Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 52 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Petak, 2. februar 2018.

Politika

BERANE

-Pobjedana izbori-

mauBeranamavažna jesama

posebi, ali ćebiti i važanim-

puls još jednoj velikojpobjedi.

Nasčekajupredsjednički iz-

borinakojimaproevropska

politikamoradapobjedi.Ne

-

mavažnijeg impulsazatupo-

bjeduodpobjedeuBeranama,

kazao jenazavršnoj konven-

ciji koalicije„Beranepobjeđu-

je -MiloĐukanovićDPS-SD-

BS“ liderDemokratske

partijesocijalistaMiloĐuka-

nović.

Đukanovićje,govorećioprediz-

bornoj kampanji svojih politič-

kih oponenata, istakao damu je

posebno zaparala uho poruka

„MoramopobjeditidabiBerane

vratiliCrnojGori“.

On je istakao da bi bilo lijepo da

se na izborima 4. februara uBe-

ranama, kao u mnogim stabil-

nim demokratijama, odlučuje

samo o personalnom sastavu

nove lokalnevlasti.

-Nažalost,minaovimizborima,

kaoisvimizborimauCrnojGori

odlučujemo o mnogo važnijim

pitanjima.Mizapravo4.februa-

ra odlučujemo da li će se nasta-

viti jedna uspješna, slobodna,

razvijena,savremenaievropska

Crna Gora - zaključio je Đuka-

nović.

On se osvrnuo i na protivnike u

ovoj izbornoj utakmici - SNP,

DF iDemokrate.

-Dobrobibilodaikodnašihpo-

litičkih protivnika možemo da

vidimovizijuzadaljeunapređe-

njeprosperitetne i slobodneCr-

neGore - kažeĐukanović.

LiderDPS-asmatradanijepro-

blemopozicijavlasti, već jepro-

blemkada imamoozbiljnuopo-

zicijudržavi.

-Kadapogledatekojenašakon-

kurencijanaizborima4.februa-

ra - to su uglavnom partije i

strukture koje suuodumiranju.

Pogledajte SNP koja je ne tako

davno bila veoma konkurentna,

sakojomsmoservalizapobjede

na izborima i na referendumu.

Sada je to partija koja ima ozbi-

ljanproblemda dođe do cenzu-

sa na državnomnivou. Danas je

najjače uporište te ideje upravo

u Beranama i ono čini okosnicu

trenutnelokalnevlasti,alijevrlo

teškorazabratikojulinijuslijedi

beranski SNP. Oni su se odlučili

da u Beranama prave koaliciju

sa jednom političkom struktu-

romčiji lideri imajuozbiljanza-

datak - da zapravo dokažu da

nijesu učestvovali u pripremi i

pokušaju realizacije najstrašni-

jeg zločina u novijoj crnogor-

skoj istoriji, kojim je trebalo da

bude izazvano bratoubilaštvo.

Jasno im je da oni ne mogu da

pobijede našu koaliciju pa na-

miguju Demokratama, onima

kojesuošutalidasuzapočelipo-

djelu SNP-a - kazao jeĐukano-

vić.

Lider Socijaldemokrata Ivan

Brajović kaže da ta stranka bira

koalicione partnere na osnovu

togakolikodobraželeCrnojGo-

ri.

- Izborni proces u Branama je

posebne i specifične težine zato

što treba da uzmemo Berane

onimakojisudosadavladalinji-

me, što je već izvjesno. Treba da

ih pobjeđujemo tamo gdje oni

misledasunajjači.Sadaćemoih

izliječititakoštoćemoihposlati

da odmaraju od vlasti - kazao je

Brajović.

Predsjednik OO Bošnjačke

stranke i kandidat za odbornika

Erol Rastoder kazao je da je BS

jedini legitimni predstavnik

bošnjačkog naroda uBeranama

i Crnoj Gori. On je istakao da je

Beraneuvijekbiloprimjer suži-

vota i dobrih multietničkih i

multikonfesionalnih odnosa i

da tako trebadaostane i ubudu-

će.

Predsjednik OO DPS-a inosi-

lac liste koalicije „Berane po-

bjeđuje - Milo Đukanović

DPS-SD-BS“ Bogdan Fatić,

kazao jeda su, ulazeći uovu iz-

bornu trku, postavili jasan cilj

- da vrate Berane svim njego-

vim građanima, da vrate per-

spektivu beranskoj omladini,

da vrate pravo na častan i po-

štenradsvimpreduzetnicimai

radnicima, a dostojanstvo be-

ranskimpenzionerima.

V.J.

PODGORICA

Opozicione

partije različito sudoživjele

izjavu lideraDemokrata

AlekseBečića da će čekati

petnaest dana opozicioni

dogovor o zajedničkom

predsjedničkomkandidatu,

a akoga ne bude, da je spre-

manda se on kandiduje.

