Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Nedjelja, 4. februar 2018.

Svijet

BEOGRAD

– Direktorica beo-

gradskog Centra za evroatlant-

skestudijeJelenaMilićocjenju-

j e da j e ad imi n i st rac i j a

američkogpredsjednikaDonal-

daTrampa-objavljivanjemliste

114 imena ruskih političara i 96

oligarha - odgovorila na zahtjev

KongresadaSADkazniMoskvu

zbogmiješanjauameričkeizbo-

re 2016. Milić takođe smatra da

IzvještajStejtDipartmentauka-

zuje da su se prilike na Zapad-

nomBalkanu pogoršavale kako

je rastaouticajRusije.

,,Sudeći i po izvještaju Vlade

SAD, Zapadni Balkan očito je

nestabilniji u odnosu na period

odpretriiličetirigodine.Prilike

uovomdeluEvropepogoršava-

le su se kako je rastao uticaj Ru-

sije“, tvrdi JelenaMilićurazgo-

voruzaPobjedu.

POBJEDA:

Govoriteo ,,me-

kom“uticajuRusije?

MILIĆ:

Govorim i o ruskom

,,hard power“, koja se u Srbiji

očituje i kroz ekonomski i kroz

sistembezbednosti.Nedugona-

kon što su Tomislav Nikolić i

AleksandarVučićpreuzelivlast,

u Beograd su stigli šef Saveta za

bezbednost Rusije Nikolaj Pa-

truševiministarodbraneSergej

Šojgu.

,,Od dolaska ZoranaĐinđića na

vlast, Srbija je sa Rusijom sra-

mnomalosarađivalauodbranii

bezbednosti. Vreme je da se to

promeni“, rekao je tadaŠojgu.

Nažalost, promenilo se, što po-

tvrđuju ne samo tridesetak raz-

montiranih ruskih ,,migova“,

koje jeRusija prodala Srbiji, ne-

goirazmenaobaveštajnihpoda-

taka, kao i konstantna opstruk-

cija suđenja ratnimzločincima

preddomaćimsudovima.

Kadajerečotvrdojekonomskoj

moći,Naftna industri-

ja Srbije (NIS) i Gasprommno-

go su važniji i opasniji primeri

ruskog uticaja od Humanitar-

nogcentrauNišu.Timpreštoje

Srbija jedina zemlja koja je svo-

ju celokupnu naftnu i gasnu in-

dustrijudalauvećinskovlasniš-

tvostrancima.

POBJEDA:

Da, ali tonijeuči-

nilaVladaAleksandraVučića,

negoBorisaTadića.

MILIĆ:

Tako je. Šta su posledi-

ce? Ne samo način eksploataci-

je, male rudne rente i sl. nego i

činjenicadaoveruskekompani-

je imaju i svoj sistem korpora-

tivne bezbednosti, u kojem, po

informacijama koje imam, par-

ticipira veliki broj nekadašnjih

visoko pozicioniranih operati-

vaca u zločinačkombezbedno-

snomaparatu SlobodanaMilo-

ševića. Kakoucivilnom, tako i u

vojnom.

POBJEDA:

Pomenuli steru-

skiHumanitarni centaruNi-

šu.ZaštoMoskvatoliko insi-

stirananjegovom

diplomatskomstatusu?

MILIĆ:

Zato što diplomatski

status ne važi samo za osoblje

centra, nego i za prostor, što

značidautomslučajuSrbijagu-

bi nadležnost i uvid u to što se u

Humanitarnomcentru događa.

Kremlj i ministar Ivica Dačić

ponavljajudaRusi uNišu imaju

,,dva kučeta i četiri mačke“. Šta

ćeondatimmačkamadiplomat-

ski status?

NezaboravitedasugeneralBra-

tislavDikić,komeseuPodgorici

sudi za pokušaj terorizma, kao i

organizacija Srbska čast, svoje-

vremenobašuNišuorganizova-

li anti-NATO demonstracije.

Čekajte, ko se u Srbiji zalaže za

ulazak Srbije u NATO? Ni-

ko!Čemuondademonstracije?

POBJEDA:

Štohoćetedaka-

žete?

