite?

MILIĆ:

Sudeći po hitrim reakcijama Gorana Petronijevića na

sajtu Sputnjika, ali i po pretnjama koje su Dikiću uputili advo-

kati odbrane u sudnici podgoričkog Višeg suda, imamutisak

da se plaši. Možda su neke crnogorske televizije sa sedištem

u Beogradu prekinule praćenje suđenja za terorizam zato

što imaju informacije da bi penzionisani general MUP-a

Srbije u svom svedočenjumogao da pomene i neke visoke

beogradske adrese.

Aleksandar Vučić bi, dakle, možda i želeo da pomogne Crnoj

Gori, ali je pitanje da li sme.

Plaši liseBeogradštobi

Dikićjošmogaoreći?

POBJEDA:

Iako je u

konstantnomsukobu sa

svimdržavama regiona,

iako taj regionmanje ili

više otvorenodestabi-

lizuje, Srbija je, sudeći

poporukama Brisela, i

dalje ,,faktor stabilno-

sti“ ZapadnogBalkana.

Kako to?

MILIĆ: Srbija je zaista

danas u sukobu sa svim

državama bivše Jugo-

slavije. Kakvu je ulogu

Beograd imao 16. oktobra

2016. u Crnoj Gori? Šta su

agenti srpske BIA radili u

makedonskom Sobranju

tokomod Rusije posta-

knutih nereda aprila 2017?

Da li politika zvaničnog

Beograda doprinosi

stabilnosti BiH, posebno

ako imamo u vidu odnos

Vučić-Dodik? Zašto šef

srpske diplomatije Ivica

Dačić iz Njujorka proziva

premijera Andreja Plenko-

vića za Jasenovac i tako,

ničim izazvan, otvara novi

kon likt? Najzad, kako

oni koji su bili deo ratne

politike Slobodana Milo-

ševića i Vojislava Šešelja,

oni koji ne priznaju geno-

cid u Srebrenici, oni koji

dozvoljavaju rehabilitaciju

ratnih zločinaca i kvislinga

iz Drugog svetskog rata

imajumoralno pravo da

bilo kome bilo šta spoči-

tavaju?!

Nažalost, briselska

administracija, posebno

njena blaženost Fede-

rika Mogerini i Johanes

Han, zatvaraju oči pred

tim činjenicama, čime

srpskomdruštvu nanose

ogromnu štetu.

Brisel

zatvaraoči

DAMASK

- Borbeni avion ,,Su-25“ ruske avijacije srušio se na

sjeveru Sirije, a preliminarni podaci pokazuju da je na njega

pucano iz ručnog raketnog bacača, saopštilo je Ministarstvo

odbrane Rusije, prenosi Raša tudej.

Pilot se katapultirao prije pada aviona, ali su ga na zemlji ubili

militanti, saopštilo je ruskoministarstvo odbrane.

Reakcija direktora FBI-ja na

objavljivanje povjerljivog

republikanskogmemoranduma

KristoferVrej