Ura je iskazala zadovoljstvo

zbog spremnosti Demokrata

da daju šansu dogovoru opo-

zicije i najavila da će taj gra-

đanski pokret inicirati sastanak

odmah nakon lokalnih izbora.

SDP je stava da Bečić treba

da inicira pregovore, dok SNP

smatra da je Bečić bio jasan da

neće učestvovati u pregovori-

ma, te da je zbog toga besmi-

sleno pregovarati.

- Ako Demokrate neće da uče-

stvuju u pregovorima o pred-

sjedničkom kandidatu, onda

je besmisleno pregovarati o

tome. Opozicija je sada daleko

od zajedničkog kandidata, jer

su Demokrate uslovile ko bi

i kakomogao biti kandidat.

Zato smatramda nema smisla

više razgovarati o kandidatu

cjelokupne opozicije – rekao je

za Pobjedu Vladimir Joković,

predsjednik SNP-a.

On je istakao da je „izvjesno da

će biti više opozicionih kandi-

data“. Na pitanje da li će, u tom

slučaju, SNP imati svog, Joko-

vić je odgovorio da će o tome

odlučiti organi partije.

- SNP će na organima partije

donijeti odluku hoće li imati

svog kandidata. Ako ga ne

budemo imali, odlučićemo da

eventualno u drugom krugu

PODGORICA

- Socijalde-

mokrate su saopštile da će

Naser Gargović podnijeti

krivičnuprijavuprotiv služ-

benikaMUP-a Đorđa Dele-

vića.

- Krivična prijava protiv

Đorđa Delevića je najmanje

što semože očekivati nakon

strašne predizborne pod-

metačine u koju je pokušao

dauvučeNaseraGargovića,i

u koju je bezuspješno poku-

šao da uplete i ministra pro-

svjete, navodi se u saopšte-

njuSD-a.

Čitava„afera“,kakosedoda-

je, jeustvariklasičnaprediz-

borna podmetačina, u vezi

saprelaskomDelevićauSD.

- Snimak, koji su građani

imali priliku da čuju, jasno

pokazuje da niko nije vršio

pritisak na Delevića, inače

člana SDP-a i službenika

MUP-a, koji je gle čuda na-

predovao u službi zahvalju-

jući RaškuKonjeviću tadaš-

njemministru unutrašnjih

poslova, već je on vršio kon-

tinuiranipritisakkakobipo-

kušaoda iznudi korist. Isku-

sni MUP-ovac Delević je

očigledno imao jasne in-

strukcije da pričomo napu-

štanju liste, u komunikaciji

sa dugogodišnjim prijate-

ljem, „izvuče“ bilo šta čime

bi se on lično ili SDPmogao

okoristiti.Otomećenadlež-

ni organi biti detaljno infor-

misani, kaže se u saopštenju

SD-a.

R.P.

Završna konvencija koalicije „Berane pobjeđuje - Milo Đukanović DPS SD BS“

Đukanović:Proevropska

politikamora pobijediti

Bečić zbunio ,,građane“

SNP, URA i SDP različito tumače izjavu lidera Demokrata o predsjedničkomkandidatu, poručili da neće ultimatume

RTCG tvrdi da opozicija

pregovara saĆalović-Marković

Opozicija pokušava da ubijedi direktoricu MANS-a Vanju

Ćalović-Marković da bude predsjednički kandidat cjelokupne

opozicije. URA će u ponedjeljak, kako javlja portal RTCG, uputiti

poziv takozvanoj građanskoj opoziciji da se sastanu i da pričaju

samo o predsjedničkom kandidatu.Međutim, kako Pobjeda

saznaje, sa direktoricomMANS-a nikakvi pregovori nijesu

vođeni, a Ćalović-Marković je nedavno, u emisiji na TV Vijesti

izjavila da nije zainteresovana za ulazak u politiku.

Vučurović: Neka Bečić ucjenama razgovara sa onima oko njega

DF je pozvao Bečića da

precizira kome se obraćao

sa skupa u Beranama i da

„slobodno saopšti da ga ne

interesuje zajedničko djelo-

vanje opozicije, već da žarko

želi da bude predsjednički

kandidat“. Poslanik Jovan

Vučurović poručio je Bečiću

da „jezikomucjena razgova-

ra sa onima oko njega“.

Vučurović je u reagovanju

naveo da „ako su one konfu-

zne i nelogične poruke išle u

pravcu DF-a, neka Bečić prvo

saopšti od kada je to počeo

komunikaciju sa tom koa-

licijompošto je, još od ljeta

prošle godine, prekinuo bilo

kakav kontakt sa njima“.