MILIĆ:

Hoćudakažemdajecilj

tih demonstracija bio upozna-

vanje i povezivanje ljudi koji su

kasnije išli da ratuju uUkrajini,

kojisu16.oktobra2016.pokuša-

li da sruše vlast u Crnoj Gori i

ubiju tadašnjeg premijeraMila

Đukanovića, koji su 9. januara

2018. u Banjaluci prisustvovali

proslavi nelegalnog ,,Dana

RS“…Srbska čast vežbana tere-

nima Treće padobranske briga-

de u Nišu, u ruskomHumani-

tarnom centru obučavaju se

srpski

vatrogasci.Ti

ljudi bi jed-

nogadanamogli biti ličnagarda

Milorada Dodika, oružani si-

stemuoružanomsitemu.

POBJEDA:

PredsjednikAlek-

sandarVučić tvrdidaSrbiju

vodiuEU.Vjerujete limu?

MILIĆ:

Ponekadzaistapoveru-

jemda je cilj predsednika i pre-

mijeraVučića–jeronjeistovre-

meno i premijer i predsednik

–članstvoSrbijeuEU.Nažalost,

samVučićme svojimpostupci-

mauvekdemantuje.

Njegova populistička teza ,,na-

rod ište“, ,,narod voli Ruse“, ko-

juforsirairuskastrana–posled-

njih godina sve više i pojedini

zapadni zvaničnici - zapravo je

istorijski neutemeljena. Naime,

kao i svakavelika sila, iRusija je,

trgujući uticajem na Balkanu,

uvek vodila politiku koja je bila

isključivo u skladu sa njenim

vlastitiminteresima.Utomsmi-

slu, iako je ovde dočekana

kao neprijateljska, izjava

Hojt Brajana Jia o tome da

Srbijanesme jošdugo ,,se-

deti na dve stolice“ bila

je najdobrona-

mernija po-

ruka koju

je Beogradu uputio jedan za-

padni zvaničnik. Zvučaće para-

doksalno, ali Jiovu poruku naj-

bolje je razumeo upravo

AleksandarVučić.

POBJEDA:

Zašto?

MILIĆ:

ZatoštoSrbijaimanaci-

onalističku, prorusku, lažnoza-

padnu i lažno demokratsku

opoziciju. Ne govorimo Zavet-

nicima ili oDverima; govorimo

VukuJeremiću, Saši Jankoviću,

DraganuĐilasu, koji su u ovom

momentu ključ problema. Nai-

me,kadabidemokratskaopozi-

cija insistiralada se takvapoliti-

ka zaustavi, Vučić ne bi u ovoj

meri mogao da se približava

Moskvi,nitidadopustiRusijida

se ovako širi. U tomsmislu, Vu-

čić je još i dobarkakvi suostali.

Sadrugestrane, opozicionaDe-

mokratska stranka Srbije ne-

davno je objavila apel u

kojem od predsednika Vučića

traži da prekine pregovore sa

kosovskimAlbancima u Brise-

lu. IdejuDSS-a o ,,zamrznutom

konfliktu“ podržalo je i nekoli-

ko vladika SPC, među kojima i

mitropolitAmfilohije.

POBJEDA:

Štapodrazumije-

va ,,zamrznuti konflikt“?

MILIĆ:

PodrazumevazastojSr-

bije u približavanju EU; podra-

zumeva Srbiju kao pravoslavnu

džamahiriju; nasilnu solidar-

nost Srbije i Rusije; što čvršću

vezupuške,vereikrvnihzrnaca

Beograda i Moskve, tog starog

crnorukaškog, apisovskog kon-

ceptaodkojegsesrpskodruštvo

nikadanijeodvojilo.

Kada govorim o nasilnoj soli-

darnosti, šta je osnov za poten-

cijalnu rusku intervenciju ako

većznamodauSrbiji,zarazliku

od država nastalih raspadom

SSSR-a, nema ,,ugroženih“ Ru-

sa?Štajefaktorhomogenizacije

Srbije i Rusije? Pa, pravoslavlje,

koje seuzimakao ,,organskave-

za“dvanaroda.

Sa druge strane, iza insistiranja

na,,zamrznutomkonfliktu“kri-

je se ideja o podeli Kosova, koja

podrazumeva komadanje BiH.

