Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 52 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Petak, 2. februar 2018.

Društvo

PODGORICA

Uklanjanje

viškamaterijala izpro-

storadesnog rukavcaBo-

janebićeurađenodo

kraja godine, a radovi,

vrijedni 800.000eura,

već supočeli.

Direktor Uprave za vode Da-

mir Gutić kazao je za Pobjedu

da vjeruje da će ovaj iznos

novcabitidovoljandaseuklo-

ni većina, amožda i čitavvišak

materijala koji se nalazi u de-

snom rukavcu rijeke, čije je

ušće prošlog ljeta (u avgustu)

bilo čak i zatvoreno.

Uticaji

-Razlozi zatvaranjapotičuod

prirodnih i antropogenih uti-

caja. Nizak nivo vodostaja

prošle godine, uz veliku koli-

činu nanosa koji nije izvlačen

izdesnog rukavca rijekeBoja-

ne duži period, uslovili su ta-

kvo stanje - kazao jeGutić.

Podsjetio je da je tada inter-

ventnom akcijom, bagerova-

njem, iz ušća izvučena veća

količinamaterijala.

- Interventni radovi bili su

kratkoročno rješenje kako bi

se održala protočnost rijeke i

njen kontakt sa morem. Do

kraja godine intervenisalo se

četiri puta u trajanju pet do

sedamdana,kakobibilaobez-

bijeđena protočnost Bojane -

kazao jeGutić.

Vlada se tada, kako ističe, ak-

tivno uključila u rješavanje

ovogproblemaizadužilanad-

ležne institucijedaseangažu-

ju svaka iz svoje nadležnosti i

preuzela koordinaciju preko

potpredsjednikaMilutina Si-

movića.

- Riječ je o zajedničkoj akciji

koju realizuje Ministarstvo

poljoprivrede, preko Uprave

za vode, zajedno sa JP za

upravljanjemorskimdobrom

i Direkcijom javnih radova -

kazao jeGutić.

Ugovorom su se sve strane

obavezale da se u roku od go-

dinu dana ukloni višak mate-

rijala iz ušća.

Naš sagovornik objašnjava da

je već krajem prošle godine

mehanizacija koja je potreb-

na za realizaciju ovog posla

prenesenana račvukojadijeli

glavni tok od desnog rukavca

rijekeBojane.

- „Morskodobro“ jeobezbije-

dilo lokaciju za deponovanje

materijala i sada se čekajupo-

voljniji vremenski uslovi, da

vodostaj rijeke bude niži, ka-

kobi brzineproticajabilema-

nje da bi se radovi nesmetano

izvodili - objasnio jeGutić.

PODGORICA

Zgradaucen-

truPodgorice, koja jeprvo-

bitnobilanamijenjena zaCr-

nogorskuakademijunauka i

umjetnosti, bićeustupljena

sudovima, odlučeno je juče

na sjednici Vlade.

Na ovaj način biće riješeni pro-

storni problemi sa kojima se

suočavaju Viši i Upravni sud,

kao i Sekretarijat Sudskog sa-

vjeta.

Vlada je usvojila informaciju o

nedostatku prostornih kapaci-

teta sudova, Državnog tužilaš-

tvaiMinistarstvapravdesapri-

j ed l ogom zak l j učaka za

obezbjeđenje optimalnih uslo-

va za rad ovih institucija.Mini-

starstvo pravde zaduženo je da

u saradnji sa Ministarstvom

održivog razvoja i turizma, for-

mira timove za izradu projek-

tnogzadatkazatehničkudoku-

mentaciju, a ministar pravde

dobio je zadatak da donese rje-

šenje o formiranju komisija za

izraduprojektnog zadatka.

-Ovlašćuje seUprava za imovi-

nudaučestvujeujavnojraspra-

vi povodom Nacrta DUP-a

„Nova Varoš 2“ i dostavi suge-

stije za povećanje indeksa iz-

građenosti (sa 2,5 na 3,0) i in-

deksa zauzetosti (sa0,5na0,8),

kao i druge sugestije koje će

doprinijeti kvalitetnoj valori-

zaciji ovog prostora za utvrđe-

ne namjene – navodi se u za-

ključku.