- Ukoliko je Bečić te poruke

uputio kolegama iz građan-

ske opozicije, u DF-u očekuju

da Ranku Krivokapiću, Rašku

Konjeviću ili Miodragu Leki-

ću, objasni na koga je mislio

kad kaže da neće podržati

onoga ko je nekada bio u

Milovim lopovskim vladama

– naveo je Vučurović.

Odmah potom je, prema

riječima Vučurovića, Bečić

„uskočio sebi u stomak“ i

priznao da je 2013. godine

podržao Lekića, koji je bio

ministar u vladi Mila Đuka-

novića.

Čudna je, kako je naveo

Vučurović, i Bečićeva priča o

snazi i šansama.

- Iako stalno ističe mladost,

on već ima zavidnu kolekciju

poraza, među kojima su sva-

kako najupečatljiviji oni od

Srđana Milića, kao i kada je

Slavoljub Stijepović tri puta

bio jači od njega, ali je Bečić,

ipak, taj poraz proslavio reza-

njem torte. Diskutabilno je i

zašto Bečić, baš pred izbore u

Beranama, šalje poruke koje

dijele opoziciju, iako je čitava

kampanja u tomgradu pro-

tekla u znaku nenapadanja

među opozicionim subjekti-

ma – dodao je Vučurović.

SD kreće u proces zbog

,,podmetačine SDP-a“

Gargović tuži

Delevića

Lideri koalicijeDPS SD BSuBeranama

VladimirJoković

NeđeljkoRudoivć

IvanVujović

AleksaBečić

podržimo kandidata opozicije –

istakao je Joković.

Nedjeljko Rudović iz Ure kaže

da je ta partija spremna da uloži

maksimalne napore da se nađe

najbolje rješenje za predsjednič-

kog kandidata.

- Mi već pola godine tražimo

da se nađe zajednički kandidat.

Rekli smo i da bi bilo dobro

da to bude žena, ali

naravno, ne insistira-

mo na tome. Spremni

smo da uložimomak-

simalne napore u

pravcu pronalaženja

najboljeg rješenja,

a mislimo da

je to duž-

nost svih koji se iskreno zalažu

za demokratske promjene – ista-

kao je Rudović.

On je rekao da je Uri „drago što

su u DCG spremni da daju šansu

dogovoru opozicije“.

- Nadamo se da će u tome

aktivno učestvovati. Žao nam je

što do toga nije ranije došlo, ali

želimo da vjerujemo da se, ako

zaista ima dobre volje, može

postići dogovor. Odmah poslije

izbora u Beranama i Ulcinju

pozvaćemo kolege iz drugih

opozicionih partija na sastanak –

dodao je Rudović.

SDP smatra da Bečić treba da

inicira razgovor opozicije o

nestranačkoj ličnosti za pred-

sjednika Crne Gore i predloži

mogućeg zajedničkog kandida-

ta. Član Predsjedništva SDP-a

Ivan Vujović ocijenio je da

davanje ultimatuma drugima

i rokova od deset do 15 dana,

nakon što su uzalud potrošena

dva mjeseca, nije dobar pristup,

i dodao da je uvjeren da će se

„ukoliko imamo iskrene

namjere od njega

odustati“. On je za

Minu kazao da

mu je žao što je

opozicija, zbog,

kako je rekao,

sebičnog pri-

stupa, izgubila

nekolikomje-

seci važnih za kampanju.

- Ali je dobro što je konačno i

Bečić prihvatio koncept koji

želi cjelokupna opoziciona jav-

nost, zajedničnog nestranač-

kog kandidata - kazao je Vujo-

vić, dodajući da je svima jasno

da samo nestranačka ličnost

može pomiriti partijske razlike

i okupiti nespornu opozicinu

većinu u Crnoj Gori.

- Takvi se dogovori, naravno,

ne prave sa predizbornih

govornica, već podrazumije-

vaju razgovor, kao ozbiljan i

iskren pristup, dostojan oče-

kivanja naših birača - rekao je

Vujović.

Bečić je u srijedu u Beranama

rekao da je spreman da izađe

na predsjedničke izbore ako se

opozicija, u narednih 15 dana,

ne dogovori o zajedničkom

kandidatu.

- Evo izvolite, koliko vam treba

vremena za odluku, 10 15 dana.

Imate ih. Ukoliko ne uspijete

da se dogovorite o jedinstve-

nom kandidatu cjelokupne

parlamentarne opozicije kojeg

ćete nampredložiti, znajte da

vam stojimna raspolaganju.

Imamhrabrosti, volju i petlju

da se suprotstavimbilo kom,

a posebno Milu Đukanoviću -

poručio je Bečić.

I.K.