Rusi danas spinuju priču da se

Priština sprema da upadne na

severKosova...

POBJEDA:

Rusi spinuju?!

Izvinite, tokažepredsjednik

Vučić.

MILIĆ:

Nažalost, izjave Alek-

sandraVučića,IviceDačića,Ne-

bojše Stefanovića i Aleksandra

Vulina često se ne razlikuju od

izjavaMarije Zaharo-

ve i Sergeja Lavrova.

Poslednjih nedelja

svi oni ponavljaju

da kosovska Vlada

nema pravo da

funkcioniše na se-

veruKosova, iako veoma dobro

znajuda je tosuštinaBriselskog

sporazuma: pravne i bezbedno-

sne institucije Prištine funkcio-

nišunaceloj teritorijiKosova.

POBJEDA:

Kome jeuintere-

suzastoj briselskogdijaloga

Srbije iKosova?

MILIĆ:

Svima!OdnosvlastiKo-

sova prema Specijalnom sudu

za ratne zločine, koji je sramota

i Prištine i zapadne međuna-

rodnezajednice, pokazujedani

albanskoj strani očito ne odgo-

vara Briselski sporazum. U tom

smislu, verujemu tajni dogovor

Vučić-TačiopodeliKosova,koji

bi Vladi u Prištini omogućio da

svojim građanima kaže - SAD

nas pritiska, dajte da podelimo

Kosovo i da ne zavisimo od

Amerikanaca. Evo, za dva ili tri

meseca, kako je najavljeno, ču-

ćemo Vučićev predlog koji bi,

bojim se, mogao ići u tom sme-

ru. Pomomsudu, podelaKoso-

va bila bi krajnje opasna jer bi

izazvala loš efekat uregionu.

POBJEDA:

Kakavtačnoefe-

kat?

MILIĆ:

Podela Kosova, pojača-

niruskiuticajuregionu,inertna

EUzagledanauBregzit,nezain-

teresovanaadministracijapred-

sednikaDonaldaTrampa,para-

militarne jedinice u Republici

Srpskojkojebisemoglepojaviti

kao oružane snage u rukama

Milorada Dodika sasvim sigur-

novodedonovihturbulencijau

regionu, odnosno do nekog no-

vog kumanovskog scenarija,

kakav smo videli 2015, tokom

sukoba u Makedoniji. Zato je

važnodasveksenofobičnijuEU

ubedimodanasupaketuzajed-

noštopreprimi učlanstvo.

POBJEDA:

PredsjednikVu-

čić je, ukontekstusvogprijed-

logarješenjakosovskogpita-

nja, pomenuo i referendum.

Kakobi građani Srbijemogli

glasatinatomreferendumu,

štomislite?

MILIĆ:

Ako već ova Vlada

ima više puta potvrđen iz-

borni legitimitetdaodluču-

je o svimvažnimpitanjima,

JelenaMilić, direktorica Centra za evropske studije iz Beograda

Vučić još sjedi

nadvijestolice

Ponekad zaista povjerujemda je cilj predsjednika i premijera

Vučića – jer on je istovremeno i premijer i predsjednik – članstvo

Srbije u EU. Nažalost, samVučićme postupcima uvijek

demantuje. Sa podrškomkoju ima u javnosti, Vučić bi mogao

da kaže: ne idemo u EU, nego idemo naMars i svi bi za to

glasali. Međutim, on nema ni hrabrost, ni viziju. Njegova ideja

o podjeli Kosova, suštinski sponzorisana od strane Rusije, nije

slučajna. Naprosto, on od toga nemože da pobjegne

INTERVJU

Cilj tih anti-NATO

demonstracija organ-

izovanihuNišubio je

upoznavanje i pov-

ezivanje ljudi koji su

kasnije išli da ratujuu

Ukrajini, koji su 16. ok-

tobra 2016. pokušali

da sruše vlast uCrnoj

Gori i ubiju tadašnjeg

premijeraMila

Đukanovića, koji su9.

januara 2018. uBan-

jaluci prisustvovali

proslavi nelegalnog

,,DanaRS“

JelenaMilić

Kremlj