U usvojenoj informaciji, izme-

đu ostalog, piše da je Državno

tužilaštvo (Vrhovno državno

tužilaštvo, Specijalno državno

tužilaštvo, Više državno i

Osnovno državno tužilaštvo u

Podgorici) sada smješteno na

dvije lokacije koje ne ispunja-

vaju ni minimum standarda,

kako sa aspektaprimjerenepo-

vršine poslovnog prostora po

jednom službeniku, tako i sa

aspekta bezbjednosnih stan-

dardakojisezahtijevajuevrop-

skimpropisima.

Dio prostora Specijalnomtuži-

laštvu je ustupiloMinistarstvo

pravde čije službe su, takođe,

smještenena tri lokacije uPod-

gorici.

KapitalnimBudžetomza 2018.

godinu planirana je realizacija

projekata koji će riješiti pro-

storneproblemeovih instituci-

ja. Sudovi će biti useljeni u

zgraduucentruPodgorice, dok

će i Državno tužilaštvo i Mini-

starstvo pravde dobiti nove

zgrade za koje tek treba da se

uradi tehnička dokumentacija.

Sl.R.

libarskog i lakog oružja kori-

sti tranzitne rute u regionu i

širom svijeta. Te rute se re-

dovnomijenjaju tako da mo-

ramo stalno biti na oprezu.

Postojale su takve tranzitne

rute i kroz zemlje Zapadnog

Balkana – zaključio jeBrune.

Konferenciju „Jačanje oba-

veza pri kontroli malog i la-

kog naoružanja u Jugoistoč-

noj Evropi“ organizovao je

Centar za kontrolu malog i

lakog oružja u Jugoistočnoj

Evropi podpokroviteljstvom

Savjeta za regionalnu sarad-

nju i Ministarstva vanjskih

poslovaNjemačke.

Đ.Ć.

PODGORICA

–UCrnoj Go-

ri jepotvrđen samo jedan

slučajmalihboginja, ali je

nekolikopacijenatana ispi-

tivanju, a još nijepotvrđeno

da suupitanjumorbile.

- Čekamo rezultate ispitiva-

nja, analiza i nakon toga ćemo

vidjeti da li ćemo imati nove

slučajeve oboljelih. Nijedan

slučaj sumnje nije povezan sa

ovim prvim odvojenim sluča-

jem - naglasio je za TVCG lje-

karMilko Joksimović iz Insti-

tuta za javno zdravlje.

On je pozvao roditelje da vak-

cinišudjecu.

U prethodna dva dana u Pod-

gorici jeMMR vakcinu primi-

lo 131 dijete, a odavgustaproš-

le godnine više od dvije

hiljade. Broj vakcinisanih

znatno se povećao, potvrdili

su za TVCG iz Doma zdravlja,

ali to još nije dovoljno kako bi

stekli kolektivni imunitet.

Da bi zaštita bila adekvatna i

kako bi nas epidemija malih

boginja zaobišla, procenat

vakcinisanih mora biti 95 od-

sto, poručujunadležni.

Imunitet protivmalih boginja

se formiradvijedo tri sedmice

nakon primljeneMMR vakci-

ne.

R.D.

Direktor Uprave za vode Damir Gutić o sanaciji ušća Bojane

I dalje niži

protok

Zavod za hidrometeoro-

logiju i seizmologiju dva

puta je mjerio protočnost

desnog rukavca rijeke

Bojane i to 9. oktobra i 22.

decembra prošle godine.

- Nažalost, mjerenja su

pokazala da desnim rukav-

cemprotiče daleko niži

procenat od onog koji je

potreban za normalno

oticanje i nesmetan protok

vode - kazao je Damir Gutić.

