Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 52 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Petak, 2. februar 2018.

Ekonomija

PODGORICA

-Vlada jedala

saglasnost o razmjeni nepo-

kretnosti u svojini državeu

Farmacima, procijenjene

vrijednosti 990.714eura i

poslovnihprostorauPodgo-

rici uUlici 13. julauvlasniš-

tvugrađevinskekompanije

Ćelebić, vrijednosti 839.967

eura.

- Razmjena je urađena zbog

dokompletiranja urbanistič-

kih parcela „Čelebića“ i sma-

njenja troškova države za za-

kup za smještaj Državnog

arhiva, koji godišnje iznose

94.104 eura bez PDV-a - navo-

di se u dokumentu koji je

objavljen nakon sjednice Vla-

de, uz objašnjenje da je sve

urađeno po Zakonu o držav-

noj svojini.

DioDržavnogarhivasmješten

jeuzgradiČelebićauprostori-

jama nekadašnje In televizije.

Državne parcele koje se mije-

njaju za poslovni prostor su u

zahvatu DUP-a autoputa Bar

- Boljare, na granici koridora,

kao i u neposrednoj blizini

planirane naplatne rampe i

petlje autoputa.

U dokumentu se navodi da je

kompanija Čelebić predložila

razmjenu nepokretnosti, na-

kon čega je pokrenuta proce-

dura, tražena mišljenja nad-

ležnih organa i urađene

procjene vrijednosti nepo-

kretnosti.

- Nakon urađene procjene po-

slovnih prostora, „Čelebić“ je

dostavio saglasnost i naveo da

jespremandarazlikuuvrijed-

nosti procijenjenogzemljišta i

poslovnih prostora od 150.746

eura isplati. Predlaže se da se

razlika isplati u rokuod90da-

naoddanazaključenjaugovo-

ra o razmjeni, uz uslov da se

prenos vlasništva neće izvršiti

dok se ne uplati 150.746 eura –

navedeno je udokumentu.

M.P.M.

PODGORICA

- Elektropri-

vreda je, na zahtjevzaintere-

sovanihkompanijaprodužila

tender za izradu idejnogpro-

jekta ekološke rekonstrukci-

jepostojećegbloka termoe-

lektranePljevlja.

- Par evropskih renomiranih

kompanija zatražilo je, zbog

pripremezahtjevnedokumen-

tacije, prolongiranje tender-

skog roka još deset dana. U ci-

lju veće konkurentnosti i

kvalitentnije ponude izašli

smo imu susret, takoda se ten-

der zatvara 12. februara nakon

čega će se izvršiti evaluacija

ponuda i izbor kompanije koja

ćeraditiidejnorješenjeekološ-

ke rekonstrukcije prvog bloka

- kazali suPobjedi izEPCG.

Tender je raspisan krajem

prošle godine, a ponude su tre-

bale da budu otvorene juče.

EPCG je odlučila da uloži 40

miliona eura u rekonstrukciju

postojećeg bloka i planirano je

da do 2021. godine bude u pot-

punostiekološkirekonstruisan

u skladu sa najstrožijim eko-

loškim standardima EU. Iz

EPCGsu ranije naveli da touk-

ljučuje izgradnju sistema za

odsumporavanje, denitrifika-

ciju i unapređenje rada elek-

trofilterskog postrojenja.

Predstavnici Vlade i EPCG su

najavilidaćeseparalelnosare-

konstrukcijom drugog bloka

uraditi toplifikacija Pljevalja,

sa postojećim blokom kao to-

plotnim izvorom. Sredstva po-

trebna za izgradnju primarne i

sekundarne mreže za toplifi-

kaciju će obezbijediti Vlada i

opštinaPljevlja.

TEu sadašnjemstanju ima do-

zvoluda radi još20hiljada sati,

odnosnodo31.decembra2023.

godine. Limit od20hiljada sati

važi samo za funkcionisanje sa

postojećom tehnologijom, a

nakonrekonstrukcijeprvi blok

će moći da radi još 20 godina.