400

hiljada eura za izvođe-

nje radova obezbijedilo

je Morsko dobro

Vlada raspravljala o lošimuslovima za rad nekoliko institucija

Viši i Upravni sud i Sudski

savjet sele se u novu zgradu

Umrežena i privatna klinika

,,Teslamedika“ iz Berana

Radi pružanja kvalitetnije zdravstvene zaštite građanima

sjevera iz oblasti hiperbarične medicine, Vlada je juče doni-

jela odluku o dopuni Odluke omreži zdravstvenih ustanova

kojom se u zdravstvenumrežu uključuje i PZU poliklinika

„Tesla medika“ Berane.

- Ova klinika će osiguranicima sjeverne regije pružati usluge

hiberbarične medicine. Umrežavanjemove zdravstvene

ustanove doprinosi se e ikasnijoj zdravstvenoj zaštiti, racio-

nalnijemnačinu zdravstvene zaštite u odnosu na dosadašnji,

uz pružanje podrške politici privatno-javnog partnerstva –

saopštili su iz Vlade.

alog i lakog naoružanja

ora

ota

Darmanović:

Zajedno

možemo

odgovoriti

Ministar vanjskih poslova

Srđan Darmanović poručio

je da je Crna Gora u pot-

punosti predana očuvanju

međunarodnogmira i

bezbjednosti, borbi protiv

organizovanog kriminala

i terorizma i sprečavanju

širenja malog i lakog nao-

ružanja.

- Širenje lakog i malokalibar-

skog oružja u svijetu i dalje

ostaje izvor velike zabrinu-

tosti, te je neophodno da

se međunarodna zajednica

timproblemompozabavi

na sveobuhvatan i holistički

način, kako bi se smanjio

njihov razoran i dugotrajan

uticaj – reko je Darmanović.

On je, kako je saopšteno

iz Ministarstva vanjskih

poslova, napomenuo da

je Crna Gora rati ikovala

Ugovor o trgovini oružjem,

te da aktivno učestvuje u

svimprogramima UNDP i

SEESAC-a u ovomdomenu,

među kojima se naročito

izdvaja projekat „Poštuj

život, vrati oružje“, kao i

programdemilitarizacije

i bezbjednog skladištenja

konvencionalnog naoru-

žanja.

- Uvjeren samda zajednič-

kim aktivnostima na regio-

nalnom i međunarodnom

nivou, čemu svjedočimo i

danas, možemo e ikasno

odgovoriti na transnacional-

ne prijetnje i izazove sigur-

nosti i bezbjednosti u čemu

Crna Gora ostaje spremna

da pruži puni doprinos -

zaključio je Darmanović.

Institut za javno zdravlje

Na ispitivanju

više pacijenata

zbogmorbila

MilkoJoksimović

ODAVGUSTABILEČETIRI

INTERVENTNEAKCIJE:

UšćeBojane

Uklanjanje

materijala iz

desnog rukavca

rijeke Bojane radi

se po projektu

koji je urađen

2011. godine

DamirGutić

Onpodsjećada jeUprava

za vode paralelno sa in-

terventnim radovima

imala inekolikodrugihak-

tivnosti kakobi senanajbo-

lji način riješio ovaj pro-

blem.

- Tražena je pomoć struč-

njaka za ovu oblast, priku-

pljena dokumentacija, anga-

žovane su i druge državne

institucije –dodao je on.

Uklanjanje materijala iz de-

snog rukavca rijeke Bojane

radi sepoprojektukoji jeura-

đen2011. godine.

Ispitivanja

Zavod za hidrometeorologiju

i seizmologijuobavio je ispiti-

vanje (batimetrija) dna de-

snog rukavca, krajemdecem-

bra 2017.

- Ova ispitivanja su vrlo bitna

kakobismoimaliboljuprocje-

nu koju količinu materijala i

nakojimmjestima trebauklo-

niti - kazao jeGutić.

„Morsko dobro“, ističe on,

obezbijedilo je dio novca za

interventne radove, lokaciju

za deponovanje materijala, a

za ovu fazu projekta je izdvo-

jilo400.000 eura.

Naše institucijenijesustupale

u kontakt sa albanskimvlasti-

ma jer desni rukavac Bojane

kompletno je u našoj nadlež-

nosti.

N.KOVAČEVIĆ

Čišćenje desnog

rukavca koštaće

oko 800.000 eura