Prvobitna idejaVladebila jeda

unarednomperiodusamoradi

drugi blok TE od 250megava-

ta, adaprvi blokbuderezervna

varijanta. Sa rekonstrukcijomi

produžavanjem životnog vije-

ka prvog bloka omogućava se

da i za narednih 20 godina Cr-

na Gora ima siguran izvor od

225megavata.

S.P.

PODGORICA

-Naoglas za

prodajucjelokupne imovine

bjelopoljskeBjelasiceRade,

poukupnoj početnoj cijeni od

1,72miliona eura, nije stigla

nijednaponuda.

Stečajni upravnik Sreten Mrva-

ljević,kazaojenaotvaranjuponu-

da u Privrednom sudu da će novi

oglas objaviti za sedmicu ili dese-

takdana. Prodaje se pogonza fla-

širanje vode, mašina, oprema i

vozila, cjevovod Lješnica – fabri-

ka, dužine sedamkilometara i ze-

mljišteuLješnici. Stečaj upredu-

zeću pokrenut je u maju prošle

godine na zahtjev radnika, koji

godinunijesuprimili zarade.

S.P.

PODGORICA

– NLB je uvela Viber

čat uslugu i stikere koji će korisni-

cima omogućiti komunikaciju sa

bankommobilnimuređajima 24

sata dnevno, svakog dana u godi-

ni, saopštili su iz ove banke.

- Korisnici će moći da dobiju sve

informacije koje se tiču ponude,

da naruče uslugu, provjere uslo-

ve, prijave reklamaciju, uspostave

razgovor sa operaterom ili dogo-

vore vrijeme sastanka – objašnje-

no je iz banke.

M.P.M.

PODGORICA

–Prijedlog zakonao ra-

zvojnoj banci parlamentu je jučedosta-

vilo 18poslanikaDF-a. Predlažudadr-

žava sakapitalomod 100miliona eura

osnujeovubanku, kojabi trebaloda

počneda radi 1. septembra. Tadabi, ka-

kopredlažu, trebaloda seugasi Inve-

sticiono razvojni fond, adanovabanka

preuzmenjegoveobaveze i zaposlene.

-Bankatrebadafinansirarazvojprivrede,

infrastrukture, proizvodnju i izvoz, pre-

duzetništvo, zaštitu zivotne sredine, osi-

guranje izvozarobe iuslugaodnetržišnih

rizika. Pored kredita trebalo bi da izdaje

bankarske i druge garancije, zaključuje

ugovore o osiguranju i reosiguranju, 4.

ulaze u dužničke i vlasničke instrumente

- navodi se između ostalog u prijedlogu

zakona.

Bankom bi, kako predlažu, upravljao

upravni odbor od devet članova (pet mi-

nistara, dvaposlanika ipojedanpredstav-

nik Univerziteta i poslodavaca). U obra-

zloženju navode da većina zemalja bivše

SFRJ ima razvojnu banku osimCrneGo-

re i Srbije, auSrbiji seuskoroočekujenje-

no osnivanje.

Rezolucijaoenergetici

Poslanici DF-a supredložili i rezoluciju o

energetici, kojomjepredviđenodaposto-

jeći i budući objekti budu u većinskom

državnomvlasništvu. Pozvali suVladuda

u strategiju i akcioni plan energetike uvr-

steHEKomarnica,Pivadva iKruševo ida

se usaglase sa Republikom Srpskom oko

korištenja Bilećke akumulacije, korište-

njaRijekaPive i Tare, te razmotre efekte i

posljedice izgradnje HE „Buk Bijela“ u

novimokolnostima, sačine studiju izvod-

ljivostiizgradnjedrugogblokaTE,revita-

lizacije postojećeg, izgradnje TEMaoče i

toplifikacije Pljevalja. Predlažu i osnova-

nje instituta za razvoj.

Predložili su i rezoluciju o reindustrijali-

zaciji u kojoj traže da Skupština zahtijeva

procesuiranje i proglašavanje ništavnim

nezakonitih i štetnih ugovora. Industrij-

ski razvoj, navode, trebaostvariti, u sekto-

rimaprerađivačke industijealuminijuma,

čelika, drveta, hrane, građevinarstva,

energetike, elektronike i farmacije.

M.P.M.

USD 25.01000

JPY 136.62000

GBP 0.87520

CHF

1.16030

AUD

1.55670

CAD

1.53480

Kursna lista

eticu

Iz rezerve

za IPARD

polamiliona

Vlada je odlučila da se iz

tekuće budžetske reserve

za realizaciju projekta

IPARD lajk u ovoj godini

obezbijedi 500.000 eura.

- Iz dodatnih budžetskih

sredstava, ukoliko se

realizuju svi projekti biće

neophodno 1.200.000

eura ali je u ovommomen-

tu za nesmetanu realiza-

ciju IPARD lajk projekta

potrebno 500.000 eura

- objašnjeno je u doku-

mentu.

koholnih pića, čime se stvara-

ju pretpostavke za suzbijanje

nelegalnog prometa i uvođe-

nja dodatnih mjera zaštite od

falsifikovanja. Propisano jeda

će se posjedovanje, prodaja i

transport alkoholnih pića bez

hologramskezaštitnetraketri

mjeseca nakon stupanja na

snagu ove uredbe smatrati

prometom proizvoda bez od-

govarajuće akciznemarkice –

objašnjeno je nakon sjednice.

ŽICG

Usvojen je i programodržava-

nja i modernizacije željeznič-

ke infrastrukture za 2018. Za-

konom o budžetu za ovu

namjenu opredijeljeno je uku-

pno 6,8 miliona eura. Od toga

je za tekuće održavanje građe-

vinske infrastrukture opredi-

jeljeno 3,5 miliona, za elektro-

tehničke infrastrukture 1,2

miliona i za regulisanje sao-

braćaja dvamiliona eura.

Vlada je usvojila informaciju o

potpisivanjupismanamjereiz-

među nacionalnih kompanija

operatera tržištagasaAlbanije,

BosneiHercegovine,Hrvatske

i Crne Gore i prihvatila namje-

ruosnivanjaprojektnekompa-

nije Jonsko-jadranskog gaso-

voda. Tu kompaniju formiraju

Montenegro bonus, hrvatski

Plinacro, bosanski BH gas i al-

banski Abgaz.

- Potpisivanje je planirano na

sastanku projektnog menad-

žment tima za izgradnju Jon-

sko-jadranskog gasovoda, u

okviru 4. ministarskog sastan-

ka, čiji jedomaćinMinistarstvo

energetike Azerbejdžana. Pi-

smonamjerejeosnovzadefini-

sanje sporazuma o osnivanju

projektne kompanije, a prijed-

logsuvećprihvatilipredstavni-

ci ostalih zemalja učecnica u

ovom projektu – saopšteno je

nakon sjednice.

M.P.M.

Carina se

ne plaća

na dva litra

piva i vode

Usvojenajeizmjenauredbe

o uslovima za oslobađenje

plaćanjacarine.

- Njome se ograničava koli-

čina piva i gazirane vode sa

dodatkom šećera, koja se

unosi u putničkomprome-

tu robeuz pravona oslobo-

đenjeodplaćanjacarine, sa

važećih 16 na dva litra – na-

vodi seuuredbi.

Poslanici DF-a dostavili parlamentu prijedloge zakona i dvije rezolucije

Osnovati razvojnu banku sa 100miliona

Data saglasnost za razmjenu nepokretnosti

Čelebić trampio

poslovni prostor za

plac blizu auto-puta

Produžen tender za ekološku rekonstrukciju TE do 12. februara

Ponuđači tražili još deset dana

NLB na viberu

Bez ponuda za Radu

ZgradaČelebićaukojoj je

diodržavnogarhiva

Termoelektrana

Pljevlja